Yeterliliğe Dayalı Eğitim

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 22 defa okundu

YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİM

Dr. Hakan ÖZDEMİR

Dünyadaki tüm tıp okulları geleneksel olarak hep öğretim üyelerinin öğretim şekillerini sorgulamaktan ve uygulamalardaki hataları ortaya çıkarmaktan kaçınmıştır. Tıp eğitiminin değiştirilebilmesi için öğretim üyelerinin eğitim işini birincil görevleri olarak algılamaları ve karşılıklı etkileşimli öğretme yöntemleri hakkında eğitilmeleri gerekmektedir.

Devamını Oku

Yenidoğanda Nonsteroid Antienflamatuar Ajanlar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 26 defa okundu

YENİDOĞANDA NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR AJANLAR

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneğinin yaptığı tanımlamaya göre “Ağrı, gerçek veya potansiyel doku hasarı ile birlikte olan veya böyle bir hasar gibi tanımlanan nahoş bir duyusal ve emosyonel deneyimdir”.

Devamını Oku

Yenidoğanda Opioidler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 15 defa okundu

YENİDOĞANDA OPİOİDLER

Ağrı, yenidoğanda ne tam olarak tanımlanabilmiştir ne de tedavi edilebilmiştir. Çünkü, ağrılı stimulusların algılanması bazı çalışmalarda düşük olarak belirtilmiştir(1). Buna karşı Fitzgerald özellikle pretermlerin ağrılı stimuluslara karşı aşırı duyarlı olduğuna inanmaktadır(2). Ayrıca anestezik ve analjeziklere karşı beklenmeyen etkilerin ortaya çıkması olasıdır(3). Yenidoğanın ağrısı ile ilgili ciddi araştırmalar 1980’lerde başlamıştır(4). Medüller arka kök ara bağlantıları 10. Gestasyonel haftada başlayıp 30. Haftada tamamlanmaktadır. Onbeşinci gestasyonel haftada hipofizde endorfinler mevcuttur ve endorfinle ilintili kortikotropin releasing faktör 18. Haftada tespit edilmiştir. Ağrı duyulmasında yer alan tüm anatomik, nörokimyasal ve elektriksel komponentlerin gayet iyi geliştiği doğum sonrası belirlenmiştir. Ağrının belirgin öğelerinden biri hafızadır. Sünnetten sonra yenidoğanda özgün davranış değişikliklerinin devam etmesi hafızaya kayıtlandığını göstermektedir(5). Yenidoğan yoğun bakım servisinde uzun süre tekrarlayan ağrılı uyaranlara maruz kalanlarda psikolojik sekeller kalmaktadır. Bunlar 18 aylıkken daha az kucağa gelmekte ve 3-4 yaşlarında somatizasyona daha eğilimli olmaktadırlar(6).

Devamını Oku

Yenidoğan Cerrahi Dışı Girişimlerinde Analjezi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 32 defa okundu

YENİDOĞAN CERRAHİ DIŞI GİRİŞİMLERİNDE ANALJEZİ

Son 20 yılda neonatal anestezide farkedilir düzeyde gelişmeler olmuştur. Monitörizasyon yöntemlerinde, neonatal fizyoloji konusunda, yenidoğanın medikal ve cerrahi tedavileri konusunda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Pediatrik anesteziyolojist sayısı 10 kat artmış ve yenidoğanlar için anestezi daha güvenli hale gelmiştir(1).

Devamını Oku

Yenidoğan Cerrahisinde Analjezi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

YENİDOĞAN CERRAHİSİNDE ANALJEZİ

Yenidoğanlarda ağrı ve analjezi konusu son yıllarda yoğun olarak ele alınmakta ve birçok çalışma ile değerlendirilmektedir. Eskiden varolan, yenidoğanlarda ağrı hissi hiç veya yeteri kadar algılanmaz düşünceleri günümüzde yerini, yeteri kadar algılanır fakat yeteri kadar değerlendirilemez tartışmalarına bırakmıştır. Yenidoğanda ağrı algılanması ve analjezinin yerinin tartışılabilmesi için, ağrı yollarının gelişimi, olgunlaşması ve yenidoğan dönemindeki durumunun bilinmesinde yarar vardır.

Devamını Oku

Yara İyileşmesi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 164 defa okundu

Yara iyileşmesi

Dr. Müge Çağlar

Son yüz yıl içinde yara iyileşmesinin temel mekanizması konusunda belirgin bir ilerleme olmuştur. Geçen yüzyılın başlarında hemen hemen tüm yara iyileşmeleri komplikasyonlu olurken, günümüzde yara iyileşmeleri ilgili komplikasyonlar azalmıştır. Yara, canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel devamlılığın bozulmasıdır. Yara iyileşmesi ise, travma ile başlatılan muntazam, sıralı hücresel ve biyokimyasal olayların yeni doku teşekkülü ile sonuçlanmasıdır.

Devamını Oku

Yapışık İkizlere Cerrahi Yaklaşım

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 19 defa okundu

Yapışık İkizlere Cerrahi Yaklaşım

Hazırlayan Uzm.Dr.Adnan Aslan

GİRİŞ

Devamını Oku

Vokal Kord Paralizileri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

VOKAL KORD PARALİZİLERİ

ANATOMİ

Farinks ve larinksin kasları Nucleus Ambigus’tan köken alan özel visseral efferent liflerle innerve olur. Her bir N.Ambigus medulla’nin Retiküler formasyonu içinde uzanan yaklaşık 2 cm’lik hücre dizileridir. Her iki çekirdek ve precentral gyrustaki primer motor alan ile bağlantıdadır. N.Ambigus’un bulunduğu alanı Post. İnf. Cerebellar Arter besler. Oklüzyonunda oluşan lateral medulladaki infarkt WALLENBERG SENDROMU’na yol açar. Wallenberg Sendromu, ipsilateral Vocal Cord Paralizisi (VCP), ağrı-ısı kusuru, ataxi, Horner send., kontrlateral vücut bölgesinde hemiparezi, analjezi ile disartri, disfaji, vertigo, diplopi, inatçı hıçkırık bulgularına sebep olur.

Devamını Oku

Visseral Ağrılar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 20 defa okundu

VİSSERAL AĞRILAR

Visseral ağrı, ciltteki nosiseptörlere göre daha az nosiseptör içeren iç organlardan (vissera) kaynaklanır. Uyarılar otonom sisteme ait afferent yollarla taşınır. Kolon, rektum ve mesaneden kalkan uyarılar, sakral parasempatik sinirler; farenks, trakea ve özofagusun üst kısmından kalkan uyarılar ise n. glosso-faringeus ile n. vagus tarafından iletilir. Diğer visseral organların duyu sinirleri ise sempatik sinirler aracılığı ile medulla spinalise taşınırlar(1).

Devamını Oku

Virüsler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 15 defa okundu

VİRÜSLER

Çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği hastalıklar hep bakterilerden bilinmiştir. Elektron mikroskobunun bulunmasıyla ancak virüslerin farkına varılmıştır.

Devamını Oku