Fegep Ve Öğretmenler

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 39 defa okundu

Fegep ve Öğretmenler

Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Yapısalcılık (Constructivism)

Çoklu Zeka Kuramı (MI Theory)

Kavram Haritaları

Portfolio (Bireysel Gelişim Dosyası) Değerlendirme

FEGEP Etkinlikleri ve İlköğretim Sınıf İçi Uygulamaları

1. Sınıf – Vücudumuzu Tanıyalım

2. Sınıf – En Verimli Hayvan Yarışması

3. Sınıf – Işık Diyeti

4. Sınıf – Ay’ı İzliyorum

5. Sınıf – En Sevdiğim Yiyecekler

6. Sınıf – Seri ve Paralel Bağlı Silindirler

7. Sınıf – Isı Transferi

8. Sınıf – Sarım Sayısı ve Akım Gücü

FEGEP Etkinlikleri ve Lise Sınıf İçi Uygulamaları

9. Sınıf – Periyodik Cetvel (Kimya)

9. Sınıf – İnternette Özkütle Aktivitesi (Fizik)

9. Sınıf – DNA İzolasyonu (Biyoloji)

Diğer Başlıklar

Ders Planı Adresleri

Ders Planı Örnekleri

İnternet Kaynakları

[öğretmen] [öğrenci] [veli] [FEGEP ve Siz]

Yapısalcılık (Constructivism)

Fen öğretiminde etkinliklerin kullanımı yalnızca öğrencileri meşgul etmekten ibaret değildir.Etkinlikler öğrencilerin merakını uyandırarak onların önceliklerini sorgulamalarına, doğal olayları farklı yönlerden algılamalarına yol açar. Öğretmenin tanımladığı bir kavram veya genelleme öğrencinin daha önceki anlayışıyla renklendirilir.Öğretmen bir şey söyler, öğrenci başka bir şey anlar. “Anlatım” daha çabuk olmasına rağmen her zaman gerçek anlama oluşturamaz.

Yapısalcı bakış açısı etkinliklerden çok daha fazlasını içerir.Öğrencilere öğretmenlerin içine bilgilerini boşalttıkları boş kanallar olarak bakılmaz, onlara öğrenen ve insan olarak daha fazla saygı gösterilir.Yanlış oluşmuş kavramlara yönelebilmesi için öğretmenin öğrencilerinin başlangıçtaki yanlış anlamalarının neler olduğunu bilmesi gerekir.

Yapısalcı öğrenme için Brooks ve Brooks (1995) beş önemli prensip sıralıyorlar:

Öğrencilerin ortaya çıkan problemlerine göre tavır takınmak

Bu, eski serbest eğitim modellerinde belirtildiği gibi, öğrencilerin herhangi bir günde istedikleri herhangi bir konuyu çalışabilecekleri anlamına gelmez.Bu, öğretmenin konuyu öğrencinin ilgisini çekecek şekilde planlaması gerektiği anlamına gelir. Bunu şaşırtıcı bir gösteriyle, ilgi çekici bir etkinlikle ya da iyi bir problemle yapabilirler. Bunların çoğu bu kitapçıkta yeralmaktadır. İyi bir problemle kötü bir problem arasındaki fark nedir?Greenburg’a göre(1990) iyi bir problem aşağıdaki kriterlere uymalıdır:

Öğrencilerin test edilebilir bir tahminde bulunmalarını gerektirir.

Pahalı olmayan aletlerin kullanılıyor olması gerekir.

Çoklu problem çözme yaklaşımlarının kullanılabilmesini sağlayacak kadar karmaşık olmalıdır.

Grup çalışmasından faydalanmalıdır.

Bir noktada öğrenciler problemi kendileriyle alakalı olarak görmelidirler.

Örneğin bitkiler bölümündeki bir etkinlik öğrencilerden etkili tohum dağılımı mekanizmaları geliştirmelerini ister. Öğrencilerin o sabah böyle bir araştırma yapma fikriyle uyanmış olmaları mümkün olmasa da düşen tohumlarının veya benzerlerinin etkileyici hareketlerini gözledikten sonra problemi sunmak ilgi çekici bir etkinlik olabilir.

Öğrenmeyi temel kavramlar etrafında şekillendirmek.

Geleneksel eğitim anlayışlarının çoğunda problem parçalara bölünerek tek tek parçalar üzerine yoğunlaşılır.Hiç size büyük bir fotoğrafın küçük bir bölümünün gösterilerek resimdeki nesnenin ne olduğunu bulmanızın istendiği oyunu oynadınız mı? Bunu yapmak o kadar kolay değildir, oldukça korkutucu olabilir. Çoğu zaman insanlar tüm fotoğraf gösterildiğinde çok şaşırırlar. Benzetmelerin kullanıldığı bir öğretim yoluyla öğrenmeye çalışan öğrenciler de aynı güçlükle karşılaşırlar. Öğrenci bütünü göremeyebileceği için parçalar üzerinde yoğunlaşmak yanlış algılamalara sebep olabilir. Örneğin birçok öğrenci 2/7 ile 3/7’yi toplamakta zorlanır çünkü “büyük resmi” göremezler. Burada büyük resim 2 şeyi 3 şeyle toplamak ve 5 şey elde etmektir. Bunun yerine toplama, bölme ve çarpma işlemleri arasında karmaşaya düşerler ve bir çok hata yaparlar. Öğrenciler büyük resmi gördükten sonra detayları inceleyebilirler.

Öğrencinin bakış açısını değerlendirmek.

Öğrencilerin düşünceleri ve fikirleri sahip oldukları kavramalr ve muhakemeleri hakkında ipucu verir.Öğrencilerin ne düşündüğünü ayrıntılı olarak bilmeden bir ders planlamak imkansızdır. Bu bilgiden yoksunsa öğretmen öğrencilerin sahip olmadıkları problemlerle ilgilenip, anlatılanı anlamaları için gerekli olan kavram yanılgılarını gözardı edebilir. Sonuç öğretmen ve öğrencinin çabalarına rağmen hiç bir öğrenme gerçekleşmeyebilir. Örencilerin ne düşündüğünü anladığından emin olması için öğretmenin onları sadece doğru ya da yanlış söylediklerini anlamak için değil, düşündüklerini, muhakemelerini ve varsayımlarını anlamak için dinlemesi gerekir. Öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına fırsat verin ve açıklamalarını dinleyin.

Eğitim Programlarını öğrencilerin varsayımlarına yönlendirilecek şekilde adapte etmek.

Öğretmenlerin öğrencilerinin düşünüşleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunu dres planlarını hazırlarken dikkate almaları şarttır. Örneğin, bazı öğrencilerin büyük moleküllerin küçük moleküllerden daha kısa sürede hareket ettikleri şeklinde bir yanılgıları olduğunu varsayalım. Bu onlara mantıklı görünür çünkü oyun bahçesinde büyük çocuklar küçük çocukları yollarını üzerinden iterek kolaylıkla hareket edebilirler. Öğretmenler “Moleküller nasıl hareket ederler” kimya etkinliğini bu konuyu açıklamak için kullanabilirler. Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ders planının esnek olması gerekir. Bu kitaptaki etkinliklerin bağımsız ders planları olarak verilmiş olmasının nedeni de budur. Etkinliklerin çoğu kavram yanılgılarını düzeltmeye yardım edecektir.

Öğrenme süreci içerisinde öğrencilerin başarısını tesbit etmek.

Yeterlilik testlerinin aksine, başarı tesbitinin asıl amacı öğretmene öğrencinin anlatılan kavramları ne kadar iyi anladığını belirlemesine yardım etmek olmalıdır. Bu kesintisiz bir süreç olmalıdır. Ders anlatılırken öğrenciler izlenmelidir. Eğer ders amacına ulaşmıyorsa öğretmen bunun nedenini bularak çözüm sağlayacak ayarlamalar yapmaya hazır olmalıdır. Gerçekte bilmek istediğimiz öğrencilerin ne anladığıdır. Bu her zaman onların çoktan seçmeli bir sınavdaki performanslarıyla aynı değildir(Öğrenciler anlayış eksikliğine rağmen çoktan seçmeli bir sınavda başarılı olabilirler). Yeterlilik testlerinde başarılı olmak önemlidir ama öğrencilerimizi daha ileri seviyelere götürmeliyiz.

Yapısalcılar olaylara dayanan (gerçek) bilginin değersiz olduğunu söylemezler, kavaram anlayışının bir çok gerçeğin öğrenilmesini yönlendirmesi gerektiğini söylerler. Öğrencilerin sıklıkla “sınıflandırmaları”, “analiz etmeleri”, “tahminde bulunmaları” ve “yaratıcı olmaları” istenerek fikirleri değerlendirilmiş olur.

Etkinlikleri hazırlarken şunlara dikkat etmelisiniz:

Öğrencilerin belli bir konuya ilgilerini çekmek,

Kavram yanılgılarını gidermek,

Soru sormaya teşvik etmek.

Referans: Brooks, Martin ve Brooks, Jacqueline(1995)

Anlayışın Araştırılması: Yapısalcı sınıflar, Alexandria, VA, ASCD

http://www.owu.edu/

[öğretmen] [öğrenci] [veli] [FEGEP ve Siz]

Çoklu Zeka Kuramı (MI Theory)

“İnsan zekalarını ve kombinasyonlarını farketmemiz ve geliştirmemiz son derece önemlidir. Birbirimizden bu kadar farklı oluşumuz, hepimizin farklı zeka kombinasyonlarına sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bunun farkında olursak hayatta karşımıza çıkan sorunlarla başetmemiz kolaylaşır. “

Howard GARDNER

1983’teki kitabı Frames of Mind’da Gardner kültürler arası insan kavrayışı perspektifini destekleyen Çoklu Zeka Kuramı’nı sunmuştur. Zekalar insanların konuştuğu dillerdir ve kısmen kişinin içende yaşadığı kültürden etkilenir. Zekalar herkesin problem çözmede ve yaratıcılıkta kullanabileceği malzemelerdir. Gardner’ın yedi zekasının kısa tanımları aşağıda verilmiştir:

Dil zekası, kelimelerle düşünme ve karmaşık anlamları dili kullanarak ifade etme yetisini içerir. Yazarlar, şairler, gazeteciler, konuşmacılar ve haber yayıncıları yüksek seviyede dil zekasına sahiptirler.

Mantıksal-matematiksel zeka, karmaşık matematik işlemleri yapmayı, önermeleri incelemeyi, hesap yapmayı, sayısal değerler vermeyi mümkün kılar. Bilim adamları, matematikçiler, muhasebeciler, mühendisler ve bilgisayar programcıları güçlü mantıksal-matematiksel zeka gösterirler.

Uzamsal zeka, denizcilerin, pilotların, heykeltraşların, ressamların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini sağlar. İç ve dış betimlemeleri idrak etmeyi, şekilleri yeniden yaratmayı, dönüştürmeyi ve farklılaştırmayı, objeleri uzayda hareket ettirmeyi, grafik bilgileri oluşturmayı ve çözmeyi mümkün kılar.

Bedensel-kinestetik zeka, fiziksel becerilerin gelişimini sağlar. Atletlerde, dansçılarda, cerrahlarda ve el sanatlarıyla uğraşan insanlarda belirgindir. Batı toplumlarında fiziksel becerilere zihinsel beceriler kadar değer verilmez , fakat bazı diğer toplumlarda kişinin vücudunu kullanabilme becerisi hayatını sürdürebilmesi için çok önemlidir.

Müzikal zeka, vurgu, melodi, ritim ve tonlamaya karşı hassas olan insanlarda belirgindir. Bestecilerde, müzisyenlerde, enstruman yapan insanlarda ve iyi dinleyicilerde baskın bir zekadır.

Sosyal zeka, başka insanlarla etkili iletişim kurma ve karşısındakini anlama kapasitesidir. Başarılı öğretmenlerde, politikacılarda, oyuncularda belirgindir.

Öze dönük zeka, kişinin kendini iyi anlaması ve hayatını planlama ve yönlendirme yetisidir. Filozoflarda öze dönük zeka çok gelişmiştir.

Gardner, zekaların kendi sıraladıklarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgular. Fakat bu yedisinin insan kapasitesini daha önceki bütünsel teorilerden daha iyi tanımladığını düşünür. Çoğu standart IQ testinin ölçtüğü sınırlı yeteneklerin aksine, Gardner’ın teorisi insan olmanın ne demek olduğuna dair geniş bir tasvir yapar. Ayrıca Gardner her zekanın alt zekaları da olduğunu vurgular. Örneğin müzikal zekada çalmak, söylemek, dinlemek gibi alt gruplar bulunabilir. Benzer şekilde diğer zekalarda da bir çok alt grup vardır.

Öğrencilerde Çoklu Zekayı Ölçmek

için Kontrol Listesi

Sınıfta Çoklu Zekayı Geliştirmek için Uygulanabilecek Etkinlikler

[öğretmen] [öğrenci] [veli] [FEGEP ve Siz]

Kavram Haritaları (KH)

Kavram haritası(KH), insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme,öğretme stratejisidir.Bir kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır.

Kavram haritaları ilk olarak 1970’li yılların ortasında Joseph Novak ve Cornell Üniversitesi mezunu öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir.

Kavram haritaları, bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar.Çünkü,tüm bir öğretim yılı tek bir ünite ya da bir ders içinde önemli kavramlar arası ilişkileri şematize etmede etkili bir yoldur.Kavram haritası yöntemi diğer alanlarda olduğu gibi fen öğretiminde de anlamlı öğrenmeyi sağlamada önemli yöntemlerden birisidir.Burada anlamlı öğrenme ve tersi olan ezbere ö?renme kavramlarını açıklamak uygun görülmektedir:Anlamlı öğrenme,bireylerin öğretimin bir sonucu olarak önceden edindikleri bilgilerle yenileri arasında bağlantı kurarak anlamlı bir bütün oluşturmalarıdır.Ezbere ö?renme ise anlamadan ya da önceki bilgilerle bağlantı kurmadan bilgilerin alınmasıdır.

Kavram haritaları tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla ilişkisini belirten somut grafiklerdir.Kavram haritaları,öğrencilerin öğrenmesi gereken kavramların neler olduğu ve bu kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını gösteren planlama düzenekleri olarak düşünülebilir.Joseph Novak’a göre “İyi bir müfredat tasarısı ,öncelikle bir bilgi alanındaki kavramların analizini ,daha sonra da bu kavramlar arasında hangilerinin en genel ve birincil,hangilerinin daha özel ve ikincil olduğunu ortaya koyan ilişkileri kapsamalıdır.

KAVRAM HARİTALARI NİÇİN YARARLIDIR?

Son yıllarda, kavram haritaları öğretmenler için çok yararlı öğretme ve değerlendirme stratejisi haline gelmiştir.Bu stratejiyi diğerlerinden üstün kılan yararları aşağıda sıralanmıştır:

Kavram haritası yönetimini diğerlerinden üstün kılan öncelikli avantajı,esas fikirlerin görsel sunumunu elde edilebilir kılmasıdır.Ancak kavram haritaları gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin yarattığı bütünlerdir.Bu sebeple aynı konu ya da kavrama yönelik kavram haritaları yaratıcıların özel görüşlerini yansıttıkları için farklı farklı çizilebilir.

Öğrenmeyi gözle görülebilir biçimde artırır.

Farklı öğrenme şekillerine ve öğrenciler arasındaki diğer bireysel farklılıklara hitap eder.

Pek çok değişik konu,öğretim aşaması ve not seviyesi için uygundur.

Öğrenilmesi,öğretilmesi ve kullanılması kolaydır.

Kapsam temellidir.

Kapsam oluşturulması ve bütünleştirilmesinin değerlendirilmesinde kolaylıkla kulllanılabilir.

Kavram haritaları, öğrenci merkezli,öğrenci aktif yöntemlerdir ve öğrenciyle öğretmen tartışarak bir haritayı oluşturduklarında öğretmen öğrenci etkileşimini teşvik eder.

Kavramlar arasındaki doğrusal ilişkilerin tanımlanmalarına yararlı bir alternatif oluşturur.

Bir sistem içindeki ilişkilerin gösterilmesinde yararlı alternatiflerdir.

Öğrenciler okul yılları süresince, kavram haritaları oluşturmayı öğrendikçe kavramları ayrı ayrı ve kopuk düşünmekten çok kavramlar arasında bağlantılar kurmaya çalışacaklardır.Bir kavramı öğrendikçe yeniden pekçok harita düzenlemek için istekli olacaklardır.Öğrenciler kavram haritaları oluşturmaya devam ettikçe bilgileri organize etme ve kavramları sentezlerle birleştirme konusunda yetenekleri de gelişecektir.

Bir kavram haritası genellikle kitapların başında bulunan taslak ya da içindekiler bölümünden birçok bakımlardan farklıdır.Özellikle taslaklar,kavramlar arasındaki belirli ilişkileri göstermezler.Diğer yandan kavram haritaları büyük ve küçük fikirler arasında belirli ilşkileri gösterirler ve böylece de detaylar ya da özellikler ile büyük düşünce ya da birincil kavram arasındaki farklılığı ortaya çıkarırlar.İkinci farklılık da kavram haritalarının öğrencilerin bilgileri hatırlamalarına ve kavram arasındaki ilişkileri göstermelerine yardımcı olan görsel tasviri sağlamalarıdır.Konular dizini bu tür bir tasvir sağlamaz.Ancak onların da faydalı bir işlevi vardır;farklı aşamaların düzenini ortaya koyarlar.

Kavram Haritaları (KH)

Örnek Kavram Haritası

Maddenin Halleri

Maddenin Özellikleri

22. Ölçülebilir Özellikler

1. cisimler

2. katılar

3. gazlar

4. sıvılar

5. maddenin hal değiştirmesi

6. donma ve erime

7. buharlaşma, yoğunlaşma

8. kaynama

9. maddelerin renk ve görünüşleri

10. görülebilir ve hissedilebilir özellikler

11. maddelerde sertlik, yumuşaklık, düzgünlük, pürüzlülük

12. saydam ve opak maddeler

13. maddenin tadı

14. maddenin kokusu

15. eşit kollu terazi

16. kütle

17. kütle birimleri

18. sıvıların kütlelerinin ölçülmesi

19. kütlelerin ölçülmesi

20. katı kütlelerin ölçülmesi

21. gaz kütlelerin ölçülmesi

23. dereceli silindirler

24. sıvıların hacimlerinin ölçülmesi

25. hacmin ölçülmesi

26. hacim

27. hacim birimleri

28. gazların hacimlerinin ölçülmesi

FEN ÖĞRETİMİNDE PORTFOLİO (BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI) DEĞERLENDİRME

Portfoliolar (bireysel gelişim dosyaları) öğrenci gelişimini takip edebilmek ve zaman içerisinde öğrencilerin çalışma örneklerini toplamak için kullanılır. Öğrencilerin çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bir teste benzemez, çünkü öğrenci başarısını tek bir açıdan değerlendirmez. Bir süreç içerisindeki gelişmeleri değerlendirir.

Bir portfolio aynı zamanda;

Öğrencilerin kendileri hakkındaki görüşlerini, katılmayı düşündükleri belli bir alandaki çalışmalarını gösterir.

Öğrencilerin aile üyeleri ile yaptıkları çalışma ile ilgili daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlar.

Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi aşamasında onların katılımı ile onları teşvik eder.

Eğitim programı ve öğretimin değerlendirilmesi için bir araç sağlar.

Öğrenciler bir öğrenme süreci içerisinde bir portfolio hazırlayabilecekleri gibi, okul dönemi boyunca da bir çalışma portfoliosu hazırlayabilirler. Bu aşamada bir öğretim rehberinin portfolioya eklenmesi önerilir. Günlük kullanımda ise öğrenciler kendi gelişimlerini ve gözlemlerini fen defterlerine kaydederler. Fen defterleri genellikle bir ünite, bir sömestri veya bir yıl içerisinde üretilmiş olan bütün yazılı çalışmaları içerir. Buna karşılık, bir portfolio, seçilmiş bir çalışmadır. Portfolioya konulan çalışmaların kim tarafından seçileceği ve seçilmiş değişkenler öğretmenden öğretmene değişir. Bazı sınıflarda, öğrenciler öğretmenleri ve kendileri arasında işbirliği kurarak kriterleri seçer. Kriter, (Çalışmamın en iyi parçası, Çalışmamın en güç parçası, en iyi öğrendiğim proje…) önemli fen öğrenmelerini gösteren bir parçadır. Diğer sınıflarda,öğrenciler tarafından seçilen çalışmalara ek olarak öğretmen çalışmaları seçer. Sistem ne olursa olsun, portfolio seçilmiş bir çalışma ve tanımlanmış bir süreçtir. Yansıtma portfolio sürecinin önemli bir parçasıdır. Öğrenciler genellikle yapmış oldukları seçimleri niçin yaptıklarını açıklarlar ve aynı zamanda bu açıklamalar portfolionun bir parçası da olabilir. Bazı sınıflarda öğretmenler seçimleri ile ilgili öğrenceleri ile görüşmeler yaparlar ve bu görüşmeler portfoliolara eklenir. Her bölümün sonunda öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için değerlendirme sayfası konulabilir. Bu aynı zamanda öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerinin değerlendirilmesini gösterir. Bir iki ünitenin bitiminde ya da belli bir zaman periyodu sonunda öğrenciler portfolio içine ne koyduklarını değerlendirmeli, ekleyeceklerini eklemelidir. Portfolio içindeki maddeler dikkatle seçilmelidir. Sunulacak bir portfolio içerisinde istenen çalışmaların örnekleri vardır .Aynı zamanda yaratıcı çalışmalar, deneysel veriler, orijinal modeller, hikayeler, makaleler gibi çalışma ürünleri de yer alabilir. Bir sınıf portfoliosu bütün öğrencilerin kendilerinin gerçekleştirdiği çalışmaların bir yansıması ve organize edilmiş bir koleksiyonudur. Portfolio süreci öğrencileri yansıtıcı öğrenenler olmaları için teşvik eder-Ne hakkında çalıştılar?, Güçlükleri nelerdir?, Ne öğrendiler?-

Bir portfolio içerisinde aşağıda belirtilen çeşitli materyaller bulunabilir:

Okuma veya sözlü sunumların görsel ve işitsel (radyo-video)kayıtları

Dergilerin girişindeki diyaloglar gibi yazı örnekleri, kitap kayıtları, yazılı bildiriler (taslaklar veya son kopyalar), okuma kitabı girişleri veya diğer yazılı projeler

Sanatsal çalışmalar örneğin resimler veya çizimler, grafikler ve haritalar

Konferans veya görüşme notları ve hikayesel kayıtlar

Kontrol listeleri (öğretmen, grup veya öğrenciler tarafından hazırlanmış)

Testler ve quizler

Öğrencilerin akademik gelişmeleri üzerine değişik bakış açıları kazanmak için, öğretmenlerin portfolio içerisinde birden fazla metaryale yer vermeleri önemli bir noktadır.

Bir Fen Portfoliosu ve İçindeki Materyaller:

Bu örnek İlköğretim 4. ve 5. sınıf Elektrik ünitesinde yeralan etkinlikleri içerir ve portfolio değerlendirme etkinliklerine bir örnektir.

Ünite Öncesi

Bir elektrik ampulü çizimi. Bir batarya ve tel ile bağlayarak bir ampulü yakmaya çalışın ve denemelerinizi çiziniz.

Elektrik hakkında bildiklerinizi ve bilmek istediklerinizi yazınız.

Çeşitli batarya-ampul- bağlantı düzeneklerinde kullanılan materyalleri kontrol edip yorumladıktan sonra Yorum Kağıtlarını doldurunuz.

Materyallerle çalıştıktan sonra, bir akım içerisinde elektrik ampulü çiziniz.

Tekrar Yorum Kağıdını doldurunuz, onun bir çizimini yapınız ve bir akım yapınız.

Bir akım testi yapınız, Yorum Kağıdını doldurunuz.

İletken ve yalıtkanları araştırınız.

Birini açtıktan sonra yanan lambaları çiziniz.

Öğrendiğiniz sembollerle deftere akım diagramı çiziniz.

Paralel ve seri akımları çiziniz.

Bir işaret feneri planlayınız.

Bir işaret feneri yapınız.

Bir oyuncak ev için bir elektrik sistemi çiz, tellerle bağla.

Ünite Sonunda

Elektrik akımı hakkında bildiklerini yazınız.

Bir sergi oluşturunuz.

Özel parçalarla bir elektrik akımı çizdikten sonra oluşturunuz.

Kağıt kalem testlerini yapınız.

Not defteri: Bunlar bütün çalışma kağıtlarını, çizimleri, diagramları, planları içerir ve öğretmen tarafından gözden geçirilir.

Özetle, bu ünite için portfolio değerlendirme sistemi, çizimleri, yorum kağıtlarını, elektrik akımı hakkındaki ilk ve son etkinlikleri, ürünleri (oyuncak ev), kağıt kalem testlerini kapsar. Ayrıca öğrenci not defterleri ve kontrol listeleri de kullanılır.

Portfolio Değerlendirmenin Öğrenci Açısından Avantajları:

Bir sınav kağıdı üzerindeki öğrenci başarısını değerlendirmek yerine bir öğretim süreci içerisinde öğrencinin gelişimini takip etmeyi mümkün kılar.

Bir öğrenme süreci içerisinde öğrencinin harcadığı zamanı, çalışmalarını, performansını, müsveddelerini, eksikliklerini ve düzeltmelerini ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Öğrencinin müsveddeden, karalamalara ve düzeltmeye kadar çalışmasının her bölümünün önemli olduğunu ve birbiriyle ilişkili olduğunu fark etmesini sağlar.

Bir öğrenme ünitesi içerisindeki bir çok adımdan sonra öğrencideki gelişmeleri gösterir.

Öğrenci en iyi yaptığı çalışmaları portfoliosuna koymayı ve çalışmaları ile iftihar etmeyi, çalışma için daha fazla sorumluluk almayı öğrenir.

Öğrencinin kendi çalışmalarını değerlendirmeye rehberlik eder. Fen konusunda daha bağımsız bir değerlendirmeci ve araştırmacı olmaları için pratik yollar verir.

Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmede daha bilinçli olmasını sağlar.

Portfolio Değerlendirmenin Öğretmen Açısından Avantajları:

Öğretmenin öğrenme-öğretme süreci içerisinde her bir öğrencinin, gelişimleri ile ilgili müsvedde, karalama, düzeltme ve sonuca giden performansını da içererek dönem sonunda geniş bir kaydının elinde olmasını sağlar.

Öğretmenler arasında öğretim materyallerinin ve tekniklerinin paylaşımına katkıda bulunur.

Başka sınıflardaki öğrencilerin çalışmalarını okurken, öğretimle ilgili fikirlerini geliştirme imkanı bulur. Bir öğrencinin bir bütün olarak gelişim aşamalarını izleme şansı yakalar.

Portfolio genelde öğrencinin bilgisini, becerilerini, özel bir konuya karşı davranışlarını ve gelişimini öğretmen ve öğrenci tarafından sistemli ve organize birikimleri kullanarak takip etmesi olarak tanımlanır. Bu tanıma becerilerde eklenmiştir. Bu birikim, konuyu seçerken öğrencinin katılımını, seçme kriterini,değerlendirme kriterini,hedefsel ve işbirlikçi çalışmaların planlanmasını ve öğrencinin kendi kendini yansıtmasını da içermelidir. Portfolio değerlendirme sınıf içindeki etkinlikler ve doğal ilişkiler sonucunda büyüyen değerlendirmelerle ilgilidir. Portfolio kültürü öğrenenlerden oluşan bir toplulukta öğrenenlerin birbirini etkilemesini destekler ki, bunda herkes kendi bildiğini ve yapabildiğini göstermekle yükümlüdür. Böyle bir sınıfta;

İşbirliği yaygındır.

Öğrenciler ve öğretmenler kişilerin çalışmaları üzerinde fikirlerini bireysel ve sınıf olarak iletirler.

Öğrenciler kendilerinin ve diğerlerinin çalışmalarını değerlendirirken kesin standartları kullanmayı ve anlamayı öğrenir.

Öğrenciler ödevleriyle iftihar edebilir, onları hayata geçirmek, yayınlamak ve sergilemek için daha iyi duruma getirebilir.

Bu bakış açısı ile bakıldığında, portfolio değerlendirmesinin öğrenmede değerlendirme rolü üstünde önemli bir aşama kaydettiği görülebilir. Portfolio değerlendirmesini benimseyen öğretmenler önem verdikleri noktanın sonuçların değerlendirmesi ile başarıların karşılaştırmalı sıralamasından (notlar, yüzde sıralaması, test sonuçları) öğrenci performanslarının arttırılmasına değerlendirmeci bir geri dönüşüm ve yansısını elde edebilir. Portfoliolar öğretim materyalleri ve değerlendirme araçları olarak kullanılırlar. Portfolio değerlendirmesi öğrencilerin çalışmalarından örnekleri toplamayı ve yansıtmayı içerir. Böylece hem programa yol gösterici rol oynar hem de otantik değerlendirmeler için elverişli imkanlar önerir

Bir fen portfoliosu öğrencilere çalıştıkları alanla ilgili seçme, organize etme ve değerlendirme gibi becerileri kazandırır. Fen portfoliosu içerisindeki değerlendirme kağıdı öğrenci çalışmalarının gelişiminin nasıl değerlendirileceğini gösterir. Fen portfoliosu için hazırlanan günlük öğrencilerin çalışmaları üzerinde değişim yapmaları ve yazı yazmalarını sağlar. Öğretmen tarafından hazırlanan rehber öğrencilerin portfolionun ne olduğunu anlamalarına, kendi portfolioları içerisinde ne yapmaları gerektiğini kavramalarına yardımcı olur. Bu rehberde özellikle öğrencilerin sayfalar dolusu çalışmalar hazırlamaları yerine nitelikli çalışmalar hazırlamaları gerektiğini vurgulayın.

Öğrencilerinizin portfolio çalışmalarını değerlendirmek için uygun zamanı öğrencilerinizle birlikte kararlaştırın. Bu her incelemenin sonunda bir iki dakika olabilir. Öğrenciler kendi çalışmalarını değerlendirebilir. Böylece öğrenciler kendi çalışmaları hakkında bir yargıya varır ve ilerde yapacakları çalışmaları kararlaştırırlar. Öğrencinin bir sürecin başındaki ve sonundaki gelişimini takip edilebilir. Sunulacak olan portfolio içerisinde değerlendireceğiniz noktalara dikkat çekin. Öğrencilerin kendi portfolioları içerisindeki değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Örneğin onlara aşağıdaki sorular gibi örnek sorular sorun:

Bana bu çalışmanda gurur duyduğun, en iyisini yaptığına inandığın bir çalışmanı gösterebilir misin ?

Niçin gurur duyduğunu açıklar mısın ?

Yeniden gözden geçirdiğin, ele aldığın bir çalışman oldu mu?

Yapmaktan çok zevk aldığın bir çalışman var mı? Niçin bu çalışmayı yapmaktan zevk aldın?

Şayet öğrencilerinizin bu portfolio çalışmalarını ailelerle, diğer öğretmenlerle ve okul yöneticileri ile olan görüşmelerinizde kullanacaksanız bunu açıklayınız.

KAYNAKÇA

http://www.bgsu.edu/offices/gsw/advport.html

http://www.sdcoe.k12.caus/notes/5/portfolio.html

http://ericps.crc.uiuc.edu/eece/pubs/digest/1992/grace92.html

Kaptan F, Korkmaz H. (1999) Fen Öğretimi. Milli Eğitim Bakanlığı & UNICEF Yayınları

FEGEP Etkinlikleri ve İlköğretim Sınıf İçi Uygulamaları

1. Sınıf – Vücudumuzu Tanıyalım

Etkinliğin Adı

Vücudumu Tanıyorum

Etkinliğin Türü

Sınıf İçi Etkinlik

Ders

Hayat Bilgisi

Sınıf

İlgili Olduğu Ünite

Sağlıklı Büyüyelim

Konu

Vücudumuzu Tanıyalım

Önerilen Süre

40 dakika

Etkinliğin Amacı

Vücudun bölümlerini tanıyabilme

Hedef Davranışlar

Vücudun bölümlerinin baş , gövde , kollar ve bacaklar olduğunu söyleme , yazma.

Başımızda iki göz , iki kulak , bir burun ve bir de ağız olduğunu söyleme , yazma.

Kolumuzda omuz , dirsek , bilek ve parmaklar bulunduğunu söyleme , yazma.

Bacağımızda diz , bilek , ayak ve parmaklar bulunduğunu söyleme , yazma.

Kazandırılacak Özellikler

Vücudunun bölümlerini tanıma , ifade etme , şekilleri doğru yerleştirme , resim yapma.

Gerekli Önbilgiler

Vücudumuzun üç bölüme ayrıldığı ve bu ana bölümlerin baş , gövde , kollar ve bacaklar olduğu söylenir.

Cevaplanacak Sorular

Soruları görmek için tıklayınız.

Kullanılacak Malzemeler

Karton

Renkli kağıtlar

Raptiye

Makas

Güvenlik Önlemleri

Makası kullanırken ve raptiyenin yerleştirilmesinde dikkat edilmelidir.

İşlem Basamakları

Kartondan hazırlanan vücut modeli tahtaya asılır.

Vücudumuzla ilgili (saçlar , gözler , burun , kulaklar , dudaklar , kaşlar) hazırlanan kısımlar , ilgili bölümlere takılır.

Tahtaya asılan model sınıfta gezdirilir.

Model üzerine yapıştırılan bölümler tekrar çıkarttırılarak öğrencilerin kendi vücutları ile karşılaştırmaları yapılır. Model üzerine tek tek eklenir.

İşlem basamaklarını görmek için burya tıklayın.

Ek Etkinlik

Konuya başlamadan önce vücudumuzda gördüklerimizin resmi yaptırılır.

Konu sunumu bittikten sonra aynı resim tekrar yaptırılır.

1. ve 2. Resimler dağıtılarak karşılaştırma yapılır.3-5 cümle ile benzerlik ve farklılıklar ifade edilir.

Hazırlayan

Elif Şimşek

FEGEP Etkinlikleri ve İlköğretim Sınıf İçi Uygulamaları

9. Sınıf – İnternette Özkütle Aktivitesi

Etkinliğin Adı

İnternette Özkütle Aktivitesi

Etkinliğin Türü

Sınıf içi Etkinlik/Ev Ödevi

Ders

Fizik

Sınıf

İlgili Olduğu Ünite

Maddenin Özellikleri

Etkinliğin Amacı

İnterneti kullanarak maddenin temel özelliklerinden özkütleyi kavrayabilme.

Kazandırılacak Özellikler

Gözlem yapma, sonuç çıkarma, ilişki kurma

Bu çalışma sayfasını aşağıdaki internet adresine bağlıyken tamamlayın:

http://www.explorescience.com/density.htm

Aşağıdaki tabloyu doldurun:

Her cismin kütlesini ölçerken teraziyi, hacmini ölçerken dereceli silindiri kullanın.

Parantezlerin içine uygun birimleri yazın.

Cisimleri özkütlelerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayın.

Kılavuzu kullanarak kabın içindeki sıvının özkütlesini tabloda belirtilen özkütlelere göre ayarlayın. Kabın içine bırakılan cisim yüzüyorsa “yüzer” batıyorsa “batar” ifadelerini uygun yerlere yerleştirin.

Özet:

Aşağıdaki soruları cevaplayın (eğer etkinliği sınıfta yapıyorsanız bir sonraki grubun bilgisayarın başına geçmesine izin verin).

Bir cismin hacmi ile yüzebilmesi arasında bir ilişki kurabildiniz mi (eğer cevabınız evet ise nedenini açıklayın)?

Bir cismin kütlesi ile yüzebilmesi arasında bir ilişki kurabildiniz mi (eğer cevabınız evet ise nedenini açıklayın)?

Bir cismin özkütlesi ile yüzebilmesi arasında bir ilişki kurabildiniz mi (eğer cevabınız evet ise nedenini açıklayın)?

Ders Planı Örnekleri

Ders/ünite ürünleri

Fen Bilgisi Fotosentez

Hedef

Fotosentez sürecini öğrenmek.

Beklenen öğrenci ürünleri

Öğrenciler fotosentez sürecini görsel,mantıksal,dilsel ya da müziksel olarak açıklayabilecek ve dönüşüm kuramı ile ilişkilendirebilecek ve kendi yaşamlarına aktarılabilecekler.

Kaynak ve materyaller

Fotosentez sürecini açklayan poster ve tablolar ,değişik müzik bantları veya CD’ler,kaset/CD çalar,sulu boya malzemeleri,fen bilgisi ders kitapları .

Öğrenme Etkinlikleri

Müzikal Zeka

Mantık Matematik Zekası

Sosyal Zeka

Görsel-Uzamsal Zeka

Özedönük Zeka

Bedensel Zeka

Dil Zekası

Ders/Ünite Basamakları

Dilsel Etkinlik

Mantık-Matematik Etkinliği

Bedensel Etkinlik

Görsel Etkinlik

Müzikal Etkinlik

Sosyal Etkinlik

Öze dönük etkinlik

Değerlendirme

Mantık-Matematik zekası için kullanılan akış şemasını ve/veya resimlere not ver.

Öğrencilerden birbirlerinin rollerini ve/veya şarkılarını değerlendirmelerini iste.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi öğretmenler dersleri çoklu zeka kuramına göre planlarken dikkat edilmesi gereken temel noktalar vardır.

Öğretmenler, bütün zekalara eşit derecede önem vermelidir.

Öğretmenler materyal sunumunda tüm zeka alanlarını geliştirici ya da zeka alanlarını kullanmaya yönelik faaliyetler hazırlamalıdır.

Herkes temelde sekiz zeka alanı ile doğar ancak ne yazık ki öğrenciler sınıfta farklı zeka alanları gelişmiş halde gelirler.

Sayfa yerine “kavram haritası”

Gutenberg’in 600 yıl önce matbaayı icat etmesinden bu yana kullanılmakta olan sayfa yönteminin internet aracılığıyla tarihe karışacağı bildirildi.

Batı Florida İnsan ve Makine Bilgi Enstitüsü Direktörü Alberto Canas, “internetteki bilgilerin sayfa düzeniyle sunulması için sebep bulunmadığını” belirtti, “ancak insanlar alıştıkları için, sadece kitapların değil web sitelerinin bile sayfalar halinde düzenlediğini” ifade etti.

“Üzerinde çalıştıkları bir bilgisayar yazılımı sayesinde internetteki bilgilerin sayfa yerine, ‘kavram haritası’ adı verilen bir sistem halinde sunulacağını” kaydeden Canas, “internette yakın gelecekte sayfasız tarama yönteminin başlayacağını bildirdi.

Canas, “yeni tür web sitelerini görmek için tarayıcıların değiştirilmesine gerek olmadığını, şimdiki tarayıcıların, kısa adı ‘Cmap’ (kavram haritası) olan yeni siteleri sorunsuz algılayacağını” bildirdi.

İnternet sayfalarını kavram haritasi haline dönüştürecek yazılımın “Java” adlı bilgisayar diliyle hazırlandığı ve Windows, Mac ve Unix gibi her tür işletim sistemiyle çalışacağı bildiriliyor.

Henüz ticari olarak kullanıma sunulmayan yeni yazılım, hükümet kuruluşları, okullar ve kar amacı gütmeyen kurumlarca ücretsiz indirilip kullanılabiliyor.

Enstitü yetkilileri, özel şirketlerin de söz konusu yazılımı satınalmak için kendilerine başvurduklarını açıkladılar.

Kısaca “Cmap” denilen kavram haritasınını ilk örneklerinden biri, NASA tarafından internetteki sitesinde oluşturuldu. Mars ile ilgili haritanın en tepesinde, kırmızı bir nokta halinde Mars gezegenibulunuyor. Ondan çıkan bağlantı okları kişileri ilgilendikleri “kavrama” taşıyor. Bunlar arasında, “Mars’ta hayat var mı?”, “Keşif stratejisi” ve hatta “Kurgu-bilim” bulunuyor.

Bu kavramları seçen okuyucu, başka harita ve bağlantılara ulaşıyor. Kavram haritasıyla ilgili yazılımın, Amerikan hükümetinin sağladığı 6 milyon dolarlık fonla yapıldığı ve resmi makamların bu projeyi, NASA’nın yanı sıra denizcilerin savaş gemilerindeki mesleki eğitimleri amacıyla kullanacakları belirtildi.

(aa)

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.