Öğretmenlik; Bir Dersle İlgili Amaç, İlke Ve Teknikleri Veren Bir Derstir.

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 16 defa okundu

Öğretmenlik; bir dersle ilgili amaç, ilke ve teknikleri veren bir derstir.

Dersin amacı ve ilkelerini gösteren hangi araç ve gereçlerden faydalanacağını bildiren bir derstir.

Türk Milli Eğitimi’nin Amacı (Özel Amaçlar)

İlköğretim milli bir eğitim bir kurumudur.

Okulda her ders milli milli hedeflere ulaştırılacak bir araç olarak bakılmalıdır.

İlköğretimde her derste milli hayatın arasında ilgi sağlanmasına ve milli hayata bağlanmasına geniş ölçüde yer verilmelidir.

Okul kültürel gelişme ve eğitim merkezidir.

Çeşitli eğitsel kollar, el işleri, toplantılar, kurslar, el sanatları, çocuk sağlığı, anne sağlığı gibi bazı eğitim faaliyetlerinde bulunurlar.

Okul öğrencilerinin temel ihtiyaçlarına cevap veren bir kurumdur.

Her çocuk birbirinden farklıdır. İhtiyaçların da aynı olduğu beklenemez. Ferdi farklılıkları anlayıp buna göre eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlenmelidir.

Eğitim ve öğretimde hayatilik görünüştür. Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri gibi durumlarda alışkanlık hayatilik derecesine bağlık olarak faydalıdır.

Çocuklar başkalarının istediklerini değil, kendi istekleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.

Amaç: Çocuklardan istenilen davranış değişikliği çocuğuna çocuk olduğu unutulmamalıdır. Sınıfa girince çocuklarla hoş bir diyalog kurulup derse yavaş yavaş hazırlanmalıyız. Ders anlatmaya özen göstermeliyiz. Çocukların anlayabilecekleri seviyede anlatılmalı, çocuğa ödev verilmelidir. Çalışmaya sevk etmek için çocuğun kavramada ilişkisini zeka seviyesine, olaylar karşısında tutumu ve davranışları iyi bilinmelidir. Çocuğun problemlerine eğilmelidir. Ödev verildiğinde niçin yapılmadığını araştırmayan, hemen kızan bir öğretmen olunmamadır. Sebepler araştırmalı çocukla tek tek ilgilenilmelidir. Okul sadece eğitim veren bir kurum değildir. Okul, aile ve çevre ile ilişkiler kurulmalıdır.

İnsan, altın madeni gibidir. İşlenirse kendine, ailesine fayda sağlar ve çok iyi dersler kazanacaktır. Çocukların temel ihtiyaçları vardır. Eğitim buna göre düzenlenmelidir. Derslerde amaçlarda ilkeler arasında denge bulunmalıdır. Davranış değişikliğine yönelinmelidir. Öğrencinin davranışları gün geçtikçe değişecektir. Öğrenme her zaman doğru olmayabilir. Konuların seçiminde bulunulan zamandan ve yerden başlanması amacıyla Türkiye geneli için bir program yapılmıştır. Biz çevreye göre okulun kendi ihtiyaç ve ilgisine göre değiştirilebilir.

Mihver dersler; fen bilgisi, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersleridir ve bu dersler, beceri derslerinin hareket noktasıdır.

Ayrı yerlerde yaşayan çocukların ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Öğretmenler çocukların anlayabileceği kavrayabileceği şekle getirmelidirler. Derslerin hazırlık aşamasında çocuklar konuya motive edilmelidir. Ünitenin konuları belirtilip ve nelere dikkat edileceği de açıklanmalıdır. Üniteler işlenirken her zaman yakın çevreyi ve zamanı hareket noktası olarak düşünmeliyiz. Yakın çevre eğitimin hareket noktasıdır.

Çocuklar, konu ve ünitelere ilgi duymuyorsa;

O konuyu işlemek için yoluyla birlikte plan ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Hazırlık planlama işleri değerlendirme olarak yapılmalıdır.

Öğretmen o yıl okutacağı sınıfın dersleriyle ilgili plan ve araştırmalar yapar. Ünite konularını tespit eder, öğretmen sınıfa gelir ve biz bu yıl şu konuları işleyeceğiz diye sınıfa bilgi aktarır. Hangi öğrenciler, hangi üniteye ilgi duyuyor, hangisine ilgi duymuyor?.. Öğrencilerin yapılacak üniteler ve katılımda bulunmalarını sağlar. İlgi ve alakanın derecesini tespit edere. Hangi metotlardan, tekniklerden faydalanacağını hangi gözlemi yapacağını açıklar. Bunlar önceden tespit edilir. Böylece konu ve ünitelerin katılımıyla çeşitli araç ve gereçlerle öğrencilerin de ilgisiyle işlenecek. Çocuk ilgi duymuyor diye üniteyi işlemekten vazgeçilmemelidir. Çocukların ilgi duyacağı şekilde işlenecektir. Eğitim-öğretim planlı ve programlı çalışmalıdır. Bazı amaçlardan ve hedeflerden uzaklaştırmaması için plan ve program yapılmalıdır. Konular çocuğa hangi davranış ve becerilerin kazandırılmasından başlanmalıdır. Neyin, nasıl öğretileceğini, nasıl kavratılabileceğini bilir. Çocuğa ön bilgiler vermelidir. Değerlendirme konusunda ise işlenen konu ve ünitelerle ilgili, sözlü, yazılı test gibi ayırmak mümkündür. Değerlendirme işlenen konularla ilgili amaçlara, ilgili hangi seviyede ulaşılıp ulaşılmadığını öğrenmek için yapılar. Eksik nokta varsa, bunları giderme yoluna gidilir. Not vermek için yapılmamalı, en son nokta not vermek olmalıdır. Bu öğrencinin başarısının değerlendirilmesi, öğretmenin başarısını değerlendirdiğini unutmamalıdır..

Amaçlar:

Çocuklara kazandırılacak amaçlardır. Yakın çevreyle ilgili çocuklar yaşadıkları çevreyi daha iyi tanırlar. Çevreye uygun yaşamak için gerekli bilgiler kazanırlar.

Yaşamakta olduğu çevre üzerinde kendi ilgi ve ihtiyaçları göz önünde tutarak;

Metotlu bir gözlem yaparlar.

Gözlem sonuçlarını kesin olarak ifade ederler.

Bunları söz, yazı, şekil ve resimle ifade ederler.

Edindikleri bilgileri ev ve aile hayatını çevresini faydalandırmayı düşünürler. Gücünü zamanını ve imkanlarını iyi bir şekilde değerlendirme yeteneği kazanırlar.

Kişi ve toplum sağlığı ile ilgili bilgi ve beceriler elde ederler.

Tarımla ilgili işlerde çevresinin ihtiyaçlarını görür. Bu ihtiyaçları karşılamak için mevcut imkanlardan faydalanarak yapılan çalışmalara yardımcı olurlar. Gerektiğinde bunlara önderlik etme gücünü kazanırlar.

Öğretmenin Görevleri, Öğretmen Kimdir?

Öğrenme ortamını hazırlayan, yol gösteren hazır bilgi vermekten çıkmış çocuğun faaliyetlere katılmasını sağlayan, bir rehberlik görevini yerine getirmek için eğitim-öğretim rolünün rehberidir.

Öğretmen bir rehberdir. Çocukların kendi çalışmalarında yol gösteren kişidir.

Okulda ve dershanede öğrencilerin kendi kendilerine bilgi öğrenmeleri için gerekli şartları hazırlar.

Öğrencilerin kendi kendilerinin çalışmaları için gerekli olan emniyet, güven ve samimiyet ortamının hazırlar.

Öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları için gerekli olan kaynak, araç ve gereçlerin temini ve bunları nasıl kullanacaklarını öğretir.

Öğrencilere yerine göre bireysel, küme ve sınıfça çalışma yollarını öğretir.

Öğretmen sınıfta bazen liderdir, bazen konuyu geliştiren üye, bazen de dinleyici olmalıdır.

Konu sonunda veya ünite sonunda yapılabilir. Eğitim;öğretim okul ve aile işbirliği ile yapılmalıdır. Bedensel ve zihinsel özürlü olanlarla da ilgilenilmelidir. Kimseyi eğitim ve öğretimden mahrum edemeyiz. Bu kimselere çeşitli beceriler kazandırıp hem kendine hem ailesine faydalı olmaları sağlanmalıdır. Bu tür kimseler için özel eğitim kurumları vardır. Ailesiyle işbirliği halinde bulunmalıdır. Ailesinin durumu elverişli değilse öğretmenler çocuğa yardımcı olarak çocuğun bir yere yerleşmesini sağlamalıdır. Öğrencinin yetişmesinde tek taraflı değil okuldan başka çevre, aile ve öğrencinin gelişmesini sağlayacak şekilde olmalı, işbirliği yapılmalıdır. Hem kendisine hem de topluma faydalı olarak yetiştirilmeli, çocukların olumlu gelişmelerine katkıda bulunabilecek davranışlarına katkıda bulunulmalıdır.

FEN BİLGİSİ DERSİNİN AMAÇLARI

Fen Nedir?

Fizik, kimya, biyoloji, matematik bilimlerinin genel adına fen denir.Tabiatta, çevremizde bulunan insan, bitki, hayvan ve diğer faktörlerin tamamına tabiat denir.

Fen bilgisi, ülkemizde ders olarak 1800’lü yıllarda okutulmaya başlanmıştır. 1948 yılında ilk defa “tabiat bilgisi” olarak okutulmuş, günümüzde “fen bilgisi” adı altında toplanmıştır.

Çocuklar eşya ve olayları toptan görme ve kavrama özelliğine sahiptir. Biz çocuğa çözümlemeyi, ilköğretim okulunun birinci kademesinin ikinci sınıfında verebiliriz. Böylece bugün öğrenciler toplu kavrama ve öğrenme özelliğine uygun biçimde eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Çocuğa düzenli yazma, güzel okuma-yazma, iyi arkadaşlık edinme, çalışma alışkanlığını kazandırmak birinci kademenin görevidir. Bilgi daha sonra gelir. Birinci kademenin birinci, ikinci, üçüncü sınıfında okuma ve yazma alışkanlığı kazanamamışsa yapılabilecek bir şey yoktur. Çocuğun hayata kolay intibakını sağlamak gerekmektedir. Etrafımızda bulunan dünya, fen ve tabiat dünyasıdır. Çocukların zaman içerisinde bilimsel metotlara yönelmesini sağlamak gerekmektedir. Günümüzün teknik ve sanayi imkanlarından çocuğun faydalanmasını sağlamalıyız.

ÜNİTE

Belli eğitim-öğretim amaçlarının gerçekleşmesine yardım eden öğrencilerin düşünme, tartışma, karar verme ve iş yapma suretiyle önemli tecrübe ve eğitsel alışkanlıklar kazanmalarına yardım eder. Birbirleriyle ilgili ve gayeli bir seri faaliyetler bütünüdür.

Ünite Mahallileştirme

Öğretmen konu ve üniteleri mahallileştirebilir. Programlar bütün yapılır. Her yöreye ayrı yapılamaz. Öğretmenlere bu mahallileştirmeyi yapması için yetki verilmiştir. Bunun bir ölçüsü vardır:

Konuların bir bütünlüğü olmalıdır.

Bu üniteler öğrencilerin ilgi ve ihtiyacından doğanları karşılamalıdır.

Üniteyi öğretmen sınırlamalı., hangi üniteden başlayıp bitireceğini belirlenmelidir.

Bu hudutlar öğrenci seviyesine ilgi ve ihtiyacına uygun olması gerekir.

Öğrencilerin hazırlıklı ve planlı olması, sürekli çalışma, inceleme, tartışma veya iş yapma gibi faaliyetlere imkan vermelidir. Engel olmamalıdır.

Öğretmen ve öğrencinin işbirliğini yapması gerekir.

Bireysel, küme ve sınıf çalışmasına imkan verilmelidir.

Ünite ve Konuların İncelenmesinde Yardımcı Unsurlar

İşlenecek bir ünitede öğrenciler görmek, işitmek, çeşitli yönlerden inceleme ve araştırma yapmak suretiyle önemli inceleme ve araştırma yaparak, davranış kazanmalarına yardım eder. Gerçek hayat, çevre, kurum, model, maket, eşya gibi araçlar yardımcı unsurlardır.

Araç ve Gereç Kullanmanın Faydaları

Öğrencilerde kavramlaştırmayı kolaylaştırmak.

Konuları çeşitli yönden canlandırır ve açıklamak.

Öğrencilerde yeni bilgiler uyandırır. Öğrencilerin konuya karşı ilgisini arttırmak.

Öğretmede öğrenmeyi kolaylaştırır ve verimi artırır.

Öğrencileri değişik faaliyetlere yönlendirir. Araştırma, deney, gözlem, okuma, dinleme.

Özellikle yazılı kaynaklar ezberciliği önler, okuma hevesinin geliştirir.

Konuların hayatta olduğu gibi görülmesini sağlar.

Çocuğun gerçek yapı ve durumlardan sembollere geçişini kolaylaştırır.

Ünitelerin İşlenmesinde Uygulanacaklar

Metot; bir işin nasıl yapılacağını gösteren, amaca ulaştıran en doğru en iyi ve en kısa yoldur.

Öğretimde metot, öğretmenin öğrenme ve öğrencilerin öğrenme faaliyetlerinde işlenen konunun şekline ve içeriğine göre değişir. Öğrencinin zihni ve beden özellliklerine en uygun vasıtalarla çalışarak kısa yoldan başarıya ulaştırmayı sağlayan tekniklerdir.

Gözlem metodu; fen bilgisi dersinde kullanılan metotdur.

Gözlem; işlenecek ünitelerle ilgili olayların canlı ve cansız varlıkların bulundukları ve yaşadıkları doğal çevrelerinde, doğal olayların geçtikleri yerde ve zamanlarda önceden belirlenmiş bir amaca hazırlanmış plana göre dikkat ve incelenmesi yoluyla bilgi kazanma yoludur.

Faydaları

Eşya ve olayların doğrudan kendisini görerek bilgi edinmesini sağlar.

Yakın çevreyi daha iyi tanıma imkanı elde eder.

Çevredeki çeşitli kaynaklardan faydalanma imkanı verir.

Daha çok duyu organının öğrenmeye katılımını sağlar.

Öğrencilerin gerçek hayati bilgiler kazanmalarını sağlar ve iyi bir gözlemci olmalarını sağlar.

Sınırlar

Zaman alır.

Pahalıya mal olur.

Öğretmene yasal sorumluluk getirir.

Organizasyon zordur.

Yapılacak çalışma iyi planlanmalı.

Sınırlılıkları

Dersin zaman ve kapsam yönünden planların yürütülmesinin güçleştirir.

Deney hazırlıkları öğretmenin zamanını alır.

Maddi zorluğu vardır.

Öğretmenin ders dışında zamanını alır (hazırlanma).

Proje Metodu

Proje, öğrencinin kendi ilgi ve istekleriyle seçilen bir konunun serbest öğrenci faaliyetleri veya küme şeklinde işlenmesi ve bu çalışma sonunda işin esas şekline getirilmesine denir. İş metodunun daha gelişmiş şeklidir. Farkı öğrenciler tarafından seçilmelidir.

Basamaklar

İşlenecek konu öğrenci ilgi ve isteklerine göre birlikte kararlaştırılır ve gereken hazırlıklar yapılır.

Öğrencilerle birlikte planlanır.

Öğrenciler ilgi, istek ve ihtiyaç alanlarına göre konu seçer.

İş kümesi, öğretmenin yardımıyla değişik kaynaklardan bilgiler toplar.

Bu bilgileri problemin çözümüne uygularlar.

Sonuç elde edilir.

Problem Çözme Metodu

Öğrenciler için problem arz eden bir konunun aydınlatılmasında ve problemin çözülmesinde kullanılan metoda göre yol gösterir.

Basamakları

Problemi hissetme.

Problemin tanımlandırılması ve sınırlandırılması.

İlgili bilginin toplanılması ve çözüme uygulanması ve bu çözüm yollarına en uygun olanının seçilip problemin çözümüne uygulanması.

Faydaları

Planlı ve düzenli çalışmaya alıştırır.

Öğrencinin öğrenme faaliyetine aktif olarak katılımını sağlar.

Eğitimsel görüş ve düşünmeyi kazandırır.

Öğrenmeye istek v e ilgi kazandırır.

Öğrenmeyi daha mantıklı ve sağlam temele dayandırır.

Karar vermede acele edilmemesi gerektiğini öğretir.

Zorlukları

Zaman alır.

Maddi külfetler yükler.

Kaynakları öğretmenin sağlanması güçtür.

Tüme varımı tüm dengelim, analiz, çözümleme, sentez metotlarını kullanır.

Tümevarım; mantığa dayalı bir metottur. Ayrı ayrı kaynaklardan konuları çıkarma amacını güder. Öğrenci çeşitli maddeleri demir, çinko vs. hepsini uzayıp genleştiğini görür. Bundan, ısınan cisimlerin genleştiği sonucu çıkar.

Tümdengelim; aklın gerçek olarak kabul ettiği hüküm ve gerçeklerden özel hükümlere göre kuralları kullanarak olaylara varmalıdır. Zeka kapasitesi ister.

Tümevarım bütün için doğru olan parçalar için doğrudur sentezine dayanır.

Tümdengelim parçalar için doğru olan bütün için doğrular tezine dayanır.

Sentez; parçaları birleştirip bütün elde etme işidir.

Soru-Cevap Metodu

Öğrenmeye soru sormak suretiyle işlenecek konu üzerinde onların düşünmelerini sağlayan metodu denir.

Sorulacak soruların taşıması gereken amaçlar.

Soruların belli amaçları ve mahiyeti olmalı.

Sorulacak sorular konu üzerinde sınıfın dikkatini uyandırmalı ve bunun devamını sağlamalıdır.

Öğrencilerin değerlendirme kabiliyetinin geliştirilmesi sağlmaladır.

Geçmişteki bilgi ve tecrübeleri ile işlenen ders-konu arasında bağlantı kurulmalıdır.

Öğrencilerin çalışmalarındaki bilgi ve konularının kontrolü sağlanmalıdır.

Sorulacak soruların taşıması gereken mahiyetleri

Dil kurallarına uygun olmalı.

Kısa, açık ve net diğer öğrenciler tarafından anlaşılır olmalıdır.

Sorular belli bir amacı belirtmelidir.

Zihni aktiviteye (düşünmeye) sevk etmelidir.

Çocukların yazı, zeka ve kabiliyetlerine uygun olmalıdır.

Cevabı telkin edecek nitelikte olmalıdır.

Dikkat edilecek hususlar

Soru bütün sınıfa sorulmalıdır. Çünkü bütün sınıfı düşünmeye sevk etmeliyiz.

Çocukların düşünüp cevaplandırması için yeterli zaman tanımalıdır.

Değişik öğrencilerden cevap alınmasına çalışılmalıdır. Eksik, hatalı ve yanlış olabilir. En doğruyu bulana kadar devam edilecek.

Hep öğretmen soru sormamalı, öğrencilerin de soru sormalarına fırsat verilmelidir.

Takrir (Okuma) Metotu

İşlenmekte olan konuların konuşma ya da açıklama yoluyla öğretilmesine takrir ya da okuma metodu denir.

Öğrencinin okumayla ilgili problemi olmaması gerekir. Okuma ve anlamayı alışkanlık haline getirmiş olması gerekir.

Zihinsel gelişimini tamamlamış çocukların uygulayabileceği bir metottur.

Konu hakkında okuyarak bilgi edinmiş olur, özetleyerek ifade etme (sözlü) becerisi gelişmiş olur.

İşlenecek ünite ile ilgili konu bir problem gibi ortaya konulursa alternatif çözümler oluştaracaktır.

Kitap dili ile çocukların anlatım yapmamalarına dikkat edilmelidir.

HAZIRLIK ve PLANLAMA

Eğitim ve öğretim planlı ve programlı bir çalışmadır.

Önemi

İnsan, günlük işlerini bile bir plan dahilinde yapar.

Bunun amacı, zamanı boşa harcamadan yapılması gereken işleri yapmaktır.

Öğretmenlik mesleği insan yetiştirme mesleğidir. Özellikle zamanın ve emeğin boşa harcanmaması, en iyi şekilde değerlendirilmesi için bir plan ve hazırlık muhakkak gerekir. Geçen zaman geriye gelmez.

Yapılacak çalışmalara öğrencilerin aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır. Verilecek bilgiler, sonuçları veya sonrasında görülmek istenenler bu hazırlık ve planlamanın sonucudur. Yapılacak çalışmalardan beklenen başarı için de gerekir.

Bu amaçla;

Amaçların kısa yoldan tespitini sağlar.

Yapılacak çalışmaları sınırlandırır.

Ünitelerin işlenmesinde takip edilecek yolun faydalarını saptar.

Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine nasıl katılacaklarını gösterir.

Öğretmen ve öğrencileri sınırlı ve metotlu çalışmalarını sağlayarak gelişi güzel ve tesadüfü hareket etmekten kurtarır.

Yapılacak çalışmaları kolaylaştırır ve verimi sağlar.

Yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ne şekilde değerlendirileceğinin tespitini sağlar.

Eğitim ve öğretimin asıl amacı öğrenciye öğrenmenin yollarını öğretmektir. Bu ileriki hayatlarında da planlı ve programlı olmalarını sağlamaktır.

Yapılacak çalışmanın öğrenci tarafından bilinmesi başarıyı yükseltir. Önceden planın yapılması, yapılacak çalışmanın öğrenciye yapılacak çalışmanın anlatılması, bunlara yer vereceğiz diye bilgi verilmesi daha dikkat çekici ve ilgi çekici olur.

Öğretmenler açısından çocukların ilgisini çeken bunların tespitini sağlamak için önemlidir.

Öğrenci için yapılacak çalışma hakkında bilgisi olması verimi arttırır.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.