Özet

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 45 defa okundu

ÖZET

Bu çalışma da, ilk olarak kemik çimentosu üzerinde durulmuştur. Daha sonra kemik çimentosu ile ilgili yapılmış olan bazı deneyler incelenmiştir ve bu deneylerin sonuçları verilmiştir ek olarak kemik çimentosu yerine kullanılabilecek alternatifler üzerinde durulmuştur. Son olarak kemik çimentosuna lif katkısının, kemik çimentosunun çekmesi üzerine etkileri incelenmiştir.

ABSTRACT

In this study, it was firstly mentioned about bone cement. Then some tests of done are investigated and results of this tests are given, additional mentioned about useable alternative instead of bone cement. Lastly, the shrinkage of bone cement on fiber evaluated.

İÇİNDEKİLER

ÖZET…………………………………………………………………………………….i

ABSTRACT…………………………………………………………………………….ii

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………iii

TABLOLAR DİZİNİ…………………..……………………………………………….vi

ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………..……………vii

1. GİRİŞ…………………………………………………………………………………1

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI………………..………………………………………..2

2.1. KEMİK ÇİMENTOSU………………………….………………………………2

2.1.1. PMMA Esaslı Biyoaktif Kemik Çimentolarının Biyolojik ve Mekanik

Özelliklerinin İncelenmesi…………………………………………………………..2

2.1.2. Kemik Çimentosuna Uygulanan Mekanik Testler…………………………6

2.1.2.1. Sıkıştırma Testi…………………………………………………………6

2.1.2.2. Mukavemet Testleri……………….……..…………………………….7

2.1.3. PMMA İçine Katılacak Biyoaktif Çimento Maddesinin Taşıması

Gereken Özellikler ve Etkileri……………………………………………………..7

2.2. AKRİLİK KEMİK ÇİMENTOSUNA TOZ/SIVI (T/S) ORANINDAKİ

DEĞİŞİKLİĞİN ETKİSİ…………………………..………………….……………..9

2.2.1. Toz/Sıvı (T/S) Oranı Değiştirilerek Yapılmış Olan Çalışmada Kullanılan

Malzemeler……………..……….…………………………………………………10

2.2.2. B. Pascual ve Arkadaşlarının Çalışmalarında İzledikleri Metotlar…….11

2.2.2.1. Örnek Hazırlanması………….………………………………………11

2.2.2.2. Tarif……………………………………………………………………11

2.2.3. Toz/Sıvı Oranının Değişiminin Etkileri…………………..……………….12

2.2.3.1. Donma Değişkenleri………………………………………………….13

2.2.3.2. Kalıcı Polimer Miktarı……………………………………………….14

2.2.3.3. Polimer Çekmesi…………………….………………………………..15

2.2.3.4. Gözeneklilik……………………………………………………………16

2.3. KUVVETLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT METİLMETAAKRİLAT’IN ;

STATİK VE YORGUNLUK ÖZELLİKLERİ…………………………………….17

2.3.1. Jeremy ve Arkadaşlarının Araştırmalarında Kullandıkları Malzemeler

ve Metotlar………………..………………………………………………………..19

2.3.2. Uygulanan Mekanik Testler………………………………………………..19

2.3.2.1. Kopma Mukavemeti Testleri………………………..……………….20

2.3.2.2. Esneklik Mukavemeti Testleri……………………………………….20

2.3.2.3. Kırılma Dayanıklılığı Testi…………………….…………………….20

2.3.2.4. Statik Test Sonuçları…………………………………………………22

2.3.2.5. Yorgunluk Testi Sonuçları……………………..…………………….23

2.4. KEMİK – ÇİMENTO ARAYÜZEYİNİN KESME ÖZELLİKLERİNİN

İNCELENMESİ VE BUNA ÇİMENTO SERTLİĞİNİN ETKİSİ………………25

2.4.1. Kemik Çimentolarının Tanımlanması…………………….………………26

2.4.2. Ara Yüzey Mukavemetinin İncelenmesi……………………..……………26

2.4.3. Ara Yüzey Mekaniğinin İncelenmesi……………………..……………….27

2.4.4. Iosipescu Kesme Testi………………….…………………..……………….28

2.4.5. Michael ve Arkadaşlarının Çalışmalarındaki Materyaller ve Metot……28

2.4.6. Michael ve Arkadaşlarının Çalışma Bulguları………………….…………29

2.5. EKSENEL YÜK ALTINDAKİ KEMİK – DOLGU MADDESİ – NAKİL

İŞLEMİNİN YAPISAL DAVRANIŞI : GÖVDE – DOLGU MADDESİ

BAĞLANMASI VE GEOMETRİK FAKTÖRLERİN ETKİLERİ………….….31

2.5.1. Yoon ve Arkadaşlarının Çalışmalarındaki Malzeme ve Metotlar……….32

2.5.2. Yoon ve Arkadaşlarının Araştırma Sonuçları……………..……………..33

2.6. DEVİRLİ YÜKLEME SÜRESİNCE KEMİK ÇİMENTOSUNUN ZARAR

VERMEDEN DEĞERLENDİRİLMESİ…………….…………………………….34

2.6.1. Roques ve Arkadaşlarının Uyguladıkları Yöntem……………………….34

2.6.2. Roques ve Arkadaşlarının Bulguları………………………………………34

2.7. AKUSTİK EMİSYON (AE) TEKNİĞİNİN KULLANILARAK KEMİK

ÇİMENTO KARIŞIMININ DAĞILIM FARKLILIKLARININ VE

BENZERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ……………….………………………35

2.7.1. Eng ve Arkadaşının Araştırmalarındaki Malzeme ve Metotlar…..…….36

2.8. ORTOPEDİK SORUNLARDA KULLANILABİLEN DİĞER

BOZUNABİLİR POLİMERLER……………………………………….…………37

2.8.1. Polimerlerin Bozunma Mekanizması………………….………….……….38

2.8.2. Bozunabilir Polimer Tipleri………………….…………………………….38

2.8.2.1. Polyesterler…………………………………..………………………..38

2.8.2.2. Triozini Çıkarılmış Polikarbonatlar……………………..………….39

2.8.2.3. Poliortoesterler (POE)………………………………………………..39

2.8.2.4. Polianhidridler………………………………………………………..39

2.8.2.5. Polyimid Anhidridler…………………………………………………40

2.8.2.6. Polipropilen – Fumarete Ağları………………………….………….40

2.8.2.7. Polianhidrid Ağları……………………………………………………40

2.8.3. James’ in Araştırma Bulguları…………………………………………….41

3. MATERYAL VE YÖNTEM………………………………………………………42

3.1. KULLANILAN MATERYALLER…………………..……………………….42

3.1.1. PMMA (Polimetilmetaakrilat)………………………….…………………42

3.1.2. MMA (Metilmetaakrilat)………………………………………….……….43

3.1.3. Polyester Lifleri………………………………………….……….…………43

3.1.4. Novoloid Lifleri……………………………………………………………..44

3.1.5. Kalıp Yağları……………………………………………………….……….44

3.1.6. Kalıplar…………………………………………………………………..….45

3.1.7. Ekipmanlar……………………………………………………….…………45

3.2. YÖNTEMLER………………………………………………………………….46

3.2.1. Çimento ve Katkı Miktarlarının Hesaplanması………………………….46

3.2.1.1. Birinci Kalıp İçin Katkı Miktarlarının Hesaplanması………….….46

3.2.1.2. İkinci Kalıp İçin Katkı Miktarlarının Hesaplanması………….……47

3.2.2. Çimento Karışımının Hazırlanması ve Kalıba Dökülmesi………………48

4. DENEY BULGULARI………………….………………………………………….49

5. SONUÇLAR………………………………………………………..……………….50

6. KAYNAKLAR…………………………………………………….………………..51

7. TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………52

8. ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………..……………….53

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 2.1.1.1. PMMA esaslı çimentonun ağırlıkça % karışımları…………………..4

Tablo 2.1.1.2. Farklı çimentoların hamurlaşma ve sabitlenme süreleri ile eğilme

kuvvetleri………………………………………………………………………………..5

Tablo 2.1.1.3. Biyoaktif çimentoların mekanik özellikleri…………………………..5

Tablo 2.1.1.4. Farklı Çimentoların Afinite İndeks Değerleri……………………….6

Tablo 2.2.3.1.1. 2 ve 1,86 oranlarında T/S kullanımı ile farklı miktarda HPMA

kullanımı sonucu açığa çıkan sıcaklık değerleri…………………………………….13

Tablo 2.2.3.1.2. 2 ve 1,86 oranlarında T/S kullanımı ile farklı miktarda HPMA

kullanımı ile çimentolarda oluşan donma süreleri………………………………….14

Tablo2.2.3.2.1. Ortalama değişmiş kalıcı kemik çimento mol sayısı…………..…..15

Tablo 2.2.3.3.1. T/S oranı 2 ve 1,86 da, farklı HPMA miktarlarındaki deneysel ve

teorik çekme miktarları………………………………………………………………16

Tablo 2.2.3.4.1. T/S oranı 2 ve 1,86 olan farklı miktarda HPMA içeren

karışımların gözenekliliği……………………………………………………………..17

Tablo 2.3.2.4.1. Kopma mukavemeti test sonuçları…………………………..……..23

Tablo 2.3.2.4.2. Kırılma dayanıklılığı test sonuçları………………………………..23

Tablo 2.4.6.1. Kesme testi sonuçları………………………………………………….30

Tablo 2.5.2.1. Kemik- çimento- alüminyum modelinin statik test sonuçları………33

Tablo 3.1.1.1. PMMA’nın özellikleri…………………………………………………42

Tablo 3.1.3.1. Polyester liflerinin özellikleri…………………………………………43

Tablo 3.1.4.1. Novoloid liflerinin özellikleri…………………………………………44

Tablo 3.1.6.1. Kalıp Ölçüleri…………………………………….………………..…..45

Tablo 4.1. Birinci ve dördüncü hafta sonlarında deney numunelerinin çap ölçüm sonuçları…………………………………………………………………………….…49

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.4.5.1. Üç farklı arayüz örneğinin gösterimi…………………………………29

Şekil 2.5.1.1. Metal çubuk-çimento-alüminyum modeli…………………………….32

Şekil 3.1.6.1. Kalıpların üstten ve yandan kesit görünüşleri………………..………45

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.