Tansıyon Olcme

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

TANSIYON OLCME

Ölçüm syrasynda hasta bir yere oturmaly, syrtyny

yaslamalydyr. Ölçüm syrasynda konu?mamaly veya bir

ba?ka efor yapmamalydyr. Tansiyon aletinde ikinci

özellik, kola sarylan ve ?i?irilen kysymdyr.

Eri?kinlerde kullanylan aletlerde bu kysym 12 cm.

geni?li?inde ve en az 25 cm. uzunlu?unda olmalydyr.

?i?manlarda ise 17.5 cm geni?lik ve 60 cm. uzunluk

olmady?y takdirde, yanly? olarak daha yüksek sonuçlar

elde edilir Tansiyon aleti kola saryldy?y zaman, üst

kolun üçte ikilik kysmyny kaplamaly, dirsek önü

çukurunun açyk kalmasyna dikkat edilmelidir dirsek

çukurunun gövdeye yakyn olan tarafyna üç yarma?yn

ucuyla, orta ?iddette bastyryldy?y takdirde, burada

bir nabyz bulundu?u tespit edilir. Y?te dinleme

aletinin tambur kysmy, bu bölgeye konulur, ve hafifçe

bastyrylyr. Tansiyon aleti, 200 mm civa basyncyny

gösterecek ?ekilde ?i?irilir pompanyn yan tarafyndaki

vida hafifçe gev?etilerek, saniyede 2 mm basynç

dü?mesi sa?lanyr. Ses gelip gelmedi?ine dikkat edilir.

Nabyz vuru?lary olan Korotkoff seslerinin ilk

duyuldu?u syrada aletin ekranyndan okunan ya da

ibrenin gösterdi?i rakam sistolik (maksimal=büyük)

tansiyonu, seslerin kayboldu?u ya da çok hafifledi?i

syrada okunan arkam diastolik (minimal=küçük) tansiyon

gösterir Bu rakamlar belirlendikten sonra ölçüm

tekrarlanmalydyr. Bu kez alet, belirlenmi? olan

sistolik tansiyonun 20 mm üstünde olacak ?ekilde

?i?irilir (örne?in, sistolik kan basyncy 150 mm olan

ki?ide, 170 mm´ye ?i?irmek gibi) bu kez basynç indirme

i?lemi daha yava? yapylmalydyr.

Daha sonra mekanik sistemlerde hava kaçyrma dü?mesi

hafifçe açylarak basynç seviyesi 2-4 mmHg hyzla

indirilir. Steteskoptan ilk nabyz benzeri ses

duyuldu?unda bu de?er okunur ve büyük tansiyon

(sistolik basynç) de?erini gösterir. Basynç azalmaya

devam ederken seslerin ?iddeti de önce artar sonra

azalmaya ba?lar ve bir noktada duyulmaz hale gelir.

Korotkoff sesi ismi verilen bu seslerin bitti?i de?er

okunur, bu de?er küçük tansiyon (diastolik basynç)

de?erini gösterir.e110743@yahoo.com

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.