Kazım Karabekir İlköğretim Okulu

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 34 defa okundu

KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU

4. SINIF

YILLIK PLÂNI

ÜNİTE NO : 1

ÜNİTE ADI : AİLE, OKUL VE TOPLUM HAYATI

ÜNİTE SÜRESİ:16 Eylül 2002 – 18 Ekim 2002 ( 25 iş günü )

Belirli Gün ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

Yangından Korunma Haftası (25 Eylül – 1 Ekim)

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi günü)

Standartlar Haftası (Ekim ayının üçüncü haftası)

SOSYAL BİLGİLER

AİLE, OKUL VE TOPLUM HAYATI

HEDEFLER

1. “Aile, Okul ve Toplum Hayatı” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

2. Ailenin yapısını tanıyabilme

3. Ailenin önemini kavrayabilme

4. Akraba evliliklerinin sakıncaları bilgisi

5. Aile bütçesinin önemini kavrayabilme

6. Aile hayatında sosyal güvenceler bilgisi

7. Ailede demokratik hayatın oluşturulmasının önemini kavrayabilme

8. Ailede demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş

9. İnsan sağlığı ve çevre temizliği için suyu yeterince kullanmanın önemini kavrayabilme

10. Sağlığı ve temizliği için suyu kullanmaya istekli oluş

11. Okulu tanıyabilme

12. Okulda uyulması gereken kurallar bilgisi

13. Okulda uyulması gereken kuralların önemini açıklayabilme

14. Okul kurallarına uyabilme

15. Okuldaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmede istekli oluş

16. Okulun ve okul eşyalarının korunmasının önemini kavrayabilme

17. Okulu ve okul eşyasını korumayı alışkanlık hâline getiriş

18. Okulun çevresinin güzelleştirilmesi ve korunmasının önemini kavrayabilme

19. Okulun korunması ve çevresinin güzelleştirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaktan zevk alış

20. Okul Koruma Derneğini tanıyabilme

21. Okul, aile iş birliğinin önemini kavrayabilme

22. Okuldaki demokratik hayatın oluşturulmasının önemini kavrayabilme

24. Toplum içinde yaşamanın önemini kavrayabilme

25. Komşuluk ilişkilerinin toplum için taşıdığı önemi kavrayabilme

26. Toplumda demokratik hayatın önemini kavrayabilme

27. Toplumda demokratik hayatın gereklerine uymaya istekli oluş

28. Farklı düşüncede olan kişileri dinlemeye duyarlılık

29. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini kavrayabilme

30. Toplum hayatını düzenleyen kurallar bilgisi

31. Toplum hayatını düzenleyen kurallara uyabilme

32. Toplum hayatında bize düşen görevlerin farkında oluş

KONULAR

A.Ailemiz

B.Okulumuz

C.Toplum Hayatımız

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Toplumun Temel Unsuru Aile

2. Ailede Dayanışmanın Önemi

3. Eğitimde Öğretmenin Önemi ve Rolü

4. Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Konular

İNGİLİZCE

Selâmlaşma Şahıs zamirleri

Şarkı veya oyun İyelik sıfatları

Yaş sorma Emir tümceleri

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

DİN VE AHLÂK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?

AMAÇLAR

1. Günlük konuşmalarda kullanılan dinî sözcük ve tümceleri fark eder.

2. Günlük konuşmalarda kullanılan dinî sözcük ve tümcelerin yardımıyla dinin insan hayatında bir yeri olduğunu bilir.

3. Evde veya çevrede bulunan dinî sembolleri tanır.

KONULAR

1. Günlük konuşmalarımızda din

2. Evimizde, çevremizde bulunan dinî sembolleri tanıyalım

TÜRKÇE

AMAÇLAR

İlköğretim okullarında Türkçe öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak

2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazıyla doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak

3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek

4. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak

5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

ANLAMA

Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından

1. 10 – 15 dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek

2. Konuşmacıya, sanatçıya gerekli saygıyı gösterme ve gerektiğinde uygun biçimde alkışlama alışkanlığını kazandırmak

3. 15 – 20 dakikalık bir masal, öykü bandını dinleyebilmek; bir röportajı, bir belgesel filmi ve bir çocuk filmini izleyebilmek

Okuma Tekniği Bakımından

1. 150 – 200 sözcüklük metinleri doğru ve anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan) okuyabilmek, sözcükleri doğru söyleyebilmek

2. Sessiz okuma teknik ve alışkanlığını geliştirmek

3. Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, kaynak kitaplardan, ansiklopedilerden yararlanabilmek

Anlama Tekniği Bakımından

1. Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, filmin ve benzerlerinin, okuduğu bir gazete fıkrasının, mektubun vb. fikir ve öykü yazılarının ana fikrini ve belli başlı yardımcı fikirlerini anlayıp belirtebilmek

2. Bilmediği sözcüklerin anlamlarını, eş sesli sözcükleri sözün gelişinden (metin içinde) anlayabilmek, sözlüğe bakarak, sözcük türetme yollarını kavrayarak, yanıtlarıyla ilgilenerek sözcük dağarcığını zenginleştirme yöntemini kazanabilmek

ANLATIM

A. Sözlü Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerine katılabilmek, sonuçları anlatabilmek

2. Sorulan sorulara birkaç tümceyle düzgün karşılıklar verebilmek

3. Gördükleri, yaşadıkları, dinledikleri, edindikleri bilgileri küme ya da sınıf arkadaşlarına anlatabilmek, aktarabilmek

4. Öğrenmek istedikleriyle ilgili (yer, ad, bilgi vb.) sorular düzenleyebilmek, böyle sorulara yanıt verebilmek

5. Kendini ve başkalarını tanıtabilmek

6. Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa belli konu çevresinde sınıfta konuşabilmek, tartışabilmek

B. Yazılı Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları, 4 – 5 basit tümceyle anlatabilmek

2. 5 – 6 sözcüklük bir soruya karşılık verebilmek

3. Okulda ve çevrede yaşanan önemli olayları ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler, kazalar vb.) görülenleri anlatabilmek

4. Bu sınıfın kullanması gerekli yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek

DİL BİLGİSİ

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

1. Tümce içinde adların durumlarını doğru kullanabilmek

2. Büyük harfleri doğru kullanabilmek (kısaltmalarda, satır başlarında)

3. Seslileri, ince ve kalın seslileri ayırabilmek; büyük ses uyumunu kavrayarak çekim ve yapım eklerini doğru kullanabilmek (-yor, -ken eklerinin bu kurala uymadığını fark etmek)

4. Sözcük sonunda süreksiz yumuşak sessiz (-b, -c, -d, -g) bulunmayacağını kavrayabilmek, buna göre söyleyip yazabilmek

5. Kullandığı ve öteki derslerde öğrendiği sözcükleri doğru söyleyebilmek, doğru yazabilmek ve bu amaçla yazım kılavuzunu kullanabilmek

YAZI

AMAÇ

Yazı derslerinde kullanılan belli başlı araç-gereçler bilgisi

KONU

Yazı araç – gereçleri

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk’ün hayatı

MATEMATİK

HEDEFLER

1. Kümeyi kavrayabilme

2. Beş basamaklı doğal sayıları kavrayabilme

3. Paydası bir basamaklı olan kesirleri kavrayabilme

4. Toplamları en çok altı basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

5. En çok altı basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

6. Çarpımları en çok altı basamaklı olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

7. En çok beş basamaklı doğal sayıların, en çok iki basamaklı doğal sayılara bölme işlemini yapabilme

8. Ölçülerle ilgili problem çözebilme

9. Geometrik cisimlerin ve şekillerin çiziminde kullanılan araçlar bilgisi

KONULAR

1. Kümeler

Küme ve eleman

2. Doğal Sayılar

Beş ve altı basamaklı doğal sayılar

3. Kesirler

Paydası bir basamaklı olan kesirler

4. Toplama İşlemi

Doğal sayılarla toplama işlemi

5. Çıkarma İşlemi

Doğal sayılarla çıkarma işlemi

6. Çarpma İşlemi

Doğal sayılarla çarpma işlemi

7. Bölme İşlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi

8. Geometri

Geometri araçları, nokta, doğru ve eğri

RESİM İŞ

AMAÇLAR

1. Çizgisel çalışmalarda çeşitli gereçleri tanıyabilme

2. Çizgisel çalışmalarda koyu, orta ve açık değerleri kullanabilme

3. Doğadaki hareketi belirterek çizgisel çalışmalar yapabilme

KONULAR

1. Araç ve gereçler

2. Çizgisel çalışmalar

3. Doğadaki hareketlilikle ilgili çizgisel çalışmalar

MÜZİK

HAYATIMIZDA MÜZİK VE MÜZİKSEL ÇEVREMİZ

AMAÇLAR

1. İlinde ve bölgesinde özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerini fark edebilme

2. Müziğin hayatındaki yerini ve önemini kavrayabilme

3. Çevresindeki müzik kurum ve kuruluşlarıyla başlıca müzikçilerin etkinliklerini fark edebilme

4. Müziğin çevre sağlığındaki önemini kavrayabilme

KONULAR

A. Hayatımızda müzik

B. Müzik çevremiz

İŞ EĞİTİMİ

İŞ VE ENERJİ

AMAÇLAR

1. İş ve enerjide geçen belli başlı kavram ve terimlerin bilgisi

2. Enerji kaynaklarının bilgisi

3. Seviyesine uygun olarak rüzgâr, su, buhar ve Güneş enerjisinden nasıl faydalanacağını tasarlayabilme

4. Yapılan tasarıları işe uygulayabilme

KONULAR

1. Enerjinin tanımı

2. Enerji çeşitleri

3. Enerji kaynakları

BEDEN EĞİTİMİ

KOŞULAR

AMAÇLAR

1. Koşularla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

2. Koşularla ilgili dayanıklılığı geliştirebilme

3. Koşularda sürat ve çabukluğu geliştirebilme

4. Koşularda dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme

5. Koşularda temiz hava ve güneşten yararlanabilme

KONULAR

1. Hız koşuları

2. Dayanıklılık koşuları

3. Engelli koşular

4. Bayrak koşuları

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA

AMAÇ

Güzel konuşma ve yazmanın günlük hayattaki önemini kavrayabilme

KONU

Güzel konuşma ve yazma

ÜNİTE NO : 2

ÜNİTENİN ADI: ÇEVREMİZİ TANIYALIM

ÜNİTENİN SÜRESİ: 21 Ekim 2002 – 22 Kasım 2002 ( 23 iş günü )

Belirli Gün ve Haftalar

1. Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

2. Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım)

3. Atatürk Haftası (10 -16 Kasım)

4 Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta)

5. Deprem Bilinçlendirme Günü (12 Kasım)

6. Öğretmenler Günü (24 Kasım)

FEN BİLGİSİ

ÇEVREMİZİ TANIYALIM

ÜNİTENİN AMACI

Bu üniteyle öğrencilerin;

1. Doğadaki cansız varlıkları ve canlılar için önemini,

2. Canlı varlıkların ortak özelliklerini gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır.

KONULAR

İçinde Yaşadığımız Doğa

Doğada Yaşayan Canlılar

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Akılcılık ve Bilime Verilen Önem

2. Bilimin İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi

3. “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir!” Özdeyişi

İNGİLİZCE

Sınıf eşyalarının tanıtımı

Tekil – çoğul

Emir tümceleri

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

DİN VE AHLÂK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?

AMAÇLAR

1. Din ve ahlâk arasındaki ilişkiye günlük hayattan örnekler verir.

2. Peygamberin güzel söz ve davranışlarından örnekler verir.

3. Sübhaneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.

KONULAR

1. Dinin tanımını öğrenelim

2. Dini öğrenmenin önemi

3. “Din Güzel Ahlâktır”

4. Peygamberimiz, söz ve davranışlarıyla en güzel örnektir

5. Sübhaneke duasını ezberleyelim ve anlamını öğrenelim

TÜRKÇE

AMAÇLAR

İlköğretim okullarında Türkçe öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak

2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazıyla doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak

3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek

4. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak

5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek

6. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

ANLAMA

Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından

1. 10 – 15 dakikalık bir konuşmayı dinleyebilmek

2. Bir filmin oynatılacağı, bir konuşmanın yapılacağı, bir temsilin verileceği yere itişip kakışmadan girebilmek, yerine sessizce oturabilmek ve sonunda itişmeden dışarı çıkabilmek

3. 15 – 20 dakikalık bir masal, öykü bandını dinleyebilmek; bir röportajı, bir belgesel filmi ve bir çocuk filmini izleyebilmek

4. Radyoda, televizyonda kendi düzeyindeki bir haber vb. yayınları dinleyip izleyebilmek

Okuma Tekniği Bakımından

1. 150 – 200 sözcüklük metinleri doğru ve anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan) okuyabilmek, sözcükleri doğru söyleyebilmek

2. Kitaplardaki içindekiler, dizin ve sözlük bölümlerinden yararlanabilmek

3. Günlük gazeteleri ve düzeyine uygun dergileri izleyebilmek

Anlama Tekniği Bakımından

1. İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, neden ve sonuçlarını, belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerini, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerini açıklayabilmek

2. Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, filmin ve benzerlerinin, okuduğu bir gazete fıkrasının, mektubun vb. fikir ve öykü yazılarının ana fikrini ve belli başlı yardımcı fikirlerini anlayıp belirtebilmek

Bilmediği sözcüklerin anlamlarını, eş sesli sözcükleri sözün gelişinden (metin içinde) anlayabilmek; sözlüğe bakarak, sözcük türetme yollarını kavrayarak, yanıtlarıyla ilgilenerek sözcük dağarcığını zenginleştirme yöntemini kazanabilmek

ANLATIM

A. Sözlü Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerine katılabilmek, sonuçları anlatabilmek

2. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) kısaca sırasıyla anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek

3. Yarıda bırakılmış bir öyküyü tamamlayabilmek

B. Yazılı Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları, 4 – 5 basit tümceyle anlatabilmek

2. Ödevlerinde yerine göre 5 – 7 sözcüklük doğru tümceler kurabilmek

3. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) özetleyebilmek, ana fikrini belirtebilmek

Okulda ve çevrede yaşanan önemli olayları ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler, kazalar vb.) görülenleri anlatabilmek

DİL BİLGİSİ

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

1. Sözcük dağarcığını, düzeye uygun olarak zenginleştirebilmek

2. Bu sınıfların kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek ve noktalama işaretlerini kullanabilmek

3. Tümce içinde adları, eylemleri, ön adları, adılları, belirteçleri, ad ve ön ad tamlamalarını tanıyabilmek, yerli yerinde kullanabilmek

4. Tümce içinde yüklem, özne ve tümleci bulabilmek, özne ve yüklemin tekil – çoğul yönünden ilişkisini doğru olarak belirtebilmek

Bir önceki sınıflarda kazandıkları davranışları pekiştirebilmek

YAZI

AMAÇLAR

1. Dolma kalem bilgisi

2. Dolma kalemi kullanıma hazır hâle getirme becerisi

3. Dolma kalemi kullanma becerisi

KONU

Dolma kalem

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri

MATEMATİK

HEDEFLER

1. Kümeler arasındaki eşitlik ilişkilerini kavrayabilme

2. Beş basamaklı doğal sayıları kavrayabilme

3. Beş basamaklı doğal sayıları çözümleyebilme

4. Paydası bir basamaklı olan kesirleri kavrayabilme

5. Toplamları en çok altı basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

6. En çok altı basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

7. Çarpımları en çok altı basamaklı olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

8. En çok beş basamaklı doğal sayıların, en çok iki basamaklı doğal sayılara bölme işlemini yapabilme

9. Metrenin katları bilgisi

10. Paralarımızı kullanabilme

11. Doğru parçası ve ışın bilgisi

12. Doğru, doğru parçası ve ışın arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

KONULAR

1. Kümeler

Kümelerde eşitlik

2. Doğal Sayılar

Beş basamaklı doğal sayılar

3. Kesirler

Bileşik kesir, tam sayılı kesir

4. Toplama İşlemi

Doğal sayılarla toplama işlemi

5. Çıkarma İşlemi

Doğal sayılarla çıkarma işlemi

6. Çarpma İşlemi

Doğal sayılarla çarpma işlemi

7. Bölme İşlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi

8. Ölçüler

Uzunluk ölçüleri

Paralarımız

9. Geometri

Nokta, doğru, eğri, doğru parçası, ışın ve bunlar arasındaki ilişkiler

RESİM İŞ

AMAÇLAR

1. Koyu, orta, açık lekeleri düzenleme için araç – gereç bilgisi

2. Koyu, orta, açık lekeleri düzenleyebilme

3. Mürekkeple yapılan çalışmaları tanıyabilme

4. Mürekkeple yapılacak çalışmalar bilgisi

5. Varlıkların ve olayların ilgi çekici yönlerinden bir bölümünü mürekkeple kâğıda aktarabilme

KONULAR

1. Koyu, orta, açık leke çalışmaları

2. Mürekkep çalışmaları

MÜZİK

MÜZİĞİMİZDE SES

AMAÇLAR

1. Müzik yazısının temel işaret ve yazılışlarını anlayabilme

2. Bildiği şarkılardaki ölçü türlerini tanıyabilme

3. Çeşitli müziklerin insan hayatındaki yeri ve önemini kavrayabilme

KONULAR

A. Müzik seslerinin temel özellikleri

B. Müzikte kullandığımız sesler

C. Müziğimizde kullandığımız seslerin yüksekliklerine göre adlandırımı ve yazımı

Ç. Sesleri düzenleyelim ve müzik yapalım

İŞ EĞİTİMİ

NE YİYELİM, NE İÇELİM?

AMAÇLAR

1. Beslenmeye ilişkin temel kavramların bilgisi

2. Temel beslenme ilkeleri ve ekonomik şartlar doğrultusunda kendisi için besin seçebilme

3. Sağlık kurallarına uygun olarak yiyecekler sunabilme

4. Düzenli ve görgü kurallarına uygun yemek yeme alışkanlığı

5. Besin seçiminde ve tüketiminde ekonomik davranabilme

6. Mutfakta gereken güvenlik tedbirlerini alabilme

KONULAR

1. Beslenmede temel ilkeler ve sağlıklı beslenme

2. Mutfakta kullanılan araç ve gereçler

3. Besinlerimiz

4. Yiyecek ve içecek hazırlama

5. Kahvaltı sofrası düzenleme

6. Besinleri satın alma, tüketiminde ekonomik olma

7. Mutfakta güvenlik tedbirleri

BEDEN EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE SAĞLIK BİLGİLERİ

AMAÇLAR

1. Spor kıyafetini iyi kullanma

2. Sağlığını koruyabilme

KONULAR

1. Giyinme bilgisi

2. Temel sağlık bilgisi

DÜZEN ALIŞTIRMALARI VE TEMEL DURUŞLAR

AMAÇLAR

1. Düzen alıştırmaları ve temel duruşlarla ilgili çeşitli şekillerde dizilme ve sıralanabilme

2. Temel duruşları yapabilme

KONULAR

1. Temel duruşlar

2. Dizilme ve sıralanmalar

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA

AMAÇ

Güzel konuşma ve yazmada birikimin önemini kavrayabilme

KONU

Birikim

ÜNİTE NO : 3

ÜNİTE ADI :YAKIN ÇEVREMİZ

ÜNİTE SÜRESİ: 25 Kasım 2002 – 29 Aralık 2002 (23 iş günü )

Belirli Gün ve Haftalar:

1. İnsan Hakları Haftası (10 Aralık günü başlayan hafta)

2. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 – 16 Aralık)

SOSYAL BİLGİLER

YAKIN ÇEVREMİZ

HEDEFLER

1. “Yakın Çevremiz” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

2. Yakın çevreyi tanıyabilme

3. Yakın çevreyi tanımanın önemini kavrayabilme

4. Adres bilgisi

5. Adresle ilgili bilgileri kullanabilme

6. Yön bilgisi

7. Yön bulma yöntemleri bilgisi

8. Yön bulabilme

9. Kroki bilgisi

10. Krokinin yararlarını kavrayabilme

11. Kroki çizebilme

12. Ölçek çeşitleri bilgisi

13. Plân bilgisi

14. Plânın kullanım alanlarını tanıyabilme

15. Sınıf plânını yapabilme

16. Ölçek ve plânın önemini kavrayabilme

KONULAR

A. Yakın Çevremizi Tanıyalım

B. Plân

Belirli Gün ve Haftalar

1. Atatürk Haftası (10 -16 Kasım)

2. Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta)

3. Deprem Bilinçlendirme Günü (12 Kasım)

4. Öğretmenler Günü (24 Kasım)

İNGİLİZCE

Renkler

Sayılar

Kaç tane?

Saat kaç?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

TEMİZ OLMALIYIM

AMAÇLAR

1. Sağlıklı olmak için temizliğin önemini fark eder.

2. Bedenini ve elbisesini temiz tutmanın önemini fark eder.

3. Çevresini temiz tutmanın gereğini kavrar.

4. Dinimizin temizliğe verdiği önemi kavrar.

5. Fatiha suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

KONULAR

1. Bedenimi temiz tutarım

2. Elbisemi temiz tutarım

3. Çevremi temiz tutarım

4. Sağlığım için temizlik çok önemlidir

5. Dinim temiz olmamı istiyor; “temizlik imandandır”

6. Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak da temizliktir

7. Allah temizlenenleri sever

8. Temizliğin önemi üzerinde konuşalım

9. Fatiha suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim

TÜRKÇE

AMAÇLAR

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazıyla doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak

2. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek

3. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak

4. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak

5. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında, Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

ANLAMA

Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından

1. Bir filmin oynatılacağı, bir konuşmanın yapılacağı, bir temsilin verileceği yere itişip kakışmadan girebilmek, yerine sessizce oturabilmek ve sonunda itişmeden dışarı çıkabilmek

2. Konuşmacıya, sanatçıya gerekli saygıyı gösterme ve gerektiğinde uygun biçimde alkışlama alışkanlığını kazandırmak

3. 15 – 20 dakikalık bir masal, öykü bandını dinleyebilmek; bir röportajı, bir belgesel filmi ve bir çocuk filmini izleyebilmek

Okuma Tekniği Bakımından

1. Sessiz okuma teknik ve alışkanlığını geliştirmek

2. Günlük gazeteleri ve düzeyine uygun dergileri izleyebilmek

3. Düzeyine uygun yararlı kitapları seçebilmek, okuyabilmek

Anlama Tekniği Bakımından

1. İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, neden ve sonuçlarını, belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerini, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerini açıklayabilmek

2. Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, filmin ve benzerlerinin, okuduğu bir gazete fıkrasının, mektubun vb. fikir ve öykü yazılarının ana fikrini ve belli başlı yardımcı fikirlerini anlayıp belirtebilmek

3. Düz ve manzum yazıları, olay ve fikir yazılarını ayırt edebilmek, yazarlarının özelliklerini sezebilmek

ANLATIM

A. Sözlü Olarak

1. Sorulan sorulara birkaç tümceyle düzgün karşılık verebilmek

2. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) kısaca sırasıyla anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek

3. Basit bir resim ve tablo dizisinden anlam çıkarabilmek, resimlerin arasında bağlantı kurarak bir olayı açıklayabilmek

4. Telefonla konuşabilmek, telefonla konuşma yöntem ve inceliğini öğrenerek uygulayabilmek

5. Yarıda bırakılmış bir öyküyü tamamlayabilmek

6. Okuduğu bir kitabın konusunu kısaca anlatabilmek

B. Yazılı Olarak

1. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) özetleyebilmek, ana fikrini belirtebilmek

2. 3 – 5 tümcelik istek, ısmarlama, kutlama, teşekkür, çağrı yazıları, zarf üstü, etiket ve fiyat listeleri yazabilmek

3. Okulda yaptığı ve yaşadığı türlü eğitsel etkinliklerin sonuçları üzerine kısa bir rapor düzenleyebilmek

4. Bu sınıfın kullanması gerekli yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek

DİL BİLGİSİ

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

1. Sözcüklerin çağrışım yoluyla eş ve karşıt anlamlarını (olumsuz değil) bulabilmek

2. En yaygın köklerden, işlek eklerle türetilmiş sözcüklerin anlamlarını kavrayabilmek

3. Eş sesli sözcüklerin değişik anlamlarını söz içinde fark edebilmek (al, yüz, ekmek, yemek, ek vb.)

4. Seslileri, ince ve kalın seslileri ayırabilmek, büyük ses uyumunu kavrayarak çekim ve yapım eklerini doğru kullanabilmek (-yor, -ken eklerinin bu kurala uymadığını fark etmek)

5. Virgülü tümce içinde; (a) öznelerden sonra, (b) birbiri ardınca sıralanan aynı işi gören sözcüklerle aynı görevdeki ögeler arasında (bir tamlananın birden çok tamlayanı, bir adı sıfatlandıran birden çok niteleme sıfatları, bir yüklemin birden çok öznesi, nesnesi vb. gibi) kullanabilmek

6. Kullandığı ve öteki derslerde öğrendiği sözcükleri doğru söyleyebilmek, doğru yazabilmek ve bu amaçla yazım kılavuzunu kullanabilmek

YAZI

AMAÇ

Yazıda karşılaştığı bozuklukların farkında oluş

KONU

Yazıda karşılaşılan bozukluklar

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Türk kadınının toplumdaki yeri

2. Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri

MATEMATİK

HEDEFLER

1. Kümeler arasındaki eşitlik ve denklik ilişkilerini kavrayabilme

2. Altı basamaklı doğal sayıları kavrayabilme

3. Paydası 10, 100, 1000 olan kesirleri kavrayabilme

4. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirleri kavrayabilme

5. Doğal sayılarla zihinden toplama işlemini yapabilme

6. Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

7. Çarpımları en çok altı basamaklı olan doğal sayıların 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemini yapabilme

8. Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemini yapabilme

9. En çok beş basamaklı doğal sayıların, en çok iki basamaklı doğal sayılara bölme işlemini yapabilme

10. En çok beş basamaklı doğal sayıların 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemini yapabilme

11. En çok dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

12. Metre ve as katlarıyla ilgili bilgileri uygulayabilme

13. Ölçülerle ilgili problem çözebilme

14. Düzlemdeki doğrularda paralellik, kesişme ve diklik özelliklerini kavrayabilme

15. Açı bilgisi

16. Açı çeşitleri bilgisi

17. Açı çeşitlerinden; dik, dar ve geniş açıyı kavrayabilme

KONULAR

1. Kümeler

Eşitlik ve denklik

2. Doğal Sayılar

Altı basamaklı doğal sayılar

3. Kesirler

Paydası 10, 100, 1000 olan kesirler

4. Ondalık Kesirler

Ondalık kesir

5. Toplama İşlemi

Doğal sayılarla toplama işlemi

Zihinden toplama işlemi

6. Çıkarma İşlemi

Doğal sayılarla çıkarma işlemi

Zihinden çıkarma işlemi

7. Çarpma İşlemi

Doğal sayılarla çarpma işlemi

10, 10 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemi

Zihinden çarpma işlemi

8. Bölme İşlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi

10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi

Dört işlemle ilgili problemler

9. Ölçüler

Uzunluk ölçüleri

Ölçülerle ilgili problemler

10.Geometri

Doğrularda paralellik, birlik ve kesişme

Açı ve açı çeşitleri

Geometrik şekilleri çizme

RESİM İŞ

AMAÇLAR

1. Kâğıt süsleme çalışmaları bilgisi

2. Çevresindeki vitray tekniğiyle yapılmış eserlerin özelliklerini tanıyabilme

KONU

Renkli çalışmalar

MÜZİK

MÜZİĞİMİZDE RİTM VE EZGİ

AMAÇLAR

1. Müzik yazısının temel işaret ve yazılışlarını anlayabilme

2. Müzik seslerini (nota) dizekteki yerlerine doğru yazabilme

3. Düzeyine uygun ses ve söz kümelerindeki ritmik düzenlemeleri doğru okuyabilme, söyleyebilme ve çalabilme

4. Düzeyine uygun ezgi kalıplarını doğru yazabilme, okuyabilme ve çalabilme

KONULAR

A. Seslerin, susların sürelerine göre çeşitli düzenlenimi

B. Basit ritm kalıpları ve yazılımı

C. Ezgi kalıpları

Ç. Ezgi kalıplarının yalın düzenlenimi

İŞ EĞİTİMİ

NE YİYELİM, NE İÇELİM?

AMAÇLAR

1. Şekillendirmede geçen belli başlı terimlerin bilgisi

2. Şekillendirmede kullanılan belli başlı gereçlerin şekil olma imkânlarının bilgisi

KONU

Kâğıt, karton ve mukavva işleri

BEDEN EĞİTİMİ

DÜZEN ALIŞTIRMALARI VE TEMEL DURUŞLAR

AMAÇ

Düzen alıştırmaları ve temel duruşlarla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

KONULAR

1. Yürüyüş ve dönüşler

2. Dizilme ve sıralanmalar

3. Açılma ve yayılmalar

4. Konuyla ilgili oyun ve yarışmalar

BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE SAĞLIK BİLGİLERİ

AMAÇ

Sağlığını koruyabilme

KONU

Temel sağlık bilgisi

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA

AMAÇ

Düşünceyle dil arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

KONU

Ünlü ve ünsüz harfleri çıkarma

ÜNİTE NO : 4

ÜNİTE ADI : MADDENİN DOĞASI

ÜNİTE SÜRESİ: 30 Aralık 2002 – 31 Ocak 2003 ( 24 iş günü )

Belirli Gün ve Haftalar

1. Verem Savaş Eğitimi Haftası (Ocak ayının ilk pazartesi günü başlayan hafta)

2. Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta)

FEN BİLGİSİ

MADDENİN DOĞASI

Ünitenin Amacı:

Bu üniteyle öğrencilerin;

1. Madde ve cisim örnekleri üzerinde maddenin görülebilir, hissedilebilir ve ortak özelliklerini,

2. Maddenin hâllerini ve tanecikli yapısını,

3. Temel anlamda enerjinin varlığını ve canlılar için önemini gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır.

KONULAR

A. Çevremizde Farklı Özellikte Maddeler Vardır

B. Aynı Madde, Farklı Hâllerde Bulunabilir

C. Her Madde Tanecikli Yapıdadır

Ç. Madde, Başka Madde veya Enerjiye Dönüşebilir (Madde-Enerji İlişkisi)

İNGİLİZCE

Ailenin tanımı

Atatürk’ün ailesi

Bir oyun

Elbise adları

Emir tümceleri

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

BEN VE DİN

AMAÇLAR

1. Dinin, insanın aklını kullanmasını istediğine somut örnekler verir.

2. Dinin, insanlar arası ilişkilerde güzel davranışlar öğütlediğini fark eder.

3. Çevreyi koruma bilincini geliştirmede dinin katkısını fark eder.

4. Çalışan ve Allah’a güvenen insanın başarabileceğine inanır.

KONULAR

1. Ben akıllı ve inanan bir varlığım

2. Ben insanları sever ve saygı duyarım

3. Din dosdoğru olmamı ister

4. Din iyi, doğru ve güzel olanı yapmamı ister

5. Din çevremi korumamı öğütler

6. Çalışırım, Allah’ın yardımına güvenirim ve başarırım

TÜRKÇE

AMAÇLAR

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak

2. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek

3. Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek

4. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında, Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

ANLAMA

Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından

1. 10 – 15 dakikalık bir konuşmayı dinleyebilme

2. Radyoda, televizyonda kendi düzeyindeki bir haberi vb. yayınları dinleyip izleyebilme

Okuma Tekniği Bakımından

1. 150 – 200 sözcüklük metinleri doğru ve anlamlı olarak (duraklama, vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan) okuyabilmek, sözcükleri doğru söyleyebilmek

2. Sessiz okuma teknik ve alışkanlığını geliştirmek

3. Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, kaynak kitaplardan, ansiklopedilerden yararlanabilmek

4. Düzeyine uygun yararlı kitapları seçebilmek, okuyabilmek

Anlama Tekniği Bakımından

1. İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, neden ve sonuçlarını, belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerini, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerini açıklayabilmek

2. Bilmediği sözcüklerin anlamlarını, eş sesli sözcükleri sözün gelişinden (metin içinde) anlayabilmek, sözlüğe bakarak, sözcük türetme yollarını kavrayarak, yanıtlarıyla ilgilenerek sözcük dağarcığını zenginleştirme yöntemini kazanabilmek

3. Metinlerin belli başlı bölümlerini, paragraflarındaki düşüncelerini sırasıyla kavrayabilmek

ANLATIM

A. Sözlü Olarak

1. Gördükleri, yaşadıkları, dinledikleri, edindikleri bilgileri küme ya da sınıf arkadaşlarına anlatabilmek, aktarabilmek

2. Öğrenmek istedikleriyle ilgili (yer, ad, bilgi vb.) sorular düzenleyebilmek, böyle sorulara yanıt verebilmek

3. Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa belli konu çevresinde sınıfta konuşabilmek, tartışabilmek

4. Okuduğu bir kitabın konusunu kısaca anlatabilmek

B. Yazılı Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları, 4 – 5 basit tümceyle anlatabilmek

2. 5 – 6 sözcüklük bir soruya karşılık verebilmek

3. Okulda ve çevrede yaşanan önemli olayları ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler, kazalar vb.) görülenleri anlatabilmek

4. Okulda yaptığı ve yaşadığı türlü eğitsel etkinliklerin sonuçları üzerine kısa bir rapor düzenleyebilmek

5. Bu sınıfın kullanması gerekli yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek

DİL BİLGİSİ

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

1. En yaygın köklerden, işlek eklerle türetilmiş sözcüklerin anlamlarını kavrayabilmek

2. Tümce içinde adların durumlarını doğru kullanabilmek

3. Seslileri, ince ve kalın seslileri ayırabilmek, büyük ses uyumunu kavrayarak çekim ve yapım eklerini doğru kullanabilmek (-yor, -ken eklerinin bu kurala uymadığını fark etmek)

4. Sözcük sonunda süreksiz yumuşak sessiz (-b, -c, -d, -g) bulunmayacağını kavrayabilmek, buna göre söyleyip yazabilmek

5. Süreksiz sert sessizlerin (-p, -ç, -t, -k), iki sesli arasında, sözcük sonunda sesli alırsa yumuşayacağını kavrayıp uygulayabilmek

6. Tırnak işaretini, başkalarından alınan sözleri belirtmek amacıyla kullanabilmek

7. Yazıda konuşma çizgilerini kullanabilmek

YAZI

AMAÇ

Yazıda karşılaşılan bozuklukların farkında oluş

Yazıda karşılaşılan bozukluklar

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü

2. Tarih, tarihin kökü ve zengin oluşu

MATEMATİK

HEDEFLER

1. Altı basamaklı doğal sayıları çözümleyebilme

2. Denk kesirleri kavrayabilme

3. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirleri kavrayabilme

4. Doğal sayılarla zihinden toplama işlemini yapabilme

5. Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

6. Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemini yapabilme

7. En çok beş basamaklı doğal sayıların 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemini yapabilme

8. Zaman ölçülerinden; “saat”i, “dakika”yı, “saniye”yi ve “yüzyıl”ı kavrayabilme

9. Kare ve dikdörtgenin özelliklerini kavrayabilme

10. Karenin ve dikdörtgenin çevrelerinin uzunluğunu hesaplayabilme

KONULAR

1. Doğal Sayılar

Altı basamaklı doğal sayılarla çözümleme

2. Kesirler

Denk kesirler

3. Ondalık Kesirler

Ondalık kesir

4. Toplama İşlemi

Doğal sayılarla zihinden toplama işlemi

5. Çıkarma İşlemi

Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi

6. Çarpma İşlemi

Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemi

7. Bölme İşlemi

10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi

8. Ölçüler

Zaman ölçüleri

9. Geometri

Kare

RESİM İŞ

AMAÇLAR

1. Çalışmalarında baskı tekniklerini kullanabilme

2. Düzenli ortamda bulunmaktan zevk alış

KONULAR

1. Baskı teknikleriyle çalışmalar

2. Çalışmalarında düzenli olma

MÜZİK

MÜZİĞİMİZDE VURUŞ – ÖLÇÜ

AMAÇLAR

1. Öğrendiği şarkılardaki birim vuruşları doğru, düzenli vurabilme

2. Düzeyine uygun şarkıları notalarıyla okuyup çalmaktan zevk alabilme

3. Hayatında müziğin önemli bir yeri olduğunun farkında olabilme

KONULAR

A. Şarkılarımızda, oyun müziklerimizde vuruş

B. Şarkılarımızda, oyun müziklerimizde vuruş kümeleri

C. Şarkılarımızda, oyun müziklerimizde vuruş kümelerini belirleyebilme

İŞ EĞİTİMİ

ŞEKİLLENDİRME VE İNŞA

AMAÇLAR

1. Kâğıdı hamur hâline getirebilme, şekillendirebilme

2. Yapacağı nesneyi tasarlayabilme

3. Yapılan tasarıları işe uygulayabilme

4. Kâğıt, karton ve mukavvadan inşa işleri meydana getirebilme

5. Özlü kili tanıyabilme

6. Kili öğretmen gözetiminde hazırlayarak çalışacak kıvama getirebilme

7. Kili elle şekillendirebilme

8. Kili araçla şekillendirme

9. Kilden inşa işleri meydana getirebilme

KONU

Kil işleri

BEDEN EĞİTİMİ

YER HAREKETLERİ

AMAÇLAR

1. Yer hareketleriyle ilgili temel beceriler edinebilme

2. Yer hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme

KONULAR

1. Öne ve geriye yuvarlanma

2. El – baş dengesi yapma

3. Çember hareketini yapma

4. Plânör, kartal, mum vb. duruşlar

5. Konuyla ilgili oyun ve yarışmalar

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA

AMAÇ

Güzel yazı yazmaya istekli oluş

KONU

Yazmaya hazırlık

ÜNİTE NO : 5

ÜNİTE ADI : İLİMİZ VE BÖLGEMİZİ TANIYALIM

ÜNİTE SÜRESİ: 17 Şubat 2003 – 21 Mart 2003 (25 iş günü )

Belirli Gün ve Haftalar:

1.Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü (19 Şubat)

2.Yeşilay Haftası ( 1-7 Mart )

SOSYAL BİLGİLER

İLİMİZ VE BÖLGEMİZİ TANIYALIM

HEDEFLER

1. “İlimiz ve Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

2. Harita çeşitleri bilgisi

3. Harita okumayla ilgili temel işaretler bilgisi

4. Haritalardan yararlanmanın önemini kavrayabilme

5. Haritada yön bilgisi

6. Atlas kullanım bilgisi

7. Atlastan yararlanmanın önemini kavrayabilme

8. Atlas kullanabilme

9. Atlas kullanmaya istekli oluş

10. Yurdumuzun coğrafî bölgelerini tanıyabilme

11. İlimizin yeryüzü şekillerini tanıyabilme

12. Bölgemizin yeryüzü şekillerini tanıyabilme

13. İlimizin bulunduğu bölgenin iklimini tanıyabilme

14. İlimizin bulunduğu bölgenin bitki örtüsünü tanıyabilme

15. İlimizin akarsularını tanıyabilme

16. Bölgemizin akarsularını tanıyabilme

17. İlimizin göllerini tanıyabilme

18. Bölgemizin göllerini tanıyabilme

19. İlimizin nüfus ve yerleşim birimlerini tanıyabilme

20. Bölgemizin nüfus ve yerleşim birimlerini tanıyabilme

21. İlimizde ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme

22. Bölgemizde ekonomik hayatı oluşturan alanları tanıyabilme

23. İlimizde yaşanmış önemli tarihî olaylar bilgisi

24. İlimiz ve bölgemizi gösteren haritayı okuyabilme

25. İlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinin önemini kavrayabilme

26. İlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan faaliyetlere katılmaktan zevk alış

27. Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinin önemini kavrayabilme

28. Bölgemizin bulunduğu çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için yapılan faaliyetlere katılmaktan zevk alış

29. Ormanları korumanın önemini kavrayabilme

30. Ağaç dikme çalışmalarına katılmaya gönüllü oluş

31. Doğal parklarımızın önemini kavrayabilme

32. Tarihî eserlerimizin önemini kavrayabilme

KONULAR

A. Harita

B. Yurdumuzun Hangi İl ve Bölgesinde Yaşıyoruz? (Türkiye’nin idarî bölünüşüyle ilgili genel bir açıklamadan sonra yurdumuzun coğrafî bölgeleri ad olarak belirtilecek, konu haritayla pekiştirilecektir.)

C. İlimiz ve Bölgemizin Doğal Güzellikleri

Ç. İlimiz ve Bölgemizde Nüfus ve Yerleşme

D. İlimiz ve Bölgemizde Ekonomik Hayat

E. İlimizde Yaşanmış Önemli Tarihî Olaylar

F. İlimiz ve Bölgemizin Bulunduğu Çevrenin Korunması ve Güzelleştirilmesi

İNGİLİZCE

Kimin?

Haftanın günleri

Emir tümceleri

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

AİLEM VE DİN

AMAÇLAR

1. Ailenin önemini fark eder.

2. Anne ve babanın çocuklarının iyiliğini istediğine inanır.

3. Anne ve babaya iyi davranmayı dinimizin örnek davranış olarak öğütlediğini fark eder.

4. Anne ve babaya iyi davranmanın önemini takdir eder.

5. Ailede anne, baba ve kardeşlere güven duymanın ve saygı göstermenin önemini fark eder.

6. Ailede herkesin birbirini anlaması gerektiğinin önemini fark eder.

KONULAR

1. Benim bir ailem var

2. Ailem bana güven veriyor

3. Anne-babam benim iyiliğimi ister

4. Dinimiz, anne-babamıza iyi davranmamızı öğütlüyor

5. Kardeşlerimle iyi geçinirim

6. Ailemizde birbirimize saygı gösterir, yardım ederiz

7. Ailemizde birbirimizi anlamalıyız

TÜRKÇE

AMAÇLAR

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak

2. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek

3. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak

4. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında, Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

ANLAMA

Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından

1. Bir filmin oynatılacağı, bir konuşmanın yapılacağı, bir temsilin verileceği yere itişip kakışmadan girebilmek, yerine sessizce oturabilmek ve sonunda itişmeden dışarı çıkabilmek

2. 15 – 20 dakikalık bir masal, öykü bandını dinleyebilmek; bir röportajı, bir belgesel filmi ve bir çocuk filmini izleyebilmek

3. Radyoda, televizyonda kendi düzeyindeki bir haberi vb. yayınları dinleyip izleyebilmek

Okuma Tekniği Bakımından

1. Sessiz okuma teknik ve alışkanlığını geliştirmek

2. Kitaplardaki içindekiler, dizin ve sözlük bölümlerinden yararlanabilmek

3. Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, kaynak kitaplardan, ansiklopedilerden yararlanabilmek

4. Düzeyine uygun yararlı kitapları seçebilmek, okuyabilmek

Anlama Tekniği Bakımından

1. İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, neden ve sonuçlarını, belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerini, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerini açıklayabilmek

2. Bilmediği sözcüklerin anlamlarını, eş sesli sözcükleri sözün gelişinden (metin içinde) anlayabilmek; sözlüğe bakarak, sözcük türetme yollarını kavrayarak, yanıtlarıyla ilgilenerek sözcük dağarcığını zenginleştirme yöntemini kazanabilmek

3. Düz ve manzum yazıları, olay ve fikir yazılarını ayırt edebilmek, yazarlarının özelliklerini sezebilmek

ANLATIM

A. Sözlü Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerine katılabilmek, sonuçları anlatabilmek

2. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) kısaca sırasıyla anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek

3. Gördükleri, yaşadıkları, dinledikleri, edindikleri bilgileri küme ya da sınıf arkadaşlarına anlatabilmek, aktarabilmek

4. Kendini ve başkalarını tanıtabilmek

5. Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa belli konu çevresinde sınıfta konuşabilmek, tartışabilmek

6. Yarıda bırakılmış bir öyküyü tamamlayabilmek

B. Yazılı Olarak

1. 5 – 6 sözcüklük bir soruya karşılık verebilmek

2. Ödevlerinde yerine göre 5 – 7 sözcüklük doğru tümceler kurabilmek

3. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) özetleyebilmek, ana fikrini belirtebilmek

4. 3 – 5 tümcelik istek, ısmarlama, kutlama, teşekkür, çağrı yazıları, zarf üstü, etiket ve fiyat listeleri yazabilmek

DİL BİLGİSİ

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

1. En yaygın köklerden, işlek eklerle türetilmiş sözcüklerin anlamlarını kavrayabilmek

2. Tümce içinde adların durumlarını doğru kullanabilmek

3. Sözcük sonunda süreksiz yumuşak sessiz (-b, -c, -d, -g) bulunmayacağını kavrayabilmek, buna göre söyleyip yazabilmek

4. Süreksiz sert sessizlerin (-p, -ç, -t, -k), iki sesli arasında, sözcük sonunda sesli alırsa yumuşayacağını kavrayıp uygulayabilmek

5. Virgülü tümce içinde; (a) öznelerden sonra, (b) birbiri ardınca sıralanan aynı işi gören sözcüklerle aynı görevdeki ögeler arasında (bir tamlananın birden çok tamlayanı, bir adı sıfatlandıran birden çok niteleme sıfatları, bir yüklemin birden çok öznesi, nesnesi vb. gibi) kullanabilmek

6. Kullandığı ve öteki derslerde öğrendiği sözcükleri doğru söyleyebilmek, doğru yazabilmek ve bu amaçla yazım kılavuzunu kullanabilmek

YAZI

AMAÇ

Bitişik eğik yazıyla blok yapabilme

KONU

Bitişik eğik yazıyla blok çalışmaları

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Güzel sanatlar

2. Milletlerin kalkınmasında güzel sanatlar

3. Toplumda sanatkârın yeri

4. Güzel sanatların çeşitleri

MATEMATİK

HEDEFLER

1. Beş basamaklı doğal sayıları kavrayabilme

2. Altı basamaklı doğal sayıları kavrayabilme

3. Kesirlerle problem çözebilme

4. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirleri kavrayabilme

5. Doğal sayılarla zihinden toplama işlemini yapabilme

6. Paydaları en çok iki basamaklı olan kesirlerle toplama işlemini yapabilme

7. Paydası 10, 100, 1000 olan ondalık kesirlerle toplama işlemini yapabilme

8. Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

9. Paydaları en çok iki basamaklı olan kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

10. Paydası 10, 100, 1000 olan ondalık kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

11. Doğal sayılarla kesirlerin çarpma işlemini yapabilme

12. En çok beş basamaklı doğal sayıların, en çok iki basamaklı doğal sayılara bölme işlemini yapabilme

13. En çok dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

14. Kütle ölçüsü birimlerinden “ton”u kavrayabilme

15. Ölçülerle ilgili problem çözebilme

16. Üçgenin özelliklerini kavrayabilme

17. Üçgenin çevre uzunluğunu hesaplayabilme

18. Geometrik cisimleri ve şekilleri çizebilme

KONULAR

1. Doğal Sayılar

Beş ve altı basamaklı doğal sayılar

2. Kesirler

Kesirlerle ilgili problemler

3. Ondalık Kesirler

Ondalık kesirlerle okuyup yazma

4. Toplama İşlemi

Doğal sayılarla zihinden toplama işlemi

Kesirlerle toplama işlemi

Ondalık kesirlerle toplama işlemi

5. Çıkarma İşlemi

Doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi

Kesirlerle çıkarma işlemi

Ondalık kesirlerle çıkarma işlemi

6. Çarpma İşlemi

Doğal sayılarla zihinden çarpma işlemi

Doğal sayılarla kesirleri çarpma işlemi

7. Bölme İşlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi

Dört işlemle ilgili problemler

8. Ölçüler

Kütle ölçüleri

Ölçülerle ilgili problemler

9. Geometri

Üçgen ve üçgenin çevresinin uzunluğunu hesaplayabilme

Geometrik cisim ve şekilleri çizme

RESİM İŞ

AMAÇLAR

1. Afiş çalışmalarında tasarım bilgisi

2. İki boyutlu tasarım çalışmalarında çevreye duyarlılığı aktarabilme

3. Sevgi konusundaki duygu ve düşüncelerini iki boyutlu çalışmalarla aktarabilme

4. Grup çalışması yoluyla sorumluluk paylaşmanın önemini kavrayabilme

KONULAR

Afiş çalışmaları

Duygu ifade edici çalışmalar

Grup çalışmaları

MÜZİK

MÜZİĞİMİZDE HIZ

AMAÇLAR

1. Şarkılarda ve oyun müziklerinde gürlük basamaklarını ve çeşitlerini ayırt edebilme

2. Şarkı, marş ve oyun müziklerini hız ve gürlük terimlerine uygun olarak söyleyebilme ve çalabilme

3. Dağarcığındaki müziklerin hız özelliklerine duyarlı olabilme

KONULAR

A. Şarkılarımızda, oyun müziklerimizde temel hız özelliklerinin adlandırımı

B. Şarkılarımızda, oyun müziklerimizde başlıca hız basamakları

C. Şarkılarımızda, oyun müziklerimizde hız değişikliklerinin adlandırımı

Ç. Başlıca hız terimlerinin yazıldığı yerler

D. Başlıca hız terimlerinin kullanımı

İŞ EĞİTİMİ

ŞEKİLLENDİRME VE İNŞA

AMAÇLAR

1. Alçıyı tanıyabilme

2. Alçıyı kalıba dökerek şekillendirebilme

3. Bir objenin alçı kalıbını alabilme

4. Alçıdan inşa işleri meydana getirebilme

5. Çalışma kurallarına uyabilme

KONU

Alçı işleri

BEDEN EĞİTİMİ

ARAÇLA HAREKETLER

AMAÇLAR

1. Araçlı hareketlerle ilgili koordinasyonu geliştirebilme

2. Araçlı hareketlerde kas kuvveti ve esnekliğiyle eklem hareketliliğini geliştirebilme

3. Araçlı ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme

4. Araçları düzenli kullanma ve koruyabilme

KONULAR

1. Jimnastik sopasıyla hareketler

2. Topla hareketler

3. Eşarp ve kurdeleyle hareketler

4. Çemberle hareketler

5. Lobutla hareketler

6. Konuyla ilgili oyun ve yarışmalar

ARAÇTA HAREKETLER

AMAÇLAR

1. Araçta hareketlerle ilgili koordinasyonu geliştirebilme

2. Araçta hareketlerde kas kuvveti ve esnekliğiyle eklem hareketliliğini geliştirebilme

3. Araçta hareketlerde kendine güven duygusunu geliştirebilme

4. Araçları doğru kullanma ve koruyabilme

KONULAR

1. Jimnastik sırasında hareketler

2. Denge ağacında hareketler

3. Kasa, kuzu vb. araçlarda hareketler

4. Konuyla ilgili oyun ve yarışmalar

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA

AMAÇ

Özel yazışmalar yapabilme

KONU

Özel yazışmalar

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTE ADI : CANLILAR ÇEŞİTLİDİR

ÜNİTE SÜRESİ :24 Mart 2003 – 18 Nisan 2003 (20 iş günü)

Belirli Gün ve Haftalar:

1. Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta)

2. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası (7 – 13 Nisan)

3. Turizm Haftası (15 – 22 Nisan)

FEN BİLGİSİ

CANLILAR ÇEŞİTLİDİR

ÜNİTENİN AMACI

Bu üniteyle öğrencilerin;

1. Yeryüzünde yaşayan canlıların çeşitliliğini,

2. Canlıların gruplandırılma şekillerini,

3. Bitkilerin ve hayvanların genel yapısını ve canlılık olaylarını (büyüme, gelişme, üreme, doku ve sistem yapılarına girmeden) gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır.

KONULAR

A. Doğada Gördüğümüz Canlı Çeşitleri

B. Canlıları Gruplandıralım

C. Virüs, Bakteri, Protista ve Mantarlarla Tanışalım

Ç. Bitkileri Daha İyi Tanıyalım

İNGİLİZCE

Evin bölümleri

Okulun bölümleri

Vücudumuzun bölümleri

Sıfatlar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

YARATANI VE YARATTIKLARINI SEVELİM

AMAÇLAR

1. Sevmenin ve sevilmenin önemli bir gereksinim olduğunu örneklerle açıklar.

2. Kendisini ve yaratılmışları sevmenin Tanrı’yı da sevmek olduğu düşüncesini örneklendirir.

3. Allah’ın çocukları çok sevdiğine inanır.

4. Yaşatmanın ve var etmenin bir sevgi işi olduğuna inanır.

5. İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

KONULAR

1. Sevmek ve sevilmek hepimizin ihtiyacıdır

2. Sevgi, Allah’ın bize verdiği bir nimettir

3. Allah yarattıklarını sever

4. Evrendeki her şey benim gibi özenle yaratılmış

5. Allah, çocukları çok sever

6. Kendimi seviyorum, yaratıcımı da seviyorum

7. Yaratılmışları sevmekle Allah’ı sevmiş olurum

8. Sevelim, sevilelim; sevgi karşılıklıdır

9. Yaratmak ve yaşatmak sevgi işidir

10. İhlâs suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim

TÜRKÇE

AMAÇLAR

1. Öğrencilere; görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazıyla doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak

2. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak

3. Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek

4. Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

ANLAMA

Dinleme ve İzleme Tekniği Bakımından

1. Konuşmacıya, sanatçıya gerekli saygıyı göstermek ve gerektiğinde uygun biçimde alkışlama alışkanlığını kazandırmak

2. Radyoda, televizyonda kendi düzeyindeki bir haberi vb. yayınları dinleyip izleyebilmek

Okuma Tekniği Bakımından

1. Kitaplardaki içindekiler, dizin ve sözlük bölümlerinden yararlanabilmek

2. Yazım kılavuzundan, sözlüklerden, kaynak kitaplardan, ansiklopedilerden yararlanabilmek

3. Günlük gazeteleri ve düzeyine uygun dergileri izleyebilmek

Anlama Tekniği Bakımından

1. İzlediği bir filmin, bir oyunun, okuduğu bir öykünün olaylarını, olaylarının sırasını, neden ve sonuçlarını, belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerini, olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerini açıklayabilmek

2. Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, filmin ve benzerlerinin, okuduğu bir gazete fıkrasının, mektubun vb. fikir ve öykü yazılarının ana fikrini ve belli başlı yardımcı fikirlerini anlayıp belirtebilmek

3. Metinlerin belli başlı bölümlerini, paragraflarındaki düşüncelerini sırasıyla kavrayabilmek

4. Düz ve manzum yazıları, olay ve fikir yazılarını ayırt edebilmek, yazarlarının özelliklerini sezebilmek

ANLATIM

A. Sözlü Olarak

1. Sorulan sorulara birkaç tümceyle düzgün karşılık verebilmek

2. İzlenen düzeye uygun bir filmi, okunan ya da dinlenen 150 – 200 sözcüklük bir olay yazısını (masal, öykü, anı, gezi vb.) kısaca sırasıyla anlatabilmek, ana fikrini belirtebilmek

3. Öğrenmek istedikleriyle ilgili (yer, ad, bilgi vb.) sorular düzenleyebilmek, böyle sorulara yanıt verebilmek

4. Basit bir resim ve tablo dizisinden anlam çıkarabilmek, resimlerin arasında bağlantı kurarak bir olayı açıklayabilmek

5. Türkçeden başka derslerle ilgili de olsa belli konu çevresinde sınıfta konuşabilmek, tartışabilmek

6. Telefonla konuşabilmek, telefonla konuşma yöntem ve inceliğini öğrenerek uygulayabilmek

7. Okuduğu bir kitabın konusunu kısaca anlatabilmek

B. Yazılı Olarak

1. Sınıfça yapılan anlama etkinliklerinde varılan sonuçları, 4 – 5 basit tümceyle anlatabilmek

2. Ödevlerinde yerine göre 5 – 7 sözcüklük doğru tümceler kurabilmek

3. Okulda ve çevrede yaşanan önemli olayları ve özel günlerde (millî bayramlar, törenler, kazalar vb.) görülenleri anlatabilmek

4. 3 – 5 tümcelik istek, ısmarlama, kutlama, teşekkür, çağrı yazıları, zarf üstü, etiket ve fiyat listeleri yazabilmek

5. Okulda yaptığı ve yaşadığı türlü eğitsel etkinliklerin sonuçları üzerine kısa bir rapor düzenleyebilmek

6. Bu sınıfın kullanması gerekli yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek

DİL BİLGİSİ

KAZANDIRILACAK DAVRANIŞLAR

1. En yaygın köklerden, işlek eklerle türetilmiş sözcüklerin anlamlarını kavrayabilmek

2. Tümce içinde adların durumlarını doğru kullanabilmek

3. Tümce içinde adları, özel adları, tür adlarını, eylemleri tanıyabilmek (Bu terimler tanıtılacak, tanımları yapılmayacak, türlerine geçilmeyecek.)

4. Tümce içinde yüklem, özne ve tümleci bulabilmek, özne ve yüklem ilişkisini tekil – çoğul yönünden doğru olarak belirtebilmek

5. -de durum takısını bitişik, dahi anlamına gelen de’leri ayrı yazabilmek

6. Virgülü tümce içinde; (a) öznelerden sonra, (b) birbiri ardınca sıralanan aynı işi gören sözcüklerle aynı görevdeki ögeler arasında (bir tamlananın birden çok tamlayanı, bir adı sıfatlandıran birden çok niteleme ön adları, bir yüklemin birden çok öznesi, nesnesi vb. gibi) kullanabilmek

7. Kullandığı ve öteki derslerde öğrendiği sözcükleri doğru söyleyebilmek, doğru yazabilmek ve bu amaçla yazım kılavuzunu kullanabilmek

YAZI

AMAÇLAR

1. İşlek bitişik eğik yazı yazabilme

2. Yazıda karşılaşılan bozuklukların farkında oluş

KONULAR

1. Bitişik eğik yazı çalışmaları

2. Yazıda karşılaşılan bozukluklar

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Türk dili ve edebiyatı

2. Türkçenin özelliği

MATEMATİK

HEDEFLER

1. Kesirlerle problem çözebilme

2. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirleri kavrayabilme

3. Ondalık kesirleri karşılaştırabilme

4. Toplamları en çok altı basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

5. Paydaları en çok iki basamaklı olan kesirlerle toplama işlemini yapabilme

6. Paydaları en çok iki basamaklı olan kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

7. Paydası 10, 100, 1000 olan ondalık kesirlerle çıkarma işlemini yapabilme

8. Doğal sayılarla kesirlerin çarpma işlemini yapabilme

9. En çok beş basamaklı doğal sayıların, en çok iki basamaklı doğal sayılara bölme işlemini yapabilme

10. En çok beş basamaklı doğal sayıların 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemini yapabilme

11. En çok dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

12. Sıvı ölçüsü birimlerinden litreyle yarım litreyi kavrayabilme

13. Ölçülerle ilgili problem çözebilme

14. Çember ve daire bilgisi

15. Çemberin çevre uzunluğunu hesaplayabilme

16. Geometrik cisimleri ve şekilleri çizebilme

KONULAR

1. Kesirler

Kesirlerle ilgili problemler

2. Ondalık Kesirler

Ondalık kesirleri karşılaştırma

3. Toplama İşlemi

Doğal sayılarla toplama işlemi

Ondalık kesirlerle toplama işlemi

4. Çıkarma İşlemi

Doğal sayılarla çıkarma işlemi

Kesirlerle çıkarma işlemi

5. Çarpma İşlemi

Doğal sayılarla kesirleri çarpma işlemi

6. Bölme İşlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi

7. Ölçüler

Sıvı ölçüleri

Ölçülerle ilgili problemler

8. Geometri

Çember ve daire

Geometrik cisim ve şekillerin çizimi

RESİM İŞ

AMAÇ

Sevgi konusundaki duygu ve düşüncelerini iki boyutlu çalışmalarla aktarabilme

KONU

Sevgi konusundaki duygu ve düşüncelerini iki boyutlu çalışmalara aktarabilme

MÜZİK

MÜZİĞİMİZDE GÜRLÜK<

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.