Son Eklenen Ödevler

Filozof İbni Sina

FİLOZOF İBNİ SİNA

İbni Sina Türk İslam filozofu ve hekimidir.İbni Sina’ya Ebul Ali Sina veya Hüseyin’de denir.Batıda Avicenna diye anılır.Babası samani hükümdarları hizme- tinde katip olarak görev yapan Abdullah Bin Sina’dır.İbni Sina,önce babasından,sonra devrin tanınmış bilginlerinden biri olan Natili’den özel olarak dersler gördü.İsmail Zahid’den geometri,mantık ve Ptolemaios’un o zaman bilinen eserlerini okudu. Sarf, nahiv,fıkıh konularında çalıştı.Özellikle Eukleides geometrisi üzerinde durdu. Ayrıca tıp ve tabiat öğrenimi gördü.Farabi’nin “El-İbane” adlı eseri aracılığıyla Aristoteles metafiziği ve felsefesini öğrendi.On yedi yaşındayken Buhara prensini çok tehlikeli bir hastalıktan kurtardı.Buna karşılık Buhara Sarayı’nın zengin kütüphanesi ona açıldı.Bir ara Samani devletinin hizmetine girdi.Samanilerin düşmesinden ve babasının ölümünden sonra Harizm ve Horasan’ı dolaştı.Cürcan’da Ebu Muhammed Şirazi ,İbni Sina’ya güçlü bir destek oldu.Sina ünlü “tıp kanunu” kitabını burada yazdı.Yaşadığı çağda tanınan bütün Yunan filozoflarını,ilkçağ düşünürlerini,tabiatçı Anadolu filozofla- rını inceledi.

Ödevin Devamını Oku “Filozof İbni Sina”