20. Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması Sınav Soruları

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

20. ULUSAL TIP BİLİMLERİ YARIŞMASI SINAV SORULARI

TEMEL BİLİMLER

1. Canalis facialis hangi kemiktedir?

a) Os frontale

b) Os sphenoidale

c) Os temporale

d) Os maxilla

e) Os mandibula

2. Boynu sağa doğru eğilmiş ve yüzü sola doğru bakar durumdaki bir kişide hangi kas felce uğramıştır?

a) Sağ m. scalenius posterior

b) Sağ m. Digastricus arka karnı

c) Sol m. longus colli

d) Sol m. sternocleidomastoideus

e) Sağ m. Splenius capitis

3. Testis etrafındaki hangi tabaka karındaki fascia transversalis’in devamıdır?

a) Fascia spermatica interna

b) Fascia cremasterica

c) Fascia spermatica externa

d) Tunica vaginalis

e) Tunica dartos

4. Parotis bezinin parasempatikleri hangi kraniyal sinir tarafından taşınır?

a) N. oculomotorius

b) N. glossopharyngeus

c) N. facialis

d) N. vestibulocochlearis

e) N. vagus

5. Dirsek fleksiyona getirildiğinde fossa radialis’e hangi yapı yerleşir?

a) Capitulum humeri

b) Caput ulnae

c) Caput radii

d) Epicondylus lateralis

e) Trochlea humeri

6. Ellerini sıkıca yumruk yapamayan bir hastada hangi kasın veya kasların disfonksiyonu düşünülmelidir?

a) M. flexor digitorum superficialis

b) M. flexor digitorum profundus

c) Mm. interossei palmares

d) Mm. interossei dorsales

e) Mm. lumbricales

7. Gözün akomodasyon veya siliyer refleksinde efferent bilgiyi hangisi taşır?

a) Nervus opticus

b) Nervus trochlearis

c) Nervus abducens

d) Nervus trigeminus

e) Nervus oculomotorius

8. Sağ ventrikül tavanında tricuspid ile infundibulum arasında bulunan kas köprüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Chorda tendinea

b) Crista terminalis

c) Crista supraventricularis

d) Trabecula cornea

e) Trabecula septomarginalis

9. Caput pancreatis’in arka yüzündeki olukta hangi oluşum bulunur?

a) A. gastroduodenalis

b) A. pancreaticoduodenalis

c) V. porta

d) A. lienalis

e) V. pancreaticoduodenalis

10.Supratentorial bölümde bir tümör veya hematom nedeniyle BOS basıncının yükselmesi sonucu, temporal lobun uncus parçasının fıtıklaşması (uncal herniasyon)’na bağlı olarak hangi oluşumun zedelenme olasılığı yüksektir?

a) N. trigeminus

b) N. abducens

c) N. facialis

d) A. carotis interna

e) N. oculomotorius

11.Eritrositer seri kan hücrelerinin yapımında, çekirdek hangi aşamada atılır?

a) Proeritroblast

b) Polikromatofilik eritroblast

c) Normoblast

d) Retikülosit

e) Eritrosit

12.Aşağıdaki hücrelerden hangisi embriyolojik olarak kemik iliğinden köken alır?

a) Protoplazmik astrosit

b) Fibröz astrosit

c) Oligodendrosit

d) Ependim hücresi

e) Mikrogliya

13.Aşağıdakilerden hangisi protein sentezleme yeteneğine sahip bir yapıdır?

a) Diplozom

b) Kinetozom

c) Fagozom

d) Mikrozom

e) Peroksizom

14.Aşağıdakilerden hangisi yalnızca dalakta bulunur?

a) T lenfosit

b) B lenfosit

c) Retiküler lif

d) Marjinal zon

e) Germinal merkez

15.Kapiller kan basıncının en düşük seviyelere indiği ve en yüksek seviyelere çıktığı organların isimleri sırayla hangileridir?

a) Akciğer-Böbrek

b) Beyin-Böbrek

c) Kalp-Akciğer

d) Akciğer-Karaciğer

e) İskelet kası-Beyin

16.Sinir kas kavşağında asetilkolinesteraz hangi bölümde bulunur?

a) Presinaptik uç

b) Postsinaptik uç

c) Akson terminali

d) Bazal lamina

e) Plazma

17.Aşağıdakilerden hangisi bekleyen kanda meydana gelmez?

a) Eritrositler hemolize uğrar, sayıları azalır.

b) ATP azalır.

c) Eritrosit membran rijiditesi artar.

d) pH asidik tarafa kayar.

e) 2-3 DPG miktarı artar.

18.Multipl otoimmün hastalığı olan 46 yaşındaki erkek hastada, FSH reseptörlerine karşı otoantikorlar gelişmiş ve FSH aktivitesi engellenmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi normalden daha düşük olacaktır?

a) Plazma testosteron düzeyi

b) Plazmada düşük dansiteli lipoprotein düzeyi

c) Sperm sayısı

d) Eritrosit sayısı

e) Kemik yoğunluğu

19.Suprakiazmatik nükleusun selektif harabiyetinde aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) Hiperfaji

b) Hipertermi

c) Sirkadiyen ritimlerin bozulması

d) Poliüri

e) Ağrı duyusunun artması

20.Aşağıdakilerden hangisi kolondaki kitle hareketlerini ortadan kaldırır?

a) Kolonun distansiyonu

b) Vagotomi

c) Meissner pleksusunun hasar görmesi

d) Auerbach pleksusunun hasar görmesi

e) Ekstrensek denervasyon

21.Aşağıdaki biyomoleküllerin hangisi membran yapısında bulunmaz?

a) Kolesterol

b) Fosfolipid

c) Serbest yağ asidi

d) Glikosfingolipid

e) Protein

22.Enzimlerle ilgili hangisi yanlıştır?

a) Substrat spesifikliği söz konusudur.

b) Reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürürler.

c) Reaksiyon denge durumunu değiştirirler.

d) Farklı enerjileri birbirine çevirirler.

e) İlk basamakta substrata bağlanırlar.

23.Q10 değeri hangisini ifade eder?

a) Enzimin katalizlediği tepkimenin maksimum hızını

b) Enzim substrat konsantrasyonunu

c) Tepkimedeki ısı katsayısını

d) Enzim miktarını

e) Enzim sentez hızını

24.Karbonhidrat metabolizması üzerine hormonların etkileri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Glukagon, karaciğerde glukoneogenezi ve glikojenolizi arttırır.

b) Adrenalin, kaslarda glikojenolizi arttırır.

c) Adrenalin, karaciğerde glukoneogenezi ve glikojenolizi arttırır.

d) İnsülin kaslarda glikojenoliz ve glikolizi azaltır.

e) İnsülin karaciğerde glukoneogenez ve glikojenolizi azaltır.

25.48 saatlik bir açlığın son saatlerinde kan glukozunun en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aminoasitler

b) Karaciğer glukojeni

c) Serbest yağ asitleri

d) Kas glukojeni

e) Keton cisimleri

26.Glukozdan arginin, prolin, serin ve aspartat sentezlenirken aşağıdaki verilenlerden hangisi ara ürün olarak görev yapmaktadır?

a) Oksaloasetat

b) a-ketoglutarat

c) Gliseraldehit 3-fosfat

d) Piruvat

e) İzositrat

27.Aşağıdakilerden hangisi yağ asidi sentezini inhibe eder?

a) Sitrat

b) İnsülin

c) NADPH

d) Asetil KoA

e) Palmitoil KoA

28.Aşağıdaki plazma lipoproteinlerinden hangisinin yapısında apo B-100 bulunmaz?

a) HDL

b) LDL

c) VLDL

d) IDL

e) Lipoprotein (a)

29.Margarinlerde bulunan trans-yağ asitlerinin hiperkoles-terolemik etkisi hangisinden kaynaklanır?

a) 7a hidroksilaz inhibisyonu yaparlar.

b) HMG-KoA redüktaz inhibisyonu yaparlar.

c) LDL reseptör up regülasyonu yaparlar.

d) Yağ asidi oksidazları aktive ederler.

e) Asetil-KoA karboksilazı aktive ederler.

30.Fenilalanin metabolizmasında hız kısıtlayıcı basamakta hangisi gereklidir?

a) Bakır

b) Askorbik asit

c) Tetrahidrobiyopterin

d) ATP

e) Pridoksal fosfat

31.Nitrik oksit hangi aminoasitten sentezlenir?

a) Histidin

b) Arginin

c) Glisin

d) Metiyonin

e) Ornitin

32.Eritrosit membranına immünolojik özellik kazandıran protein hangisidir?

a) Aktin

b) Ankirin

c) Spektrin

d) Glukoforin

e) Band 3 proteini

33.Oksidatif fosforilasyonda eşleşmeyi inhibe eden bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Antimisin A

b) 2,4 dinitrofenol

c) Siyanür

d) Rotenon

e) Oligomisin

34.Serbest oksijen radikaline karşı hücre zarı aşağıdakilerden hangisi ile en iyi korunur?

a) C vitamini

b) Ürik asit

c) Redükte glutatyon

d) Konjuge bilirubin

e) Unkonjuge bilirubin

35.Fototerapi uygulanan hiperbilirubinemili yeni doğanda ışığa duyarlı olduğu için eksikliği kolaylıkla gelişen hangi vitamindir?

a) Niasin

b) Riboflavin

c) Tiamin

d) Kobalamin

e) Biotin

36.K vitamini eksikliği aşağıdakilerden hangisinin sentez eksikliğine yol açar?

a) Kalsitriol

b) Kalsitonin

c) Osteokalsin

d) Parathormon

e) Kolekalsiferol

37.Çok az miktarda ince bağırsakta ve plasentada olmak üzere, asıl sentez yeri yağ dokusu olan ve hipotalamusa etki ederek yeme isteğini kısıtlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsülin

b) Leptin

c) Epinefrin

d) Norepinefrin

e) Glukagon

38.Aşağıdaki tiroid hastalıklarından hangisinde antitiroid peroksidaz antikorları (Anti TPO) yüksektir?

a) Subakut tiroidit

b) Endemik iyot yetmezliği

c) Atrofik miksödem

d) Toksik multinodüler guvatr

e) Kronik lenfositik (Hashimato) tiroidit

39.Yenidoğanların midesinde bulunan ve kalsiyum varlığında kazeini parakazeine dönüştüren enzim hangisidir?

a) Aldolaz B

b) Renin

c) Elastaz

d) Amilaz

e) Tripsin

40.Lesch-Nyhan Sendromu hangi enzimin yokluğunda meydana gelen, pürin metabolizması ile ilgili kalıtsal hastalıktır?

a) 5 fosforibozil 1-pirofosfat amidotransferaz

b) Adenin fosforibozil transferaz

c) Hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz

d) Ribonükleotid redüktaz

e) Pürin nükleozid fosforilaz

41.Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan vücudunda olgunlaşabilmektedir?

a) Ancylostoma braziliensis

b) Gnasthosoma spinigerum

c) Dirofilaria repens

d) Ancylostoma caninum

e) Ascaris lumbricoides

42.Aşağıdaki protozoonlardan hangisinin kist formu yoktur?

a) Entamoeba coli

b) Trichomonas vaginalis

c) Giardia lamblia

d) Entamoeba histolytica

e) Balantidium coli

43.Kolanjiyokarsinom aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinde görülür?

a) Paragonimus westermani

b) Clonorchis sinensis

c) Loa loa

d) Schistosoma haematobium

e) Taenia saginata

44.26 yaşında kadın hasta ızgara et, pilav ve mayonezli salatadan oluşan bir akşam yemeğini takiben ertesi gün öğleden sonra ateş, karın ağrısı ve diyare yakınmaları başlamış. Mukus ve kan içermeyen dışkının mikroskopik incelemesinde bol lökosit saptanmış. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi en olası etkendir?

a) E. coli 0157:H7

b) Staphylococcus aureus

c) Bacillus cereus (emetik tip)

d) Salmonella

e) Shigella

45.Üriner enfeksiyon ön tanısı ile idrar kültürü yapılan bir olguda oksidaz (+), hareketli, 42oC’de üreyebilen, non-fermentatif gram (-) bir basil üremiştir. Olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Stenotrophomonas maltophilia

b) Acinetobacter baumannii

c) Enterobacter agglomerans

d) Pseudomonas aeruginosa

e) Serratia marcescens

46.Aşağıdaki Candida türlerinden hangisi germ tüp (çimlenme borusu) ve klamidospor oluşturur?

a) Candida krusei

b) Candida glabrata

c) Candida tropicalis

d) Candida lusitaniae

e) Candida dubliniensis

47.Kontakt lens kullanan hasta, gözlerinde gelişen irritasyon şikayeti ile doktora başvuruyor. Doktor, hastanın lenslerinin temizleme solüsyonunu laboratuvara gönderiyor. Islak preparatta çok sayıda ameboid organizma görülüyor. Lens solüsyonundaki organizma aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Pneumocystis

b) Cryptosporidium

c) Naegleria

d) Acanthamoeba

e) Isospora

48.Nozokomiyal fungal enfeksiyonlarda en sık etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Candida albicans

b) Tripcohyton rubrum

c) Microsporum canis

d) Candida krusei

e) Epidermophyton floccosum

49.HIV enfeksiyonu seyrinde aşağıdaki bakterilerden hangisi en sık enfeksiyon yapan fırsatçı mikroorganizmalardır?

a) Atipik mikobakteriler

b) M. tuberculosis

c) Nocardia’lar

d) Salmonella’lar

e) Listeria’lar

50.Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki anomalilerden hangisi görülmez?

a) Sağırlık

b) Mental retardasyon

c) Tibiada kılıç kını görünümü

d) Katarakt

e) Mikrosefali

51.Viral hastalıkların tanısında aşağıdaki laboratuvar yöntemlerinden hangisi kullanılmaz?

a) Hücre kültürü

b) ELISA yöntemi ile antikor ve/veya antijen saptanması

c) İnklüzyon cisimciği saptanması

d) PCR (polimeraz zincirleme reaksiyonu) ile genom saptanması

e) Elek testi ile viral toksin saptanması

52.Virusların viremi dönemlerinde, vücutta etkin olan özgül immün korunma faktörü hangisidir?

a) Kompleman

b) T lenfosit

c) Makrofaj

d) Antikor

e) IFN

53.Aşağıdakilerden hangisi şarbon hastalığının epidemiyolojisi veya patogenezinde önemli değildir?

a) Endosporların oluşması

b) Sağlıklı insan taşıyıcılar

c) Solunum yolu ile alınarak oluşmuş enfeksiyon

d) Letal ekzotoksin oluşumu

e) Antifagositik kapsül varlığı

54.Epidemik menenjitte incelenecek başlıca klinik mikrobiyolojik örnek hangisidir?

a) Kan

b) Serum

c) BOS

d) Beyin biyopsisi

e) Farinks sürüntüsü

55.Hastaneye başvuran 22 yaşında ve dört gündür 39oC ateşi olan bir erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde kalpte üfürüm ve kolda uyuşturucu kullanımına ait enjeksiyon izleri saptanıyor. Çekilen ekokardiyografisinde de sağ kapakta vejetasyon izleniyor. Hastanın kan kültüründe gram ve katalaz pozitif koklar üretiliyor. Olası tanı ve etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sepsis, Pseudomonas aeruginosa

b) Akut bakteriyel endokardit, Escherichia coli

c) Subakut bakteriyel endokardit, Streptococcus viridans

d) Miyokard absesi, Clostridium perfringens

e) Akut bakteriyel endokardit, Staphylococcus aureus

56.Akciğer enfeksiyonu olan immün supresyondaki bir hastanın asidorezistan boyama yöntemi ile boyanmış pürülan balgamında ince, kırmızı renkte, dallanan filamanların görülmesi, tüberküloz basili dışında, hangi bakteriyi akla getirmelidir?

a) Corynebacterium diphtheriae

b) Bacillus subtilis

c) Nocardia

d) Mycobacterium leprae

e) Difteroid basiller

57.Kontrolü düzensiz diyabetli bir hastada, antibiyotik tedavisine karşın iyileşmeyen, damar duvarını tutan ve hızlı ilerleyen, damakta nekrozlarla karakterize mantar infeksiyonunda en olası etken hangisidir?

a) Rhizopus

b) Aspergillus

c) Cryptococcus

d) Candida

e) Dermatofit

58.Staphylococcus aureus suşlarında görülen metisilin direncinden hangi mekanizma sorumludur?

a) b-laktamazlara bağlı yıkım

b) İlacın pompa yoluyla hücreden atılması

c) Antibiyotiğin hücre içine girişinde azalma

d) Porin yapısında değişiklik

e) Penisilin bağlayan proteinlerin yapısında değişiklik

59.Aşağıdaki hastalık risklerinden hangisinde aktif ve pasif immünite birlikte uygulanmaktadır?

a) Kızamık, Kızamıkcık

b) Hipogammaglobulinemi, Hepatit A

c) Kızamıkçık, Botulizm

d) Kuduz, Tetanoz

e) Difteri, Varicella zoster

60.Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel farenjitin en sık nedenidir?

a) Staphylococcus aureus

b) Streptococcus pneumoniae

c) Neisseria menengitidis

d) Streptococcus pyogenes

e) Staphylococcus epidermidis

61.Ekstrasellüler matriksi eriterek metastazı kolaylaştıran enzim aşağıdakilerden hangisidir?

a) CD44

b) Katepsin-D

c) E-Katerin

d) Bcl-2

e) p53

62.Aşağıdakilerden hangisi geriye dönüşlü hücre zedelenmesinin morfolojik bulgusudur?

a) Apoptotik cisimcik

b) Karyoreksis

c) Nekroz

d) Hücresel şişme

e) Piknozis

63.İnsüline dirençli diabette hangi amiloid birikimi görülür?

a) AL proteini

b) Amiloid beta proteini

c) Amilin

d) AA proteini

e) Transtiretin

64.Flexner-Wintersteiner rozetleri aşağıdaki tümörlerden hangisinde görülür?

a) Willms tümörü

b) Retinoblastom

c) Nöroblastom

d) Hepatoblastom

e) Osteosarkom

65.Perforin-granzim bağımlı sistem aşağıdaki hipersensi-tivite reaksiyonlarından hangisinde izlenir?

a) Tip I

b) Tip II

c) Tip III

d) Tip IV (Gecikmiş tip)

e) Tip IV (Hücresel sitotoksisite)

66.Aşağıda yazılı ateroskleroz dışı damar hastalıklarından hangisi en çok kadınlarda olup, görme bozukluğu ve üst ekstremitelerde belirgin nabız zayıflığı ile karakterizedir?

a) Temporal arterit

b) Raynaud hastalığı

c) Takayasu arteriti

d) Burger hastalığı

e) Poliarteritis nodoza

67.Aşağıdaki damar hastalıkları içinde en çok malign hipertansiyona neden olan hangisidir?

a) Mediyal kalsifik sklerozis

b) Arteriosklerozis obliterans

c) Hiperplastik arteriolosklerozis

d) Hiyalin arteriosklerozis

e) Tromboanjitis obliterans

68.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde dalak büyümesi görülmez?

a) Orak hücreli anemi

b) Hodgkin hastalığı

c) Kronik lenfositik lösemi

d) Kıl hücreli lösemi

e) Polisitemia vera

69.Epiteliyal tip malign mezoteliyoma histolojik olarak hangi tip akciğer kanseri ile karışır?

a) Adenokanser

b) Karsinoid tümör

c) Yassı hücreli kanser

d) Küçük hücreli kanser

e) Büyük hücreli kanser

70.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit C’nin morfolojik bulgusu değildir?

a) Buzlu cam nükleusu

b) Portal alanda lenfoid agregat varlığı

c) Hepatositlerde yağlı değişme

d) Safra duktus lezyonları

e) Ağır formunda bridging nekrozunun görülmesi

71.Oral mukozada hangi lokalizasyondaki lökoplakide malignite riski en azdır?

a) Alt dudak-mukozal yüzü

b) Bukkal mukoza

c) Ağız tabanı

d) Sert damak

e) Alveoler mukoza

72.En sık görülen karaciğer malign tümörü hangisidir?

a) Adenom

b) Hepatosellüler karsinom

c) Hemanjiyom

d) Kolanjiyokarsinom

e) Metastatik tümör

73.Serum PSA değeri çok yüksek olan 63 yaşında erkek hastada transrektal biyopsi ile prostatta adenokanser varlığı saptanmış ve radyolojik olarak vertebrada multipl osteoblastik metastatik lezyon izlenmiştir. Bu hasta hangi evrededir ve uygun tedavi şekli ne olmalıdır?

a) Evre B; Prostatektomi,

b) Evre D; Endokrin tedavi (Farmakolojik orşiektomi)

c) Evre E; Prostatektomi + metastazektomi + endokrin teda-visi

d) Evre C; Prostatektomi + radyoterapi

e) Evre D; Prostatektomi + radyoterapi

74.Hangi over tümörü mesane değişici epitelini andıran görünümle karakterizedir?

a) Müsinöz kistadenom

b) Brenner tümörü

c) Endodermal sinüs tümörü

d) Disgerminom

e) Meigg’s Sendromu

75.Kambiyum tabakası aşağıdaki hastalıklardan hangisinde oluşur?

a) Osteokondrom

b) Villonodüler sinovit

c) Rabdomiyosarkom

d) Osteosarkom

e) Osteoklastom

76.Subfalsin herniasyonda aşağıdaki hangi arter kompres-yonuna bağlı olarak infarktüs gelişebilir?

a) Baziler arter

b) Posterior serebral arter

c) Anterior serebral arter

d) Orta serebral arter

e) Anterior kommunikan arter

77.Erişkinde en sık görülen intrakraniyal tümör aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Epandimoma

b) Medulloblastoma

c) Menenjiom

d) Glioblastoma multiforme

e) Metastatik tümör

78.HIV enfeksiyonunda hastalığın santral sinir sistemi tutulumundan aşağıdaki hücrelerden hangisi en çok sorumludur?

a) CD4+ lenfositler

b) CD8+ lenfositler

c) Dendritik hücreler

d) Makrofajlar

e) Monositler

79.Hangisinin tanısında plazma hücreleri önemlidir?

a) Kronik nonspesifik endometrit

b) Endometriyozis

c) Leiyomiyosarkom

d) Salpenjit

e) Polikistik over sendromu

80.Bağırsak mukozasında belirgin PAS pozitif makrofajlar hangisinin morfolojik özelliğidir?

a) İntestinal lenfanjektazi

b) Tropikal sprue

c) Whipple hastalığı

d) Çölyak hastalığı

e) Crohn hastalığı

81.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ilaç metabolizmasını indükleyerek birlikte verildiği ilacın etkisini azaltır?

a) Simetidin

b) Ketokonazol

c) Rifampin

d) İzoniazid

e) Kloramfenikol

82.Bir ilaca glukuronik asit eklenmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?

a) İlacın suda çözünürlüğünü azaltır.

b) Genellikle ilacın inaktivasyonuna yol açar.

c) Faz I reaksiyon oluşturur.

d) İlacın yağda çözünürlüğünü arttırır.

e) Sitokrom P-450 enzim aracılığını gerektirir.

83.CYP2D6 polimorfizmi (debrizokin-tipi polimorfizm) nedeniyle aşağıdaki ilaçlardan hangisinin metabolizma hızı değişmektedir?

a) Metoprolol

b) Varfarin

c) Tolbutamid

d) İzoniazid

e) Omeprazol

84.Aminoglikozid antibiyotik tedavisi uygulanan hastaya aşağıdaki ilaçlardan hangisi verilirse kalıcı ototoksik yan etkiye neden olur?

a) Eritromisin

b) Askorbik asit

c) Etakrinik asit

d) Hyaluronik asit

e) Antiemetik

85.Aşağıdaki vazodilatasyon yapıcı ajanlardan hangisinin etkisi cGMP ile ilişkilidir?

a) Diazoksid

b) Felodipin

c) İsosorbid dinitrat

d) Nitrendipin

e) Doksazosin

86.HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ters transkriptaz inhibitörlerine çabuk rezistans geliştiği için bu ilaçlarla birlikte kullanılan ve trifosfat türevine dönüşmesi gerekmeden direkt etkiyle viral DNA polimerazı inhibe edebilen nükleotid analoğu (asiklik nükleozid fosfonatlar) ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sakinavir

b) Stavudin

c) Sidofovir

d) Didanozin

e) Ritonavir

87.Tedavi kılavuzlarına göre anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kullanması gereken ancak kuru öksürük yüzünden bunları kullanamayan hipertansif hastaya hangi ilacı vermelisiniz?

a) Perindopril

b) Metoprolol

c) Doksazosin

d) Valsartan

e) Amlodipin

88.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi bakteride sitoplazma membranının geçirgenliğini arttırır?

a) Penisilin G

b) Kloramfenikol

c) Sulfonamidler

d) Nistatin

e) Eritromisin

89.Menopozu olan hipertansif bir kadın vazomotor semptomlardan şikayetçi olup 6 ay önce meme kanseri nedeniyle opere olmuştur. Bu nedenle hormon replasman tedavisi alamayan hastada antihipertansif olarak hangisi daha uygundur?

a) Klonidin

b) Rezerpin

c) Atenolol

d) Kaptopril

e) Prazosin

90.Antioksidan özelliği olan hipolipidemik ilaç hangisidir?

a) Provastatin

b) Niasin

c) Gemfibrozil

d) Probukol

e) Atorvastatin

91.Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendrom yapar?

a) Kaptopril

b) Tetrasiklin

c) Streptolizin

d) Klorambusil

e) Diazepam

92.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde sürfaktan yapımını artıran bir ekspektorandır?

a) İpeka şurubu

b) Potasyum iyodür

c) Difenhidramin HCI

d) Oksalamin fosfat

e) Ambroksol

93.Lityum ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bipolar affektif bozuklukların tedavisinde kullanılır.

b) Toksisitesinde rastlanan en önemli bulgulardan biri tremordur.

c) Renal klirensi diüretikler ile arttığından doz arttırılması gerekir.

d) Terapötik indeksi dar olduğundan serum konsantrasyonlarının takibi gereklidir.

e) Peroral yol ile uygulanır.

94.Hipotonik tipteki bir dehidratasyonda aşağıdaki sıvılardan hangisini tercih edersiniz?

a) %0.9’luk NaCl solüsyonu

b) %5’lik dextroz solüsyonu

c) %3 veya %5’lik NaCl solüsyonu

d) KCl solüsyonu

e) Darrow solüsyonu

95.Aşağıdakilerden hangisi bir nöroleptik ilaç olan klorpromazinin etkilerinden değildir?

a) Öfori

b) Prokonvülsiyon

c) Alfa-adrenerjik reseptör blokajı

d) Hiperprolaktinemi

e) Antihistaminik etki

96.Hangisi benzodiazepin reseptör antagonistidir?

a) Midazolam

b) Zopiklon

c) Flumazenil

d) Buspiron

e) Oksazepam

97.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi COX2’nin özgül inhibitörü antiinflamatuvar ilaçtır?

a) İndometasin

b) İbuprofen

c) Naproksan

d) Aspirin

e) Rofekoksib

98.Aşağıdaki analjeziklerden hangisi epileptik hastalarda kullanılmamalıdır?

a) Tolmetin

b) İndometazin

c) Naproksen

d) Dipiron

e) Aspirin

99.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbreklerden renin salgılanmasını arttırmaz?

a) Hidralazin

b) Kaptopril

c) Furosemid

d) Propranolol

e) Diazoksid

100.Aşağıdakilerden hangisi kapiller sızma sendromu ve tromboz yapar?

a) Filgrastim

b) Molgramostim

c) Lenograstim

d) Levamizol

e) Aldeslökin(IL-2)

KLİNİK BİLİMLER

1. Akut anterior MI geçiren ve streptokinaz uygulanan 48 yaşındaki erkek hastada, 4. gün EKG değişikliği veren ve 20 dakika süren göğüs ağrısı meydana gelmiştir. Aşağıdaki enzim çiftlerinden hangilerinin takibi yeni gelişen miyokard hasarı için en değerlidir?

a) CK-MB, Troponin T

b) Troponin T, Myoglobin

c) Myoglobin, CK-MB

d) LDH, CK-MB

e) Myoglobin, LDH

2. Kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan yeni ilaçlardan hangisi kalsiyuma hassaslaştırıcı fosfodiesteraz inhibitörüdür?

a) Digoksin

b) Levosimendan

c) Dobutamin

d) Hidralazin

e) Karvedilol

3. Aşağıdakilerden hangisi koroner ateroskleroz için yeni risk faktörüdür?

a) Sigara

b) Diabetes mellitus

c) Sedanter hayat

d) Homosistein

e) Hipertansiyon

4. Hipertansif diyabetik hastalarda hedeflenen kan basıncı düzeyi ne olmalıdır?

a) <130/85 mmHg

b) <140/90 mmHg

c) <160/100 mmHg

d) <150/90 mmHg

e) <150/100 mmHg

5. Pulmoner hipertansiyon tedavisinde tek selektif pulmoner vazodilatatör ajan hangisidir?

a) Epoprostenol (PGI2)

b) Kalsiyum kanal blokerleri

c) Hidralazin

d) Nitrik oksit

e) Digoksin

6. Non-small cell akciğer kanserlerinde en sık karşılaşılan başlangıç semptomu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hemoptizi

b) Nefes darlığı

c) Öksürük

d) Göğüs ağrısı

e) Balgam çıkarma

7. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan teofilin’in metabolizmasını aşağıdakilerden hangisi artırmız?

a) Sigara

b) Hipertiroidi

c) Yüksek proteinli diyet

d) Barbitüratlar

e) Simetidin

8. Açlık, aşırı yorgunluk gibi durumlarda kan düzeyi artan ve orta derecede (1-5 mg/dl) bilirubin yüksekliği ile karakterize familiyal indirekt bilirubinemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gilbert sendromu

b) Criggler Najjar

c) Dubin Johnson

d) Rotor sendromu

e) Caroli hastalığı

9. Hepatorenal Sendrom tanısı için hangisi yanlıştır?

a) İdrar osmolalitesinin plazma osmolalitesinden yüksek olması

b) Serum sodyumunun 130 mEq/L’den düşük olması

c) Diüretiklerin kesilmesi ve 1.5 litre sıvı replasmanından sonra böbrek fonksiyonlarında düzelme olmaması

d) Oligüri olması (500 mL/gün)

e) İdrar sodyumunun 20 mEq/L’den fazla olması

10.Mide kanserinde, tümörün vertikal yayılımını (mide duvarı tabakalarına invazyon) en iyi gösteren test hangisidir?

a) Endoskopi+biyopsi

b) Kompüterize tomografi

c) Manyetik rezonans görüntüleme

d) Endoskopik ultrasonografi

e) Baryumlu mide duodenum grafi

11.Folliküler tiroid karsinomunda uzak metastaz en sık olarak nerede görülür?

a) Kemik

b) Akciğer

c) Beyin

d) Karaciğer

e) Mediasten

12.Hiperosmolar nonketotik asidoz tedavisinde hangisi uygulanmamalıdır?

a) İnsülin

b) Sıvı

c) Potasyum

d) Bikarbonat

e) Heparinizasyon

13.Orak hücreli anemide gözlenen tablolardan hangisinde parvovirus B19 enfeksiyonunun rol oynadığı düşünülür?

a) Aplastik krizler

b) Hemolitik krizler

c) Akut göğüs sendromu

d) Visseral sekestrasyon krizleri

e) Ağrılı vasküler oklüzif krizler

14.Pansitopeni, hemoliz, splenomegali ve serebral ven trombozu olan bir hastada öncelikle hangi klonal hastalık düşünülmelidir?

a) Kronik myeloid lösemi

b) Akut myeloid lösemi

c) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri

d) Myelofibrozis

e) Akut lenfoid lösemi

15.Paraneoplastik endokrin sendromlar neoplazmların hangi ürünü ile oluşur?

a) Steroid hormonlar

b) Tironinler

c) Katekolaminler

d) Peptidler/proteinler

e) Antikorlar

16.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kanser kaşeksisinde rol oynamaz?

a) TNF-alfa

b) IFN-gamma

c) IL-1

d) IL-6

e) IL-12

17.23 haftalık gebe bir hasta kan basıncı yüksekliği ile başvuruyor. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin tedavide kullanılması kontrendikedir?

a) Kardiyoselektif beta bloker

b) Alfa-bloker

c) Dihidropiridin grubu kalsiyum antagonisti

d) Anjiyotensin reseptör antagonisti

e) Alfa metil dopa

18.Glomerüler hasarı göstermek açısından aşağıdaki idrar bulgularından en karakteristik olanı hangisidir?

a) Granüler silendir

b) Hiyalin silendir

c) Eritrosit silendiri

d) 1 g/gün proteinüri

e) Eozinofilüri

19.Aşağıdaki viruslardan hangisinin transfüzyon yoluyla bulaşması, lökosit filtrasyonu ile önlenebilir?

a) HBV

b) CMV

c) Parvovirus B-19

d) HIV

e) HCV

20.Penisinde krater görünümünde, sınırları çevreden kabarıklık gösteren, tek bir lezyonu olan 32 yaşında bir işadamının öyküsünde bu lezyonun ağrısız ve 10 gündür mevcut olduğu saptanmıştır. Aşağıdaki testlerden hangisinin öncelikle kullanılması tanıya yaklaşımda faydalıdır?

a) Kan kültürleri

b) Lezyondan alınan eksudanın kültürü

c) Eksudanın Gram boyalı preparatının incelenmesi

d) Treponema pallidum mikrohemaglütinasyon testi (MHA-TP)

e) Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) test

22.26 yaşında bayan hasta; yeni başlayan alt ekstremitede zayıflık ve idrar inkontinansı nedeniyle kliniğe başvuruyor. Öyküsünden, kendiliğinden düzelen diplopi ve bulanık görme ataklarının olduğu öğreniliyor. Bu aşamada en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Myastenia gravis

b) Myastenik sendrom

c) Multipl skleroz

d) Amyotrofik Lateral Skleroz

e) Spinal stenoz

23.Klozapin kullanmakta olan bir şizofreni hastasında yüksek ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir. Nasıl bir yol izlersiniz?

a) İlacını değiştiririm.

b) İleri bir merkeze yollayarak tedavisini sağlarım.

c) Antibiyotik ve antipiretik-antienflamatuvar bir tedavi başlarım.

d) Lökosit düzeyine bakarım.

e) Klozapin dozunu arttırırım.

24.Aşağıdaki belirtilerden hangisi depresyon belirtilerinden biri değildir?

a) Özsaygıda azalma

b) Düşüncede yavaşlama

c) Kilo artışı

d) Erken uyanma

e) Yönelim (oryantasyon) bozukluğu

25.Lumbal disk hernilerine en sık hangi mesafelerde rastlanır?

a) L1-2, L2-3

b) L2-3, L3-4

c) L3-4, L4-5

d) L3-4, L5-S1

e) L4-5, L5-S1

26.55 yaşında erkek hasta acil servise ani gelişen sol hemiparezi nedeniyle getiriliyor. Nörolojik muayenede gözlerin sola deviasyonu, sol üst ve alt ekstremitede kas gücünün 3/5 ve solda plantar yanıtın ekstensör olduğu saptanıyor. Lezyon yeri neresidir?

a) Sağ kapsüla interna

b) Sağ rostral orta beyin

c) Sol medulla oblongata

d) Sol oksipital lob

e) Sağ pons

27.Deri renginde değişiklik yapmayan hastalık hangisidir?

a) Kronik böbrek yetmezliği

b) Biliyer siroz

c) Addison hastalığı

d) Pellegra

e) Primer hiperparatiroidizm

28.Aşağıdakilerden hangisi malign olmadığı halde radyoterapi ile tedavi edilebilir?

a) Karaciğer kist hidatiği

b) Akciğer kist hidatiği

c) Beyin absesi

d) Kemik tüberkülozu

e) Serebral arteriovenöz malformasyon

29.Erişkinde akut evrede intraserebral kanamayı en iyi gösterebilecek radyolojik yöntem hangisidir?

a) Direkt kafa grafileri

b) Ultrasonografi

c) Renkli Doppler görüntüleme

d) Bilgisayarlı tomografi

e) Manyetik Rezonans Görüntüleme

30.Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının amaçlarından değildir?

a) İstenmeyen gebelikleri önlemek

b) Daha sağlıklı çocuklar yetiştirmeye olanak sağlamak

c) Hızlı nüfus artışının getirdiği sorunları bertaraf edip toplumun sağlıklı olmasına katkıda bulunmak

d) Ailelerin çok sayıda çocuk sahibi olmasını engellemek

e) Çocuk sahibi olmak isteyen ve olamayanlara tıbbi imkanlarla yardımcı olmak

31.İki yaşında erkek hasta yürüyememe yakınması ile polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenesinde mental retardasyonu yok, alt ekstremitede tonus artmış ve spastisite mevcut, derin tendon refleksleri artmış, klonus alınıyor. Bu hastada tanıya yönelik ilk olarak hangi tetkiki istersiniz?

a) Kraniyal MR

b) Elektromyelografi

c) Elektroensefalografi

d) Kas biyopsisi

e) Kan enzimleri

32.Orak hücre hastalığında aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel aspleni’nin göstergesidir?

a) Hemoglobin düzeyinin azalması

b) Retikülosit sayısının azalması

c) Howell-Jolly cisimciklerinin görülmesi

d) Trombosit sayısındaki artış

e) MCV değerinde artış

33.İntrauterin büyüme geriliği olan bebeklerde görülme olasılığı en az olan komplikasyon hangisidir?

a) Perinatal asfiksi

b) Mekonyum aspirasyon sendromu

c) Hipoglisemi

d) Anemi

e) Hipokalsemi

34.İriste Lisch nodülü aşağıdaki nörokutanöz hastalıklardan hangisinde görülür?

a) Nörofibromatozis

b) Sturge Weber

c) Von Hippel Lindau

d) Tuberoskleroz

e) Klippel Trenaunay Weber

35.Hangi vitaminin fazlalığı, pseudotümör serebriye yol açar?

a) A

b) C

c) D

d) B6

e) B12

36.Aşağıdaki intrauterin enfeksiyonlardan hangisinde konjenital kalp hastalıkları en sık görülür?

a) Rubella

b) Toksoplazmozis

c) Sifilis

d) Sitomegalovirus

e) Herpes simpleks

37.Aşağıda verilen metabolik hastalıklardan hangisinde neonatal hipoglisemi beklenen bir bulgu değildir?

a) Primer karnitin eksikliği

b) Klasik galaktozemi

c) Glutarik asidüri

d) Propiyonik asidemi

e) Fenilketonüri

38.Çocukluk çağında en sık hipertansiyona neden olan kardiyovasküler patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

a) Renal arter stenozu

b) Renal ven trombozu

c) Aort koarktasyonu

d) Renal arterin fibröz displazisi

e) Aort darlığı

39.Aşağıdaki malignensilerin hangisinde dissemine intravasküler koagülasyon görülme sıklığı fazladır?

a) Nöroblastoma

b) Rabdomyosarkoma

c) Promyelositik lösemi

d) Lenfoma

e) Osteosarkoma

40.Prematürelerde en sık görülen serebral felç tipi hangisidir?

a) Spastik tetraparezi

b) Spastik diparezi

c) Spastik hemiparezi

d) Atetozik serebral felç

e) Ataksik serebral felç

41.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzun olduğu halde klinikte kanama görülmez?

a) Faktör 8 eksikliği

b) Faktör 9 eksikliği

c) Faktör 10 eksikliği

d) Faktör 11 eksikliği

e) Faktör 12 eksikliği

42.Diyabetik anne bebeğinde konjenital anomali sıklığı aşağıdakilerden hangisi ile orantılıdır?

a) Bebeğin aseton düzeyi

b) Annenin kan şeker düzeyi

c) Annenin hemoglobin A1C (HbA1C) düzeyi

d) Annenin beta-hidroksi butirat düzeyi

e) Bebeğin insülin düzeyi

43.Son dönem karaciğer hastalığında aşağıda sıralanan testlerden en fazla prognostik öneme sahip 2 tanesi hangileridir?

a) ALT-GGT

b) T. Bilirubin-ALP

c) Protrombin zamanı-T.Bilirubin

d) S. Kolesterol-T. Bilirubin

e) Albumin-ALT

44.İki yaşında yüksek ateş, respiratuvar distres, perioral siyanoz ve akciğer oskültasyonunda tek taraflı ince ralleri olan bir olguda, akciğer grafisinde ilk 24 saatte plevrada sıvı ve pnömatosel gelişmiştir. Olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pnömokok pnömonisi

b) Streptokok pnömonisi

c) Stafilokok pnömonisi

d) RSV pnömonisi

e) Yabancı cisim aspirasyon pnömonisi

45 ve 46. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız.

15 yaşında patolojik boy kısalığı olan kız hastada pubertenin başlamadığını gördünüz.

45.Aşağıdaki ön tanılardan hangisini düşünmezsiniz?

a) Malnütrisyon

b) Turner sendromu

c) McCune Albright sendromu

d) Büyüme hormon eksikliği

e) Panhipopitüitarizm

46.Hastada büyüme hormon eksikliğini destekleyen bulgu hangisidir?

a) Kemik yaşında gerilik

b) Hipergonadotropik hipogonadizm

c) Artmış IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri

d) Yüksek kalorili diyet sonrası düşük büyüme hormon değerleri

e) Azalmış kan kortizol düzeyi

47.Ateş ve boyunda şişliklerle gelen 5 yaşındaki çocukta farenjit ve servikal bilateral anterior ve posterior bölgede çok sayıda 2×2 cm’i aşmayan lenfadenomegaliler saptanıyor. Dalak 2 cm olarak palpe ediliyor. Bu çocukta tanıya yönelmek için hangi test ilk olarak istenir?

a) Serum LDH düzeyi

b) Sedimentasyon

c) Kemik iliği aspirasyonu

d) Monospot testi

e) Hemogram ve periferik yayma

48.Aşağıdakilerden hangisi soldan sağa şantlı hastalıklarda pulmoner hipertansiyon gelişmeye başladığına işaret etmez?

a) İkinci seste paradoks çiftleşme

b) İkinci seste sertleşme

c) EKG’de sağ aks deviasyonu

d) EKG’de sağ atriyal dilatasyon gelişmesi

e) Telekardiyografi’de pulmoner konusta belirginleşme

49.Aşağıdaki hangi immün yetmezlikte Neisserial enfeksiyonlar sık görülmektedir?

a) Ataksi telenjiektazi

b) Kronik granülomatöz hastalık

c) Wiskott-Aldrich Sendromu

d) Kompleman (C5-9) eksikliği

e) Kombine immün yetmezlik

50.Serum Na düzeyi 125 olan 10 kg’lik bir çocukta verilmesi gereken defisit ve idame sodyum miktarlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30 mEq/l

b) 90 mEq/l

c) 60 mEq/l

d) 100 mEq/l

e) 50 mEq/l

51.Aşağıdakilerden hangisi akut bakteriyel menenjit için doğru değildir?

a) Menengial irritasyon bulguları olabilir.

b) Beyin omurilik sıvısının basıncı artar.

c) Beyin omurilik sıvısında şeker yükselir.

d) Beyin omurilik sıvısında protein yükselir.

e) Beyin omurilik sıvısında hücre artar.

52.Çocuk tüberkülozu için hangisi yanlıştır?

a) Primer kompleks akciğerin her bölgesinde olabilir.

b) Hematojen yayılım sıktır.

c) Bölgesel lenf bezleri büyüyebilir.

d) Kavite oluşumu sıktır.

e) Genellikle kalsifikasyon ile iyileşir.

53.Aşağıdaki konjenital akciğer anomalilerinden hangisi doğrudan sistemik dolaşımdan kanlanır ve doğrudan sistemik venöz dolaşıma drene olur?

a) Pulmoner sekestrasyon

b) Bronkojenik kist

c) Konjenital pulmoner lenfanjektazi

d) Kistik adenomatoid malformasyon

e) Lober amfizem

54.Aşağıdakilerden hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir?

a) Azalmış MCV

b) Artmış plazma hemoglobin düzeyi

c) Artmış retikülosit sayısı

d) Polikromatofili

e) İndirekt bilirubin artışı

55.Galaktozemili bebeklerde hangi mikroorganizma ile sepsis daha sık görülür?

a) P. aeruginosa

b) L. monocytogenes

c) E. coli

d) S. aureus

e) C. albicans

56.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi B hücre yetmezliğidir?

a) Kronik granülomatöz hastalık

b) DiGeorge Sendromu

c) Sık görülen değişken immün yetmezlik

d) Wiscott-Aldrich Sendromu

e) Lökosit adezyon eksikliği

57.Aşağıdakilerden hangi major kriter tek başına Akut Romatizmal Ateş’in tanısını koydurur?

a) Poliartrit

b) Kardit

c) Syndenham koresi

d) Eritema marginatum

e) Subkutan nodüller

58.Diabetik ketoasidoz tedavisinde ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0.1 U/kg insülin intravenöz verilir.

b) 20 cc/kg 0.9 NaCl intravenöz verilir.

c) 2 cc/kg NaHCO3 intravenöz verilir.

d) 200 cc/cm2 NaCl 24 saat intravenöz infüze edilir.

e) Antibiyotik başlanır.

59.Hangisi yineleyen wheezing nedenidir?

a) Stafilokok pnömonisi

b) Pnömotoraks

c) Yabancı cisim aspirasyonu

d) Koanal atrezi

e) Boğmaca

60.Minimal değişiklik hastalığında renal biyopsi bulguları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Işık mikroskopu ile incelendiğinde belirgin glomerüler hi-persellülarite vardır.

b) İmmün floresan mikroskopik incelemede mezenşiyumda dens depozitler izlenir.

c) Elektron mikroskobunda epiteliyal hücrelerin ayaksı çıkıntılarında füzyon saptanır.

d) İnterstisiyumda ağır tübüler atrofi ve interstisiyel fibrozis vardır.

e) İmmün floresan mikroskobik incelemede saptanan C3 de-pozisyonu tanı koydurucudur.

61.En sık postsplenektomi komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pankreatit

b) Subfrenik abse

c) Subfrenik hematom

d) Sol alt lob akciğer atelektazisi

e) Vena porta trombozisi

62.Aşağıdakilerden hangisi, kendisi meme kanserine dönüşen bir lezyon olmamasına rağmen artmış meme kanseri riskini gösteren bir “marker” olarak kabul edilir?

a) Duktal karsinoma insitu

b) Lobuler karsinoma insitu

c) Papillomatozis

d) Atipik duktal hiperplazi

e) Atipik lobuler hiperplazi

63.Akut mezenter iskemi nedenlerinden birisi olan nonokluziv mezenter iskemisinin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Metabolik neden bulunmalı ve düzeltilmelidir.

b) İntraarteriyel tolazoline verilebilir.

c) İntraarteriyel papaverin verilebilir.

d) İntravenöz vazopressin verilebilir.

e) Bağırsak iskemisi gelişti ise rezeksiyon yapılmalıdır

64.Aşağıdakilerden hangisinde mide kanseri gelişme riskinde bir artış beklenmez?

a) Kronik atrofik gastrit

b) Gastrik adenomatöz polip

c) Pernisiyöz anemi

d) İntestinal metaplazi

e) Gastrik peptik ülser

65.”Superior Mezenterik Arter Sendromu”nda hangi organda mekanik obstrüksiyon olur?

a) Distal duodenum

b) Mide antrumu

c) Duodenum birinci bölümü (bulbus)

d) Proksimal jejenum

e) Transvers kolon

66.Şok tanısı koymak için aşağıdaki durumlardan hangisi gereklidir?

a) Hipoksi

b) Asidozis

c) Vasküler rezistansta artma

d) Hipotansiyon ve düşük kardiyak debi

e) Organların yetersiz perfüzyonu

67.Gastrointestinal sistemde jeneralize hamartomlarla birlikte alopesi, kutanöz pigmentasyon, el ve ayak tırnaklarında atrofi olan bir hastada en olası tanı hangisidir?

a) Peutz-Jeghers sendromu

b) Von-Hippel Lindau sendromu

c) Nörofibromatozis tip 2

d) Cronkhite-Canada sendromu

e) Gardner sendromu

68.Meme kanserleri içinde en kötü prognoza sahip olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnvaziv duktal kanser

b) İnvaziv lobuler kanser

c) Enflamatuvar kanser

d) İnvaziv medüller kanser

e) Paget kanseri

69.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Gardner Sendromu premalign bir hastalıktır.

b) Kolon divertiküllerinin en önemli komplikasyonu kanama ve divertikülittir.

c) Divertikülitin teşhisinde en doğru bilgiye endoskopi ile ulaşılır.

d) Kolon tümörlerinin %55-60’ı rektosigmoid bölgede yerleşir.

e) Kolon kanserlerinde hematojen yayılım sırasıyla karaciğer, akciğer, kemik, böbrek, merkezi sinir sistemine olur.

70.Travmada kortizolün etkileri ile ilgili yanlışı işaretleyiniz.

a) Hiperglisemiye yol açar.

b) Karaciğerde glukoneogenezi arttırır.

c) Lipolizi arttırır.

d) İmmünstimülandır.

e) İskelet kasında proteolizi ve laktat salınımını arttırır.

71.Ülseratif kolitli hastalarda en sık görülen cerrahi endikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanama

b) Perforasyon

c) Toksik megakolon

d) Kolorektal karsinom gelişimi

e) Tıbbi tedaviye yanıtsızlık

72.Cerrahi tedaviyi takiben en düşük ülser nüksü aşağıdaki operasyonlardan hangisinden sonra görülür?

a) Subtotal gastrektomi

b) Vagotomi+Antrektomi

c) Vagotomi+Piloroplasti

d) Total gastrektomi

e) High selektif vagotomi

73.Mesane değişici epitel karsinomunun etiyolojisinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

a) Anilin boyaları

b) Yapay tatlandırıcılar

c) Sigara

d) Pelvik radyasyon

e) Siklofosfamid

74.Yaralanmadan iki gün sonra aşağıdaki hücrelerden hangisi yarada en fazla sayıda bulunur?

a) Fibroblast

b) Lenfosit

c) Makrofaj

d) Mast hücresi

e) Nötrofil

75.Aşağıdaki kırıklardan hangisinin diğerlerine göre daha önce cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekmektedir?

a) Erişkin deplase femur cisim kırığı

b) Çocuk deplase humerus cisim kırığı

c) Çocuk ön kol çift kemik kırığı

d) Erişkin deplase kollum femoris kırığı

e) Vertebra kompresyonu

76.Aşağıdakilerden hangisi Santral Sinir Sistemi’nin konjenital malformasyonu değildir?

a) Dandy-Walker Sendromu

b) Kraniyofarenjiyoma

c) Nazal ensefalosel

d) Spina bifida

e) Miyelomeningosel

77.30 yaşında bayan hasta KBB kliniğine başvurusunda, iki yıldır ilerleyici tarzda her iki kulağında çınlama ve işitme azalmasından yakınıyor. Muayenesinde dış kulak yolu ve kulak zarları normal bulunuyor. Odyolojik değerlendirmede orta derecede iletim tipi işitme kaybı ve stapes reflekslerinin bilateral alınamadığı tespit ediliyor. En olası tanı nedir?

a) Adhesive otitis media

b) Kemikçik zincir kopukluğu

c) Akustik nörinom

d) Otoskleroz

e) Doğumsal footplate fiksasyonu

78.45 yaşında erkek hasta, tek taraflı işitme azlığı, burun tıkanıklığı ve boyunda kitle ile başvurduğunda akla gelen en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nazofarengeal anjiyofibrom

b) İnverted papillom

c) Akustik nörinom

d) Nazofarenks karsinomu

e) Esthesionöroblastoma

79.Daha önceden dispne yakınması olan 55 yaşındaki kadın hastada ani başlayan sol alt ekstremite ağrısı vardır. Sol bacak sağa göre daha soğuk ve soluktur. Bu ekstremitede periferik nabızlar alınamamaktadır. Hastada en olası EKG bulgusu nedir?

a) İnkomplet sağ dal bloğu

b) Supraventriküler taşikardi

c) Geçirilmiş miyokard infarktüsü

d) Atrial fibrilasyon

e) QT uzaması

80.Aşağıdakilerden hangisi ani ağrısız görme kaybına neden olur?

a) Uveit

b) Açık açılı glokom

c) Santral retinal arter tıkanıklığı

d) Üst nazal ven dal tıkanıklığı

e) Diabetik retinopati

81.Altı yaşında bir hasta sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmektedir. Radyografisinde hep sol alt zonda pnömonik gölge koyuluğu saptanmaktadır. En olası tanı nedir?

a) Akciğer kanseri

b) Lenfoma

c) Tüberküloz

d) Sekestrasyon

e) Trakeal bronkus

82.Fetal dönemde görülen hidronefrozun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Posterior üretral valv

b) Vezikoüreteral reflü

c) Üreterovezikal bölge darlığı

d) Üreteropelvik bölge darlığı

e) Neurojen mesane

83.Aşağıdaki yenidoğan hastalıklarının hangisinde safralı kusma beklenen bir semptom değildir?

a) Duodenal atrezi

b) Kolon atrezisi

c) Bağırsak volvulusu

d) İnfantil hipertrofik pilor stenozu

e) Bağırsak malrotasyonu

84.Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonu komplikasyonu değildir?

a) Dilusyonel trombositopeni

b) Hipokalsemi

c) Hipokalemi

d) Hipotermi

e) Metabolik asidoz

85.Travmalı hastada aşağıdakilerden hangi durumda mannitol kullanılmaz?

a) Subdural kanamalı hastanın operasyona alınması

b) Bilinç seviyesinde kısa sürede kötüleşme olması

c) Anizokori olması

d) Hipotansiyon olması

e) Bilgisayarlı tomografide beyin ödemi olması

86.Aşağıdaki nedenlerden hangisi reprodüktif çağdaki kadınlarda sık görülen pelvik kitle nedenlerinden değildir?

a) Fonksiyonel over kistleri

b) Myoma uteri

c) Gebelik

d) Over epiteloid tümörleri

e) Germ hücreli tümör

87.Anovulatuar sikluslarda sıklıkla gözlenen disfonksiyonel uterus kanaması hangi hormonal etkiyle oluşur?

a) Estrojen-progesteron çekilme kanaması

b) Estrojen çekilme veya kırılma kanaması

c) Progesteron çekilme kanaması

d) Progesteron kırılma kanaması

e) Estrojen ve progesteron kırılma kanaması

88.Aşağıdakilerden hangisi bakırlı rahim içi araç kullanımına kontrendikasyon oluşturmaz?

a) Ektopik gebelik anamnezi

b) Geçirilmiş PID

c) Postpartum endometrit

d) Wilson hastalığı

e) Uterin kaviteyi bozan uterus anomalisi

89.Anovulatuvar uterin kanamaya en sık maruz kalan grup hangisidir?

a) Postmenopozal kadınlar

b) Adolesan ve premenopozal kadınlar

c) Perimenopozal kadınlar

d) Myomu olan kadınlar

e) Reprodüktif çağdaki kadınlar

90.32 haftalık bir gebeliği olan ve 1 saat önce masif vaginal kanaması olması nedeni ile hastaneye başvuran bir hastanın muayenesinde; uterus yumuşak, cüzi vaginal kanama, fetal kalp atımları (+), Non Stress Test: Reaktif, TA: 110/70 mmHg, Nabız: 88 atım/dk, hemogram değerleri ise normal sınırlarda bulundu. Ultrasonografide, 32 hafta ile uyumlu fetal biyometrik ölçümler ve plasenta previa totalis saptandı. Bu vakada en uygun yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vajinal muayeneyi takiben acil şartlarda sezaryen yapılmalıdır.

b) Vajinal muayeneyi takiben oksitosin indüksiyonu ile doğurtulmalıdır.

c) En az iki ünite kan hazırlayarak acil şartlarda sezaryen yapılmalıdır.

d) En az iki ünite kan hazırlayıp vital bulgular sık aralıklarla izlenmelidir.

e) Endişe edecek bir durum olmadığı söylenip evine yollanmalıdır.

91.Aşağıdakilerden hangisi gecikmiş akciğer matürasyonu ile birliktedir?

a) Erken membran rüptürü

b) Diabetes mellitus

c) Maternal kardiyovasküler sistem hastalığı

d) İntrauterin gelişme geriliği

e) Kronik hipertansif gebelik

92.Hangisi diabetik anne bebeği için artmış morbidite ve mortalite nedeni değildir?

a) Maternal ketoasidozis

b) Fetal makrozomi

c) Maternal hiperglisemi

d) Maternal hipoglisemi

e) Fetusta diabete bağlı akciğer maturasyonunun geç olması

93.Androjen duyarsızlığı aşağıdakilerden hangisinde 5a redüktaz enzim eksikliğine bağlıdır?

a) Testiküler feminizasyon

b) McCune Albright sendromu

c) Reifeinstein sendromu

d) Klasik olmayan konjenital adrenal hiperplazi

e) Mikst gonadal disgenezi

94.Gebelikte ekzotoksine bağlı en şiddetli hemolitik anemiye yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Staphylococcus aureus

b) Clostridium perfiringens

c) Corynebacterium diphteria

d) Bacteroides fragilis

e) Streptococcus pneumonia

95.Gebelikte rastlanan en sık otoimmün hastalık hangisidir?

a) Hashimoto tiroiditi

b) ITP

c) SLE

d) Romatoid artrit

e) Sjögren sendromu

96.Endometrium kanserinin prognozunu belirlemede aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

a) Klinik evresi

b) Hücre tipi

c) Diferansiasyon derecesi

d) Miyometriyal invazyon

e) Hastanın menopoza girip girmediği

97.Kombine oral kontraseptiflerin neden olduğu venöz tromboz ve tromboembolizmlerin daha çok genetik yatkınlığı olan kadınlarda görüldüğü anlaşılmıştır. Genetik yatkınlığı en fazla hangi hastalık arttırmaktadır?

a) Protein S yetersizliği

b) Protein C yetersizliği

c) AT III yetersizliği

d) Plazminojen yetersizliği

e) Faktör V Leiden mutasyonu

98.Bilateral tubal obstrüksiyonu olan infertil bir kadında aşağıdakilerden hangisi tercih edilebilir?

a) Gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu

b) Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu

c) İntrauterin inseminasyon

d) IVF-ET

e) Gamet İntrafallop Transfer (GIFT)

99.34 haftalık gebeliği olan bir olgunun yapılan non stres testi nonreaktif olarak değerlendirilmiştir. Bu gebede yaklaşım ne olmalıdır?

a) Acil sezaryen

b) Oksitosin kontraksiyon test

c) Umbilikal arter Doppler çalışması

d) Vibroakustik stimulasyon test

e) Lesitin/Sfingomyelin bakılması

100.İntrauterin gelişme geriliğine en çok eşlik eden obstetrik patoloji hangisidir?

a) Oligohidramnios

b) Respiratuar distres sendromu

c) Rh/rh uygunsuzluğu

d) Diabetes mellitus

e) Pyelitis gravidarum

20. ULUSAL TIP BİLİMLERİ YARIŞMASI CEVAP ANAHTARI

TEMEL BİLİMLER

KLİNİK BİLİMLER

1. C

2. D

3. A

4. B

5. C

6. B

7. E

8. C

9. C

10.E

11.C

12.E

13.D

14.D

15.A

16.D

17.E

18.C

19.C

20.D

21.C

22.C

23.C

24.D

25.A

26.C

27.E

28.A

29.A

30.C

31.B

32.D

33.B

34.E

35.B

36.C

37.B

38.E

39.B

40.C

41.E

42.B

43.B

44.D

45.D

46.E

47.D

48.A

49.A

50.C

51.E

52.D

53.B

54.C

55.E

56.C

57.A

58.E

59.D

60.D

61.B

62.D

63.C

64.B

65.E

66.C

67.C

68.A

69.A

70.A

71.C

72.E

73.B

74.B

75.C

76.C

77.D

78.D

79.A

80.C

81.C

82.B

83.A

84.C

85.C

86.C

87.D

88.D

89.A

90.D

91.A

92.E

93.C

94.C

95.A

96.C

97.E

98.B

99.D

100.B

1. C

2. B

3. D

4. A

5. D

6. C

7. E

8. A

9. E

10.D

11.B

12.D

13.A

14.C

15.D

16.E

17.D

18.C

19.B

20.E

21.B

22.C

23.D

24.E

25.E

26.E

27.E

28.E

29.D

30.D

31.A

32.C

33.D

34.A

35.A

36.A

37.E

38.C

39.C

40.B

41.E

42.C

43.C

44.C

45.C

46.A

47.E

48.A

49.D

50.B

51.C

52.D

53.A

54.A

55.C

56.C

57.C

58.B

59.C

60.C

61.D

62.B

63.D

64.E

65.A

66.E

67.D

68.C

69.C

70.D

71.E

72.D

73.B

74.E

75.D

76.B

77.D

78.D

79.D

80.C

81.D

82.D

83.D

84.E

85.D

86.E

87.B

88.A

89.B

90.D

91.B

92.D

93.C

94.B

95.B

96.E

97.E

98.D

99.D

100.A

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.