Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.d.

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ A.D.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ LİTERATÜR ÇALIŞMASI

KONU: Alkoliklerde Hareket Sistemindeki Anatomik Değişiklikler

HAZIRLAYAN: Arş. Gör. Dr. Nuran Erden

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ: Yrd. Doç. Dr. Bülent Sabri Cıgalı

Bu çalışmanın amacı, alkolik bireylerde hareket sistemindeki meydana gelen anatomik değişiklikler üzerine yapılmış olan bilimsel çalışmaların literatürdeki yerinin incelenmesi ve bunları dökümante ederek, gelecekte yapılması düşünülen çalışmalar için kaynak oluşturmaktır.

Bu taramada “alcohol, myopathy, neuropathy, ataxia, muscle, gait” anahtar kelimeleri kullanılarak toplam 41 adet literatüre ulaşılmıştır. Bu literatürlerde yapılan inceleme sonucunda 14 adet literatür özellikle kronik veya akut alkol kullanımı sonucu meydana gelen ataxia, vertigo, postural stabilite, vücudun sallanması ve bu davranışların meydana gelmesinde etkilenmiş olmalarının büyük önemi olan kortikal ve serebellar sistemlerdeki değişikleri içermektedir (1-14)

Alkol intoksikasyon değerlendirilmesi yapılırken vestibulospinal yönden veya vestibular fonksiyonlar açısından ihmalkarlığın olmasından dolayı bu konu üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Stabilite; postural grafi ve Romberg testi yapılarak değerlendirilmiş ve alkol kullananlarda postural grafide vücutta sallanmanın arttığı veya ataksi gözlenmiş. Alkolün akut etkisi spinoserebellumdaki lezyonlarla ilişkili olup, kronik kullanımı ise serebellumda atrofiye neden olabilmektedir ve alkolun yüksek doz kullanımının depresan bir etki yaparken düşük doz kullanımının ise stimülatör etkisi gözlenmiştir (5).

Alkol kulllanımına bağlı olarak vücudunda sallanma olan kadın ve erkeklerde 0-10 puan arasında bir skala düzenlenmiş farklı skorlar elde edilmemiştir (3).

Vertigo ve ataksisi olan alkoliklerde elektrookulografide periferal tip lezyonlara ve labyrinthus’ta travmalara rastlanılmıştır (7).

Ataksi veya yürümedeki sallanma elbette kandaki alkol konsantrasyonuyla alakalıdır ve bu konsantrasyon azaldıkça bu şikayetler azalırken, konsantrasyonun artması ile alkolik bir kişinin uzun bir adımı atabilmeye çalışma süresi artacaktır (9).

Bu konuyla ilgili olarak kronik alkoliklerde EEG (elektroensefalografi) çalışmalarıda yapılmış; EEG’de düşük alfa dalgaları ile yüksek ve güçlü bir 20-30 Hz arasında tespit edilen dalgaların mental performans ve yürümede zararlı etkileri gözlenirken; düşük skorlarda ve normal alfa ritminde mental disfonksiyonlarda azalma gözlenmiştir. Alkol kullanımına devam edilmesi ise kortikal atrofik değişiklikleri beraberinde getirecektir (10).

Alkolik kadınlar ve erkekler ile beraber, bir kontrol grubu üzerinde yapılan bir çalışmada ise alkolik bazı hastalarda anterior-superior vermis’te tahribat gözlenmiş ve bu tür hastalarda kontrol grubuna göre daha yavaş ve doğruluğu daha az olan hareketler yapıldığı tespit edilmiştir (11).

Alkole bağlı olarak yürüme, denge ve vizüel defisitler meydana gelmektedir. Bu fonksiyonel defisitler; temel olarak 2 nöronal sistem üzerindedir: serebellar frontal sistem ve kortikokortikal sistem’de ki özellikle superior parietal ve prefrontal korteksler ile serebellum etkilenmiş olduğundan hafıza, konuşma yani motor ve bilişsel fonksiyonlarda da defisitler gözlenecektir (12-14).

Bunun dışında alkol kullanımının hepatik ensefalopati ile kombine olarak serebellar disfonksiyon, asteriksis ve tremor gibi çok çeşitli tablolara yol açabildiğine ve basal ganglionlardaki disfonksiyonun Parkinson veya Kore olarak ortaya çıkabileceği görülmüştür. Kronik alkoliklerde hepatolentiküler dejenerasyon meydana gelmektedir. Aşırı alkol tüketimi olan yaşlılarda da bu problemlere rastlanılmaktadır (4, 6).

Literatürlerden 2 tanesi myokloni ve hipertoniden bahsetmektedir. Şiddetli ensefalopatisi olan alkoliklerde myokloni ve hipertoni gözlenmektedir. Bunun dışında alkol duyarlılığı olan hastalarda myoklonik distoni ile alkol kullanımının ilişkili olduğu görülmüştür (15, 16).

8 adet literatür periferal nöropatiden bahsetmektedir. Alkoliklerde görülen periferal nöropatinin kas atrofisiyle korole olmayıp daha çok beslenme durumuyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat normalin üzerinde alkol kullanılmaya devam edilmesi sonucunda periferal nöropatinin yaygınlığı ve komplikasyonları giderek artacaktır ki bu da tedavi edilmesi gerekliliğini gösterir (17-20).

Alkoliklerde oluşacak osteoporoz, travmatik kırıklar ve osteonekroz nedeniyle sinirlerde meydana gelen bası sonucunda kronik nöropatiler ve atipik nöropatiler oluşabilmektedir. Wernicke-Korsakoff sendromunda meydana gelen nöropatide ‘tiamin’ eksikliğinin zararlı etkileri özellikle periferik sinirlerde ve kaslarda gözlenmiştir (21-24).

Etilen glikol intoksikasyonundan sonra bilateral fasyal sinir paralizisi, disartri, disfaji, ataksi, görme bozuklukları ve internal oftalmopleji meydana gelebilmektedir (25).

65 yaş ve üzeri populasyonda hayatları boyunca alkol tüketenler üzerinde yapılan bir çalışmada (kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak) hareket performansının içki içen grupta çok daha düşük olduğu ortaya konulmuştur (26).

Başka çalışma da alkol tüketen 100 erişkin üzerinde yapılmış ve düzenli alkol kullananlarda yüksek derecede gut, dilate kardiyomyopati, hipertansiyon ve epilepsi riski varken; düşük derecede romatizmal hastalıklar ve diabetes mellitus riski olduğu gözlenmiştir. Böylece toplum içinde ki alkol kullanımı ile kronik hastalıklar arasında ki ilişki de tanımlanabilmiştir (27).

Alkol ile myopati arasındaki ilişki açısından 14 adet literatüre rastlanıldı. Bu çalışmalarda kronik alkolik myopati’yi incelemek için kas biyopsileri yapılmıştır. Biyopsiler özellikle m.quadriceps, m.soleus, m.plantaris kaslarından alınmıştır. Biyopsiler histolojik ve biyokimyasal açıdan incelendiğinde tip2b kas fibrillerindeki atrofinin tip2a ve tip1’e oranla çok daha fazla olduğu gösterilmiştir. Ayrıca rabdomyoliz ve sarkoplazmik distrofik değişimlere de rastlanılmıştır. Myopati tip2 liflerdeki atrofi ile karakterizedir. Alkol iskelet kaslarında ki karbonhidrat ile lipid metabolizmasını önemli derecede etkilemekte ve bu metabolizmalarda anormalliklere neden olabilmektedir. Alkol insülin stimülasyonunu inhibe edebilir veya insüline karşı direnç geliştirebilir. İnsülindeki bu değişiklikler sonucu mRNA protein sentezinde defektler meydana gelir ve mRNA sentezi azalır. Erken dönemde tip2b fibrillerde protein kaybı ve mitekondriyal tahribat, alfa-tokoferol ve selenyumda da azalma görülür. Tip2b fibrillerindeki anaerobik glikolitik yol artık predominanttır. İnternal yapıdaki bu değişimleri NADH diaforaz dağılımı yansıtmaktadır. Serum karnisinoz (kreatin kinaz) aktiviteside azalmıştır ve serum karnisinoz kronik alkoliklerde marker olarak kullanılmaya başlanmış olup, meydana gelen myopati ile ilişkilidir. Bunun serumdaki seviyesine göre subklinik akut myopati veya kronik alkolik myopatiler gözlenmiştir. Biyopsi sonuçlarının muskuloskleteal semptomlarla arasında yakın bir ilişki vardır. Myopati sorumlusu da esas olarak moleküler mekanizmadır. Bu etkilere etanol ve onun metabolik ürünü olan asetaldehit neden olmaktadır. Sonuçta alkolün kas fibrillerine direk toksik etki de olması, alkol kullanımıyla beraber atrofinin devamını sağlayacaktır (28-41).

SONUÇ: Akut ve kronik alkol kullanımının hareket sistemi üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkileri göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu bağlamda alkol kullanımının insan vücudu üzerindeki etkileri daha geniş bir perspektifte ele alınmalı ve bu konuda ileri çalışmalar yapılmalıdır.

KAYNAKLAR:

1. Jansen EC. Postural stability by foot-to-ground force measurement. Department of Orthopaedic Surgery T, Gentofte Hospital, University or Copehangen, Hellerup, Denmark. Dan Med Bull 1988 Oct;35(5):479-93

2. Diener HC, Dichgans J, Bacher M, Hulser J, Liebich H. Mechanisms of postural ataxia after intake of alcohol. Z Rechtsmed 1983;90(3):159-65

3. Schuckit MA, Smith TL, Kalmijn J, Tsuang J, Hesselbrock V, Bucholz K.

Response to alcohol in daughters of alcoholics: a pilot study and a comparison with sons of alcoholics.Department of Psychiatry, Veterans Affairs San Diego Healthcare System, CA 92161-2002, USA. Alcohol Alcohol 2000 May-Jun;35(3):242-8

4. Neiman J, Lang AE, Fornazzari L, Carlen PL.Movement disorders in alcoholism: a review. Neurology Program, University of Toronto, ON, Canada. Neurology 1990 May;40(5):741-6

5. Nieschalk M, Ortmann C, West A, Schmal F, Stoll W, Fechner G. Effects of alcohol on body-sway patterns in human subjects. Klinik und Poliklinik fur Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde, Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Germany.

Int J Legal Med 1999;112(4):253-60

6. Whelan G. Alcohol-related health problems in the elderly. Department of Drug and Alcohol Studies, St Vincent’s Hospital, Melbourne, VIC. Med J Aust 1995 Mar 20;162(6):325-7

7. Thomke F, Vogt T, Hopf HC. Alcohol-dependent unilateral vestibular impairment persisting after a closed head injury. Neurologische Universitatsklinik, Mainz, Federal Republic of Germany. J Neurol 1990 Aug;237(5):326-7

8. Lex BW, Lukas SE, Greenwald NE, Mendelson JH. Alcohol-induced changes in body sway in women at risk for alcoholism: a pilot study. Alcohol and Drug Abuse Research Center, McLean Hospital, Harvard Medical School, Belmont, Massachusetts 02178.

J Stud Alcohol 1988 Jul;49(4):346-56

9. Jansen EC, Thyssen HH, Brynskov J. Gait analysis after intake of increasing amounts of alcohol. Z Rechtsmed 1985;94(2):103-7

10. Zilm DH, Huszar L, Carlen PL, Kaplan HL, Wilkinson DA. EEG correlates of the alcohol-induced organic brain syndrome in man. Clin Toxicol 1980 May;16(3):345-58

11. Sullivan EV, Desmond JE, Lim KO, Pfefferbaum A.Speed and efficiency but not accuracy or timing deficits of limb movements in alcoholic men and women. Department of Psychiatry, Stanford University School of Medicine, California 94305-5723, USA. edie@stanford.edu Alcohol Clin Exp Res 2002 May;26(5):705-13

12. Sullivan EV, Fama R, Rosenbloom MJ, Pfefferbaum A. A profile of neuropsychological deficits in alcoholic women. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, California 94305-5723, USA. edie@stanford.edu Neuropsychology 2002 Jan;16(1):74-83

13. Sullivan EV, Rosenbloom MJ, Pfefferbaum A. Pattern of motor and cognitive deficits in detoxified alcoholic men. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, California 94305-5717, USA. edie@stanford.edu

Alcohol Clin Exp Res 2000 May;24(5):611-21

14. Johnson-Greene D, Adams KM, Gilman S, Kluin KJ, Junck L, Martorello S, Heumann M. Impaired upper limb coordination in alcoholic cerebellar degeneration. Psychology Service, Ann Arbor Veterans Affairs Medical Center, USA. johnsong@welchlink.welch.jhu.edu.Arch Neurol 1997 Apr;54(4):436-9

15. Serdaru M, Escourolle R, de Baecque C, Hauw JJ, Lambolez T, Constans P. Encephalopathy with pure nicotinic acid deficiency in alcoholic patients. Two cases, with anatomoclinical study in one (author’s transl)] Nouv Presse Med 1981 Dec 12;10(45):3705-7

16. Artieda J, Luquin MR, Vaamonde J, Laguna J, Obeso JA. Generalized reflex myoclonus in a patient with alcohol-sensitive spontaneous myoclonus and an abnormal gait. Department of Neurology, Clinica Universitaria, Pamplona, Spain.

Mov Disord 1990;5(1):85-8

17. Mills KR, Ward K, Martin F, Peters TJ. Peripheral neuropathy and myopathy in chronic alcoholism. Alcohol Alcohol 1986;21(4):357-62

18. Peters TJ, Martin F, Ward K. Chronic alcoholic skeletal myopathy–common and reversible. Alcohol 1985 May-Jun;2(3):485-9

19. Martin F, Peters TJ. Alcoholic muscle disease. Alcohol Alcohol 1985;20(2):125-36

20. Ratcliff EV.Alcoholic neuropathies.Aust Fam Physician 1979 Feb;8(2):171-7

21. Hodges DL, Kumar VN, Redford JB.Effects of alcohol on bone, muscle and nerve. Am Fam Physician 1986 Nov;34(5):149-56

22. Ford CS, Caldwell SH, Kilgo GR. Acute alcoholic myopathy. Am Fam Physician 1984 May;29(5):249-52

23. Juntunen J, Teravainen H, Eriksson K, Larsen A, Hillbom M. Peripheral neuropathy and myopathy. An experimental study of rats on alcohol and variable dietary thiamine. Virchows Arch A Pathol Anat Histol 1979 Aug 23;383(3):241-52

24. Halliday G, Cullen K, Harding A. Neuropathological correlates of memory dysfunction in the Wernicke-Korsakoff syndrome. Department of Pathology, University of Sydney, Australia. Alcohol Alcohol Suppl 1994;2:245-51

25. Berger JR, Ayyar DR. Neurological complications of ethylene glycol intoxication. Report of a case.Arch Neurol 1981 Nov;38(11):724-6

26. Nelson HD, Nevitt MC, Scott JC, Stone KL, Cummings SR. Smoking, alcohol, and neuromuscular and physical function of older women. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Division of General Internal Medicine, Oregon Health Sciences University, Portland 97201-3098.JAMA 1994 Dec 21;272(23):1825-31

27. Lutalo SK, Mabonga N. A clinical assessment of the consequences of alcohol consumption in ‘communal’ drinkers in the Zimbabwean Midlands. Harare Central Hospital, Zimbabwe. Cent Afr J Med 1992 Sep;38(9):380-4

28. Martin F, Ward K, Slavin G, Levi J, Peters TJ. Alcoholic skeletal myopathy, a clinical and pathological study. Q J Med 1985 Jun;55(218):233-51

29. Teravainen H, Juntunen J, Eriksson K, Larsen A. Myopathy associated with chronic alcohol drinking. Histological and electrophysiological study.

Virchows Arch A Pathol Anat Histol 1978 May 5;378(1):45-53

30. Preedy VR, Salisbury JR, Peters TJ.Alcoholic muscle disease: features and mechanisms.. Department of Clinical Biochemistry, King’s College School of Medicine and Dentistry, London, U.K. J Pathol 1994 Aug;173(4):309-15.

31. Preedy VR, Peters TJ.Alcohol and skeletal muscle disease. Department of Clinical Biochemistry, King’s College School of Medicine & Dentistry, London, U.K. Alcohol Alcohol 1990;25(2-3):177-87

32. Rozhold O, Vojacek K. Alcoholic myopathy Cesk Patol 1986 Mar;22(1):35-40

33. Preedy VR, Paice A, Mantle D, Dhillon AS, Palmer TN, Peters TJ.Alcoholic myopathy: biochemical mechanisms. Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London, 150 Stamford Street, SE1 9NN, London, UK.Drug Alcohol Depend 2001 Aug 1;63(3):199-205

34. Wassif WS, Sherman D, Salisbury JR, Peters TJ. Use of dynamic tests of muscle function and histomorphometry of quadriceps muscle biopsies in the investigation of patients with chronic alcohol misuse and chronic fatigue syndrome. Department of Clinical Biochemistry, Kings College School of Medicine and Dentistry, London, UK. Ann Clin Biochem 1994 Sep;31 ( Pt 5):462-8

35. Sestoft L, Iversen P, Nordgaard I, Amris S, Joen T, Overgaard O, Klitgaard H. Working capacity and expression of myosin heavy chain isoforms in skeletal muscle of chronic alcoholic men without liver disease after 1 day and 4 weeks of alcohol abstinence. Department of Medicine F, Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark.

Clin Sci (Lond) 1994 Apr;86(4):433-40

36. Wassif WS, Preedy VR, Summers B, Duane P, Leigh N, Peters TJ. The relationship between muscle fibre atrophy factor, plasma carnosinase activities and muscle RNA and protein composition in chronic alcoholic myopathy. Department of Clinical Biochemistry, King’s College School of Medicine and Dentistry, London, U.K. Alcohol Alcohol 1993 May;28(3):325-31

37. Duane P, Peters TJ. Serum carnosinase activities in patients with alcoholic chronic skeletal muscle myopathy. Division of Clinical Cell Biology, MRC Clinical Research Centre, Harrow, Middlesex, U.K.Clin Sci (Lond) 1988 Aug;75(2):185-90.

38. Trounce I, Byrne E, Dennett X, Santamaria J, Doery J, Peppard R. Chronic alcoholic proximal wasting: physiological, morphological and biochemical studies in skeletal muscle. Department of Medicine, St Vincent’s Hospital, VIC.

Aust N Z J Med 1987 Aug;17(4):413-9

39. Preedy VR, Adachi J, Ueno Y, Ahmed S, Mantle D, Mullatti N, Rajendram R, Peters TJ. Alcoholic skeletal muscle myopathy: definitions, features, contribution of neuropathy, impact and diagnosis. Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London, UK. victor.preedy@kcl.ac.uk Eur J Neurol 2001 Nov;8(6):677-87

40.Martin FC, Slavin G,Levi AJ,PetersTJ.Investigation of the organelle pathology of skeletal muscle in chronic alcoholism. J Clin Pathol 1984 APR; 37(4):448-54.

41.Slavin G,Martin F ,Ward P , Levi J,Peters T.Chronic alcohol excess is associated with selective but reversible injury to type 2B muscle fibres.J Clin Pathol 1983 Jul;36(7):772-7.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.