İlköğretim Okulu Matematik Derisinin Genel Hedefleri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 31 defa okundu

İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERİSİNİN GENEL HEDEFLERİ

İnsanın içinde yaşadığı topluma ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel bakımdan uyum sağlayabilen ve kendisine de yararlı olabilen bir fert olarak yetişebilmesi için gerekli olan bir takım hedefler vardır.Bunlar:

Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme

Matematiğin önemini kavrayabilme

Varlıklar arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme

Zihinden hesaplar yapabilme

Dört işlem (toplama,çıkarma,çarpma ve bölme) yapabilme

Problem çözebilme

Problem kurabilme

Çalışmalarda; ölçü, grafik, plân, çizelge ve cetvelden yararlanabilme

Temel işlemleri(yüzde, faiz, iskonto vb.) yapabilme

Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında açık ve kesin fikirler kazanabilme

Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme

Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrayabilme

Geometrik şekillerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme

Çevredeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkileri kavrayabilme

Basit cebirsel işlemleri yapabilme

Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerini kullanarak problem çözebilme

Trigonometri hesaplarını yapabilme

İstatistik bilgilerini kullanarak grafik çizebilme

Permütasyon ve olasılıkla ilgili hesaplamalar yapabilme

Tüme varım ve tümden gelim yöntemleriyle düşünerek çözümlemeler yapabilme

Bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanabilme

Çalışmalarda; düzenli, dikkatli, sabırlı olabilme

Araştırıcı, tarafsız, önyargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme

Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme

karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme

Estetik duygular geliştirebilme

PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, insanların yeni durumlara uyum sorununa sebep olmaktır. Bu yüzden, öğrencilerde problem çözme yeteneğini geliştirmek, eğitimin birinci hedefidir.

Gerçek hayatta problemler çeşitlidir. Matematiksel düşünmeyi kazandırmak için bu problemlerden başlanmalıdır.Gerçek hayattaki problemlerin çözüm aşamaları, matematik problemlerinin çözümü ile ilişkilendirilmelidir; öğrencilere hesaplama, uygulama ve değişik çözüm yollarıyla kazandırılmalıdır.Programda yer alan problem çözme hedef ve davranışları, ünite konularının işlenişinde giriş olarak kullanılabileceği gibi üniteyi değerlendirme amacına yönelik olarak da düzenlenebilir.

Problemler, öğrencilerin dört işlemi kullanmalarını gerektiren durumlardır.Bu nedenle problemler şu özellikleri taşımalıdır:

Problemler, çocuğun kendi yaşantısından, ev-aile, okul ve sınıf hayatından, çevredeki ve çeşitli iş alanlarından alınmalıdır.

Problemler, çocuğun istekle yapacağı nitelikte olmalıdır.

Öğretmen, problemlerde daima çocukların günlük yaşantılarını göz önünde tutmalı ve problemin çözümü için kullanılacak işlemlerin daha önce kavratılmış olmasına dikkat etmelidir.

İşlemlerin kavratılması amacıyla verilen problemler çok basit olmalı; ünite veya konu sonlarındaki problemler, kolaydan zora doğru sıralanmalıdır.

Öğrencilere verilen problemler, onların gelişim seviyelerine uygun olmalıdır.

Öğrencilere ders dışında yapılmak üzere verilecek alıştırmaların ve problemlerin çok olmasına dikkat edilmelidir.

Problemler, gereği kadar açık olmalı, aynı zamanda öğrencilere bir takım bilgiler kazandırmalıdır. Bu durumda öğrenciler, problemlere karşı ilgi duyarlar ve çözmek isterler.

PROBLEM ÇÖZME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK ÖZELLİKLER

Öğretmen, problemi çözme çalışmalarında öğrencilerin kendi başlarına düşünmeleri için belirli bir süre vermelidir.

Çözümler yazı tahtasında ve defterlerde yapılırken yazının düzenine dikkat edilmelidir.

Öğretmen, mümkün olduğu kadar öğrencilerin, problemleri kendi kendilerine çözmelerine imkân vermeli, gerekmedikçe müdahale etmemelidir. Ancak, çocuklar herhangi bir zorlukla karşılaştığında onlara yardım etmelidir.

Sonuca en kısa yoldan götüren çözüm tercih edilmeli: ancak farklı çözümler de değerlendirilmelidir.

Problemin çözümü için zihinden hesaplama, sonucun tahmin edilmesinde önemli bir yer tutar. Bu bakımdan zihinden hesaplama becerisine yeteri kadar zaman ayrılmalı, öğrencilerin bu becerileri gerçekleştirilmelidir.

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR

Problemin verilenlerini ve istenenlerini söyleme ve yazma

Problemi özet olarak yazma

Probleme uygun şekil ve şemayı çizme

Problemin çözümünde başvurulacak işlemi yada işlemleri sebepleri ile birlikte söyleme veya yazma

Problemin sonucunu tahmin edip söyleme veya yazma

Problemi çözüp sonucu söyleme veya yazma

Problemin çözümünde, varsa değişik çözüm yollarını söyleme veya yazma

Problemin çözümünün doğru yapılıp yapılmadığının sebebini ve yanlış yapılmış ise yanlışını belirterek söyleme veya yazma

Öğrencilerin bilgilerin kullanabileceği şekilde bir problem söyleme ve yazma

ALIŞTIRMALARLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

Öğrencilerde görülen başarısızlıkların bir nedeni de amaca uygun ve gereği kadar alıştırma yaptırılmamasıdır. Öğrenme süreleri farklı olduğundan, özellikle geç ve güç öğrenenler için alıştırmalarda çeşitlilik gereklidir. Çalışma yapraklarının düzenlenmesi gibi etkinlikler öğrenmeyi zevkli hale getirir.

Matematik öğretiminde alıştırmanın yeri, yukarıda belirtildiği gibi, ancak bazı bilgi ve beceriler edinildikten, geliştirildikten ve hayata uygulandıktan sonra önem kazanır.

Alıştırma Yaptırılırken Aşağıdaki Noktalara Dikkat edilmelidir:

Birinci sınıfta toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine yeteri kadar ağırlık verilmelidir.

Çabukluğa önem verilmeli, ancak doğruluk çabukluğa feda edilmemelidir.

Alıştırmalar çocuğu yorucu ve bıktırıcı olmamalıdır.

Alıştırmalar, belli zaman aralıklarıyla tekrarlanmalıdır.

Problemler ve alıştırmalar için sayı seçilirken işlemin özelliği dikkate alınmalıdır.

Alıştırmalarda zihinden hesap yapma becerilerinin geliştirileceği unutulmamalıdır.

Toplama işleminden önce ileriye, çıkarma işleminden önce geriye sayma çarpma işleminden önce ritmik sayma çalışmalarına, sınıf seviyesine uygun şekilde, yeteri kadar yer verilmelidir. Bu çalışmalar ilgili işlemlerin yapılmasını kolaylaştırıcı olarak düşünülmelidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, eğitim etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimde değerlendirme, öğrencilerin eksikliklerini tespit etmek, başarılarını saptamak, onları belli programlara yönlendirmek (rehberlik etmek), başvurulan öğretim yönteminin etkinliğini anlamak, kullanılan eğitim programının uygun olup olmadığını belirlemek gibi amaçlarla yapılır.Öğrenci eksiklerini tespit etmek ve başvurulan öğretim yönteminin etkinliğini anlamak, öğrenciden çok öğretimi ilgilendirir. Başka bir deyişle, bu değerlendirme türünde programdaki davranışların bütünün konu edilmesi gereklidir.Elde edilen sonuçlar öğrenci başarısını değerlendirmede kullanılmalıdır.

Öğrenci başarısını değerlendirmede ise, öncelikle öğrencinin programda belirtilen amaçlara ne derece ulaştığı, diğer bir deyişle, davranışların ne kadarını kazandığının saptanmasıdır. Bu çalışmaların sonunda, öğrenci başarısı değerlendirilir.bu değerlendirme türünde, elbette programdaki bütün davranışların kazanılıp kazanılmadığının anlaşılması gerekmez.Bunun yerine bütün davranışları temsil edecek şekilde seçilen daha az sayıda davranış değerlendirmeye konu edilir.

İlköğretimdeki değerlendirme çalışmaları, öğrencilerin eksiklerini satama ve matematikte bireyin sonraki yaşantısında temel olacak davranışları geliştirmeye yönelik olmalıdır. Ayrıca, matematikte konular arasındaki ön şart ilişkisi çok güçlü olduğundan-başka bir deyişle; sonraki öğrenmeler büyük ölçüde konuyla ilgili önceki birikimlere bağlı olduğundan- öğrenci eksiklerinin tamamlanması, bu sebeple de yeterli düzeyde gelişmemiş olan davranışların saptanması büyük önem taşır.

Önceki öğrenmelerin; kendilerine dayalı sonraki öğrenmeleri kolaylaştırabileceği, zorlaştırabileceği, hatta matematikte öğrenmeyi imkânsızlaştırabileceği bilindiğinden, öğrenci eksiklerini saptama amacıyla yapılacak değerlendirmenin önemi daha iyi anlaşılır. Bu nedenle öğretmen, zaman zaman yapacağı sınavlarda öğrencilerinin eksiklerini tespit etmeli ve bu eksikleri giderici çalışmalar yapmalıdır.

Öğrenci başarısını değerlendirmek amacıyla çalışmalar; yarı yıl içinde yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilen ölçmelere, ödevler ve öğrencinin sınıf içi çalışmalarından oluşmalıdır.Başarıyı tespit amacıyla yarı yıl içindeki ölçmelerden öğrencinin eksiklerini anlamak için de yararlanılabilir. Ayrıca, sonuçlar öğrenciyi güdüler, ilerdeki öğrenmelere hazır hale getirir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar; güdüleme, hazır olma ve diğer etmenlerin başarıda büyük ölçüde rol oynadığını göstermiştir.

Değerlendirme bir niteliğe ait ölçme sonuçlarının bir ölçütle kıyaslanarak karara varılması işlemidir. Buna göre, bir niteliğin yeterliği hakkında karara varmak için o konuya ait bazı ölçmeler yapmak zorunludur.

Başvurulan öğretim yöntemlerinin ne derecede etkili olduğu amacıyla yapılan değerlendirmede –yukarıda belirtildiği gibi- bütün davranışlar ölçme konusu yapılır. Ancak, öğrenci başarısını değerlendirmek için yapılan ölçmelerden de b amaçla yararlanılabilir.Hatta, bunlar öğrenci eksiklerinde tespitte kullanılabilir.

Ölçme çalışmalarında, ölçülecek özelliklerin neler olduğunun açık şekilde bilinmesi gerekir. Programda her konuyla ilgili olarak geliştirilmesi planlanan özelliklerin neler olduğu her amaç altındaki davranışlarla belirtilmiştir. Ölçme çalışmalarında bu konuyu yoklayacak sorular sorulmalıdır.

Soru hazırlamada, soru türü ölçülecek davranışın özelliğine uygun olarak seçilmelidir. Bazı davranışlar için çoktan seçmeli, bazıları için açık uçlu tipte sorular sorulabilir.

Soruların hazırlanmasında aşağıdaki ilkelere dikkat edilmelidir:

1. Birinci sınıftaki ölçme yazılı sorular yerine sözlü sorularla yapılmalıdır. Ancak bazı durumlarda ve sınırlı olarak öğretim yılının sonuna doğru okuma-yazma çalışmaları yeterli düzeye geldikten sonra yazılı sorulara geçilebilir.

Bu sınıftaki sorular, cevabı uzun yazı yazmayı gerektirecek biçimde olmayıp, kısa yazmayı (tercihen bir-iki sembol veya sadece işaret kullanmayı) gerektirecek şekilde olmalıdır.

2. Birinci sınıfta çoktan seçmeli soruların kullanılması halinde, seçenek sayısı tercihen üç olmalıdır.

3. Cevabını öğrencinin yazması gereken sorular, çoktan seçmeli sorularda olduğu gibi, davranışları yoklayacak nitelikler taşımalıdır.

4. Zihinden işlem yapma becerilerinin yoklanmasındaki sorular sözlü olarak sorulup, cevapların da sözlü olarak alınması esas olmalıdır.

Zihinden işlem yapma becerilerinin ve problem çözme süreci ile ilgili davranışların yoklanmasında, öğrencilerin düşünme süreçlerini anlamak için izledikleri yolu ayrıntılı olarak söylemeleri de istenmelidir.

HEDEFLER:

1. Varlıklar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ayırt edebilme

2. Varlıkları büyüklük ve küçüklük bakımından ayırt edebilme

3. Varlıkları uzunluk ve kısalık bakımından ayırt edebilme

4. Varlıkları azlık ve çokluk bakımından ayırt edebilme

5. Varlıkları yüksekte ve alçakta olmaları bakımından ayırt edebilme

6. Varlıkları uzakta ve yakında olmaları bakımından ayırt edebilme

20’ye kadar; birer, beşer ritmik sayabile

50’ye kadar; birer onar, beşer ritmik sayabilme

100’e kadar birer, onar, beşer sayabilme

20’ye kadar ikişer ritmik sayabilme

30’dan geriye doğru birer ritmik sayabilme

20’den geriye doğru ikişer ritmik sayabilme

Küme bilgisi

Kümeyi kavrayabilme

Kümeler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Rakamları kuralına uygun olarak yazabilme

1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrayabilme

0(sıfır) doğal sayısını kavrayabilme

20’ye kadar olan doğal sayıları kavrayabilme

Sayı doğrusunu kavrayabilme

Bir bütünün yarısını kavrayabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini kavrayabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla zihinden toplama işlemini yapabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini kavrayabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme

Çarpımları 10’a kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini kavrayabilme

Çarpımları 10’a kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme

Çarpımları 100’e kadar olan doğal sayılarda 10 ile çarpma işlemini yapabilme

Çarpımları 20’ye kadar olan doğal sayılarda, 5 ve 2 ile zihinden çarpma işlemini yapabilme

Bir basamaklı doğal sayılarla bölme işlemi bilgisi

Bir basamaklı doğal sayılarla bölme işlemi bilgisi

Doğal uzunluk ölçülerinden; “parmak”, “karış”, “ayak” ve “adım”ı kavrayabilme

Metre bilgisi

Metreyle ilgili bilgileri uygulayabilme

Saat bilgisi

Saati okuyabilme

Varlıkları, görünen şekil özelliklerine göre tanıyabilme

Küre, silindir, küp ve dikdörtgenler prizmasın benzeyen varlıkları ayırt edebilme

ÜNİELER:

Hedef Sayısı

Davranış

Sayısı

Oranı

(%)

Süre

(Ders Saati)

1.Varlıklar Arasındaki İlişkiler

31

10

2.Ritmik Saymalar

31

10

15

3.Kümeler

16

4.Doğal sayılar

29

15

22

5.Kesirler

6.Toplama İşlemi

22

13

18

7.Çıkarma İşlemi

25

16

23

8.Çarpma İşlemi

26

19

28

9.Ölçüler

16

10

10.Geometri

TOPLAM

44

208

100

144

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.