Ist480 Araştırma Yöntemleri Dersinin Kaynakları

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 29 defa okundu

IST480 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNİN KAYNAKLARI

Sorumlu Olduğunuz Temel Kaynaklar

Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon, 1997*.

Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Sekizinci basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1998a (Önceki baskısı için 3A Araştırma Eğtim Danışmanlık Ltd.Şti.ne başvurulabilir)

Ayrıca dönem boyunca sizlere duyurulacak diğer eğitim materyali.

Rapor Hazırlamak için Yazım Kılavuzu ve Elkitapları (Elkitaplarından birini tercih edebilirsiniz)

Aksoy, Ö. Asım, Oya Adalı, Ayla Bayaz, Mehmet Deligönül, Beşir Göğüş, Vecibe Hatiboğlu, Aydın Köksal, Emin Özdemir, Sami N.Özerdin ve İnci Sağın. Ana Yazım Kılavuzu. İstanbul: Adam Yayınları, l99l.

Ataöv, Türkkaya. Bilimsel Araştırma El Kitabı. İkinci Yazım, İkinci baskı. Ankara: Savaş Yayınları, l989.

Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Dokuzuncu basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1998b (Önceki baskısı için 3A Araştırma Eğtim Danışmanlık Ltd.Şti.ne başvurulabilir).

Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma Elkitabı. Geliştirilmiş 7. baskı. İstanbul: Güzem Yayınları No: 13, 1997.

Dinler, Zeynel. Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri El Kitabı. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 1998.

Tamamlayıcı Kaynaklar

Akdur, Recep. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Tez Yapma Rehberi (Projelendirme, Uygulama, Rapor Yazma). Ankara: 1996.

Arı, Oğuz. “Olasılık ve Örneklem Alma,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, l976, ss. 59-77.

Arıcı, Hüsnü. İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Geliştirilmiş yeni baskı. Ankara: Meteksan A.Ş., 1993

Armağan, İbrahim. Yöntembilim 1 – Bilimsel Yöntem. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, l983.

——.Yöntembilim 2 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, l983.

Aziz, Aysel. Araştırma Yöntemleri – Teknikleri ve İletişim. Ankara: Turhan Kitabevi, 1994.

Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: 1995.

Bilişim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği Yayını, 1996.

Çıngı, Hülya. Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Ders Kitapları Dizisi No: 20, 1990.

Duverger, Maurice. Sosyal Bilimlere Giriş. Çev.: Ünsal Oskay. İkinci basım. Ankara: Bilgi Yayınevi, l980.

Dünya’da ve Türkiye’de Bilim, Etik ve Üniversite. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Toplantı Serileri 1, [1994].

Ergün, Mustafa. Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları: SPSS for Windows. Ankara: Ocak Yayınları Eğitim Dizisi No: 2, 1995.

Ertek, Tümay. Ekonometriye Giriş. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım A.Ş. No: 112 İktisat Dizisi No: 14, 1987.

Geray, Cevat. “Toplum Kalkınması Amaçlı Köy Araştırmaları,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. TODAİE Yayınları, l976, ss. 327-350.

Gökçe, Birsen. Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınları, l992.

Güvenç, Bozkurt. “Değerler, Tutumlar ve Davranışlar,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, 1976, ss. 23-33.

Hicks, Charles R. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler. Çev.: Zehra Muluk, Öniz Toktamış, Serdar Kurt, Ergun Karaağaoğlu. Ankara: [1973 ve 1964 baskılarında telif hakkı sahibi Holt, Rinehart and Winston, Inc.], [t.y].

Hovardaoğlu, Selim. Davranış Bilimleri için İstatistik. Ankara: Hatiboğlu Yayınları No: 79, Yüksek Öğretim Dizisi No: 20, 1994.

İftar Kırcaali, Gönül ve Elif Tekin. Tek Denekli Araştırma Tasarımları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem. “Ölçme ve Ölçekleme,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, l976, ss. 79-112.

Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Beşevler-Ankara, 1995.

Keat, Russel ve John Urry. Bilim Olarak Sosyal Teori. Çev.: Nilgün Çelebi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları No: 22, 1994.

Keleş, Ruşen (Der.). Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Ankara: TODAİE Yayınları, 1976.

Kutsal, Alaattin ve F. Zehra Muluk. Uygulamalı Temel İstatistik. Üçüncü basım, Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Yayını, 1978.

Öngel, Erkan. Araştırmacılar İçin Kimi İstatistiksel Teknikler. Ankara: 1980.

Özlem, Doğan. Felsefe ve Doğa Bilimleri. İzmir: İzmir Kitaplığı No: 2 Felsefe Kitapları No: 1, 1995.

Özgüven, İbrahim Ethem. Araştırmada, Seçmede, Psikolojik Danışmada Görüşme İlke ve Teknikleri. Ankara: l980.

Reid, William J. ve Audrey D. Smith. Research in Social Work. İkinci basılış. New York: Columbia University Press, 1989.

Saraçbaşı, Tülay ve Alaattin Kutsal. Betimsel İstatistik. Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, l987.

Sencer, Muzaffer. Toplumbilimlerinde Yöntem. Gözden geçirilmiş üçüncü basım. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtımı A.Ş., 1989.

Sencer, Muzaffer. Yöntembilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, l98l.

Siegel, Sidney. Davranış Bilimleri için Parametrik Olmayan İstatistikler. Çev.: Yurdal Topsever. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 274, l977.

Sümbüloğlu, Kadir. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik. Ankara: Matiş Yayınları, l978.

——. Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler. Ankara, TTB Ankara Tabip Odası Yayını No: 4, 1982.

Sümbüloğlu, Kadir ve Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Yedinci baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi No: 53 Yükseköğretim Dizisi, 1997.

Şeker, Murat. İktisadi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yaklaşım Sorunları. Ankara: Değişim Yayınları, l986.

Tatlıdil, Hüseyin. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler. Ankara: 1992.

Tütengil, Cavit Orhan. Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod. Dördüncü basım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2460 İktisat Fakültesi Yayını No: 422, 1978.

Uysal, Şefik. “Sosyal Bilim Araştırmalarında Kullanılan Araçların Geçerlilik ve Güvenirlikleri,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, l976a, ss. 35-57.

——. “Verilerin Çözümlenmesi ve Yorum,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, l976b, ss. ll3-l47.

Yasa, İbrahim. “Örnek Olay İnceleme Yöntemi,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, l976a, ss. 275-297.

——. “Küçük Toplulukları İnceleme Yöntemi,” Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Der.: Ruşen Keleş. Ankara: TODAİE Yayınları, l976b, ss. 299-326.

Yıldırım, Cemal. Bilim Felsefesi. İkinci basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, l985.

——. Bilim Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, l983.

Young, Pauline V.. Bilimsel Sosyal İncelemeler ve Araştırma. Çev.: Gazanfer Bingöl ve Necati İşçil. Ankara: S.S.Y.B. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları No: 52, l968.

Araştırma Örnekleri ve Okuma Parçaları (Araştırma örnekleri “A” ile gösterilmiştir)

Aktaş, Yaşare. “Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13: 107-110, 1997 (A).

Atlıhan, Doğan, Nejat Tokgözoğlu, Günhan Karakurum, Chakra Ray Pandey ve Cenk Cankuş, ”Femur Kırığı Sonrası Thompson Tipi Hemiartroplasti Uygulanan Hastalarda Sağkalım Analizi,” Hacettepe Ortopedi Dergisi. 5, 2: 55-62, 1995 (A).

Bayraktar, Nurhan ve Kafiye Eroğlu. “Ameliyat Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Yapılması Gereken Egzersizlere Yönelik Bilgileri,” Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2, 2: 32-41, Temmuz-Aralık 1995 (A).

Başer, Günsel. “Hemşirelik Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Özellikleri, Okulu Tercih Sıralamaları ve Seçme Nedenleri,” Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2, 1: 11-20, Ocak-Haziran 1995 (A).

Bekaroğlu, Mehmet, Nafiz Uluutku, Kurtuluş Alp ve Nurettin Lüleci. “Ameliyat Öncesi Kaygı ve Depresyon Durumunun Ameliyat Komplikasyonlarına ve Yatış Süresine Etkisi Üzerine Bir Çalışma,” Türk Psikiyatri Dergisi. 2, 4: 285-288, Kış 1991 (A).

Bulut, Işıl. Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı yayınları, 1993 (A).

——. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: l990a.

——. “Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi,” XXV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: Bilimsel Çalışmaları Mersin l5-2l Ekim l989. Ankara: Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları, [l990b], ss. 655-658 (A).

Dural, Sema. “Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin AIDS ve HIV Enfeksiyonları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri,” Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 17, 1-4: 146-149, 1993 (A).

Emiroğlu, Vedia. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara: l995 (A).

Eryılmaz, Atila, Semih Özbayrak, Şükran Atamer Şimşek ve Emin Ceylan. “Oral Bölgenin Psikosomatik Şikayetlerinde Kaygı ve Depresyon Testlerinin Tanı-Tedavi İlişkisindeki Yeri,” Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 18, 1-4: 123-126, 1994 (A).

Fraiberg, Selma. “The Muse in the Kitchen [Mutfaktaki İlham: Klinik Araştırmada Bir Örnek Olay Çalışması, Bölüm A],” Social Work Research in the Human Services. Ed.: Weschler, H., H. Z. Reinherz ve D. D. Dobbin. İkinci basım. New York: Human Sciences Press, l98l (Türkçe çevirisi ders sorumlusundan sağlanabilir) (A).

Gregg, Robin. “Explorations of Pregnancy and Choice in a High-Tech Age,” Qualitative Studies in Social Work Research. Ed.: Catherine Kohler Riessman. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc., 1994, ss.49-66 (Türkçe çevirisi ders sorumlusundan sağlanabilir) (A).

Gökalp, Saadet, Erol Belgin, Hülya Köprülü, Bilgehan Böke, Gonca Sennaroğlu ve Ahmet Ataş. “Dişhekimliği Öğrencilerinin Kullandığı Araçların İşitme Eşiklerine Etkisinin Araştırılması,” Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 19, 1-2: 47-51, 1995 (A).

Gürsu, Güler ve Figen Özgür. “Plastik Cerrahi ve Psikolojik Sorunlar,” Hacettepe Tıp Dergisi. 28, 3: 11-16, 1997 (A).

H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu. Aile ve Çevre Sorunlarının Gencin Kişiliğine Etkisi. Sema Kut ve Nesrin Koşar (Ed.) Erden Ünlü ve Bülent İlik (Ed. yrd.). Ankara: Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1988 [l989] (A).

Kansu, Emin. “Bilimsel Yanıltma ve Önlenmesi,” Hacettepe Tıp Dergisi. 28, 3: 85-88, 1997.

Karan, M. Baha ve Yaprak Ressamoğlu. “Haftalık Borsa Dergilerindeki Uzman Görüşlerin Hisse Senetleri Performansına Etkileri,” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14, 2: 121-137, 1996 (A).

Karataş, Kasım. Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayın No: 2, 1996 (A).

Kayalıbay, Halil, Atilla Ataç ve Zafer Çehreli. “0-13 Yaş Grubu Çocukların İlk Muayene Sırasındaki Davranışlarının Frankl Endeksine Göre Değerlendirilmesi,” Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 18, 1-4: 65-68, 1994 (A).

Kutluk, Tezer ve Nilgün Varış. “Türkiye’de Süreli Tıp Yayıncılığı,” Hacettepe Tıp Dergisi. 28, 1: 93-95, 1997.

Medawar, Peter B. Genç Bilimadamına Öğütler. Çev.: Nermin Arık. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Dizisi No: 5, 1994.

Mollaoğlu, Mukadder ve Meliha Atalay. “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Tamamlama Programına Devam Eden Hemşirelerin Programa İlişkin Görüşleri,” Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1, 2: 15-23, Temmuz 1994 (A).

Onat, Ümit. Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı yayınları, 1993 (A).

——. “Kır ve Kent Kadınlarının Düşünce ve Davranışlarının Ölçümüne Yönelik Araç Geliştirme ile İlgili Bir Çalışma,” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 9, l-2-3: ll9-l30, l99l (A).

Önder, Kenan, Denizmen Aygün, Dursun Türkbay, Erdal Yılmaz ve Kenan Kocabay. “Elazığ İl Merkezinde İlk Dört Ayda Yalnız Anne Sütü Verilmesini Etkileyen Etmenler,” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 41, 1: 81-89, Ocak-Mart 1998 (A).

Özdemir, Oktay. “Araştırma Verilerinin Analize Hazırlanması,” Hacettepe Tıp Dergisi. 26, 1: 80-88, 1995.

Özperk, Gülay, Seval Akgün ve Bihter Yazıcıoğlu, “7-12 Yaş Grubu Öğrencilerde ve Öğretmenlerde Ağız Sağlığı Düzey Belirleme Çalışması,” Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 20, 1: 12-16, 1996 (A).

Sözer, E. Emel ve Alaattin Kutsal. “Yerleşim Yerlerinin Tanımlanma Sorununa Küme Kuramı ile Yaklaşım,” Hacetttepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 2, l-3: l48-l56, Ocak-Eylül l984.

Taşdelen, Canan, Şinasi Saraç ve Erdal Şahin. “Hareketli Protezlerde Başarıyı Etkileyen Faktörler ve Görüşler,” Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 17, 1-4: 95-101, 1993 (A).

Tufan, Beril. “F. Almanya’dan Dönen Gençlerin Ruhsal Belirtileri ve Bunları Etkileyen Faktörler,” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 4, 2-3: l6l-l78, Mayıs-Eylül l986 (A).

Tunca, Zeliha. “Araştırma Konusunun Seçimi: Önemli Bir Karar,” Türk Psikiyatri Dergisi. 6, 2: 144-146, Yaz 1995.

Umay, Aysel. “Seçmeli Derslerde Yanıtlayıcı Davranışları ve Şans Başarısının Elimine Edilmesi İşlemlerine İlişkin Bazı Öneriler,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14: 54-61, 1998 (A).

Ünlü, Erden. “Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Kurum Bakımı Örneğinde Bir Değerlendirme Araştırması,” XXV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Mersin l5-2l Ekim l989. Ankara: Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları, [l990], ss. 28l-285 (A).

Yasa, İbrahim. Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü: Karşılaştırmalı Bir Toplumbilimsel Araştırma. Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 270, l969 (A).

——. Ankara’da Gecekondu Aileleri. Ankara: S.S.Y.B.Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları, Sayı: 46, l966 (A).

——. Hasanoğlan Köyü’nün İçtimai-İktisadi Yapısı. Ankara: TODAİE Yayını, l955 (A).

Yıldırım, Cemal. Bilimin Öncüleri. Dokuzuncu basım. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları No: 9, 1995.

Yıldırım, İbrahim. “Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenirliği ve Geçerliği,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13: 81-87, 1997 (A).

——. “Alkol ve Uyuşturucu Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13: 147-155, 1997 (A).

Not: Gereksinime göre, dönem boyunca kaynaklar listesine bazı eklemeler yapılabilecektir; bu nedenle öğrencilerin ilgili duyuruları izlemeleri önerilir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.