‘do’ Arama Sonuçları

Genetik Olayların Hücrede Moleküler Düzeydeki Temeli Genetik Materyal Görev

Genetik olayların hücrede moleküler düzeydeki temeli genetik materyal görevini üstlenen nükleik asitlerin yapı ve özelliklerine dayanır. Nükleik asitlerin iki türü olan deoksiribonükleik asit DNA ve ribonükleik asit RNA temelde aynı yapısal özelliklere sahiptir.

Genler, DNA‘daki bazı kimyasal dizilimler olan nükleotidlerden meydana gelmiştir. Çoğunluk kromozomların içersinde bulunurlar. Ayrıca DNA molekülü prokaryotlarda (Bakteriler) kromozom dışı genetik sistem, olan plazmidlerde, Ökaryotik hücrelerde genetik materyalin kromozomlar (Nukleus) dışında temel olarak (hayvan ve bitkilerde) mitokondri ve (sadece bitkilerde ve alglerde) kloroplastlarda bulunduğu bilinmektedir.

1953 yılında Watson ve Crick DNA molekülünün kendine has özelliklere sahip bir çift sarmal yapı halinde bulunduğunu ileri sürdüler. Bu araştırıcıların önerdikleri DNA yapısı o tarihlerde başka araştırıcılar tarafından ortaya konulan DNA ya ilişkin önemli bulgulara dayanmaktadır. Bunlardan biri, Wilkins ve Franklin tarafından, izole edilmiş DNA fibrillerinin X-ray ışınlarını kırma özelliklerinin açıklanmasıdır. Elde edilen X ışını fotoğrafları, DNA nın zincirlerindeki bazların diziliş sırasına bağlı olmaksızın, çok düzenli biçimde dönümler yapan bir molekül olduğunu göstermektedir. Ayrıca TMV (tütün Mozaik Virusu) üzerinde yapılan çalışmalar da DNA ile ilgili çalışmalarda ışık tutmuştur.

Bir başka önemli bulguda Chargaff tarafından saptanmıştır. Herhangi bir türe ait DNA nın nükleotidlerine parçalandığında serbest kalan nukleotidlerde adenin miktarının timine, guanin miktarının da sitozine daima eşit olduğunun saptanmasıdır.. Yani Chargaff kuralı‘na göre doğal DNA moleküllerinde adeninin timine veya guaninin sitozine oranı daima 1’e eşittir. (A/T=1 ve G/C=1).

İşte Watson ve Crick bu bulguları değerlendirerek böyle özelliklere sahip DNA makro molekülünün sekonder yapısına ait bir model geliştirdiler. Bu modele göre, bir çok sorunun açıklanması yapılabildiğinden dolayı 1962 yılında bu iki bilim adamına Nobel Ödülü verildi.

Bu modele göre;

DNA molekülü, heliks (=sarmal) şeklinde kıvrılmış, iki kollu merdiven şeklindedir. Kollarını, yani merdivenin kenarlarını, şeker (deoksiriboz) ve fosfat molekülleri meydana getirir. Deoksiriboz ile fosfat grupları ester bağlarıyla birbirlerine bağlanmıştır. İki kolun arasındaki merdiven basamaklarında gelişigüzel bir sıralanma yoktur; her zaman Guanin (G), Sitozin’in (C ya da S); Adenin (A), Timin’in (T) karşısına gelir. Hem pürin (yani adenin ve guanin) ile pirimidin (yani sitozin ile timin) arasındaki hidrojen bağları, hemde diğer bağlar, meydana gelen heliksin düzgün olmasını sağlar. Pürin ve pirimidin bazları, yandaki şekerlere (Riboz), glikozidik bağlarla bağlanmıştır. Baz, şeker ve fosfat kombinasyonu, çekirdek asitlerinin temel birimleri olan nükleotidleri meydana getirmiştir. Dört çeşit nükleotid vardır. Bunlar taşıdıkları bazlara göre isimlendirilirler (Adenin, Guanin, Sitozin,Timin).

DNA molekülü kendini oluşturan nukleotidlerin sayısına bağlı olarak, büyüklüğü türden türe değişen, uzun zincir şeklinde bir yapı gösterir. İnsanda bu zincirin uzunluğu açıldığında 2 metreye kadar varabilir. Bütün halinde eldesi zincirin hassas ve kırılgan yapısından ötürü çok güçtür.

İki polinükleotid zincirin şeker fosfat omurgaları, ortak bir eksen çevresinde eşit çaplı ve sağ yöne doğru dönümler meydana getirir. Nükleotidlerin bazları molekülün omurgasının iç kısmında bulunur. Bazların konumları sarmalın eksenine 90 derece açı yapacak şekilde konumlanmıştır. Birbirine komşu baz çiftlerinin dönümleri arasındaki uzaklık 3,4A dür. Ayrıca her baz çifti komşusuna 36 derecelik açı yapacak şekilde yerleşmiştir. Buna göre, yaklaşık 10 baz çifti 360 derecelik tam bir dönümü tamamlayacağından, her dönümün boyu 34A dür.

İki polinükleotid zincirdeki nukleotidler karşılıklı olarak birbirlerine hidrojen bagları ile bağlanmıştır. Bu bağ fosfor bağları kadar kuvvetli olmadığı için pH değişikliği, sıcaklık basınç gibi faktörlerde kolaylıkla birbirlerinden ayrılabilmektedir. DNA nın kendi kopyasını yapması ve gen anlatımı, nukleotidler arasındaki hidrojen bağlarının ayrılması ile gerçekleşmektedir.

Nükleotidler birbirlerine fosfat bağlarıyla bağlanarak, şeker ve fosfat kısımlarının birbirlerini izlediği serilerden oluşan bir omurgaya sahip uzun ve dallanmış polinükleotid zincirlerini meydana getirmiştir. Kovalent ester bağları veya fosfodiester bağları olarak da bilinen bu bağlar son derece kuvvetlidir. Fosfodiester bağlarının varlığı DNA molekülünün tek zincirli yapı halinde iken bile dayanıklı ve stabil yapıda olmasını sağlar. Genetik mühendisliğinin hedeflerinden biri olan klonlama çalışmaları, doğal yolla gerçekleşmesi mümkün olmayan kovalent bağ kırılmalarını gerçekleştirerek yeni türler oluşturma çabalarını içerir.

Nukleotidlerin yapısı bazik olmasına karşın oımurgadaki PO4(fosforik asit) grubunun varlığı polinükleotid zincirlerin asit özellikte olmalarına yol açar ve nükleik asit terimi de bu özellikten kaynaklanır.

Hidrojen bağları daima bir pürin(A,G) ile bir pirimidin (T,C) bazı arasından meydana gelir. A-T baz çiftinde 2 hidrojen bağı, G-C baz çiftleri arasında ise 3 hidrojen bağı bulunmaktadır. Hidrojen bağlarının özelleşmesi; anahtar kilit modelinini andıran, uygun nukleotid moleküllerinin karşılıklı gelerek birbirlerine yine uygun sayıda hidrojen bağları ile bağlanmasını sağlar. Böylece zincirin bir kolunda bulunan nukleotidlerin dizilişi,karşı kolda bulunan nukleotidlerin dizilişini bir çeşit dikte ve kontrol eder. Tesadüfe bırakmayan bir titizlikle molekül yapısı oluşturulur ve kontrol edilir.

DNA molekülünün en önemli özellik iki polinükleotid zincirin birbirinin tamamlayıcısı olmasıdır. Pozitif (+) ve negatif (–) iki polinukleotid zincirlerinin tamamlayıcılık özelliği,genetik materyalin işlevlerini doğru biçimde nasıl yapabildiğinin açıklanması açısından DNA’nın en önemli temel özelliklerinin başında gelir.

DNA çift sarmalının dikkate değer ve önemli bir özelliği, molekülü oluşturan zincirlerin birbirlerinden kolaylıkla ayrılabilmesi ve yeniden birleşebilmesidir. Protein sentezi ve Dna replikasyonu (kendi kopyasını oluşturması) bu özellik sayesinde meydana gelebilir. DNA’nın iki zinciri, birbirine sadece H bağları ve hidrofobik etkileşimlerle bağlı olmaları nedeni ile, nükleotidleri arasındaki kovalent bağlardaki herhangi bir kopma olmaksızın çözülebilir (denatürasyon). Aynı şekilde çözülmüş molekülün zincirleri tamamlayıcı bazları arasında H bağlarının oluşumu ile birleşip sarmal yapıyı yeniden oluşturabilir (renatürasyon).

Nükleotidler arasındaki fosfor bağlarının kopması nedeniyle nükleotidlerin yerine başka nukleotid veya nukleotid dizisinin geçmesi mutasyonlara yol açar.Bu mutasyonların tek zincirli RNA molekülünde oluşma olasılığı çift zincirli DNA molekülüne göre daha fazladır.Mutasyonların neticeleri ölümcül olabilir. Evrimsel gelişim içinde mutasyonların menfi yada müspet etkileri gözardı edilemeyecek noktadadır. Günümüzde viral hastalıkların başında gelen AIDS’in önüne geçilememesinin en geçerli nedeni genomu tek zincirli RNA olan virusun sürekli mutasyonlar geçirerek kendini sürekli yenilemesi gösterilebilir

12 Temmuz 2007

-4-

-4-

ALMAN KURT KÖPEĞİ

“German Shepherd(Alman Kurt Köpeği),dünyada en çok ilgi gören ve en çok beslenen bir cinstir.Bunun başlıca nedenleri, eğitiminin kolaylığı,zeki ve uysal oluşudur. Çok uzak ataları arasında kurtların da bulunması nedeniyle A.Kurt Köpeği denen bu köpekler,koyun sürülerinde,çoban köpeği olarak uzun yıllar hizmet etmiştir.Özellikle Alman ordusunun çeşitli bölümlerinde yararlanıldı.İkinci Dünya Savaşı sonrası askerler tarafından Amerika ve İngiltere’ye götürülerek buradan tüm dünyaya yayıldı.Bugünse özellikle suç vakalarında ne kadar önemli bir görev yerine getirebildiği kanıtlanmış durumdadır.Renk:Sık tüylü,siyah,siyah-sarı hareli, gri, kıllar kısa ve sert.Omuz Yüksekliği:Erkeklerde 60-65, dişilerde 55 -60 cm.Ağırlık:30-35 kg.” ( Walt Disney ilk Ansiklopedi (10) İstanbul: Adam Yayınları, 1992:20-21)

-1-

Başlıca 21 adet köpek ırkı vardır.Bunlar şunlardır.

BOXER DOBERMAN

BULLDOG ROTTWEİLER

SİBERİAN HUSKY LABRADOR RETRİEVER

-2-

ENGLİSH SETTER GORDON SETTER

DALMATİON GOLDEN RETRİEVER

IRİSH SETTER POİNTER

-3-

COLLİE AKBASH(AKBAS)

ANATOLİAN SHEPHERD(Sivas Kangal) CHOW CHOW

SAMOYED SAİNT BERNARD

AFGHAN HOUND ALASKAN MALAMUTE

-5-

KUDUZ

Hızlı seyreden ölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır.Tüm sıcak kanlı hayvanlarda ve insanlarda görülür.Etkeni sinir dokusuna yerleşir ve hastalık 10 günden bir kaç aya kadar ilerler.Şuur kaybı ,huzursuzluk,su korkusu ve felçlerle karakterizedir.Bu gibi belirtiler ortaya çıktıktan sonra en geç 10 gün için de ölümle sonuçlanır.Genellikle bulaşma salyadan,hayvan ısırması ile gerçekleşir.Hastalığın seyri 3 dönem gösterir. 1-Sukunet Dönemi:Hareket değişikliği,korkaklık,sinirlilik,evden uzaklaşma,yabancı cisim yeme,yutkunma zorluğu,salya akışı (1-3 gün sürer ) 2-Saldırgan Dönem:Huzursuzluk artar,ısırma arzusu fazladır,çok saldırgandır(3 gün sürer) 3-Felç Dönemi:Ölümden kısa süre önce oluşur,vücudun çeşitli yerlerinde felçler oluşur,yutma güçtür,alt çene felçtir,salya akışı fazladır(3-4 gün sürer,ölümle sonuçlanır) Bu hastalığın tedavisi mümkün değildir.Aşı, yavrular 12-13 haftalıkken yapılır ve her yıl tekrarı gerekir.

KENNEL COUGH

Öksürükle seyreden solunum sistemi hastalığıdır.Etkeni aldıktan 4 gün sonra başlayan öksürüğün karakteri kuru veya yaş olabilir ve mükoz bir salgı çıkartılır.İlerlerse pneumoni oluşur.Aşısı,yavrulara 8 ve 12. haftalarda 2 doz şeklinde yapılır.Her yıl tekrarı gerekir.

-6-

CORONA VIRUS ENFEKSİYONU

Kusma ve ishalle seyreden yavrularda ölümle sonuçlanan hastalıktır.Depresyon ve iştahsızlık vardır.Dışkı sulu,sarı,yeşil veya turuncu renktedir.Belirgin bir kokusu vardır.İshal 2-3 gün sürer.Yavrularda ölümle sonuçlanabilir.Aşısı 7-12. haftalarda yavrulara 2 doz yapılır.Her 6 ayda bir tekrarı gerekir.

KANLI İSHAL (PARVOVIRAL ENTERITIS)

Aşılanmamış yavrular da ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıklı bir köpekle temas eden herhangi bir canlı bu hastalığı diğer köpeklere taşır. Etken 0-C’nin altında dahi uzun süre yaşayabilir.Kusma,kan veya mukoz bir katmanla kaplı dışkı en tipik belirtidir.İştah azalması, depresyon ve yüksek ateşle seyreder. Rottweiler,Doberman Pinscher,English Spaniel gibi ırklar özellikle hassastır. Aşısı, yavrulara üçer hafta ara ile 3 doz şeklinde yapılır ve yıllık tekrarı gerekir.

KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI (DISTEMPER)

Solunum,sindirim ve merkezi sinir sistemini etkileyen ölümcül bir hastalıktır. Ateş,burun ve göz yaşı akıntısı,depresyon,iştahsızlık,ishal görülür. Daha sonra titremeler, koordinasyon bozukluğu ve 2-4 hafta süre içersinde ölüm görülür. Aşısı yavrularda 10,13 ve 16.haftalarda 3 doz şeklinde yapılır,her yıl tekrarı gerekir.

KAN İŞEME HASTALIĞI (LEPTOSPIRA ENFEKSIYONU)

Köpeklerde ve diğer hayvanlarda görülen özellikle karaciğer, böbrek ve üreme organlarını etkileyen bir hastalıktır.Etken vücudun her tarafına yayılır. Ateş, kan işeme,anemi görülür.Ölüm böbrek yetmezliği sonucu oluşur. Kalp,merkezi sinir sistemi ve göz etkilenen diğer bölgeler arasındadır. Şehir köpeklerinde daha sık rastlanır.Depresyon, ishal, öksürük, güç solunum görülür. Yavrular 10, 13 ve 16.haftalarda 3 kere aşılanır. Yurtdışında, özellikle yaygın bölgelerde 4-6 ayda bir tekrarı yapilir. Ülkemizde ise senelik tekrar yapılmaktadır.

-7-

KÖPEKLERİN KARACİĞER ENFEKSİYONU(CAV-1)

Özellikle karaciğer, böbrek, göz ve kan damarlarını etkileyen bir hastalıktır. Ateş, titreme, koordinasyon bozukluğu görülür. Aşılanmamış köpeklerde 1-2 saatte ölümle sonuçlanır. Bağışıklığı düşük olan yavrularda depresyon , iştahsızlık, ateş, sancı, karaciğer büyümesi, göz hastalıkları, kusma meydana gelir. Yavrular 10-13-16.haftalarda 3 doz aşılanır. Aşının yıllık tekrarı gerekir.

EKİNOKOK KİSTİ(Hidatid-Hidatik Kist)

Kist hidatik insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, ülkemizde çok yaygın olan, önemli bir paraziter hastalıktır. Hastalığın etkeni E.granulosus’dur. Parazitin olgunu köpek, kurt, çakal gibi etçil hayvanların ince bağırsağında yaşar. Yumurta ve larva formu ise, insan ve diğer memelilerin iç organlarinda yaşar. Parazit, kedilerde bulunsa bile üreyemediğinden dolayı insanlar için bir tehlike arz etmez. Parazitlerin yumurtası, köpeklerin dışkısı ile atılır ve çevreye yayılır. Bu yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta 1 yıl kadar canlı kalabilirler. Yumurta, ağız yolu ile insan ve diğer memelilerin bağırsaklarına ve oradanda kan yoluyla iç organlara özellikle akciğere ve karaciğere taşınır ve larva formuna dönüşür. Larva formuna kist hidatik denir ve bunlar içi sıvı dolu keselerdir. Köpekler, kisli bir memelinin etini çiğ olarak yedikleri zaman ,parazitle enfekte olurlar.Bu parazitler köpeklerin bağırsağında olgunlaşarak yumurta verirler ve bu döngüyü devam ettirirler. Kist hidatik, zannedildiği gibi tüylerden kaynaklanan bir hastalık değildir; ancak köpekler dışkısını yaparken, dışkıdaki yumurtalar tüylere bulaşır. Memelilerdeki kistler yavaş büyürler. Dokularda, kistler kapsülle sarılarak sınırlandırılır ve maksimum portakal büyüklüğüne ulaşabilir. Göğüs ve karın boşlugu gibi boşluklu organlarda ise 10-20 yıl gibi bir süre zarfında 20cm çapa erişirler ve bu aşamada fiziksel belirtiler oluşur. Kistler çoğunlukla klinik belirtiler göstermese de lokalize olduğu organ veya dokuya yaptığı basınç, kapladığı hacim nedeni ile normal fonksiyonları bozar ve ağrı yapabilir. Diğer bir tehlikesi ise kistlerin kendiliğinden veya ameliyatta yanlıslıkla patlatılmasıdır ki bu da anaflaktik soka ve tekrar enfeksiyonun alınmasına neden olur. Kist hidatik’in dışında yine Ekinokok cinsine bağli E.alveolaris türünün larvasina ise alveolar kist denir. Bu parazitin taşıyıcıları kemiriciler, çesitli memeliler ve insandir. Bu etkenin yaşam döngüsü ise genellikle yabani hayvanlar ve tarla fareleri arasında olur. Yol

-8-

açtığı hastalık diğer yönleriyle kist hidatik’in neden oldugu hastalığa benzerdir. vermekten çekinmeli ve Veteriner Hekiminizin belirleyeceği bir paraziter mücadele programını takip etmelisiniz. Kist Hidatikle mücadele programı, ya 4 Teşhis, köpek kili üzerinde veya dışkısında parazitimsi segmentlerin bulunması ile yapılır. Kist hidatik’ten korunmak için petlerinize çiğ veya az pişmis et ayda bir dışkı muayenesi ya da mevcut paraziti dökmek amacıyla paraziquantel etken maddesini içeren antiparaziter ilaçların kullanılmasi şeklinde olur. Etken insanlara sindirin yoluyla bulaştığı için aldığımız gıdaların temiz olmasına dikkat etmemiz korunmak için yeterli olmaktadır.

 KÖPEKLERİN ZEKASI

Çoğu kişi zekanın düşünme yeteneği ile alakalı bir özellik olduğunu düşünür. Bazıları daha da ileri giderek zekayı problem çözme yeteneği olarak görür.  Çoğunluk ise zeki köpeğin komutlari en iyi şekilde yerine getiren köpek olduğu konusunda hem fikirdir. Onlar için zeka eğitilebilirliktir.

1950’lerde genetik ve köpek davranışı üzerine yapılan bir araştırmada Dr.John Scott ve John Fuller Beagle, Cocker Spaniel, Basenji, Shetland Çoban Köpeği ve Fox Terrierlerden oluşan beş safkan ve onların melezlerinin davranışlarını 12 yıl boyunca değerlendirdi. Bu çalışmanın bulguları bazı çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Bu ırkların her biri verilen davranışta farklı beceri düzeyi sergiledi. 

Büyük bir labirent kullanılarak yapılan testte Fox Terrier ve Shetlandlar başta düşük puanlar alırken Beagle ve Basenjiler büyük başari kazandı. Beagle’ların üstün oluşunun ana nedeni gerçekte küçük avların bulunmasında önemli bir özellik olan çevrelerini süratle keşfetme yeteneklerinden gelmekteydi. Basenjiler tamamen farklı bir nedenden dolayı Beagle’larla aynı yüksek başarıyı elde ediyordu. Basenjiler etrafı araştırmada Beaglelar kadar etkili olmasa da bulmacayı çözmede görsel yeteneklerini kullanmışlardı.

Normal olarak Beagle ve Basenjilerin Fox Terrier ve Shetlandlardan daha akıllı olduğu sonucu çıkabilir ki bu değerlendirme yanlıştır. Araştırma Fox Terrier ve Shetlandlarin tekrar sonucu kısa sürede öğrenerek problem çözebilme yeteneğine sahip olduklarını göstermiştir. Beaglelarin  labirent problemlerini daha hızlı çözmeleri onların daha zeki olduğu anlamına gelmemelidir. Tutarlılık arandığında Beaglerlar en arka sıralara düşmektedir.

-9-

Araştırmadan çıkarılacak en doğru değerlendirme bu ırkların birbirlerinden daha az ya da daha fazla zeki olmadıklarıdır. Çünkü hepsi genetik olarak farklı beceriler gerektiren görevleri yerine getirmek için programlanmışlardır.

İnsanla yakın ilişki içinde çalışan pek çok av (tazılar hariç) ve çoban köpeğinin (sürü muhafızları hariç) eğitilebilirlik düzeyi,   üretildikleri görevin bağımsız karar verme gereksinimi nedeniyle terrier, spitz ırkları ve iri sürü bekçilerininkiyle kıyaslandığında zekanın gerçek göstergesi olarak algılanabilir. Oysa kim bir terrierin zekasından şüphe edebilir? İri sürü bekçilerinin (Pirene Dağ Köpeği, Kuvasz, Kangal vs) ani kurt saldırılarına karşı çobanının müdahelesini beklemeden insiyatif kullanması eğitimlerini güçleştiren bağımsız bir keskin zeka göstergesi değil midir?

Model köpeğiniz bir Golden Retriever ya da bir Doberman ise tanımadan başka bir ırka sahip olmanız onların gerçek zihinsel potansiyelini değerlendirememeniz anlamına gelebilir. Değerlendirmeniz her ne olursa olsun çamaşır makinesini sizin için boşaltmasa da her köpek güvenilir ve terbiyeli bir dost olacak şekilde eğitilebilir.

TEMEL EĞİTİM

Köpeğinizin erken ve tutarlı bir eğitime gereksinimi vardır.  Farklı ırklar  farklı düzeyde olgunlaşma ve eğitilebilme düzeyine sahip  olduklarından üreticinizin  doğru yavruyu seçme konusundaki tavsiyelerine uymanızda fayda vardır.

Köpeğinizin bilmesi ve uygulaması gereken beş temel komut vardır. Bu komutlar köpeğinizin üzerinde hakimiyetinizi sağlamada size anahtar olacaktır. Bu komutlar: “Otur”, “Bekle”, “Yürü”, “Yat” ve “Gel”dir. Bunlara bir altıncı komut daha eklenebilir.O da ağzındaki bir şeyi size teslim edeceği “Bırak” komutudur. Bu komutlar farklı düzeyde eğitim gerektirse de günlük yaşamınızı oldukça kolaylaştıracak unsurlardır.

Eğitim seanslarının uzun olması gerekmez. 10-15 dakika yeterlidir. Yavrunun tüm dikkatini size veremediği ortamlardan uzak durun. Bu eğitim seanslari eğlenceli olması gerekmesine rağmen amaç oyun oynamak değildir. Otoriter bir ses tonu yavruya eğitimin oyundan farklı olduğunu ve kontrolün sizde olduğunu anlatacaktır. Disiplinli ve tutarlı olun; fakat asla sinirliyken ya da aklınız bir şeye takılmışken eğitime başlamayınHer dersten önce kesin; fakat mantıklı amaçlar belirleyin. Çok erken çok fazla şey ummayın. Küçük başarıların üzerinde yavaş yavaş ilerleyin. (Ailenizle eğitim aşamasını sürekli konuşup kimsenin aksi istikamette bir şey yapmasına izin vermeyin).

-10-

Köpekler özellikle de belli ırklar (terrierler, tazılar ve spitz ırkları)  sürekli tekrardan çabuk sıkılır. Her dersin  bir başlangıcı ve sonu olmalıdır. Her dersi pozitif skorla bitirinYavrunuzu eğitirken önceki derslere de geri dönebilirsiniz; fakat bugünkü amacınız yürümek ise yürümek üzerinde yoğunlaşın. Yanlış yürüdüğü her seferinde yavrunun hatasını düzeltin doğru yaptığında ödüllendirin.Köpeğinizin sıkıldığını anladığınızda dersi doğru yaptığı son turda hemen bitirin. : Bazı eğitmenler az miktarda ödül yiyeceği kullansa da hepsi eğitimde övgünün değeri konusunda hem fikirdir. Yavru söyleneni doğru şekilde yaptığında onu, heyecanlandırıp disiplini bozmadan,içten bir şekilde ödüllendirin. Yavrunun bir kez itaat etmesi oyuna başlayacağınız anlamına gelmemelidir. Yavrunun aklını öğrenmesi gerekenler üzerinde tutmalı ve oyun ve eğitim arasına mesafe koymalısınız. İtaat ettğinde onu ödüllendirin ve bol sevgi ve ödülü oyun sonrasına saklayınKöpeğinizin eğitiminde amatör olabilirsiniz; fakat her seferinde egitimi aynı şekilde yaparsanız tutarsız davranan tecrübeli bir eğitmenden daha doğru sonuçlar alırsınız. Genç köpek ses tonunuzdan eğitimde olduğunun farkında olmalıdır. Sık sık farklı ses tonları ve komutlar kullanırsanız köpek neden bahsettiğinizi anlamayacaktır. Tutarlılık kadar önemli diğer bir özellik de sabırdır. Ne kadar iyi bir köpeğe sahip olsanız da sonuçta o hala daha bir yavrudur. Sizin onayınızı ve sevginizi kazanmak için öğrenmeye gereksinimi vardır; fakat çok hızlı giderseniz iyi bir hayvanın karakterini  bile mahvedebilirsiniz: Köpek sahipliğinin diğer alanları gibi tutarlılık çok önemlidir. Erişkin olduğunda köpeğinizin yapmasını istemedğiniz her şeyi yavruyken belirleyip en baştan kontrol etmelisiniz. Yavruyken üzerinize atlayan, elbisenizi çekiştiren ya da yataklara çıkan bir köpek 35 kg’yi geçtğinde aynı davranışları devam ettirmekte hiç bir sakınca görmeyecektirAynı anda birden fazla komut kullanmayın: “Paşa  buraya gel ve otur.”sadece köpeğin aklını karıştıracaktır. : Unutmayin ki yavrunun ilk eğitimi bir uzman  olan annesi tarafından başlatılmıştır. Onun örnegini izleyin: Hataları anında düzeltinTutarlı olun Asla sinirlenmeyinİçten şekilde ödüllendirin. Daima sabırlı olun.

-11-

KÖPEK BAKIMI

Her canlı gibi köpeklerin de özel bir bakıma ihtiyaçları vardır. Bu özel bakımları yapılamayan köpekler sonradan giderilmesi imkansız bazı sağlık problemleri ile mücadele etmek zorunda kalabilirler. Eğer bir köpek almayı düşünüyorsanız veya zaten köpek sahibi iseniz, köpeğinizin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için sayısı pek fazla olmayan ve alışkanlık haline getirdiğinizde size de çok kolay gelecek birkaç basit uygulama ile bakımını daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada sokak köpekleri nasıl sağlıklı kalabiliyor gibi sorular da aklımıza gelebilir. Unutmayalım ki sokakta doğan yirmi köpekten doğa şartlarına uyum gösterip hastalıklardan kurtulabilen ve bir de üstüne üstlük itlafçılara teslim olmayan ancak biri veya ikisidir sağlam –sağlıklı değil- olarak görebildiklerimiz. Köpek bakımını kronolojik bir sıralamayla vermeye çalışacağım.

0-30. GÜN

Bu dönemde yavrunun gerekli tüm bakımını anne yerine getireceğinden, sizin anneye sıcak ve temiz bir yuva ile kalsiyumdan zengin kaliteli gıdalar sunmaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktur. Yavrular üç haftalık olduklarında ilk parazit kontrolleri yapılmalı ve meme emerken anneye zarar vermemesi için tırnakları kısaltılmalıdır. Yavrular yıkanmamalı, kuru şampuanlarla temizlenmelidir. Bu dönem içerisinde kuyruğu kesilecek ırkların kuyrukları kesilebilir.

30.GÜN-16.HAFTA

Bu dönem yoğun olarak aşılamalar ile geçecektir. Veteriner Hekimin uygun göreceği tarihlerde 6-8 haftalıktan başlamak üzere çeşitli hastalıklara karşı yavru köpekler aşılanırlar. Aşılama programına başlamadan önce paraziter mücadele yine Veteriner Hekimin kontrolünde yapılacaktır. Yavruların yaklaşık 45. Günden itibaren anne sütünden kesildikleri bu dönemde köpeğinize yiyeceklerini 3-4 öğünde vermelisiniz. Burada köpeğinize uygulanacak gıda rejimi konusunda Veteriner Hekim’inize danışmanızda fayda vardır. Yavru köpeğin eğitimine de bu dönemde başlamalısınız. Eğitim konusunda ne kadar başarılı olabileceğinizi ona çişini ve kakasını nereye yapabileceğini öğreterek görebilirsiniz.

4.-6. AY

Bu iki aylık sürede köpeğinizin süt dişleri dökülüp yerine kalıcı dişleri gelecektir. Diş bakımına başlamanız ve köpeğinizin dişlerini faırçalatmasına alıştırmanız için en uygun dönemdir. Her gün

-12-

tüylerin fırçalanmasına ve yirmi günde bir Veteriner Hekiminizin de uygun göreceği bir şampuanla yıkanmasına başlanmalıdır. Köpeğinizi yıkarken kulaklarını vazelinli bir pamukla kapatmalı, yıkama işlemi bittikten sonra iyice kurulamalı ve fırçalamalısınız. Her banyodan sonra kulaklar antiseptikli kulak yıkama solusyonu ile temizlenmelidir. Köpeğiniz altı aylık oluncaya kadar günde üç öğün gıda yemelidir.

6.-12.AY

Bu dönemde köpeğinizin öğünlerini ikiye düşürebilirsiniz, dişleri tamamlandı diye kemik -özellikle de tavuk kemiği- vermekten kaçının. Günde iki kez de tuvalet ve oyun amaçlı dışarıya çıkarmalısınız. Dişiler ilk kızgınlık kanamalarını bu dönem içerisinde gösterirler. Erkeklerde ise çiftleşme davranışları çoktan başlamıştır. Bu içgüdüsel davranışlarından dolayı onlara kötü davranmayın, olayı önemsemeyin, başka oyunlara yöneltin.

12.AY ve SONRASI

Artık köpeğiniz büyük oranda vücut gelişimini tamamlamıştır. Günde bir öğün yemek yeterli olmakla birlikte günlük tüketmesi gereken mama miktarını, sabah akşam olmak üzere iki seferde verebilirsiniz. Bir yaş ve sonrası köpeklerin bakımları ise şu şekilde olmalıdır.

GÜNLÜK BAKIM

Günde bir-iki öğün yemek verilir. Kemik vermekten kaçınmalıdır. Günde iki kez dışarı çıkartılır. Her gün tüy yapısına uygun bir fırça ile fırçalanmalıdır.

HAFTALIK BAKIM

Haftada iki kez dişleri fırçalanır, kulakları antiseptikli yıkama solusyonu ile temizlenir, gözlerine 1-2 kez göz bakım losyonu damlatılır

AYLIK BAKIM

Ayda bir kez uygun bir köpek şampuanı ile yıkanabilir, fazla uzamış tüyleri düzelttirilebilir, tırnakları kısaltılabilir.

ALTI AYLIK BAKIM

Her dört-altı ayda bir iç ve dış parazit mücadelesi veya gaita muayenesi yapılır. Tüy uzamasının durumuna göre dört-altı ayda

-13-

bir traş edilmeli, kulakları ve anal keseleri deneyimli bir kişi tarafından temizlenmelidir.

YILLIK BAKIM

Yılda bir kez Veteriner Hekimin uygun göreceği karma ve kuduz aşıları ile genel muayenesi yapılmalıdır. Bu tür bakımların dışında köpeğinizde iştahsızlık, kilo kaybı, kusma, ishal, deri problemleri, öksürme veya davranış bozuklukları gözlemlediğinizde derhal Veteriner Hekim’e başvurmalısınız

KÖPEKLERİN KİŞİSEL HAKLARI

Ben; ben olmalıyım (köpeğin kendi olma hakkı)

Köpeğinizin koşmaya, havlamaya, kemirmeye, hoplamayıp zıplamaya, kazmaya ve vücudunu çalıştırmaya gereksinimi vardır. Köpek olmasına izin verilmelidir.

Yanlız kalmak istiyorum (kendine ait bir yere sahip olma hakkı)

İdeal olan ev içi kafesi olsa bile bir yatak ya da güvenli herhangi bir nokta da iş görür. Köpeğinizin yanlız kalacağı, kemiğini kemirmeceği ya da hiç bir şey yapmadan dinlenebileceği kendine ait bir yere ihtiyaç duyar.

Akıl harcanamayacak kadar değerli bir şeydir (sürekli eğitim hakkı)

Köpeğinizinde bir aklı olduğunu ve bunu kullanmaya gereksinimi duyduğunu unutmayın. Onun zekasından faydalanın ve onu eğitin. İtaat eğitiminin köpekleri robota dönüştürdüğü hikayesini bir kenara bırakın. Keyifli bir eğitim sizin ve köpeğinizin birbirinizi tanımak ve birlikte  güzel vakit geçirmenizi sağlamak için iyi bir fırsattır. Öğrendiklerinizi sürekli evde de uygulayın. Tasmasını takarken ona oturmayı, ayaklarının altını silerken ayakta beklemesini öğretin.

Köpekler eğlenmek ister (kendi türünden arkadaş edinme hakkı)

Köpek sizinle geçen zamandan tabii ki keyif alır; fakat bu yeterli değildir. Köpeğiniz sadece köpek olabilmek için diğer köpeklere de ihtiyaç duyar. Başka köpeklerle yeterince sosyalleştirilmemiş köpeklerin kendine güvenleri düşüktür ve genellikle kendinden emin olmamak onları saldırganlığa iter.

Köpeklerinizi düzenli veteriner ziyaretleri ile sağlık problemlerine karşı koruyun. Ona yüksek kaliteli bir diet sunarak yanlış beslemenin  önüne geçin. Ona yeterli egzersiz imkanı sunup tüy bakımı yaparak rahat ve zinde hissetmesini sağlayın. Köpeğinizi dövme, mikroçip ve kimlik madalyonu ile çalınmalara ve kaybolabileceği durumlara karşı koruyun. Onu çitle çevrili güvenli bahçesinde tutarak dünyanın kötülüklerine karşı tedbir alın . Tasmasız ve yanında bir insan olmadan dışarda dolaşmasına izin vermeyin. Asla; ama asla

-14-

unutmamanız gereken son şey ise, hiç bir köpek tasmasız %100 kontrol altında değildir ve dünya üzerinde güçlü reflekslere sahip çok az sürücü vardır.

Köpeğinizin başka bir hakkı daha vardır: kısırlaştırılma hakkı

Kısırlaştırılmış köpek, ciddi bir problem olan aşırı pet popülasyonuna katkıda bulunamaz. Bana inanmıyorsanız sokaklara ve hayvan barınaklarına bir bakın. Üretim sadece profesyonel üreticilerin işidir. Ayrıca kısırlaştırılmış köpekler belirli sağlık problemlerinden de muaftır. Veteriner hekiminizle Epyometra ve prostat komplikasyonları konsunda konuşunuz.

SOSYALLEŞTİRME

Yavru bir köpeğin hayatının ilk dönemlerinde karşılaştığı her durum onun erişkin yaşamında vereceği tepkileri belirler. Sosyalleşme bu nedenle önemlidir.Çoban köpekleri annelerinden ayrıldıktan hemen sonra  korumakla yükümlü oldukları çiftlik hayvanları ve yaşamını sürdüreceği doğayla tanıştırılıp onlarla çok yakın kontak halinde büyütülerek görevleri bağlamında sosyalleştirilip eğitilir. Üç ay sonra her şey çok geç olabilir. Koyunlar yerine sadece insanlarla gerçekleşen  sosyalleşme köpeğin erişkin olduğunda tanımadığı bu hayvanlara karşı saldırgan tepki vermesine neden olabilir.

Av köpekleri, av hayvanları ve silah sesiyle genç yaşta tanıştırılır. Bu da bir sosyalleşmedir. Yoksa güçlü av güdüleri olan bir köpek sırf silah sesinden ürktüğü için avcılarca kenara itilebilir.

Yavrular sütten kesildikleri 6-7. haftadan sonra annelerinden ayrılıp yeni ailelerine, yani bize, teslim edilir. Meraklı ve öğrenmeye aç bir şekilde tecrübe ettikleri her şeyi hafızalarına kayıt ederler. Bu çok önemli dönemde karşılaşmadıkları ya da kötü tecrübe ettikleri her şey onlar için erişkin yaşamlarında korkuyla tepki verdikleri durumlara dönüşebilir. Bu nedenle özellikle 1.5-3 ay arasındaki ana sosyalleşme dönemi köpeğin psikolojik dünyasında tartışılmaz bir önem taşır.

Köpekler bu nedenle her türlü insan ( kadın, erkek, çocuk), hayatları boyunca karşılaşacakları diğer evcil hayvanlarla (köpek, kedi hatta çiftlik hayvanları), her çeşit taşıt (araba, otobüs, bisiklet, kaykay, bebek arabası vs) ve yol ile (asfalt, çakıl, çim vs) bu aylarda tanıştırılıp çağrışımlarının daima pozitif olmasına dikkat edilmelidir.

Köpekler şapkalı bir adamla şemsiyeli bir adamın ayrımına varamayabilirler. Üç yaşındaki bir çocuk ile bebek arabasındaki çocuk da tıpkı bağırarak etrafta koşuşturan çocuklar gibi onun için farklı yaratıklar olarak algılanabilir. Defalarca karşılaşmışızdır. Bayanlarla arası iyi olmasına rağmen erkeklerden nefret eden köpeklere rastlamak mümkündür ya da yavruyken kucağından düştüğü bir çocuk nedeniyle erişkin olduğunda tecrübeyi zihninde

-15-

genişleterek hiç bir çocuğu yanına yaklaştırmayabilir. Belki de hayatında hiç yaşlı bir insan görmemiştir ve hemen savunmaya geçer.

Talihsiz bir insanın köpeğinin insanlara karşı olan saldırganlığı, o en şirin ve herkesle oynamaya hevesli olduğu dönemde veteriner hekimin kendi deyimi ile “yalaka” olmasın diye insanlarla olan sosyal kontağın engelleme tembihinden kaynaklandığını duymak, gerçekten hem acı hem de yukarıda bahsedilenlere iyi bir örnektir.

TAVSİYELER

Yavru eve gelip çevresine alıştıktan sonra öncelikle eve gelen komşularınız ve çocuklar ile ona tatlı anılar bırakın.

Çocuklar, tamamen bir büyüğün kontrolü altında,  onu kucaklarına alsınlar, oynayıp,  yiyecek şeyler versinler.

Aşıları tamamlanınca çevreyi ve özellikle de en yakın parktaki diğer köpek arkadaşlarını tanıma zamanı gelmiştir. Diğer köpeklerle kontrollü bir şekilde oynamasına izin vererek kendi türü arasındaki doğal sosyal davranışları öğrenmesine yardımcı olmalısınız.

Kalabalık caddelerde, arabaların yoğun olduğu yerlerden geçerek yavrunun çevresini kabullenmesini sağlamalısınız.

Çocuk parklarına gidin. Çevrede koşuşturan çocukları takip etmek istiyorsa izin vermeyin ve yakın bir bankta oturup onları zamanla umursamamayı öğreninceye kadar bu ziyaretleri sürdürün.

Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Çevrenizin size ve köpeğinize sunduğu imkanlara ve hayal gücünüze bağlı olarak yavru köpeğinizin sosyalleşme döneminde en az onun kadar kendiniz ve arkadaşlarınıza da keyifli tecrübeler sunabilirsiniz.

Sosyalleştirilmeyen köpekler insanlar ve diğer hayvanlara karşı saldırgan ve güvenilmezdir.

Her ne kadar “benden başka kimseye kendini sevdirmesin” yaklaşımı  özellikle ülkemizde yaygınsa da davranışları önceden kestirilemeyen  köpekler toplum için tehlikedir. Davranışlarının sonuçlarından sahipleri sorumlu olmasına rağmen suçlanan sadece köpek olur.  

KAYNAKLAR

Hayvanlar Ansiklopedisi

İlk Ansiklopedim

Meydan Laruesse

Büyük Ansiklopedi

SONUÇ

Hayvanları çok sevdiğim için köpekler konusunu seçtim. Bu sayede köpek ve ırkları hakkında birçok bilgiler öğrendim. Onlara yaklaşımlarım daha bilgili ve özverili oldu.

GİRİŞ

İnsanın en sadık dostu olan köpekleri çok sevdiğimden, onlar hakkında ödev hazırlamak bana büyük bir zevk verdi. Umarım sizde benim kadar keyif alırsınız.

12 Temmuz 2007

Cdrom

CDROM

Birkaç yıl öncesine kadar pek az yazılım CD-ROM üzerinde sunulurken, bugün artık diskette yazılım bulmak çok zor hale geldi. Sony’nin geliştirdiği spiral şeklindeki veri kaydına sahip Compact Disc’ ler (CD) günümüzde PC lerin temel yapı taşları olarak yerlerini almışlardır. CD-ROM kelimesi (Compact Disc Read Only Memory) sadece okunabilir disk demektir.

Temel Yapısı:

CD-ROM sürücü toplam dört parçadan oluşur. Kurşun bir kutu üzerine yerleştirilmiş bu dört parçadan üç tanesi motordur. İlki CD yi döndüren motor. Lazer kafasını taşıyan motor, kapağın açılıp kapanmasını sağlayan ve CD yi taşıyan tepsiyi hareket ettiren motor da diğer hareketkli parçalardandır. Son parça ise üzerinde tüm elektronik kısmı barındıran anakarttır. Elektronik kısma dahil olanlarsa motor kontrolleri, hata düzeltme, bağlantı noktası ve diğer olması gereken hassas kontrollerdir.

Mekanik kısımda bulunan baskı mekanizması CD yi taşıyan tepsi ve CD yi sıkıştıran bir katmandan oluşuyor. CD sıkıştıktan sonra döndürülüp iki çelik ray üzerinde hareket eden lazer kafası CD üzerinde istenilen yere hareket eder.

Okuma prensibi de yansıma üzerine de kurulmuştur. Lazer kafası CD ye çok yakın bir şekilde hareket eder ve lazer ışın demetini dik bir açıyla veri spirali üzerine gönderir.

İyi pozisyon için gerekli süre ERİŞİM SÜRESİ diye adlandırılır. Güncel sürücülerin bir çoğu 80 milisaniyeden daha düşük erişim süresine sahiptirler. Bu da lazer kafasını taşıyan mekanizmanın sadece hızlı değil, aynı zamanda kesin çalıştığını da gösterir. Bunu sağlayan unsurların başında da lazer kafasını taşıyan rayların pürüzsüz yüzeylere sahip olmaları gelir.

Çalışma Mantığı

CD ROM üzerinde gözle görülemeyen oyuklar vardır. bu oyuklar 1 leri ve aradaki düzlüklerde 0 ları temsil eder,bu 1 ve 0 ‘ların verileri nasıl oluşturduğuna deyinmeyeceğim, cd rom sürücünün kızılötesi lazer diyotundan gönderilen ışık ışını, kafa üzerindeki bir aynaya, oradanda yine kafa üzerindeki, odaklama yapan bir lense gönderilir. Lens ise ışını cd rom üzerine gönderir.bu ışın oyuklarda ve düzlüklerde farklı yansıma yapar. bu yansımalar ayna ve lens tarafından toplanarak bir foto dedektöre gönderilir. foto dedektör ışık enerjisini elektirik enerjisine dönüştürür. elektirik sinyalleri de pc nin devrelerinden 0 ve 1 ler halinde gezinen verileri oluşturur.

Performans

Transfer hızı yüksek, erişim süresi düşük cd rom sürüceler genel olarak daha performanslıdır.

cd sürücülerin tam performansında kullanmak için dma modunu açık tutmayı unutmayın

NOT : Performans artışında CD’yi döndüren motorun hızıda artmaktadır böylece motorun daha çok oyun cd kullanımının çokluğunda ve kasada elektirik kaçağı durumunda zarar görerek bu motor ilk turu atamamakla birlikte cd yi okuyamaz eğer CD sürücünüzün garantisi dolmuş ise acil çıkış kapağından CD takıldıktan sonra ilk turu attırabilirsiniz böylece sorun buradan kaynaklanıyorsa çalışabilir garantili ise zaten garenti kapsamına girer.

CD-ROM genelde Anakart üzerinde bulunan ide2 kanalına bağlanır. CD-Rom lar günümüzde en çok gelişen teknoloji arasındadır. Şu anda piayasada max 72 x CD-ROM bulmak mümkün. CD-ROM lara takılan CD kapasitesi 650-700 mb olarak değişebilir. Neden CD kullanmalı? Veri transferi bilgi saklamak,taşımak ve okuma açısından disket sürücüsnden çok daha avantajlı olduğu için.

CD-ROM ‘ un dışında CD kaydediciler vardır. Bunun CD lerine CD-R ve CD-RW adı verilmektedir.

12 Temmuz 2007

Milli Edebiyat

MİLLİ EDEBİYAT

Milli Edebiyat;yirminci yüzyıl Türk Edebiyatı’nın 1908’le 1923 yılları arasında gelişen;İkinci meşrutiyet’in milliyetçilik hareketleri ile başlayan edebiyatımız milliedebiyat adını alır.Bu edebiyat akımı,Cumhuriyet dönemine kadar sürer.Mehmet Emin Yurdakul,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı,Faruk Nafiz Çamlıbel vb… şairler şiir alanında;ÖmeSeyfettin,Halide Edip Adıvar,Yakup Kadrri Karaosmanoğlu,Reşat Nuri Güntekin,Nurullah Ataç,Falih Rıfkı Atay,Memduh Şevket Esendal vb… yazarlar nesir alanında,milli edebiyatımızın en önemli kişileridir.Milli edebiyatımızın en büyük fikir adamı Ziya Gökalp ile Fuat Köprülü’dür.

Milli Edebiyat Akımı,Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenip yayılarak hemen her türde birçok eser yazılmasına yol açmış;aydınlar ve sanatçılarda izleyecekleri yol için şu ilkeleri kabul etmişlerdir:

1-Dil sade olmalıdır.

2-Ulusal kaynaklara ve yurt sorunlarına eğilmek gereklidir.

3-Şiirde yalnız”hece”ölçüsü kullanılmalıdır.

Bu konuda,Genç Kalemler dergisinin görevi büyük olmuştur.

Milliyetçilik,ulusçuluk,toplumsal yaşamın en önemli olgularından sayılır.Toplumsal yaşamda bireyin gelişmesi,toplumun gelişmesiyle,toplumun gelişmesi bireylerin gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlaşıktır.1911’den sonra,milliyetçilik düşüncesi Türk aydınları arasında yayılmaya başlar.Çok geçmeden Genç Kalemler,Türk Yurdu,Yeni Mecmua ve diğer yayımlarla bu düşüncenin sonucu olan Türkçülük,dil ve edebiyatta birakım haline gelir.

GENÇ KALEMLER

Selanikte 11 Nisan 1911 de Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan”başlıklı bir makalesiyle başlıyan bu eylem,İstanbul1da ve Türk Milli Edebiyatı’nda hızlı bir gelişmeye neden oldu.Yeni Lisan’cılarda amaç yazı dilinde Türkçe kuralları üstün kılmaktı.Bu çığırın ilk kesin adımını atan Ömer Seyfettin’dir.

Ziya Gökalp,toplumcu görüşlerine,dil anlayışına uygun bulduğu için ancak Genç Kalemler döneminde onlara katılır.Genç Kalemler dergisin yazı kurulu dergide dilcilik konusunda çıkan yazıların özetini”Yeni Lisa”ve”Bir İstimzaç” adıyla yayınlar.Bu küçük kitabı bir mektupla birlikte tanınmış yazarlara göndererek,yazarlardan şu soruları yanıtlamalarını ister:

1-Dil yenileştirmek isteyenlerin dilin doğal gidişini hızlandırmaya yetkileri var mıdır?

2-Bir dil başka dillerden sözcük olabilir;kural da olabilir mi?

3-Üç dilin kurallarında meydana gelme bir dil olabilir mi?Başka deyişle Türkçe’ye Osmanlıca denilebilir mi? Denilmezse dilimizi bu sayrılıktan kurtarmak bizim için bir ödev olmayacak mıdır?

4-Türçeyi özleştirmek için şimdiye kadar tasfiyecilerin yaptıkları gibi dilimizde kullanılan Arapça,Acemce sözcükleri atarak Çağatayca’dan,Türkmence’den sözcük almak doğal gelişmeye uyar mı?

5-Dilin arınmasında ve yenileşmesinde Arapça ve Acemce tamlamalar,çoğullar ve eklerin kullanılmamasını temel olarak dilin doğal evrimi için en uygun yol değil midir?

6-Kalıplaşmış tamlamaları olduları gibi bırakmak menekşe,kavga kalabalık gibi türkçeleşmiş Arapça ve Acemce sözcükleri söylendikleri gibi yazmak ve onları benimsemek doğru değil midir?

Bu soruları Hamdullah Suphi,Raif Necdet,İzzet Ulvi,sehabettin Süleyman gibi yazarlar yanıtlamışlardır.

GENÇ KALEMLER DERGİSİ

Genç Kalemler Dergisi,Selanik’te 1911 yılında Ömer Seyfettin,Ali Canip Yöntem,Akil Koyuncu,Rasim Haşmet,Ziya Gökalp’le Fecr-i Ati’vileerden bazılarının katılmasıyla yayın alanına girer.Milli Edebiyat deyimini ilk ortaya atan Genç Kalemcilerdir.Ömer Seyfettin,Ziya Gökalp,Ali Canip Yöntem dilimizin sadeleşmesi için bu dergide şu düşünceleri ileri sürdüler:

1-Bir dil,bir dilden sözcük olabilir ama,kural olamaz konuşma diliyle yazı dili ikiliğinin önüne geçmek gerekir.

2-Arap herfleri Türkçe’yi yazmaya elverişli değildir.Ddelerimiz Arapça uygarlığı karşısında kendilerini küçük görerek aşağılık duygusuna kapılmışlar.Arabın dilini ve kurallarını almakta bir sakınca bulmamışlardır.

3-Arapça,Farsça tamlama ve çoğul kuralları hiç kullanılmamalı.Şayet,amma,lakin konuşma diline geçmiş Arapça,Farsça kelimeler kullanılabilir.

4-Konuşma dili,bütün türkler tarafından anlaşılan İstanbul Türkçesi olmalıdır.

5-Güneş varken şems,ay varken kamer denmemeli.Arapça,Farsça kelimeler halkın söylediği gibi yazılmalı;Kalabalık,harca,menekşe,kavga gibi…

6-Yazı diline yalnız milli dil bilgisi hakim olmalı.,

DERGAHÇILAR

Dergahçılar; 15 Nisan 1921-1923 tarihleri arasında İstanbul’da yayınlanan,42 sayı çıkabilen yazıyla onbeş günlük,derginin çevresinde toplananlardır.Sorumlu yönetici Musatafa Nihat Özön’dür.Dergah’ı çoğu Yahya Kemal’in öğrencisi olan üniversite gençleri çıkarmışlardır.

Dergahçılar;Yahya Kemal Beyatlı’nın manevi yönetimi altındadırlar.Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söylediği gibi:”Dergah aralarında büyük birlikleri olan yazarların dergisi değildi”.En fazla beraber yaşayan üç büyük rüknü arasında bile Milli Mücadele’nin ve Balkan Savaşı’nın da ardı arkası kesilmeyen felaketler getirdiği siyasi görüş yakınlıklarından zevk üstünlüğünden bir evvelkine karşı tabii aksülamelden,nihayet dil meselesindeki anlaşmadan başka bir bağ yok gibiydi.Yahya Kemal,Haşim ve Yakup o zaman çok dosttu.Bununla beraber üçünün de düşünceleri birbirinden çok ayrı alemlerde gelişmiştir.”

MİLLİ EDEBİYAT GÖRÜŞÜ

Ali Canip Yöntem’le,Ömer Seyfettin’in 1911’de Selanik’te yayımlamaya başladıkları”Genç Kalemler” dergisiyle gelişen”Milli Edebiyat” akımı genellikle şu görüşler çevresinde toplanır.Türkçe bağımsızlığını kazanmak,yabancı sözcüklerle kurallar dilimizden atılırken,sadeliğe,yalınlığa gidilmelidir.Yerli,ulusal değerlerimiz işlenmeli,ne Doğu’nun ne de Batı’nın öyküncülüğüne düşülmelidir.Ulusal ölçümüz hece kullanılmalı,toplumca sanata gidilmeli,”Sanat toplum için”olmalıdır.

Milli Edebiyat genellikle 1908-1940 yılları arasında edebiyatımızın yaşadığı görüşleri,duyuşları,sanatları kapsarken,memleket gerçeklerini dile getirme yolunu benimser.Türkçülük akımının öncüsü Ziya Gökalp,milli edebiyatın da yaratıcısı sayılır.

ÜÇ ANA KAYNAK

Milli Edebiyat;1908-1923 tarihleri arasında yoğunlaşmasına karşı,1940’lara ve daha sonraki yıllara kadar,toplumsal değişimlere uyarak gelişirken,ulusal kaynaklarımıza daha etkin bir yönelme gösterir.Yirminci Yüzyıl Türk Edebiyatı’nın başlarında gelişen Fecr-i Ati edebiyatı’ndan sonra,ulusal kaynaklar dönme düşüncesi doğdu.

Yüzyıllar boyunca,çeşitli fikirlerle şekillerin,kültür emperyalizminin altında gerçek varlığının gösteremeyen Türk Edebiyatı yavaş yavaş tüm olanaklarıyla etkisini duyurmaya başlar.Cumhuriyet Edebiyatımızın doğumunu hazırlar.Tür Milli Edebiyatı;1911-1923 tarihleri arasında gelişen etkileriyle tepkileri bugüne kadar uzanan köklü bir akımdır.Bu akımın üç ana kasynağı,Milli Edebiyatımızın oluşmasını sağlar.

1-Osmanlıcılık,2-İslamcılık,3-Türkçülük

OSMANLICILIK

Osmanlıcılık,Osman Gazi’nin 13.yüzyılda kurduğu,Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılan Türk İmparatorluğu’na ve bunun uyruklarına verilen Osmanlı sözcüğünden gelir.Osmanlılık ilkesini kabul edenlerin yolu anlamında kullanılmıştır.Osmanlı İmparatorluğu,otuzsekiz ulustan kurulu uyruklar topluluğudur.

Osmanlı İmparatorluğunun kullandığı Osmanlıca;Arap ve Fars kültürlerinin etkisi altında yapısına bu dillerden aşırı derecede sözcük,hatta dilbilgisi özellikleri giren,o dönemin şair ve yazrlarının çoğunca kullanılan Türkçe’ye Tanzimat’tan verilen isimdir.

İSLAMCILIK

İslam,selamdan gelir;tanrı’ya teslimiyet;Hz.Muhammed’çe kurulmuş ve yayılmış din,Muhammed peygamberin ümmetinden olan kimse,Müslüman,Müslümanlık,İslam anlamında kullanılır.İslamcılık buradan gelir.Pan İslamizm de denilir.Osmanlı İmparatorluğu’nda Osamnlıcılık’tan sonra en güçlü akımdır.

Osmanlığı İmparatoru bütün müslümanların dinsel başkanıydı.Bu nedenle politika ve dinsel gücü kendinde birleştiriyordu.Düşünce adamları,sanatçılar,hep bu yünde düşünmek ve eser vermek zorundaydılar.Mehmet Akif,özlediği yeni düzeni belli bir ulus için değil,yine imparatorluğun bir başka türlü ifadesi olan”İslam Ümmeti”içinde düşünüyordu.Milliyetçi düşüncelerin babası sayılan Zİya Gökalp bile,ideolojisini hem ümmet kavramına,hemde ırk gibi vatan sınırlarını aşan verilere bağlamakla yine imparatorluk düzeni içinde düşünmüş oluyordu.İslamcılara göre milliyetçik’le,Türkçülük akımlarını savunmakla,İmparatorluğun birliği sağlanamazdı.

TÜRKÇÜLÜK

Türkçü;Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarda Osmanlıcılık,İslamcılık akımları karşısında Türklük duygusunu savunanlara denirken;Türkçülük,Türkçülerin ilkelerine dayanan akım,”Pantürkizm”anlamlarında kullanılmıştır.20 yüzyıl edebiyatımızı hemen bütünüyle etkileyen Türkçülük akımı,ulusal edebiyatımızın doğup gelişmesini sağlar.Fransız devriminin yarattığı ulusçuluk düşüncesi,Osmanlı İmparatorluğu’ndaki,yabancı toplumları ayaklandırırken,türk aydınlarınıda uyandırır.Genç Kalemler,Yeni Mecmua,Türk Yurdu dergilerindeki yayınlarla Türkçülük akımı türk dili ve edebiyatında geniş yankılar bırakır.Ziya Gökalp’e göre

“Türkçülük,Türk Milletini yükseltmek demektir.O halde,Türçülüğün mahiyetini anlamak için,millet adı verilen zümrenin mahiyetini tayn etmek lazımdır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR,

1-Türk Edebiyatı Tarihi-Seyit Kemal Karaalioğlu

İnkilap Kitapevi.

2-Türk Edebiyatı Tarihi-Vasfi Mahir Kocatürk.

Edebiyat Yayınevi.

12 Temmuz 2007

What Is Aır Pollutıon ?

WHAT IS AIR POLLUTION ?

Pollution, has its origins in the Latin word polluere, means ‘contamination of any feature of the environment’. Pollution has the following characteristics:

It is the addition of substance at a faster rate than the environment can accomodate. Certain pollutants like arsenic or mercury have natural levels in nature, but only if these levels exceed certain critical values can they consider to be pollutants.

Pollutants are not only chemicals, but also forms of energy like heat, sound (so noise pollution) and radioactive rays.

These are pollutants.

To be a pollutant, a material has to be potentially harmful to life.

Pollution is the only result of human activities.

The layer of air which supports life extends about 8 km above the Earth’s surface and is known as troposphere. The composition of air remains remarkably constant except there may be small localised variations. Air pollution has existed since humans first used fire. The problem becomes significant since the industrial revolution in the 19th century. Almost all air pollutants is the result of burning fossil fuels, either in the home, by industry or in internal combustion engine.

POLLUTANTS

In this section we list some of the common air pollutants. You can find the source and the effect of these pollutants by clicking on the following sections:

Carbon monoxide

Carbon dioxide

Sulphur dioxide

Nitrogen oxides

Hydrocarbons

Ozone

Particulates

Lead

Chlorofluorocarbons (CFCs)

Pollutant

Concentration (ppm)

Carbon monoxide

10

Hydrocarbons

Sulphur dioxide

0.08

Nitrogen oxides

0.05

Total oxidants (ozone and others)

0.02

Median concentrations of atmospheric pollutants in a typical urban atmosphere

Affects human health

One may have symtomps such as headaches, irritation of eyes, nose and throat, nausea and general ill feeling. Respiratory diseases may also observed.

Affects plants

Some plants such as lichens are sensitive to pollutants. Lichens can as a bio-indicator. Other plants may be destroyed by altered mud acidity and release of poison metal ions.

Damaging effects on surroundings

Metals corrode, stoneworks weather by acid rain.

CARBON MONOXIDE

Source

Carbon monoxide [CO(g)] occurs in exhaust emissions from cars and other vehicles. The fuels that the vehicles used are mostly carbon-containing. Normal combustion of petrol produces only carbon dioxide and water.

Using heptane as an example of a fuel, complete combustion of this is:

With limited supply of oxygen, the exhaust may contain certain amount of carbon monoxide and carbon particles (known as soot). This is called incomplete combustion.

Health Effects

CO(g) is a poisonous gas on account of having an affinity of haemoglobin, the red pigment that carries oxygen in blood, some 250 times greater than oxygen itself. The combination, carboxyhaemoglobin, is not released and prevents oxygen from combining with it. Continued inhalation leads to death as all haemoglobin become attached to CO(g) (the condition known as asphyxia).

In small concentrations, it may cause dizziness and headache. The concentration rarely exceed 4% and it never accumulate due to bacterial and algal action. Cigarette smokers often have their concentration of CO(g) in blood up to 10%.

CARBON DIOXIDE

Source

Carbon dioxide [CO2(g)] can be formed from 2 sources. The natural one is from the respiration of organisms. That produced by respiration is taken up by plants during photosynthesis, ensuring it does not accumulate.

The artificial generation of carbon dioxide is the burning of fossel fuels. The additional carbon dioxide in the atmosphere from such raises the atmospheric carbon dioxide concentration.

Social Effects

The change in carbon dioxide concentration in the air has triggered the so-called greenhouse effect. More heat from the sun is prevented to escape from the Earth, rather like the mechanism of a greenhouse.

Greenhouse effect will cause expansion of the oceans and the gradual melting of polar ice caps with a consequent rise in sea level. This would in turn cause flooding of low-lying land where many capital cities lie.

But greenhouse effect is not totally bad. Its influence maintains the Earth’s temperature at an average of 15°C rather than -18°C which would be the case without any greenhouse gases.

The long term emission (since industrial revolution) of carbon dioxide has posed great effects (50-70% contribution) on global warming. Though other gases like water vapour, methane and nitrogen oxides may absorb infra-red radiation from the sun more effectively and play a bigger role in the process. The long shell life of the gas in the atmosphere provides that it has the major influence on greenhouse effect.

The concentration of atmospheric CO2 has risen more than 10% since the late 1950s. These data are obtained from the Mauna Loa Obseratory in Hawaii by monitoring the absorption of infrared radiation. The sawtooth shape of the graph is due to the seasonal changes in concentration each year.

SULPHUR DIOXIDE

Source

Fossil fuels contain between 1 and 4% sulphur. As a result, there are around 30 million tonnes of sulphur dioxide [SO2(g)] emitted in Europe each year. The major sites of emission includes power station and metal smelters in which use coal as their fuel. Manufacturing industries often use fuel oil with high sulphur content.

Diesel of heavy vehicles generates much sulphur dioxide. In the mainland, the sulphur content of diesel is not as low as that in Hong Kong. Therefore the cross-border container vehicles imposes much air pollution.

Health Effects

Sulphur dioxide causes irritation of the respiratory system. It affects mainly the upper respiratory tract. It can attach to particles forming acidic coatings that damages the epithelial lining of the alveoli. It may also aggravate asthma attack.

The gas reduces the growth of many plants, e.g. barley, wheat, lettuce, while others such as lichens may be killed. So the tolerance of lichen and moss species to sulphur dioxide isvery valuable and they serve as the indicator species for measuring sulphur dioxide pollution.

Social Effects

Sulphur dioxide has the following benefits:

Most of the gas readily combines with water and ammonia that deposits in the soil to increase soil fertility.

It acts as a fungicide to help controlling diseases like blackspot of roses.

However, it dissolves in water to form acid rain.

NITROGEN OXIDES

Source

The most natural way of forming nitrogen oxides [NOx(g), where x may be 1 or 2] is lightning. Atmospheric nitrogen reacts with nearby oxygen to form nitrogen monoxide.

Nitrogen monoxide further reacts with oxygen to form nitrogen dioxide.

But this only generate limited amount of nitrogen oxides. The pollution caused can be accounted for the engines of vehicles and furnaces. Due to their high temperature, these gases are evolved easily. The great number of cars on Hong Kong roads deepens the problem.

Health Effects

Nitrogen dioxide is much less soluble than sulphur dioxide. It penetrates deeply into smaller airways and lung parenchyma, causes pulmonary oedema at high concentrations. It may also damage the blood vessels.

Nitrogen dioxide is a major component of photochemical smog. Photochemical smog causes headaches, eye, nose and throat irritations, impaired lung function, coughing and wheezing.

Social Effects

Nitrogen dioxide is acidic in nature. Therefore, besides sulphur dioxide, it is another gas that will cause acid rain.

The gas, together with hydrocarbons and particulates, forms photochemical smog under sunlight. Its brown coloration obscure the sky with a yellow haze that lowers the visibility. This drives away tourists from coming.

HYDROCARBONS

Source

Hydrocarbons are compunds that have both the elements carbon and hydrogen. Motors of cars do not always burn the fuel completely. There is tiny amounts of unburnt hydrocarbons in car exhaust.

Another source of generation is from the careless of workers. Petrols and organic solvents are left unattended and exposed to air. Since those solvents are volatile in nature, these hydrocarbons pose danger to our health.

Health Effects

Certain hydrocarbons are carcinogenic. Prolonged exposure to such solvents can cause cancer (Click here for details of formation of cancer). The formation of photochemical smog renders other health problems possible.

Social Effects

Hydrocarbons are one of the components of photochemical smog. It affects our health and produces a brown haze around the city. Hydrocarbons are generally flammable. The existence of vapours induces dangers of catching fire. This leads to a lost in valuables and even lives!

OZONE

Source

Ozone [O3(g)] is a pale blue gas that exists in the stratosphere of our atmosphere as the ozone layer. It is formed from atmospheric oxygen by the absorption of ultraviolet radiation of the right energy (wavelength 250 nm).

Ozone itself undergoes photodissociation with 215-295 nm ultraviolet radiation.

Thus, ozone is constantly created and destroyed. The above reaction is responsible for the vital screening effect of ozone.

The presence of chlorofluoroarbons (CFCs) generate reactive chlorine radicals that constantly destroy ozone. The depletion of ozone layer will be discussed later.

Ozone can also be formed in the lower part of the atmosphere. It is formed by reactions between nitrogen oxides and hydrocarbons under sunlight, or by electric sparks which occur in car engines or electrical appliances like photocopiers. In nature, the gas can be generated during lightning.

Health Effects

Ozone is harmless when it is in low concentrations. The gas itself is a respiratory irritant. It penetrates into small airways and the lung, causes pulmaonary oedema at high concentrations. Other illnesses include lung fibrosis and reduces lung function. It precipitates asthma attacks.

Social Effects

Ozone layer in the stratosphere filters out 99% of dangerous ultraviolet radiation from the sun. The thnning of the ozone layer may lead to an increase of skin cancer and eye cataract. The presence of ‘ozone hole’ over Antarctica and the southern hemisphere has introduced incidence of increasing victums of skin cancer. The yield of crops may also decrease. The expanse in medical cure and economical loss in food is uncountable.

PARTİCULATES

Source

Particulates make up smoke. They may be ashes from burning of fuels. If fossil fuels (like coal and oil) are burnt, the tiny particules formed are mainly soot (carbon) from incomplete combustion. Incineration plants, factories and diesel vehicles are sources of emission.

Health Effects

Smaller particulates can penetrate into small airways and lung bypassing the ‘muco-ciliary defence’ (The trapping of germs and dust by secreted mucus and cilia on epithelium along the respiratory tract.). Soot particles may blacken the alveoli, causing damage to the delicate epithelial linings. Toxicity depends on the concentration accumulated and linked to the increased risks of respiratory and cardiovascular illnesses and death. Cancer may also be induced.

The suspension of particulates in the air reduces the ground level light intensity. This lowers the rate of photosynthesis. The deposit of smoke may coat plant leaves, reducing photosynthesis by preventing light from penetrating or by blocking stomata.

Social Effects

Smoke, ash and soot become deposited on clothes, cars and buildings. They are costly to clean. The visibility reduces when there is smoke. This highly affects the safety of navigation and aviation. It is a reduction of appeal on tourists to come to a smoky, choky place

LEAD

Source

Lead is a heavy metal that is used to make water pipes, but most lead comes from emission of cars. A lead compound, tetraethyl lead(IV) [TEL, (C2H5)4Pb] is added to petrol acts as an anti-knock agent so as to assist the even burning of fuel inside the engine. The combustion of this leaded petrol deposits metallic lead and lead(II) oxide in the engine surface. So some ‘lead scavenger’ like 1,2-dibromoethane is also added to petrol. This converts the lead into volatile lead(II) bromide that carries away in the exhaust.

Health Effects

Each year, around 50 000 tonnes of lead is released to the atmosphere by UK. Much of this is deposited close to roads. The remains would be absorbed by the lungs that cause the following adverse effects:

Digestive problems, e.g. intestinal colic

Impairing the functioning of the kidney

Anaemia

Nervous problems, including convulsions

Brain damage and mental retardation in children

CHLOROFLUOROCARBONS

Source

Chlorofluorocarbons (CFCs) are a family of compounds containing chlorine, fluorine and carbon. They are in general unreactive, having low flammability, toxicity and solubility in water.

The major sources of CFCs are aerosol propellants, cleaning solvents, refrigerants and plastic blowing agents.

Aerosol propellants

CFCs such as trichloromethane (CCl3F) and dichlorodifluoromethane (CCl2F2) are normally packed with materials like paint, insecticide or cosmetic preparations in pressurised containers. Upon depressurisation by opening the valve, the propellant vaporises and expels the materials inside the can in the form of aerosol spray.

Cleaning solvents

CFCs like trichlorofluoroethane (CCl2FCClF2) can dissolve grease and are widely used as solvents in cleaning electric components and metals.

Refrigerants

Freon is a series of CFCs. Dichlorodifluoromethane (CCl2F2) is the most important one. Freons absorb heat of vaporisation on evaporation resulting in the cooling of the surroundings. they are widely used as refrigerants in refrigerators and air conditioning units.

Foam plastic blowing agent

In making foam plastic, a volatile CFC, trichlorofluoromethane (CCl3F) is incorperated in the plastic. The heat evolved during the polymerisation reaction vaporises the CFC which then forms tiny bubbles in the plastic.

Social Effects

Due to their inert behaviour, the once emitted CFCs can stay in the atmosphere for a long time (a few tens of years). They will not be broken down by rainwater. The prolonged effect of CFCs is the depletion of ozone layer. Ultraviolet light generates chlorine radicals that destroy ozone molecules and thus the equilibrium of ozone in the atmosphere. The increased intensity of sunlight may induce health complications (skin cancer, eye cataract) and ecological disasters. (Global warming leads to melting of ice caps in the polar regions. The low-lying land becomes flooded.)

Unpolluted rain water is slightly acidic owing to the presence of carbon dioxide in the air. Its pH is at 5.7.

Therefore, rain water with pH values lower than 5.7 is called acid rain. In some parts of the world,a pH as low as 2.5 in rainwater has been recorded.

The Cause

Sulphur dioxide

It is the primary cause of acid rain. Sulphur dioxide is released from burning of fossil fuels and industrial plants.

The sequence of changes from the emitted gas to acid is at follows:

[Note: The actual pathways are more complex.]

The forming of sulphur trioxide from sulphur dioxide is influenced by the prevailing atmospheric conditions:

sunlight

temperature

humidity

presence of hydrocarbons

nitrogen oxides

particulates

Besides the formation of sulphuric acid [sulphuric(VI) acid], sulphurous acid [sulphuric(IV) acid] is also formed.

Nitrogen oxides

It is another cause of acid rain. Nitrogen oxides are released from vehicles and power plants.

The sequence of changes are as follows:

[Note: The actual pathways are more complex.]

Effects

Vegetation

Acid rain washes away esssential nutrients that the plants are in need. In adition, it makes the soil acidic and aids the release of aluminium and copper ions which are harmful to plants.

A woodland in Germany in 1972.

The same spot in 1983. Notice that acid rain has destroyed the forest.

Aquatic life

When pH is less than 4.5, calcium metabolism in fresh water fish will be affected, leading to poor health and stunted growth. As a result, diversity and population of some fish species will be reduced.

Building materials

Acid rain will cause damage to common building materials (such as limestone and marble), statues and monuments.

Many metals will become oxidised. Iron corrodes with the presence of acid rain to form rust. The cost of maintainance of iron structures is high in highly polluted areas.

Photochemical smog is a mixture of pollutants which includes particulates, nitrogen oxides, ozone, aldehydes, peroxyethanoyl nitrate (PAN), unreacted hydrocarbons, etc. The smog often has a brown haze due to the presence of nitrogen dioxide. It causes painful eyes.

The Cause

The condition needed for the formation of the smog are present in modern cities. They included sunlight, hydrocarbons, nitrogen oxides and particulates which act as catalyst.

These are the equations in the formation of photochemical smog.

Case Study

On 9 December 1952, foggy conditions developed over London. Being very cold, most houses kept fires burning, with coal as the major fuel. The smoke from these fires mixed with the fog and was unable to disperse, resulting in a smog which persisted for 4 days. The pH of air during the Great London Smog was as low as 1.6. During this period some 4000 more people died than would expected at this time of the year. Most of these additional deaths were due to respiratory disorders.

New York City, before and after a photochemical smog.

Effects

It can cause headaches, eye, nose and throat irritations. It may cause the lung function impaired, coughing and wheezing.

It can cause rubbers and fabrics to deteriorate.

It can damage plants, leading to the loss of crops.

The Cause

Ozone layer is situated in the stratosphere of the atmosphere. Ozone is a blue gas that gives our sky blue in colour when the weather is fine. The ozone there is kept in constant concentration by the action of ultraviolet light.

Reactions responsible for the destroy of ozone:

Reactions responsible for the formation of ozone:

Under this natural equilibrium, the rate of destroy equals the rate of formation. Therefore, the concentration of ozone is fairly constant in the stratosphere.

Chlorofluorocarbons (CFCs) is the killer of ozone. They generate chlorine radicals that attack and destroy ozone molecules. CFCs are important compounds in industry and domestic uses. This renders the depletion of ozone layer severe. Now a region of low ozone concentration (commonly called the ‘hole’) is situated over Antarctica and the Arctic region.

Why CFCs are accumulated?

There are 3 major sources of escape of CFCs:

escape into the atmosphere during use

scrapping of refrigerators and air conditioners

disposal of foam plastics

CFCs have a relatively long lifetime. They are inert in nature that gives enough time for them to be transported into the stratosphere. For instance, trichlorofluoromethane (CCl3F) has a lifetime in the atmosphere of 75 years. Their low solubility in water makes them difficult to be removed by rainfall or dissolution in the vast ocean.

Mechanism

It is a complex chemical process. The following just gives an outline.

Chain initiation

Chain propagation

The depletion of ozone molecules is greater than the formation of ozone. The balance of concentration is disturbed here. Also the chlorine radical is regenerated, the presence of one such radical can effectively destroy many ozone molecules.

The map showing on the right shows us the total ozone present in the Southern Hemisphere in October 1994. This satellite map represent the different ozone concentration by means of colours. The vast pink area is the area of lowest ozone concentration.

Chain termination

Stratospheric clouds & ozone depletion

Various chemists and atmospheric scientists have been contributed in the study of ozone depletion over Antarctica from the mid-1970s. A puzzling phenomenon happens in which the rate of depletion maximises in September and October, the beginning of Antarctica spring. About 70% of ozone is destroyed in the stratosphere (the height of 12 and 30 km).

Recent studies shows that the ozone hole is formed by the interaction of both chemical and physical effects. Photodissociation of CFCs generates free chlorine radicals (Cl·). They destroy ozone molecules and form chlorine monoxide (ClO·). The two radicals undergo reactions with other atmospheric contents, like methane (CH4) and nitrogen dioxide (NO2):

Neither HCl nor ClONO2 reacts directly with ozone. As more Cl· and ClO· are tied up in these so-called chlorine ‘reservoir’. No further destruction of ozone happened.

The presence of polar stratospheric clouds (PSCs) accelerates the depletion of ozone. This form of uncommon clouds removes nitrogen dioxide from the atmosphere. This stops the removal of ClO·. The crystalline surfaces of clouds acts as seeds which catalyse the formation of chlorine (Cl2).

When spring approaches (in September), the chlorine formed is photodissociated by sunlight into its free radicals. They begin to attack ozone molecules again. Due to the lack of nitrogen dioxide in the atmosphere, the ClO· produced is not tied up in the chlorine ‘reservoir’. It self-combines to form a molecule of Cl2O2. And then it photodissociates into oxygen (O2) and free chlorine radicals.

The cycle of destruction begins anew. The PSCs make the free chlorine radicals more readily to destroy more ozone molecules. Each single radical may destroy thousands of ozone molecules before deactivated by a hydrocarbon or nitrogen dioxide.

The mass destruction continues into November. The warming temperature and wine currents break up the clouds. The destruction ends and the ozone-lack air flows out into the southern hemisphere. The overall ozone concentration in these areas decreases.

The effect of ozone depletion in Antarctica is severe, however, the ozone in the Arctic region should not be neglected. There is a trend showing the concentration of ozone there starts decreasing (over 30%). Global warming is a problem that our human race must face.

Effects

Ozone layer in the stratosphere filters out 99% of dangerous ultraviolet radiation from the sun. The thinning of the ozone layer may lead to an increase of skin cancer and eye cataract. The presence of ‘ozone hole’ over Antarctica and the southern hemisphere has introduced incidence of increasing victims of skin cancer. The yield of crops may also decrease. The expanse in medical cure and economical loss in food is uncountable.

The increase in intensity of sunlight may induce global warming that melt the ice caps at the poles. If this happens, the sea level will rise from a few centimetre to a few metre. The low-lying areas will become underwater. It is an ecological disaster. However, the economic centres are always located along the coast. Hence flooding can lead to great economical loss.

The cause

A greenhouse is a glass-built building for growing plants. With illumination from the sun, heat enters the house with little of it escaped as the glass traps it. The temperature inside the house ismuch higher than that of air outside. Plants grow there can have more warmth and healthier.

Our atmosphere is like a huge greenhouse. Greenhouse gases, like carbon dioxide, acts like the glass of a greenhouse. The changes in climate of the Earth and the subsequent effects are called greenhouse effect.

What are greenhouse gases?

Name of gas

Contribution

Source(s)

Carbon dioxide

(CO2)

50%

From burning coal and oil, and the removal of vegetation

Chlorofluorocarbons

(CFCs)

20%

From air conditioners, refrigerators and aerosols

Methane

(CH4)

16%

From rice growing, animal waste, swamps and landfills

Ozone

(O3)

8%

From air pollution

Nitrous oxide

(N2O)

6%

From fertilizers and burning of coal and oil

Source: Global Ecology Handbook

How the problem intensifies

The burning of coal and oil in cars, power stations and factories gives out huge amounts of carbon dioxide and nitrogen oxides into the atmosphere.

The rapid growth of population needs more food. More cattles, sheep, etc., are reared. More people breathe out more carbon dioxide, and the waste of animals generates methane.

Forrests are cleared or burnt for development. Fewer plants can contribute for the absorption of carbon dioxide that maintains the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. The level of carbon dioxide increases.

Carbon dioxide and greenhouse effect

Much carbon dioxide is absorbed into oceans or used by plants for photosynthesis. Nevertheless, the production rate is higher..

Chemists have monitored atmospheric carbon dioxide concentration since 1958. Analysis of air trapped in ice cores from the polar regions permits us to know the past carbon dioxide levels from about 160,000 years ago. The level is fairly constant since the past ice ages some 10,000 years ago. Until the industrial revolution some 300 years ago, the concentration of carbon dioxide has increased by about 25%.

The accumulation or the gas has caused absorption of radiant heat. The climate changes.

The impact

Greenhouse effect may be beneficial. When the Earth is warmer, there may be an increase in agricultural production. But the problem is that the amount of greenhouse gases increases dramatically. It grew 3 times in the past 100 years. Such rising may induce harmful effects to the environment:

Rise of sea-level

Climates do change naturally over long periods of time. However, the Earth becomes warmer in the recent decades. It was found that 9 hottest years on record occured during the past 14 years. The mean Earth temperature in 1997 was 0.43°C higher than the past 26 years.

Global warming causes the polar ice sheets melt. It increases the sea-level. It will possibly rise 18 cm by 2030 and 58 cm by 2090. Flooding will probably occur in lowlands. Many cities along the coast may be under sea water.

Changing rainfall patterns

Warming also affects rainfall and food production. Some places have an increment in rainfall and some will decrease. There may be flooding or drought in various farmlands. Food is important for lives. That means more people, especially in the developing countries, suffer from hunger.

12 Temmuz 2007

Deney Adı :soğan Zarının İncelenmesi ,plazmoliz Ve Deplazmoliz Olaylarınıng

DENEY ADI :Soğan Zarının İncelenmesi ,Plazmoliz ve Deplazmoliz OlaylarınınGözlenmesi.

DENEYİN AMACI :Bitki hücresine örnek olarak soğan zarını mikroskopta kısımlarının tanıtılması ve bununla birlikte diffüzyon ve osmoz olaylarının somut bir şekilde öğrenciye kavratılması .

ARAÇ VE GEREÇLER :

Mikroskop

Soğan

Metilen mavisi

Tuzlu su

Bisturi veya jilet

Lam ve lamel

DENEYİN YAPILIŞI :

Bisturi veya bir bıçak ile dörde bölünen (kuru) soğanın bir dilimi alınır ve içinden bir katman çıkarılır .Bu çıkarılan katmanın iç kısmının üzerindeki zar jilet aracılığıyla lam ve lame l arasına sığacak biçimde küçük parçalar halinde kareler şeklinde kesilir.Kesilen bu parçalar lam üzerinde bir damla su eşliğinde lam ve lamel arasında hava kalmayacak şekilde yerleştirilir ve mikroskop altında şekillerden yararlanılarak incelenir .

Deneyin ikinci basamağında ise soğan zarına tuzlu suyun iyice doyurulabilmesi için lam ile lamelin bir kenarından tuzlu su ilave edilirken diğer kenarından kurutma kağıdı ile su biraz emdirilir ve hücredeki değişim gözlenir.Bu deney aynı şekilde saf su ilavesi ile de yapılmalıdır ki aradaki fark iyice gözlenebilirsin.Bu ikinci deney tuzlu su ile hazırlanmış preparat ve saf su ile hazırlanmış preparat ile de daha kolayca yapılabilir ayrıca preparatlarda metilen mavisi de kullanılabilir.

DENEYDEKİ ŞEKİLLER :

DENEYİN ADI :Kuru kumun özgül kütlesinin ölçülmesi.

DENEYİN AMACI :Kuru kumun özgül kütlesinin hacminden yararlanılarak bulunması .

ARAÇ VE GEREÇLER :

Elekten elenmiş ince kum (70gr )

Hassas terazi ve gram takımı

Beher (250 ml)

Ölçekli cam silindir (100-200g)

Su

Dosya kağıdı

DENEYİN YAPILIŞI:

Dosya kağıdını 4 eşit parçaya bölünüz.bunların bir parçasının üzerine kütlesini tartacağımız kuru kumdan bir miktar tartınız.kağıdın diğer parçasını terazinin gram konacak sağ kefesine koyunuz.kağıt üzerine koyduğunuz kuru kumun terazinin diğer kefesine koyunuz. Kağıt üzerine koyduğumuz kuru kumu terazin diğer kefesine koyarak tartınız ve sonucu kaydediniz.

Kütlesini ölçtüğünüz kuru kumu ölçekli ,silindirlerden birinin içine boşaltınız.İçinde kuru kum bulunan bu silindirin tabanını düz bir zemine vurarak kum tanelerinin iyice yerleşmesini sağlayın.Kuru kumun hacmini kaydediniz.

İkinci bir ölçekteki kaba takriben 50 ml su koyunuz.Bu sudan ,içinde kuru kum bulunan ölçekli kaba kum yüzeyinden 2 cm yukarıda su düzeyi olacak şekilde su boşaltınız.boşalttığınız suyun hacmini kaydediniz.bu karışımdan gaz kabarcıklarının çıkışı tamamlanıncaya kadar bekleyiniz ve karışımın hacmini kaydediniz.

Aldığınız verilerden yararlanarak ince kuru kum taneleri arasındaki boşluğun hacmini,kuru kumun gerçek hacmini bulup ,kuru kumun özgül kütlesini hesaplayınız.

M kağıt :2 gr

M kum :15 gr

Vkum :21ml

Vsu:10 ml

Vsu+Vkum :18ml

Vboşluk:21-18=3ml

d=m/v

d=15/3=5gr/ml

TEORİK BİLGİ:

MADDE :Maddeler katı ,sıvı ve gaz hali olmak üzere 3 halde bulunurlar .

Ortak özellikleri:

Eylemsizlik :Maddenin bulunduğu durumu koruma isteğidir .

Hacim :Maddenin uzayda kapladığı alandır .

Kütle:maddenin ağırlığın yerçekimine oranıdır .

Farklı özelliklerinden biri yoğunluk farkıdır .Yoğunluk cismin kütlesinin hacmine oranıdır.

ÖĞRENCİ KAZANIMI :Katıların arasında kabarcıkların olduğunu ,fakat sıvılar arasında bu kabarcıkların daha az olduğu gözlenir .

TEORİK BİLGİ :

Hücre:Canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre zarı :Stoplazmayı çepeçevre sararak hücreye şeklini veren kısımdır .Hücreyi destekler ve dış etkenlerden korur.hücrenin madde alış verişini sağlar.esnek ,seçici geçirgen ,saydam ve incedir .

Stoplazma:Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan bir sıvıdır.Stoplazma içinde büyük ortamda su bulunur.Stoplazma hücrenin varlığını sürdürebilmesi için gerekli tüm olayların gerçekleştiği yerdir.

Endoplazmik retikulum :Stoplazmada hücre zarı ile çekirdek zarı arasında ki zar sistemidir.Hücre içinde madde iletimini sağlar.

Golgi aygıtı :Endoplazmik retikulum üzerinde bulunur .Hücrede oluşan maddelerin paketlenmesini sağlar.

Ribozom:Protein sentezinde görev yapar .

Mitokondri:Hücre solunumunda işlev görür.Hücre için gerekli enerjiyi üretir.

Lizozom :Hücre içi sindirim enzimi taşır .

Sentrozom:Yalnız hayvan hücresinde bulunur .Hücre bölünmesinde görev yapar .

Koful:İçi sıvı ile doludur .Kofulun içindeki su ,bitki hücresinin şişkin kalmasını sağlar .Hayvan hücrelerinde küçük ve az sayıdadır .

Plastit :Bitki hücrelerinde bulunur .5 çeşittir .

Kloroplast :Bitkilere yeşil renk verir.Fotosentezde görev yapar .

Kromoplast :Çiçek ve meyvelere renk verir .

Lökoplast :Renksiz plastitlerdir .Bitkinin kök ve doku hücrelerinde bulunur .

Çekirdek zarı :Hücrenin yaşamsal olaylarını ,protein sentezini ve hücre bölünmesini kontrol eder .

Çekirdek zarı :Çekirdeği stoplazmadan ayırır .Madde alış verişini sağlar .

BİTKİ HÜCRESİ:

Hücre zarının dışında hücre çeperi vardır .

Plastit vardır .

Kofullar büyüktür.

Sentrozom yoktur .

HAYVAN HÜCRESİ:

Hücre zarı vardır .Hücre çeperi yoktur.

Kloroplast yoktur.

Kofullar küçüktür.

Sentrozom vardır .

ÖĞRENCİ KAZANIMI:Öğrencilerin osmoz,deplazmoliz ve plazmoliz hakkında bilgi edinmeleri sağlanır .

DENEYİN ADI :Su üzerindeki yağın temizlenmesi

DENEYİN AMACI:Sorunların çözümlerinde bilimsel yaklaşımı kullanabilme.

ARAÇ VE GEREÇLER:

Yağ

Pamuk

4 adet beher

su

Dereceli silindir

Seviyeyi gösteren saat

Damlalık

Kaşık

Kalem

DENEYİN YAPILIŞI:

Beherlerin içine eşit seviyede su koyuyoruz.Son beherin içindeki yağı eşit miktarlarda aynı seviyedeki su dolu beherlere damlatıyoruz.İlk beherdeki yağı pamukla,ikici beherdeki yağı kaşıkla ve son beherdeki yağıda damlalıkla sudan almaya çalışıyoruz.en kolay ve çabuk damlalıkla ,daha sonra kaşıkla ve en son pamukla suyu yağdan temizliye biliyoruz.

TEORİK BİLGİ:

Bilimsel yöntem :Problemin çözümüne ulaşmada kullanılan bilimsel metotlardır .ilk önce problem belirlenir ,daha sonra gözlemler yapılır ve veriler toplanır .Elde edilen verilerin sonunda hipotez oluşturulur .Kontrollü deneylerle hipotezin doğruluğu kanıtlanmaya çalışılır .Eğer sonuç olumlu ise hipotezimiz doğrulanır,aksi taktirde hipotez tekrar oluşturulur .

ÖĞRENCİ KAZANIMI :Petrolün temizlenmesini ve yoğunluk farkının kavratılması .Bilimsel yöntemi kullanma yeterliliğinin kazandırılması .

12 Temmuz 2007

Karbonhidratlar

KARBONHİDRATLAR

Bütün hücrelerin en önemli enerji kaynağıdırlar. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan molekülleridir. Genel formülleri Cn (H2O)n ile gösterilir. Bu moleküller, basit veya kompleks yapıda moleküller olup canlılarda enerji sağladığı gibi zar ve çeper yapılarına da katılırlar. Bitki hücrelerinin duvarlarına giren yapı elamanları karbonhidratlardır ve bitki için bir destek görevini üstlenmiştir. Bitki hücreleri su ve karbondioksitten, güneş ışığında çeşitli karbonhidratların sentezini doğrudan doğruya yapabilme özelliğine sahiptir. Buna fotosentez denir. Buna karşılık, hayvan hücrelerinin karbonhidrat sentezleme yeteneği yoktur.

Biyosferde en bol bulunan organik bileşikler karbonhidratlardır; çünkü birer polisakkarit olan nişasta ve selülöz bitkilerin en önemli depo ve yapıtaşı maddeleridir.

Karbonhidratlar molekül yapılarına göre üç grupta incelenir;

Monokkritler

Disakkaritler

Polisakkaritler

1-MONOSAKKARİTLER

Monosakaritler, (CH2O)n genel formülünde dallanmamış, biri dışında her karbon atomu bir hidroksil grubu ve bir karbonunda da karbonil oksijeni taşıyan bileşiklerdir. Karbonhidratların monomer birimlerini teşkil ederler. Eğer karbonil oksijeni zincir sonunda ise bileşik bir aldehittir ve aldoz adını alır; Eğer bir başka yerde ise Monosakkarit bir ketondur ve ketoz diye isimlendirilir.

Tabiatta en bol bulunan Monosakkarit altı karbonlu bir şeker olan D- glukozdur. Diğer bütün şeker molekülleri D- glukozdan türemiştir ve canlıların yapılarında bulunan Polisakkaritlerin tamamına yakını bu molekülün polimeridir.

İçerdikleri Karbon Atom Sayısına göre altı karbonlu olanlar (heksozlar);Glikoz, Fruktoz ve Galaktozdur. Beş karbonlu olanlar (Pentozlar); riboz ve deoksiriboz, üç karbonlulara ise trioz adı verilir. Her ne kadar doğada 8-10 karbonlu monosakkaritler bulunmuyor ise de bunları labaratuarlarda yapmak mümkündür. Monosakkaritler D ve L konfigürasyonunda olurlar.

Glikoz serbest olarak bal, üzüm ve incirde bol bulunur. Bütün polisakkaritlerin yapısını oluşturur. Fruktoz, bal ve olgun meyvelerde bol bulunur. Bunun için meyve şekeri denir. Galaktoz süt ve ürünlerinde bol bulunur. Bunun için hayvansal bir besin maddesidir. Riboz RNA`nın, ATP`nin ve bazo enzimlerin yapısında bulunur. Deoksiriboz ise DNA`nın yapısında bulunur. Bütün basit monosakkaritler beyaz kristal yapıdadır. Suda kolayca çözünürken apolar çözücülerde çözünmezler.

2- DİSAKKARİTLER

Disakkaritler, iki monosakkaritin glikozit bağıyla birleşmesiyle oluşan şekerlerdir. Bu tür reaksiyonlara Dehidrasyon reaksiyonları denir ve oluşum esnasında su meydana gelir eğer su harcayıp disakkaritler yapı birimlerine parçalanırsa böyle reaksiyonlarada hidroliz reaksiyonları denir. Bilinen disakkaritler, Sakkaroz, Maltoz ve Laktoz molekülleridir.

Maltoz = Glikoz + Glikoz

Laktoz = Glikoz + Galaktoz

Sükroz = Glikoz + Fruktoz

Maltoz ve sükroz bitkilerden, Laktozda insan ve memeli hayvanlardan sağlanır.

12 Temmuz 2007

Sorular Ve Cevaplari

sorular ve cevaplari

s-1-Hücre nedir?Hücre şekli çizerek üç ana bölümünü gösteriniz.

c-1-Hücre tüm canlıların en küçük yaşam birimidir.yaşamsal olayların tümü hücreler içinde geçer.

s-2-Hücreyi dış ortamdan hangi yapı ayırır?

c-2-Hücreyi dış ortamdan HÜCRE ZARI ayırır.

s-3-Hücre zarının görevi nedir?

C3-Hücre zarının görevi;hücreyi dış ortamdan korur,zararlı maddeleri hücre içine almaz ve yararlı maddeleri hücre içinde tutar.

s-4-Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı madde nedir?

c-4-Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı madde

s-5-Mitokondri, endoplâzmik retikulum,golgi cisimcikleri ve kofulların görevlerini açıklayınız.

c-5-Mitokondri:Fasulye şeklindedir ve hücrenin enerji santralidir.

Endoplâzmik retikulum:Hücrenin taşima işlemini yapar.

Golgi cisimcikleri:Endoplâzmik retikulum tarafından gönderilen protein ve diğer maddeleri paketleyip düzenler.

Koful:Su ve besin depolarlar.

s-6-Çekirdek içerisindeki hangi yapılar ,hücrenin kalıtsal maddelerini içerir?

c-6-

s-7-Sitoplazmada hangi organeller vardır?

c-7- Sitoplazmada ; endoplâzmik retikulum, Mitokondri,koful,plâstit,lizozom,ribozom ve sentrozomdur.

s-8-Hayvan hücresi ile bitki hücresi arasında yapı ve şekil bakımından ne gibi farklılıklar vardır?

c-8- Bitki hücresi Hayvan hücresi

-Hücre çeperi vardır -Hücre çeperi yoktur

-Köşeli bir yapidadir -Yuvarlak veya yuvarlaga yakindir

-Kloroplâst vardır -Kloroplâst yoktur

-Sentrozom yoktur – Sentrozom vardır

-Koful sayısı bir kaç tane ve -Koful sayısı çoktur ama küçüktür

büyüktür

s-9-Doku nedir? Kısaca açıklayınız.

c-9-Çok hücreli canlılarda,yapı ve işlev yönünden birbirine benzeyen hücreler ile hücreler arası maddelerden oluşan yapıya DOKU denir.

s-10-Bitkisel dokular hangi ana gruplara ayrılarak incelenir?

c-10-Meristem(sürgen) doku ve değişmez doku olmak üzere iki ana grupta incelenir.

s-11-Bitkinin boyuna ve enine büyümesini hangi dokular sağlar?

c-11-Bitkinin boyuna ve enine büyümesini uç meristemi sağlar.

s-12-Yaş halkasi nedir?Nasil oluşur?

c-12-Yaş halkasi bitkinin yaşini hesaplamamiz için olan ve bitkilerde bulunan bir halkadir.

Yaş halkasi her sene çogalir.

s-13-Değişmez doku çeşitleri nelerdir?

c-13-Değişmez doku çeşitleri;Koruyucu doku,parenkima dokusu,iletim dokusu,destek dokusu ve salgı dokusudur.

s-14-Bitkilerde koruyucu doku çeşitleri nelerdir?Her birinin işlevini kisaca açiklayiniz.

c-14-Bitkilerde koruyucu doku çeşitleri;Epiderm ve peridermdir.

Epiderm:Koruyucu bir dokudur.

Periderm:Mantarlaşmiş, koruyucu bir dokudur.

s-15-Bitkilerde parankima,iletim,destek ve salgı dokularının işlevlerini kısaca açıklayınız.

c-15-Parenkima:Su depolar.

İletim:Kökten yaprağa su ve madensel dokuların,yapraktan köke besinlerin iletilmesini sağlar.

Destek:Hücre çeperlerinde sertliği ve dikliği sağlar.

Salgı:Salgı oluşturur.

s-16-Çiçekli bitkilerde bulunan organları yazınız.

c-16-Çiçek,yaprak,iletim boruları,gövde ve köklerdir.

s-17-Kök çeşitleri nelerdir?Örneklerle açiklayiniz.

c-17-Kök çeşitleri:Saçak kök,kazik kök ve kazik depo köktür.

s-18-Topraktaki suyu hangi tip kökler emer?

c-18-Topraktaki suyu emici tüyler emer.

s-19-Tek yıllık bitkilerin gövdesi hangi cinstir?

c-19-Tek yıllık bitkilerin gövdesi otsu gövdedir.

s-20-Çok yıllık bitkilerin gövdelerine ne denir?

c-20-Çok yıllık bitkilerin gövdelerine odunsu gövde denir.

s-21-Otsu ve odunsu gövdelere örnekler veriniz.

c-21-Otsu papatya,odunsu da meşe agaci.

s-22-Gövdenin görevleri nelerdir?

c-22-gövde topraktan gelen su ve suda çözülmüş madensel tuzlari yapraklara,yapraklarda yapilan besin maddelerini bitkinin her tarafina dagitir.

s-23-Yumru gövde nedir?Örnekler veriniz.

c-23-Besin depo eden toprak altı gövdeye yumru gövde denir.Örneğin patates yumru gövdedir.

s-24-Yaprakları ayalarına,damarlarına ve kenarlarına göre sınıflandırınız.

c-24-

s-25-Gözenekler yaprağın hangi yüzünde daha çok bulunur?

c-25-Gözenekler yaprağın ön yüzünde daha çok görülür.

s-26-Yaprağın görevleri nelerdir?

c-26-yaprağın görevleri:

1.Terleme yaparak kökün topraktan su ve suda çözülmüş hâlde bulunan madensel maddeleri almasina yardimci olur.

2.Solunum yapar.Solunum için gerekli oksijeni havadan alıp solunum sonucu açığa çıkan karbondioksiti havaya verir.

3.Klorofil yardımıyla fotosentezi gerçekleştirerek besin yapar.

s-27-Bir yaprağın görünür kısımlarını yazın.

c-27-Bir yaprağın yaprak sapı,yan damarı,orta damarı ve yaprak ayası gözükür.

s-28-Fotosentez olayına giren ve çıkan maddeler nelerdir?

c-28-Karbondioksit su ve ışık enerjisidir.

s-29-Besinlerde depolanan enerji hangi işlem sonucu açiga çikar?

c-29-Solunum sonucunda açığa çıkar.

s-30-Fotosentez ile solunum arasındaki farkları açıklayınız.

c-30- Fotosentez Solunum

Enerji -Alınır -Verilir

Ham maddeler -Karbondioksit,su -Besin,oksijen

Oluşum yeri -Yaprak ve sap hücrelerindeki -Tüm hücrelerin mitokondri ve

Klorofiller. Sitoplâzması.

Oluşum zamani -Gündüz -Karanlikta ve işikta tüm hayati boyunca.

s-33-Su altındaki bitkinin yapraklarından küçük gaz kabarcıklarının çıktığını fark etmişsinizdir.Bu kabarcıklar hangi gaza ait olabilir?

c-33-Bu kabarcıklar karbondioksit olabilir.

s-34-Fotosentez hızını etkileyen faktörler nelerdir?

s-35-Geniş yaprakli bir bitki neden çölde yaşayamaz?Kisaca açiklayiniz.

c-35-Çölde yaşayamamasinin nedeni geniş yaprakli bitkinin suya çok ihtiyaci olmasidir.

s-36-Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerinin yapraklarindaki gözenekler yapragin alt yüzeyi yerine üst yüzeyinde olsaydi ne olurdu?Açiklayiniz.

c-36-

s-37-Çiçeğin şeklini çizerek bölümlerini yazınız.

c-37-

s-38-Çiçekle üremeyi sağlayan organların adlarını yazıp açıklayınız.

c-38-

s-39-Tozlaşma nedir?Tozlaşmayi hangi etkinler saglar?

c-39-Çiçek tozlarının dişi organ tepeciği üzerine konmasına tozlaşma denir.tozlaşmayı çiçek tozları ve dişi organ sağlar.

s-40-Meyveler çiçeğin hangi kısmında oluşur.?

c-40-Meyveler tohum taslağında oluşur.

s-41-Tohum neye denir?Bir tohumun üç bölümünü yazıp görevlerini açıklayınız.

c-41-tohum taslağı oluşarak tohumu meydana getirir.tohumda meyveyi oluşturur.

s-42-Çiçekli bitkilerin üreme evrelerini özetleyiniz.

c-42-Çiçekli bitkiler ilk başta tozlaşma işlemini gerçekleştirirler.Sonra dölleşirler(kaynaşir).Ve sonucunda tohum ortaya çikar.

s-43-Yapraklarından, gövdesinden,tohumlarından ve meyvelerinden besin olarak yararlandığımız bitkilere örnekler veriniz.

c-43-Örneğin karpuz,şeftali,nar v.b. bitkiler.

s-44-Basit meyve,bileşik meyve, ve yalanci meyve nedir?Her birine örnekler vererek açiklayiniz.

c-44-Basit meyve:Derimsi bir kabukla örtülü,etli ve sulu meyvelere denir.Örneğin,erik,kiraz,kayısı,şeftali v.b.

Bileşik meyve:Minik basit meyvenin bir araya gelmesiyle oluşmuş meyvelere denir.örnegin,bögürtlen, ahududu v.b.

Yalancı meyve:Yumurtalığın değil,çoğunlukla çiçek sapının ucundaki çiçek tablasının ya da örtü yaprakarının gelişmesiyle oluşmuş bitkilere denir.Örneğin,elma ve armut.

s-45-Çiçeksiz bitkilere örnekler veriniz.

c-45-Örneğin mantarlar,su yosunları ,karayosunları,eğrelti otları çiçeksiz bitkiye örnektir.

s-46-Çiçeksiz bitkilerde hangi tür üreme biçimleri görülür?

c-46-Çiçeksiz bitkilerde hem eşeyli üreme hem de eşeysiz üreme şekli görülür.

s-47-Döl almaşi nedir?Hangi bitkilerde görülür?

c-47-Kara yosunlarının üremesinde eşeyli ve eşeysiz üremeler birbirini takip eder.Bu olaya DÖL ALMAŞI denir.Genellikle kara yosunlarında görülür.

s-48-Eğrelti otlarının üremesi nasıl olur?

c-48-Eğrelti otlarında eşeysiz üreme şekli görülür.

s-49-Çiçekli ve çiçekli bitkileri yapı ve çoğalmaları bakımından karşılaştırınız.

c-49-Çiçekli bitkiler

1.Üreme organı olarak çiçekleri vardır.

2.Kök,gövde ve yaprakları gelişmiştir.

3.Gövdelerinde iletim boruları vardır.

4.Eşeyli olarak çogalir.

Çiçeksiz bitkiler

1 Üreme organı olarak çiçekleri yoktur.

2.Kök,gövde ve yaprakları gelişmemiştir..

3.Gövdelerinde iletim boruları yoktur.

4.Eşeyli ve eşeysiz olarak çogalir.

s-50-Tüketici canlılar bitkilere niçin bağlıdır?

c-50-Bağlı olmasının nedeni aç kalmamaları için.

s-51-Yanma ve solunum olaylarıyla çok miktarda oksijen tüketilmesine karşilik Dünyadaki oksijen niçin hiç bitmez?

c-51-Bitmemesinin nedeni tonlarca ağaç ,yeşillik olmasıdır.

s-52-Asit yağmurları nasıl oluşur?Asit yağmurları bitkileri nasıl etkiler?

c-52-Egzoz ve bacaların dumanlarından çıkan azot dioksit,kükürt dioksit gibi gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit damlacıkları oluşur.Asit yağmurları ormanları,çiçekleri ve birçok bitkileri tahrip eder.

s-53-Ormanların yok olması ile sera etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır?

c-53-İkisi de havadan dolayı oluşur.

s-54-Hayvansal dokuların görevleri nelerdir?Kısaca açıklayınız.

c-54-

-canlıyı korur

-salgı yaparlar

-Vücuda destek olurlar.

-Besinlerin ve oksijenin hücrelere taşinmasini saglarlar.

-Üreme,kan yapımı gibi olaylarda görev alırlar.

s-55-Hayvansal doku çeşitleri nelerdir?

c-55-Hayvansal dokular dört ana grupta incelenir:1.Epitel doku2.Bağ dokusu3.Kas dokusu 4. ise Sinir dokusudur.

12 Temmuz 2007

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser nasıl oluşur?

Hücreler doğar, gelişir ve ölürler. Bu olay genetik bir kontrol altındadır. Bu kontrolün, kalkması ile dengenin bozulması sonucu, ya çok sayıda oluşmaları ya da oluşan hücrelerin ölmemeleri sonucu çoğalan hücreler tümör dokusunu oluşturur. Hücrelerdeki bu olayların gelişmesine neden alan bir çok kanser yapıcı (kanserojen) madde vardır.

2. Kanserin belirtileri nelerdir?

Kanser belirtileri ortaya çıktıktan sonra artık hastalığın ilerlediği anlaşılır. Amaç, bu belirtiler ortaya çıkmadan hastalığın çok erken dönemde yakalanmasıdır. Kanserin oluştuğu yere göre belirtileri vardır.

Vücudun herhangi bir yerinde ele bir kitlenin gelmesi, ses kısıklığı, inatçı öksürük, dışkılama düzeninde değişiklik, derideki benlerin şekil, büyüklük ve renk değişiklikleri, kapanmayan yaralar, herhangi bir yerde kanama, kanser belirtisi olabilir.

3. En sık görülen kanserler?

En sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat ve kalın barsak kanseri. Kadınlarda meme, rahim ağzı, akciğer ve kalın barsak kanseridir.

4. Çağdaş kanser tedavisinde izlenen yol nedir?

Günümüzde kanser tedavisi multidisipliner yani bir çok dalın bir arada işbirliği ile gerçekleşir. Burada medikal onkolog, cerrah, patolog, radyolog ve radyasyon onkoloğunun bir arada karar vermesi gerekir. Bu günün tedavi yöntemleri cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir. Önemli olan bu yöntemleri yerinde ve doğru olarak kullanmaktır.

5. Tedavilerdeki başarı oranı nedir?

Bu gün her türlü kanser erken yakalandığı takdirde tedavisi mümkündür. Erken olan cerrahi ile çıkarılan tümörlerin bir kısmı tekrarlayabilir ve yayılabilir, bunları önlemek için ilave tedavi yöntemleri kemoterapi ve radyoterapinin kullanılması gerekebilir. İleri devredeki kanserlerde ise kemoterapi ile bir kısmında hastalığı tedavi etmek mümkündür ancak bu devrede genellikle kemoterapi hayatı uzatmak, hastanın hayat kalitesini artırmak için kullanılmaktadır.

6. Erken teşhis konusunda insanlar yeterince bilinçli mi?

Erken tanı konusunda toplumun bilinci gün geçtikçe artmaktadır. Kanser, erken yakalandığı takdirde tedavisi mümkün bir hastalıktır. Onun için kişilerin kanserden korkmadan, sağlıklı iken her yıl düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekir. Erken yakalanan kanser sayılarında gün geçtikçe artış olmaktadır.

7. Kanserin gen terapileriyle tedavisi konusunda nasıl gelişmeler oldu?

Genetik çalışmalar iki yönde olmaktadır. Birincisi kansere neden olan genetik bozukluğun tespiti, diğeri bu bozukluğun düzeltilmesidir. Bu gün birincisi ile ilgili çok yo1 alınmıştır. Tedavi konusu ise henüz yenidir, ümit vermektedir ancak halen araştırma safhasındadır

kaynak:AcıbademHastanesi

Akciğer Kanseri

Akciger kanserleri sik rastlanan ve önemli bir hastalik midir?

Tüm dünyada erkeklerde ve ayni zamanda dünyanin bir çok ülkesinde kadinlarda en sik rastlanan kanser türüdür. Bir çok kanser türünde giderek azalma söz konusu iken akciger kanserine rastlanma sikligi maalesef giderek artmaktadir. Tüm dünyada erkek ve kadinlarda halen en öldürücü kanser türüdür. Genel ölüm nedenleri arasinda dünyada ikinci sirada yer almaktadir.

Akciger Kanserinin sebebi nedir?

En iyi bilinen neden sigara içilmesidir. Bazi mesleklerde çalisma, hava kirliligi, radyasyon, genetik faktörler, beslenme aliskanliklari gibi adi geçen diger nedenlerin hiç birisi sigara ile mukayese edilecek kadar önemli degildir.

Ak toprak kanser yapar mi?

Ülkemizin bazi yörelerinde bulunan ak toprak, gök toprak olarak bilinen asbest veya zeolit içeren toprakla temas akciger kanseri yapmaktadir. Duvar sivama ve yer döseme amaçli kullanilan ve bebeklerin altina konan bu topragin bulundugu alanlarda yasayanlarda akciger ve akcigeri örten zardan köken alan kanserlere çok sik rastlanmaktadir.

Akciger kanseri bir meslek hastaligi midir?

Evet. Bazen akciger kanseri bir meslek hastaligi seklinde ortaya çikar. Örnegin radyolog hekimler ve diger radyasyonla çalisanlarda ve asbest sanayiinde çalisanlarda akciger kanserleri çok daha fazladir. Asbest bir ses ve isi yalitim maddesi olarak sanayide kullanilmaktadir. Bu is kollarinda (fren ve balata üretimi, gemi ve uçak sanayii, asbestli tugla ve yapi malzemeleri üretimi gibi…) çalisanlarda akciger kanserleri bir meslek riski olarak ortaya çikmaktadir.

Akciger kanserinin sigaradan oldugu kesin midir?

Kuskusuz. Sigara ile akciger kanseri arasindaki sebep-sonuç iliskisi dogru orantilidir. Bir kisi sigaraya ne kadar erken yasta baslarsa, günde ne kadar çok sayida ve ne kadar uzun süre sigara içerse, içtigi sigaradan ne kadar derin dumani içine çekerse akciger kanseri olma riski o kadar fazladir.

Sigara içmeyen akciger kanseri olmaz mi?

Olabilir. Ancak bu, çok daha az rastlanir bir durumdur. Oysa, sigara içen bir kisinin akciger kanseri olma riski içmeyene göre 13 ile 22 kat daha fazladir.

Akciger kanserlerinin hepsi sigaradan mi olusmaktadir?

Akciger kanserlerinin %95′ inde sebep sigaradir.

Önlenebilir kanser ne demektir?

Bazi hastaliklarin -örnegin genetik hastaliklar gibi- nedenleri çok iyi bilinmez yada, bilinse bile bunlardan kaçinmak olasi degildir. Oysa diger bazi hastaliklar degistirilebilir çevresel faktörlerle -mikroorganizmalar, beslenme aliskanliklari, is ve çalisma kosullari, hava kirliligi gibi- iliskilidir. Bu faktörler kontrol altina alinabilir ve degistirilebilirse hastalik önlenebilmektedir.

Akciger kanseri olmamak için ne yapmaliyim?

Akciger kanserleri sigarayla ortaya çiktigindan önlenebilir kanser türü olarak kabul edilmektedir. Sigara kullanmamakla bir kisi akciger kanseri olma olasiligini çok büyük ölçüde ortadan kaldirmis olmaktadir.

Akciger kanseri irsi midir?

Ailede akciger kanseri öyküsünün olmasi sigara içmemek için en önemli nedenlerden birisidir. Çünkü akciger kanserinin ortaya çikisinda genetik faktörler de rol oynamaktadir. Amcanizin, babanizin, kardesinizin akciger kanserine yakalanmis olmasi eger sigara içiyorsaniz sizin için bir erken uyaridir. Bu uyariyi dikkate almazsaniz sizin yakinlariniz da sizin yasadiginiz türden bir aciya hazirlikli olmalidirlar.

Hiç bir sikayetim yok. Yine de korkmali miyim?

Saglikla ilgili her hangi bir yakinmanizin olmamasi çok güzel. Ancak, bu yaniltici olabilir. Bazen hastalik uzun süre kendini belli etmeden ilerleyebilmektedir. Sigara içiyorsaniz korkmalisiniz! Gerçekten sizi rahatlatacak bir sözü söyleyebilecek durumda degiliz.

Üç yil sigara içip biraktim. Kanser olma ihtimalim ne kadar?

Sigaranin kanser yapici etkisi uzun yillar kullanildiktan sonra kendini göstermektedir. Sigara içen bir kisi sigarayi kaç yil içerse içsin biraktiktan sonra akciger kanseri olma riski giderek düsmekte ve 5-10 yil içerisinde hiç içmeyenlerle ayni oranda risk tasir duruma gelmektedir.

Akciger kanserinin belirtileri nelerdir?

Tüm kanserlerde oldugu gibi kilo kaybi, halsizlik, istahsizlik yaninda; öksürük, balgam çikarma, kan tükürme, gögüs agrisi, nefes darligi, hiriltili solunum gibi akcigerlerle iliskili yakinmalar olabilir. Bunlara bazen kanserin diger organ ve dokulara yayilmasina bagli olarak vücudun degisik alanlarinda agrilar, yutma güçlügü, bas agrisi, görme, denge bilinç bozukluklari vs gibi bir çok farkli sikayetler eklenebilir.

Bunlarin hepsinin birlikte olmasi gerekli midir?

Hayir. Bazen hiçbirisi bulunmayabilir veya bir ikisi bulunabilir. Bazen de bu yakinmalar vardir ancak, hasta akciger kanseri degildir. Bu belirtilerin hiç biri kansere özgül degildir.

Ne zaman doktora gitmeliyim?

Eger uzun yillar sigara içiyorsaniz, yasiniz 40′ in üzerindeyse ve yukaridaki yakinmalarin biri veya bir kaçi mevcut ise hekime basvurmaniz ve akciger kanseri bakimindan degerlendirilmeniz önerilir.

Akciger kanseri nasil teshis edilir?

Yukarida bahsedilen belirtilere sahip bir kisinin öncelikle gögüs röntgeninin çekilmesi ve balgam incelemesinin yapilmasi ilk adimdir. Bunu bronkoskopi ve bilgisayarli tomografiler vd tetkikler izler.

Bronkoskopi nedir?

Agiz veya burundan ince ve bükülebilir, isikli hortum veya rijit borularla (!) akcigerlerimize kadar girilip solunum yollarimizin içten gözlenerek muayenesidir.

Bronkoskopi ne ise yarar?

Solunum yollarinda yerlesmis hastaliklarin teshisi ve tedavisi için kullanilan bir yöntemdir. Hastaligin dogrudan görülebilmesine, hasta alandan biyopsi vb islemlerin yapilarak teshis konulmasina yarar.

Bronkoskopi sadece akciger kanserlerinin teshisinde mi kullanilir?

Hayir. Solunum sistemini tutan ve bilhassa solunum yollarinda yerlesen bir çok hastaligin teshisinde rutin olarak kullanilmaktadir.

Bronkoskopinin tehlikesi yok mu?

Hayatimiz boyunca attigimiz her adimin, yaptigimiz her isin bir riski vardir. Trafige çikmanin, uçaga binmenin, yüzmenin ve daha yapageldigimiz nice isin tasidigi risk bronkoskopinin risklerinden az degildir. Bronkoskopi ve bilhassa bükülebilir cihazlarla yapilan bronkoskopi güvenli muayene yöntemlerinden birisidir. Dikkatli çalisildigi sürece ciddi bir sorunla karsilasma olasiligi son derece düsüktür.

Bronkoskopi sirasinda çok aci çekilir mi?

Bronkoskopi öncesinde hastaya anestezi uygulanir. Yani agri, öksürük, bulanti hislerinin uyanmasina mani olmak üzere solunum yolu boyunca geçici süre uyusma saglayan bir ilaç nefes yoluyla hastaya verilir. Bu islem usulüne uygun olarak yapilirsa hasta agri, aci çekmeden bronkoskopi yapilabilir.

Akciger kanseri bir kaç çesit midir?

Akciger kanserleri farkli hücre tiplerine göre gruplandirilir. Her türün seyri, tedaviye cevabi, farklidir. Tedavi planlanirken kanserin türü de bilinmelidir. Hastaligin agirligi da türüne göre farklilik gösterebilir.

Bronkoskopi yapilan kisilerde bazen sonradan kanser çikiyor mus?

Böyle bir sey asla dogru degildir. Bronkoskopi yapilan kisilerin bir kisminda zaten kanseri teshis için bu islem yapilmaktadir. Dolayisiyla bronkoskopi yapilan kisilerin bazisina kanser teshisi konmasi bronkoskopi yapildigindan degildir. Bilakis, kanser oldugu düsünüldügünden bronkoskopi yapilmistir.

Akciger kanseri teshisi konan hastaya ne yapilmalidir?

Öncelikle kanser oldugu mutlaka biyopsi ile kesinlestirilmelidir. Sadece muayene veya röntgenlerine bakarak kanser teshisi konamaz. Bunu takiben, kanser tipi belirlenmelidir. Bundan sonra ise kanserin büyüklügü, yerlesim yeri, yayildigi diger bölgeler arastirilmaldir. Bu islemlere evreleme diyoruz. Son olarak hastanin direnci, günlük yasamini devam ettirirken sahip oldugu performans tayin edilip, hasta ile konusarak tedavi karari verilmelidir.

Parça almadan tedaviye baslansa olmaz mi?

Bazi hastalar parça alinmasina (biyopsi) pek sicak bakmiyorlar. Oysa, bu yapilmadan kanser tedavisine baslanamaz. Kanser tedavisinde kullanilacak yöntemler ve ilaçlar hastaya bir çok bakimdan riskler getirecektir. Bu riskleri üstlenmesi için öncelikle kanser teshisinden ve tipinden emin olmak gerekir. Rastgele kanser tedavisi olmaz.

Parça alininca kanser yayilir mi?

Usulüne uygun sekilde, deneyimli eller tarafindan yapildigi sürece böyle bir tehlike söz konusu degildir.

Akciger kanserinin tedavisi var mi?

Elbette. Akciger kanserli hastalarda da hastanin durumuna göre çesitli tedavi sekilleri vardir. Ameliyat, radyoterapi (isin tedavisi), kemoterapi (ilaç tedavisi) destek tedavisi ve ismi burada verilmesine gerek olmayan diger tedavi yaklasimlari halen uygulanmaktadir.

Bu tedavilerle hastalik iyilesebiliyor mu?

Hangi hastalikta olursa olsun uygulanacak tedavinin %100 basarili olacagini önceden bilmek olasi degildir. Akciger kanserinde de bu tedaviler ile bazen tam sifa, bazen düzelme bazen ise sadece hastaligin ilerleyisini durdurmak mümkündür. Kuskusuz basarisiz kalinan olgular da söz konusudur. Hastanin, hastaligin ve uygulanan tedavinin türüne göre bu sonuçlar degisebilir.

Bu tedaviler gerçekten ise yariyor mu?

Bazi kanserlerde elimizdeki tedavi sekilleriyle kanseri tamamen yok etme sansi akciger kanserlerine göre çok daha yüksektir. Ancak, akciger kanserli olgularda da bu sans vardir. Hastanin bu sansini kullanmasi uygun olan tercihtir.

Akciger kanserli hasta eninde sonunda ölür mü?

Hastayi tedavi ederken amacimiz onu ölümsüz kilmak degildir. Buna kimsenin gücü yetmez. Ancak, hastaligi yok etmek, küçültmek, sinirlamak, sag kalimi uzatmak, hastanin yasam kalitesini artirmak gibi amaçlarimiz vardir. Bunlardan hangisine ne ölçüde ulasilirsa ulasilsin tedavi basarili olmus sayilmalidir. Su unutulmamalidir ki, sadece akciger kanserli hastalar için degil, ölüm hepimiz için kaçinilmazdir.

Yöremizde akciger kanserlerinin teshis ve tedavisi için gerekli imkanlar var mi?

Evet. Trabzon bu bakimdan Türkiye’ de en iyi merkezlerden birisidir. Bu hastaligin teshis ve tedavisi gerekli her türlü donanim ve ekipman mevcuttur. Hastanemizde teshisten tedaviye her türlü hizmeti vermekte ve bu hastalarimizi hiç bir dis merkeze tasinmak zorunda birakmadan onlari tedavi etmekteyiz.

Akciger kanserli hasta ne kadar yasar?

Çok sik sorulan bu sorunun cevabi maalesef bizde yoktur. Insanlarin yasamalarina ve ölmelerine karar vermek hekimlere düsmez. Hekimler kendi yasamlarinin bile ne zaman ve nasil sonlanacagini bilemezler.

Ameliyat olmadan ilaçla tedavi olsam olmaz mi?

Bazi hastalarimiz kendilerine ameliyat önerdigimizde bu sekilde bir soru soruyorlar. Oysa biz her hastaya ameliyat olmasini tavsiye etmeyiz. Ancak, hastanin tedavisi için ameliyat gerekiyorsa, bunun yerini ilaç veya isin tedavisiyle doldurmak mümkün degildir. Ameliyat için uygun bulunan hasta mutlaka ameliyat olmalidir.

Hem ameliyat hem de ilaç tedavisi birlikte uygulanir mi?

Evet. Bazen ameliyat, radyoterapi ve/veya kemoterapi birlikte uygulanabilir. Bu es zamanli da olabilir. Birbirini takip edecek sekilde de olabilir.

Ilaçla tedavi süresi ne kadar olmali?

Kanser tedavisinde kullanilan ilaçlar belirli araliklarla tekrarlayacak sekilde (kürler halinde) verilir. Hastanin ve hastaligin tedaviye cevap vermesi durumuna göre kürlerin sayisi degismektedir.

Kanser tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Yan etkiler kullanilan ilaca, ilaç veya isini uygulama teknigine, ilaç veya isinin dozuna, hastanin yasina ve organ fonksiyonlarina, birlikte kullanilan diger ilaç veya tedavilere bagli olarak degisir.

Kanser tedavisi saç dökülmesi, bulanti kusma yapar mi?

Bu sekildeki yan etkiler kanser tedavisi sirasinda sik görülmektedir. Ancak, bunlarin hepsi de tedavi tamamlandiktan sonra geri dönüslüdür. Bazi ek ilaçlarla bulanti önlenebilir. Ishaller, enfeksiyonlar, radyoterapi alaninda cilt yaniklari, yutma güçlügü, agizda yaralar ve akcigerlerde fibrozis olusabilir. Bu durumlarla karsilasmamak için gerekli önlemler alinmali ancak, buna ragmen olustugunda ise uygun sekilde tedavi edilmelidir.

Kanserle basa çikmak için bu tedaviler disinda nelere dikkat edilmeli?

Kanser teshisi çogu kez hastada bir psikolojik travmaya yol açmakta ve bunu bazen depresyon izlemektedir. Hastaligin adinin kanser olmasi her seyin bittigi anlami tasimaz. Kisinin olayi gerçek boyutlariyla tanimasi, hastaligini, tipini, agirligini ögrenmesi, kendisini bekleyen risklerden haberdar olmasi, planlanan tedavi biçimleri hakkinda ve en dogru karari vermek üzere bilgilenmesi gereklidir. Bu hekimiyle çok iyi bir iliski kurmasini gerektirir. Kanser tanisi aldi diye kendini sosyal sorumluluk ve çevresinden dislamamali, hastaligi elverdigince ugrasilarini sürdürmeli, ancak yeterli uyku, dengeli beslenme ve stresten uzak kalmaya özen göstermelidir. Hastada agri, öksürük gibi yasam kalitesini bozan yakinmalar varsa bunlara dönük tedaviler ihmal edilmemelidir. Tedavi sirasinda ve tedavi sonrasinda gerekli kontrollerini zamaninda yaptirmalidir.

Kanser agrisini nasil kesebiliriz?

Bazen akciger kanseri çevre dokulara veya uzak organlara yayilarak siddetli agrilar olusturabilir. Bu durum hastayi fazlasiyla rahatsiz eder ve bezdirir. Kanserle bas edilemese bile bu agrinin giderilmesi çok önemlidir. Ancak, agriyi gidermek için bazen dogrudan morfin vb ilaçlar baslanmaktadir. Gerçi bu ilaçlar kanser agrisinin tedavisinde kullanilirlar ve çok da etkin ilaçlardir. Ancak, bu ilaçlara bir süre sonra tolerans gelisir ve baslangiçtaki etki artik görülmez olabilir. Bu nedenle agri tedavisinde basamak basamak ilerlemeli, önce basit agri kesicilerle ise baslanmalidir. Gereginde doz artirilaraki kombinasyonlar uygulayarak zaman kazanilmalidir. Morfin vb ilaçlar ileri dönemler için rezerv tutulmalidir.

Kanser teshisi hastaya söylenmeli midir?

Hastaya asla ve hiçbir zaman yalan söylenmemelidir. Hastanin hastaligi hakkindaki sorularina dogru cevaplar verilmelidir. Ancak, bütün dogrulari hemen söylemek dogru olmayabilir. Yavas ve kademeli olarak bilgi aktarilmali, sorun açiklanirken çare ve tedavi biçimi birlikte anlatilmalidir. Hastanin yasamla bagi ve iyilesme umudu sarsilmamalidir. Kuskusuz,, bu bir üslup sorunudur. Hastasini önemseyen, acisini paylasan, ona zaman ayiran, sabirla dinleyen, onun sorununa çare arayan, umudunu artiran empatik bir hekim davranisi iyi bir tedavi kadar belki de akciger kanseri için bundan daha önemlidir

Kanser Nedir?

Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel addır.

Kanser, genellikle kontrolden çıkan hücrelerin sürekli çoğalmalarıdır.

Kanserler, malignant (kötü huylu) tümörlerdir; yani benign (iyi huylu) tümörlerin aksine başka dokulara sızma ve yayılma (metastaz) özelliği gösterir.

Kanserli hücreler neden sürekli bölünürler?

Kültürde, normal hücreler komşu hücrelere yapışarak ilişkilerini devam ettirirler. Bu yapışma (adhezyon) noktalarında hücrelerde elektronca yoğun bir plak oluşur. Bununla birlikte, hücrelerin ameboid uzantılarında yavaşlama ve durma görülür. Bu olaya kontak inhibisyon denir. Bu şekilde, hücre bölünmesi kontrol edilir. Deneysel olarak, normal hücreler bir kültür ortamında kendilerine sağlanan ortam şartları ne kadar iyi olursa olsun kontak inhibisyon nedeniyle tek tabaka oluşturduktan sonra daha fazla çoğalmazlar. Çünkü, bölünme sınırlı sayıda olur. Fakat, kanser hücreleri sürekli çoğalarak birkaç tabakalı düzensiz kitleler oluştururlar. Bu da kanser hücrelerinde kontak inhibisyon kaybı olduğunu göstermektedir.

Kanser nasıl oluşur?

Kanserlerin yaklaşık %80-90’ı çevresel ve/veya davranış faktörleri tarafından meydana gelir ve önlenebilme potansiyeli vardır. Kalıtım yoluyla kanser meydana gelme olasılığı çevresel faktörlere oranla çok daha azdır.

x-ışınları, uv (ultraviyole-morötesi) ışınları gibi fiziksel ve bazı ilaçlar, polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi kimyasal faktörlerin yanında virüsler de biyolojik olarak normal karaktere sahip bir hücre kültürünü transforme ederek kanser oluşturabilirler.

Kimyasal karsinojenler, tümörü ya uygulandığı yerde (örn: cilt) veya absorbe edildiği yerde (örn: bağırsak) ya da metabolizmanın durumuna göre karaciğer, böbrek gibi organlarda, bazen de direkt olarak alakası olmayan bir yerde meydana getirirler. Fakat, karsinojene maruz kalma kanser oluşturmak için tek başına bir sebep değildir. Karsinojenler ancak uygun yer ve zamanda kanser oluşturabilirler.

Sayabileceğimiz bazı kimyasal karsinojenler şunlardır:

¨ Hidrokarbonlar: baca temizleyicileri, boya endüstrisinde kullanılan maddeler

¨ Aflatoksin ( küf mantarı tarafından sentezlenir)

¨ Nikel, krom

¨ Sigara (nikotin, tar)

¨ Yiyecek katkıları

¨ Birçok ilaçlar

¨ Parfümlerde kullanılan bazı kimyasallar

Fiziksel faktörlerin, kanserojen kimyasal maddelerin veya onkojenik (kansere neden olan) virüslerin konak hücre genomu ile etkileşimleri sonucu hücreler değişmekte ve farklı antijenite kazanmaktadır. Bir normal hücrenin kontrolden çıkarak hızla bölünmesiyle oluşan kanserli hücrede birçok anormal doku antijeni belirmektedir. Tümör hücrelerinde yeni yeni antijenler oluşmakta ve normal antijenlerin kaybına veya değişikliğine neden olabilmektedir. Erken fötal dönemde, normalde bulunan protoonkogenlerin ( kansere sebep olabilme potansiyeli olan gen) farklılaşmasıyla anormal genler oluşmakta ve bunlara selüler onkogenler adı verilmektedir.

İmmün sistem (bağışıklık sistemi) ve kanser oluşumu arasındaki ilişki

Bağışıklık sistemi yabancı doku antijenlerini kolayca tanıyabilir ancak, tümör dokusunu organizmadan kolayca atamaz. İnsanda bir saniyede bir milyara yakın hücre çoğalması olmakta ve somatik olarak bunların birkaçı, günde yüzlercesi mutasyonla farklı hücreler oluşturmaktadır. Bu farklı hücrelerin temizlenmesinde hücresel immün cevap mekanizması rol oynamaktadır. Buna, immün sistemin kansere karşı “immün denetimi” denmektedir. İmmün sistem, tümör oluşumunu denetlemekte, aynı zamanda tümör hücresi ve antijenlerine karşı immün cevap çıkarmaktadır. Hücresel immün cevap baskılandığı zaman kanser oluşumu artmaktadır.

Yenidoğan ve yaşlılık dönemlerinde immün cevap mekanizması zayıflamaktadır. Yaşlılarda prostat kanseri, çocuklarda nöroblastoma sık görülmektedir. İmmün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlarda tümör oluşumu riski artmaktadır. İmmün sistem bozukluğu olan hastalarda da bazı kanser tipleri gelişebilmektedir.

Kanser neden öldürür?

Kanser hastalarının çoğu, kalp hastalığı veya başka enfeksiyonlar gibi kanserle ilgisi olmayan nedenlerden dolayı ölür. Tümörün bulunduğu bölge ve tümörün yayıldığı bölgenin büyüklüğü ölümü direkt veya indirekt olarak etkileyen nedenlerdir. Ölümün temel nedeni, beyin, akciğer, karaciğer gibi hayati önemi büyük olan organlarda tümör oluşması veya tümörün bu organlara yayılmasıdır.

Kanser teşhis eden köpekler

Son olarak, kanseri teşhis edebilmek için günümüzde kullanılagelen metodlara alternatif olabilecek yeni bir araştırmadan bahsetmek ilginç olacaktır sanırım.

Schnauzer türü köpek, derideki ben kanserlerini (melanoma) tanı yapılmadan önce, koklayarak teşhis edebilmektedir.

Bazı hastalarda melanoma kolay gözükmeyecek bir yerde olabilir. Melanomaların %20’si bu nedenle teşhis edilememektedir. Florida’lı eski polis köpekleri terbiyecisi Duane Pickel, bir kanser uzmanının da yardımıyla, bu köpeği hemen hemen hiç yanılmadan melanoma tanır hale getirmiştir. Tıp kitaplarına “Köpekle Tanı” diye bir bölüm eklenecek mi dersiniz?

Biyolog Gülfiliz Ekinci

KALINBARSAK (KOLON) KANSERİ

   Kalınbarsak tümörleri iyi ya da kötü huylu olabilir, îyi huylu tümörler oldukça seyrek, kötü huylular ise çok daha yaygındır.Bu kanser türü genellikle erişkinlik ve yaşlılık döneminde görülür.

NEDENLERİ

   Kalınbarsak kanserinin nedeni bilinmemektedir, ama kanser oluşumunu hazırlayan etkenler iyi bilinir.

o Çevresel etkenler. Kanser yapıcı etkenlerin harekete geçmesin! sağlayan ve onları yönlendiren çevresel etkenler vardır.

Amyant işçilerinde, dokuma sanayisinde, çelik dökümhanelerinde ve sentetik iplikle halı dokunan fabrikalarda çalışan işçilerde kalınbağırsak kanserine yakalanma tehlikesi daha çoktur.

Selenyumun kalınbağırsak kanserindeki etkisi tartışmalıdır. Kalınbağırsak kanseri hastalarının kanlarındaki selenyum düzeyi düşük bulunmuştur. Su ve toprağında yüksek oranda selenyum bulunan bölgelerde kalınbağırsak-düzbağırsak kanserlerine bağlı ölümlerde azalma saptanmıştır.

o Beslenmeye bağlı etkenler. Günümüzde henüz bağırsak kanserine neden olan kanser yapıcı bir hastalık etkeni saptanmamıştır. Batı tipi beslenme, bağırsak kanseri tehlikesini artıran bir etkendir. Örneğin, kalınbağırsak kanserinden ölümlerle hayvansal yağ tüketimi

arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Fazla bira tüketiminin de düzbağırsak (rektum) kanserine yol açabileceği düşünülmektedir. Lahana ve Brüksel lahanası gibi bazı sebzelerin kalınbağırsak kanseri-ne karşı koruyucu etkisi vardır. Bunların içerdiği yükseltgenmeyi önleyici (anti oksi-dan) maddelerin, kemirici hayvanlarda, polisiklik (birden çok karbon halkası taşıyan) hidrokarbonların yol açtığı kanser oluşumunu engellediği belirtilmiştir.

Lifli besinlerle beslenmenin de koruyucu etkisinden söz edilir. Bu varsayıma göre, daha çok lifli besinler tüketen Afrika toplumlarında, Batılı beslenme alışkanlıklarıuna sahip toplumlara oranla kalınbağırsak-düzbağırsak kanserinin görülme sıklığı çok daha azdır.

– Kalıtsal etkenler. Kalıtsal etkenlerin çok önemli olduğu görülmektedir.

– Kanserli hasta ailelerinde kansere yakalanma olasılığı nüfusun öteki bölümüne göre daha yüksektir.

– Ailesel polipoz ve Gardner Sendromu gibi iki kalıtsal hastalık büyük oranda kalınbağırsak kanserine eşlik eder.

– Meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanmış hastaların ailelerinde kalınbağırsak kanseri sıklığı yüksektir.

– Kalınbağırsak kanserinin yüksek oranda görüldüğü ailelerde, hastalar genellikle gençtir; sağ kalınbağırsak tümörü-ne daha çok rastlanır; birkaç organda tümör vardır.

Bazı olgularda bağırsak tümörü meme ve dölyatağı tümörleriyle birlikte görülebilir.

KANSERE DÖNÜŞEBİLEN DURUMLAR

* Polipler. Sindirim kanalında boşluğa doğru çıkıntı yapmış, saplı ya da sapsız oluşumlara polip denir. Yalnız adeno-metöz polipler kanser öncesi görülen lezyonlardandır.

Polip-kanser ilişkisi aşağıdaki özellikleri gösterir:

* kanser-adenom birlikteliği oldukça sıktır;

* adenomlar ile kalınbağırsak ve düzbağırsak kanserlerinin vücutta dağılımı birbirine benzer;

* adenom ve karsinomların yaşa bağlı olarak çizdiği eğriler yaklaşık 10 yıllık bir farkla koşut gider;

* adenomların seyrek görüldüğü ülkelerde kanserin görülme oranı düşüktür;

* kalınbağırsak boyunca saptanan poliplerin yaygın biçimde kesilip alındığı toplumlarda kanser görülme sıklığı daha azdır.

Günümüzde adenomların kanser yapıcı lezyonlar olduğu genellikle kabul edilmiştir. Adenomlardan kanser gelişme tehlikesi polipin büyüklüğüyle, hücre tipiyle, doku yapımındaki değişiklik derecesiyle (displazi) ve poliplerin sayısıyla ilişkilidir.

* Düzbağırsak ve kalınbağırsağın ülserli iltihabı. Düzbağırsak ve kalınbağırsakta iltihabi hastalığı (Crohn hastalığı ve ülserli kolit) olan kişilerde, hastalığın ileri yıllannda kalınbağırsak kanseri oluşma tehlikesinin genel nüfusa oranla 10 kat daha fazla olduğu kabul edilir. Bu hastalarda kanser normal kişilerden 20 yıl kadar daha önce, 30-40 yaşlarında görülür.

Çocukluk çağında başlayan düzba-ğırsak ve kalınbağırsak iltihabı olgula-nnda, hastalık süresi 10 yılı bulduğun-da büyük olasılıkla hastalığın uzaması-na da bağlı olarak kanser tehlikesi artar. Düzbağırsak ve kalınbağırsaklarında ülserli iltihap olan hastalarda, hastalık süresi 30 yılı geçtiğinde ve olay kalınbağırsağın tümüne yayıldığında kansere yakalanma oranı yüzde 56’ya çıkar.

Bu hastalarda erken kanser tanışı oldukça zordur. Belirtiler her iki hastalıkta da birbirine çok benzer. Ayrıca radyolojik bulguların yorumlanmasında güçlükler görülebilir. Kesin tanı, kalınbağırsağın bir alet yardımıyla doğrudan gözlemlenip (kolonoskopi) değişik böl-gelerinden birçok örnek alınarak (biyopsi) bunların incelenmesiyle konulur.

* Divertiküller. Tümörün bulunduğu kalınbağırsak bölümünün dışa doğru cepleşmesi 60 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 40-50’sinde görülür. Bu nedenle sık görülen bir belirtidir. Çok sayıda divertikül oluşumu (divertiküloz) kanser yapıcı bir hastalık değildir.

* Safrakesesinin çıkartılması (kolesistektomi). Safrakesesi açlık durumunda önemli miktarda safra tuzu içerir. Safrakesesi ameliyatla alınınca bu birikim gerçekleşemediğinden, safra tuzları olanca hızıyla dolaşır. Böylece bağırsak bakterilerinde safra tuzları daha çok görülür ve safra asitleri artar. Bunların metabolizmasından kalınbağırsak ve düzbağırsak mukozası için kanser yapıcı kabul edilen birtakım maddeler türer. Bu nedenle geçmiş yıllarda safrakesesi-nin alınmasının kalınbağırsak kanserinin oluşmasında bir tehlike etkeni olabileceği tartı şılmıştı. Son yıllardaki klinik çalışmalarda ise, safrakesesi alınan kişilerde kalınbağırsak kanserine yakalanma oranının daha yüksek olduğuna ilişkin belirgin bir sonuç alınamamıştır.

TANI

Kalınbağırsak kanseri tanışı erken konmalıdır. Bu amaçla, röntgen ışınlarım geçirmeyen madde içeren bir lavman yapıldıktan sonra çekilen filmler, dışkıda gizli kan aranması, dışkıda kanser hücrelerinin araştınîması, hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirilir. Klinikte yeni kullanılmaya başlanan kolonos-kopi çok yararlıdır. Günümüzde 1,5 metre uzunluğa ulaşabilen bükülebilir aletler aracılığıyla bağırsağın hastalıklı bölümü doğrudan görülebilmekte, belirlenen yerlerden istenilen doku örnekleri alınabilmektedir. Kolonoskopi poliplerin saptanmasında ve bunların kolonoskop içinden geçen teller ve elektrikli koterler aracılığıyla çıkarılmasmda da çok yararlıdır. Kalınbağırsak kanseri ve poliplerin birlikte bulunduğu durumlarda, ameliyat edilen bölümün dışındaki bütün polipler de temizlenmelidir.

Kalınbağırsak kanseri tanışı konduktan sonra tedavi yöntemi hemen seçilmeli ve bu da cerrahi tedavi olmalıdır. Cerrahi tedavi açısından kalınbağırsağın sağ yan kanserleri ile sol yan kanserleri ayrılmalıdır. Aynca kanserin ameliyatla alınıp alınamayacağının bi-linmesi de çok önemlidir. Karaciğere, dalağa, akciğere yayılmış kanserler ile komşu organları tutmuş kanser türleri ameliyat edilebilme sınırım aşar. Bu durumun anlaşılabilmesi ancak cerrahi girişim sırasında yayılım odaklarının ya da çevre dokularda tutulmanın gözlen-mesi ile olanaklıdır.

Kalınbağırsağında ya da düzbağırsa-ğmda kanser bulunduğu saptanan tüm hastaların idrar yollannın incelenmesi (kanser idrar borularma ve/ya da idrar torbasına yayılabilir); bir göğüs filminin çekilmesi (akciğer yayılımı) ve kann böl-gesinin bilgisayarlı tomografisinin çekilmesi (ÇAT) (karaciğer ve lenf bezlerine yayılımın saptanması için) zorunludur.

Her ne kadar tanı için yetersiz olsa da, doğrudan kann filminin çekilmesi kalınbağırsak ya da düzbağırsak kanseri kuskusu uyandırabilecek bulgular sunabilir: Bir kalınbağırsak bölümünde dışkının hemen hiç olmaması, öte yanda ise gaz ve dışkı birikmesi kanser kuskusu uyandırabilecek bir bulgudur.

CERRAHİ YAKLAŞIM

Ameliyatına karar verilen sağ kalınbağırsak kanseri olgusunda sağ hemikolektomi yapılır. Bu ameliyatta körbağırsak ve ileumun son kısmı ile sağ kalınbağırsak kesilerek çıkartılır, îleum ile yatay kalınbağırsak birbirine ağızlaştınlır. Tümör ameliyatla çıkartılabilecek durumda değilse, kanserli bölge yerinde bırakılır. Bu bölgenin bağırsak içeriği dolaşımının dışında tutulması sağlanarak ileumun son kıvrımı yatay kalınbağırsak ile ağızlaştırılır. Bu geçici cerrahi girişim hastaya ancak belli bir süre için rahatlama sağlar. Kanser sol kalın-bağırsaktaysa ve ameliyata uygun evre-deyse, genel olarak sol hemikolektomi yapılır; yani inen kalınbağırsağın tümü çıkartılarak yatay kalınbağırsak ile kalınbağırsağın son kısmı birbirine ağızlaştırılır. Kanserli kütle çıkartılamayacak durumdaysa yatay kalınbağırsak ile kalınbağırsağın son kısmı birbirleriyle ağızlaştırılır ve biraz önce değinilen, çıkartılamayacak durumdaki sağ kalınbağırsak kanserine uygulanan geçici girişim burada da gerçekleştirilir.

Tümörün makata çok yakın olduğu durumlarda ise kalınbağırsağın sağlam parçası karın zarına ağızlaştırılır (kolostomi) ve dışkılama bir torba aracılığıyla gerçekleştirilir.

Cerrahi tedavi genellikle başarılı sonuçlar verir. Radikal cerrahi tedaviden sonra 5 yıllık yaşama süresi yüzde 60’a yakındır. Bu oran erken tanı konan olgularda daha da yüksek olabilir.

KORUNMA YOLLARI

Kalınbağırsak kanserlerinin önlenmesi için, koruyucu önlemlerin alınmasının yanı sıra kanserin erken bir evrede tanınması amaçlanır. Son yıllarda standartlara bağlanmış ölçüm ve yöntemler kullanılarak birçok kanser tarama programı gerçekleştirilmiştir. Günümüzde kalınbağırsak kanseri tanısında en yaygın kullanılan inceleme yöntemi dışkıda gizli kan aranmasıdır

Düzbağırsağa (rektum) makattan parmak sokularak yapılan muayene tek basma tanıya götürmede yetersizdir, çünkü parmakla ulaşılabilen bölümdeki kanserler yalnızca yüzde 15 oranındadır.

Rektosigmoidoskopi (düzbağırsağın ve sigmoit kolonun sigmoidoskop ile içerden incelenmesi) kalınbağırsak tümörlerinin yüzde 70’inde tanıya ulaşmayı sağlasa da, hastaların uygulamayı çok sıkıntılı bulması, teknik zorluklar ve pahalı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılamamaktadır.

Kalınbağırsak kanseri tarama programlarının sonuçları incelendiğinde, kanser odaklarının erken tanışı yapılıp tedaviye başlanan olgularda da, hastalığın doğal gidişinin fazla değişmediği gözlenmiştir. Buna karşın, tam donanımlı merkezlerde yapılan tarama testlerinin, kalınbağırsak kanser ve poliplerinin erken tanı ve tedavisindeki yaran üzerinde giderek artan bir fikir birliği oluşmaktadır; Özellikle adenomatöz poliplerin tanı ve tedavisi kalınbağırsak kanserim önlemede çok önemlidir.

Genetik ve Kanser

Gen.Müh. Barış Yelkenci

 İnsan yaşamı boyunca çevresi ile sürekli olarak ilişki içindedir. Bu uyum devam edegeldiği sürece de ayakta kalabilmektedir. Embriyo döneminde anne karnında kan dolaşımı yolu ile başlayan etkileşim, daha sonraları yerini daha geniş alanlara bırakır. Beslenme,solunum ve sosyal ilişkiler gibi geniş çerçevede devam eden etkileşim, ölüm zamanı gelinceye kadar devam eder. Etkileşimde, uyumun uyumsuzluğa dönüşümü ölüm olarak adlandırılır.

Hücre, çevresi ile ilişkisini hücre zarı vasıtasıyla sağlar. Hücreler; doğrudan temas, salgıladıkları kimyasal maddeler (hormonlar,enzimler) ya da elektriksel impulslar yoluyla, komşu hücreler veya uzaktaki hücre ve hücre gruplarıyla iletişim halindedir. Hücre zarlarına yerleşmiş, protein yapılı alıcılar, gelen mesajları hücrelere iletirler. Hücrenin bir nevi anten vazifesini gören zardaki alıcı proteinler (reseptörler) ile gelen mesajlar, hücre tarafından değerlendirilir, ardından kendine uygun olan davranışı sergiler. Hücrenin çevresi ile ilişkisi, hem çevrede ortaya çıkan değişimlere ayak uydurması hem de günlük yaşamı yönüyle gereklidir.

Embriyonik gelişim süresince farklılaşmada rol oynayan faktörlerden birisi, kontrollü hücre ölümleridir. Apoptosis olarak adlandırılan önceden programlanmış ölüm işlevi, bir hücreden bir bedenin oluşturulması (gelişim) noktasında temeldir. Sürekli düzenlenmesi gereken çoğalma-farklılaşma-ölüm programları, hücrenin kaderini belirleyen genlerin ürünü olan proteinler tarafından organize edilir. Sayıları yüzün üstünde olan proteinler, hücrenin çoğalmasını durdurup, bir çeşit kırmızı ışık görevi yaparak onu ölüme sürüklerler. Bu ölüm, insandaki hücre sayısının dengesinin sağlanması noktasında da önem arz etmektedir. Her hücrenin bünyesinde nasıl çoğal-çoğalma/ proteinini sentezle-sentezleme gibi hassas dengeler mevcutsa, aynı şekilde öl-yaşa dengesini ayarlayan bir denge de mevcuttur. Hücre her an ölmeye hazır durumda beklemektedir. Bir grup gen, hücreye büyüyüp bölünmesi gerektiğini söylerken, diğer bir grup gen de artık büyümenin yeterli olduğunu ve hücrenin büyümesini durdurarak kendi işlevini yerine getirmesini söylüyor. Kanser büyük ölçüde bu iki grup gen arasında dengesizlikten oluyor. Büyümeyi söyleyen genler normalden fazla çalışırlarsa veya büyümeyi frenleyen genler gerekenden az çalışır ya da herhangi bir nedenden ötürü bozulursa, hücre devamlı bölünüp büyüyor, yani kanserli hücre haline geliyor. Bugüne kadar bu görevi icra eden on kadar gen keşfedilmiştir.

Bu şekildeki hücre ölümlerine hücre intiharı programı denilir. Ölüm programı uygulanan hücre, önce içe doğru büzülür daha sonra da hücre çekirdeğinde bulunan DNA zincirini parçalar. Parçalanan hücre, komşu hücreler ya da makrofajlar (özel parçalayıcı hücreler) tarafından fagosite edilir.

Son araştırmalar ışığında P53 geninin, kanserin oluşumunda durdurucu bir role sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Sigaranın kanser yapmasının en önemli mekanizmalarından biri, dumanındaki kimyasalların P53’ü çalışmaz hale getirmesidir. Kanserde gen tedavisinin amacı, bozulan bu dengeyi yerine koymak yani çalışmayarak kanserleşmeye engel olmayan genleri tekrar çalışır hale getirmek.

Bilinen bütün kanser olgularının ortak bir yanı ya da ortak bir nedeni vardır: İnsan bedenini oluşturan sayısız hücrenin her birinin çekirdeğinde değerli bir hazine gibi saklanan deoksiribonükleik asit (DNA) zincirinin kimyasal yapısının değişmesi, daha bilimsel bir deyimle DNA’nın mutasyona uğramasıdır. Kanser hastalığının başlangıcı, apoptosis işlevini var kılan genlerin, mutasyon neticesinde bozulması (mutasyona uğraması) esasına dayanmaktadır. Bazı kişilerde ise bu, kalıtım yolu ile geçen bir hastalık olarak kendini göstermektedir. Aynı genlerin yapısının bozulmasına yol açan kimyasal maddeler kanser hücrelerinin oluşumuna sebep olur. Yaşlanma ile hücrelerde biriken toksik maddeler de zamanla aynı genleri tahrip edip hücreleri tümör hücrelerine dönüştürebilmektedir.

Kansere yol açan bozuklukları taşıyan genler ilk bulunduğu zaman onkogenler (kanser genleri) diye adlandırılmıştı. Onkogenler, hücre çoğalmasına itici görev yapan genlerdir. Onkogenlerin aslında proto-onkogenlerin (onkogen olmaya aday gen) mutasyona uğraması sonucu ortaya çıktığı fikri, yetmişli yılların sonunda sahiplerine Nobel Ödülünü getirmiş ve bu buluş kanser araştırmalarında bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu genlerin yanı sıra proto-onkogenlerin tersi işlevi ortaya koyan genler, hücrenin tümör hücresi olmasına mani olur. Bu gen gruplarının etkinliklerini kaybetmesi de kansere yol açar.

Kanser hücrelerinin diğer tüm hücrelerden farkı, bölünmeyi durdurucu sinyallerin hücreler arası iletişimle iletilememesidir. Bölünmeyi durdurucu görevi yapan genlerin, protein sentezi sonucunda oluşan kimyasal sinyalleri, hücreler arası mevcut bağlar (neksus) aracılığı ile tüm hücrelere yayılması gerekir. Kanser hücrelerinde hücrelerin temas noktaları olan hücre zarlarında iletişimi sağlayacak köprüler mevcut değildir. Bu nedenle bir hücredeki sinyalin diğer hücreye geçişi mümkün olamamaktadır. Bu da durmaksızın hücrelerin kontrolsuzca üremesi anlamına gelmektedir.

İkinci sınıf kanser tipi de çoğalmayı durdurucu görevi yapan genlerdeki mutasyonlar, etkinlikleri az ya da çok değişmiş proteinlerin yapımına neden olur. Genlerdeki bozukluklar, genellikle gen kaybı biçiminde gerçekleşir. Bu durumda protein sentezi durma noktasına gelir. Bu durum da hücrenin komşu veya uzaktaki her bir hücre ile iletişiminin kesilmesi olarak değerlendirilebilir.

DNA sentezi ya da protein sentezi aşamalarını denetleyen ve onaran mekanizmalar mevcuttur. Mutasyonların sonucunda, geni şifreleyen çift zincirli DNA molekülünün bir sarmalında gelişen değişiklikler, onarım mekanizmasıyla orijinaline sadık kalınarak tamir edilir. Mutasyonların etkisi beklenenden daha fazla tahrip edici olması söz konusu olduğunda, tamir mekanizması DNA zincirinde aslına yakın düzeltmeler gerçekleştirir. Duplikasyon (parça eksilmesi) şeklinde gelişen mutasyonların onarımı ise mümkün olamamaktadır. RNA moleküllerinin tek zincirli olması dolayısıyla mevcut onarım sistemlerin aslına uygun düzeltme yapabilmesi mümkün değildir. Hücre çekirdeğindeki ana DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşıyan m-RNA, (mesaj ileten) mutasyonlara son derece açıktır. Oluşabilecek mutant m RNAlar, sentezi durdurucu ya da yönünü değiştirici etkiler oluşturur.

Kanserli hücrelerde ortaya çıkan mutasyonlar rasgele değildir. Özellikle tamir mekanizmalarında, farklılaşmada, programlı hücre ölümü ve hücre çoğalmasında rol alan proteinleri şifreleyen genlerde mutasyonlar gelişir.

2003 yılında tamamlanması beklenen insan genomu projesi,son verilere göre sayıları 30-40 bin kadar olan genin DNA dizilerinin tamamının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bunu takip eden evrede , bu genlerin hangilerinin hangi tip insan hastalığında rol aldığının saptanması gündeme gelecektir. Onkoloji açısından bu çalışmalar hastalık etiolojisi ile genetik mutasyonlar ilişkilerinin belirlenmesi, hastalığın tedavisinde gen tedavisi dahil, yeni tedavi yöntemlerinin denenmesi gibi konuları karşımıza çıkaracaktır.

Kaynaklar:

Kanser belirtileri

Vücuttaki değişimleri gözleyip, şüphelenmek kanserin teşhis ve tedavisinin en önemli yolu.

• Akciğer kanseri: Yüzde 90 oranında sigara içenlerde ve kimyasal maddelere maruz kalanlarda ortaya çıkıyor. Sigaradan uzak durulması, kimyasal maddelerle ilgili işyerlerinde çalışanların düzenli olarak kontrolden geçmesi öneriliyor.

Şüpheli durumlar: Geçmeyen öksürük, kanlı ve kokulu balgam, ses kısıklığı, göğüs ağrısı ve akciğer enfeksiyonu.

• Prostat: 50 yaş ve üzerindeki her erkeğin yılda 1 kez parmakla makattan prostat muayenesi olması ve PSA denilen kan testini yaptırması öneriliyor.

Belirtiler: Sık ve ağrılı idrara çıkma, kanlı idrar, yeni gelişen iktidarsızlık, testislerde sertlik veya ele gelen ağrısız kitle.

• Bağırsak kanseri: Kansere bağlı ölümlerde 2’nci sırada. Ailesinde bağırsak kanseri olanlar, sigara içenler, iltihabi bağırsak hastalıkları olanlar, asbeste maruz kalanlar risk grubunda yer alıyor.

Belirtiler: Yutma güçlüğü, uzun süre kusma ve bulantı, uzamış ishal veya kabızlık, bağırsak hareketlerinde düzensizlik, koyu renkli veya kanlı dışkı, uzun süreli karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı.

• Meme kanseri: Kadınlarda sık rastlanılan kanser türü. 40 yaşın üzerinde olan, anne ve kız kardeşlerinde meme kanseri bulunan, ilk çocuğunu 18 yaşın altı veya 30’un üstünde doğuran ve östrojen kullanan kadınlar risk altında.

Şüpheli durumlar: Göğüste ele gelen kitle, meme derisinde kalınlaşma, çekilme veya çökme, meme başından berrak veya kanlı akıntı.

• Rahim kanseri: İlk adetini erken yaşta görenler, menopoza geç girenler, östrojen içeren ilaçlarla tedavi gören, hiç çocuk sahibi olmayan, şeker hastası, yüksek tansiyonlu olanlar risk grubunda.

Belirtiler: Normal olmayan adet kana-maları, cinsel ilişkiden sonrası kana-ma, normalden fazla vajinal akıntı.

• Cilt kanseri: Genellikle yayılmıyor ve kolay tedavi ediliyor. Ancak benlerden türeyen cilt kanseri ölümcül. Açık tenli kişiler, güneşe maruz kalanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar yüksek risk altında.

Şüpheli durumlar: Renk, şekil ve büyüklüğü değişen, çabuk kanayan veya ülserleşen benler ile iyileşmeyen yaralarda doktora başvurulmalı.

Kanserle savaşım

Erken evrede saptama, etkili tedavi şansını artırabilir

Kanser, yayılma gösteren ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kanserin 100’den fazla tipi vardır ve vücudun her bölümünü etkileyebilir. ABD’de kalp hastalığından sonra en sık rastlanan ikinci ölüm nedenidir ve üç kişiden birini etkiler.

Kanser tanısı konulduğunda, kanserin tipine, vücuttaki yerine, hastalığın yayılmasına ve hastanın yaşıyla genel sağlık durumuna bağlı olarak tedavi seçeneği belirlenir. Kanseri etkili biçimde tedavi etmek ya da belirli semptomları ya da yan etkileri ortadan kaldırmak için bazı tedaviler bir arada uygulanır.

Araştırmacılar, farklı hasta gruplarını tedavi edebilmek için en etkili tedavi kombinasyonları üzerinde çalışıyorlar. JAMA’da yer alan bir çalışmada, beyne yayılmış kanserin çıkartılması için yapılan ameliyattan hemen sonra radyasyon tedavisi uygulanan hastalann, hemen radyasyon tedavisi uygulanmayanlara göre daha iyi durumda olduğu gösterildi

KANSERİN NEDENİ:

Vücuttaki tüm organlar (örneğin deri, akciğer, meme, barsak ve mide) hücrelerden oluşur. Genellikle hücreler bölünür ve yarayı onaracak ya da ölen hücrenin yerine geçecek yeni hücreler üretir. Buna karşılık, hücreler çok fazla yeni hücre ürettiğinde, tümörler oluşur. Tümörler selim (benign; kanseröz olmayan) ya da habis (malign; kanseröz) olabilir. Çevresel etmenler (örn. tütün, kimyasal madde), kalıtımsal etmenler ya da bağışıklık sisteminde değişiklik ya da hormonal etkiler gibi diğer etmenler habis hücrelerin oluşmasına neden olur. Kanser hücreleri habis tümörden aynlabilir ve yeni tümörler oluşturmak üzere vücudun diğer bölümlerine yayılabilir (metastaz).

KANSER TANISI NASIL KONULUR?

Doktorunuz sizinle konuşur, muayene eder ve durumunuzla ilgili kuşkunun doğrulanması ya da dışlanması için test yapılmasını ister. Bunun yanı sıra, kanseri saptamanın en kesin yolu doku örneğinin alınıp incelendiği biyopsidir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ:

Ameliyat: Bazı kanser tiplerinde en iyi iyileşme yoludur. Tümör yayılmış olabileceğinden ameliyattan sonra radyasyon tedavisi ve kansere karşı ilaçlar uygulanabilir.

Radyasyon tedavisi: Kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili parçacıklar ya da dalgalar kullanılır.

Kemoterapi: Kanser ilaçla tedavi edilir. Kansere karşı ilaçlar genellikle, ağızdan ya da sindirim sistemi ve karaciğer tarafından degişime maruz kalmadan, doğrudan ve daha güçlü etki göisterebildikleri kan dolaşımı yoluyla verilır.

Hormon tedavisi: Hormon üretimini en-gelleyen ilaçlarla hormon tedavisi ya da kanser hücrelerini öldürmek ya da büyümelerini yavaşlatmak için hormon üreten bezlerin ameliyatla alınmasıdır.

İmmünoterapi (bağışıklık tedavisi): Vücudun kansere karşı bağışıklık sistemi yanıtını güçlendiren ya da destekleyen tedavilerdir.

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI:

Tütün ürünlerini kullanmayın.

Güneşin zararlı ışınlarına aşırı derecede maruz kalmaktan kaçının.

Düşük yağ içeren ve meyve, sebze ve lifli gıda maddelerinin ağırlıkta olduğu bir diyet uygulayın.

Düzenli sağlık kontrolü yaptırın ve bir belirti fark ettiğinizde doktorunuzla görüşün.

BAŞKA BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK KAYNAKLAR:

National Cancer Institute Cancer Information Service 800/4-CANCER 800/332-8615 (TTY) ya da www.nci.nih.gov

American Cancer Society 800/ACS-2345 ya da www.cancer.org

Oncolink University of Pennsylvania Cancer Center 800/789-PENN ya da www.oncolink.upenn.edu

KANSERDE UYARICI BELİRTİLER:

Birkaç gün ya da birkaç hafta süren yeni belirtiler hekim tarafından kontrol edilmelidir. Erken tanı konması, kanser tedavısinin başarılı olma şansını artırır.

Görünürde bir neden olmaksızın hızlı kilo kaybı

Üç haftada iyileşmeyen yara, ağrı ya da ülser

Büyüyen, kanayan ya da kaşınan leke ya da ben

Hazımsızlık ya da yutma güçlüğü

Rahatsız edecek derecede öksürük ya da boğuk ses

Öksürükle kanlı balgam çıkması

Memede ya da vücudun başka bir bölümünde kalınlaşma ya da şişlik

Ağrı olmadan idrarla kan gelmesi

Barsak ve mesane ile ilgili alışkanlıklarda değişiklik

Yukarıda belirtilenlerin tümü, kanserin erken evre belirtisi olabilir; ancak bu duruımlar çoğu kez daha az önem taşıyan nedenlerden kaynaklanabilir. Bu konuda kararı doktorunuz vermelidir.

Baş& Boyun Kanserleri

Uyarıcı işaretlerin bilinmesi:

Bir yılda 55000 Amerikalıda baş ve boyun bölgesinde kanser tesbit edildiğini, bunların 13000’ünün öldüğünü ve yine bunların önlenebileceğini biliyor muydunuz?

Tütün bu ölümlerin en çok önlenebilir nedenidir. Her yıl ABD’de 200.000’den fazla insan sigara ile ilişkili hastalıklardan ölmektedir. İyi haber bu sayının sigarayı bırakan Amerikalı sayısındaki artışla beraber düşmesidir. Kötü haberse bazı sigara içicilerinin dumansız tütün, çiğnenebilir tütün kullanımına yönelmesidir ki bunun güvenli bir alternatif olabileceği düşünülse de bu doğru değildir. Bu yalnızca kişideki kanser riskini akciğerlerden dudağa taşır. Akciğer kanseri görülme sıklığı azalırken baş boyun kanseri sayısında artış görülmektedir.

Baş boyun kanserleri erken yakalanırsa tedavi edilebilirler. Baş boyun kanseri erken belirti vermesi özelliği erken tanı konulabilmesini sağlar. Muhtemel uyarıcı işaretleri bilmeli ve doktorunuzu mümkün olan en kısa zamanda uyarmalısınız.

Baş boyun kanserlerinin başarılı tedavisinin erken teşhise bağlı olduğunu unutmayın. Uyarıcı bir takım belirtilerin bilinmesi baş boyun kanserinde yaşamınızı kurtarır.

Erken tespit edilmeli ve tedavi edilmeli!

Neleri gözlemlemeliyiz

         Boyunda bir şişlik

Baş boyun kanserleri genellikle vücutta herhangi bir yere yayılmadan önce boyundaki lenf düğümlerine yayılır. Boyunda 2 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler mümkün olan en kısa zamanda bir doktor tarafından görülmelidir. Tabii ki tüm şişlikler kanser demek değildir. Ancak şişlik ya da şişlikler ağız, gırtlak, guatr kanseri, bazı lenf kanserleri ve kan kanserinin ilk belirtisi olabilir. Böyle şişlikler genellikle ağrısız ve gittikçe büyüme eğilimindedir.

     Ses değişimi

Pek çok gırtlak kanseri ses değişimine neden olur. 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı ya da ses değişimleri doktorunuzu görmeniz açısından sizi uyarmalıdır. Bir Kulak Burun Boğaz ve baş boyun uzmanı; ses tellerinizi kolay ve ağrısız yöntemlerle muayene edebilir. Her ne kadar pek çok ses değişikliğinin nedeni kanser değilse de işi şansa bırakmamalısınız. Eğer ses kısıklığınız 2 haftadan uzun sürerse gırtlak kanseri olmadığınızdan emin olmalı ve doktorunuza gitmelisiniz.

       Dudakta büyüme

Dil ve dudak kanserlerinin çoğu geçmeyen yara ve şişliğe neden olur. Yara ve şişlikler iltihaplanmadıkça ağrısızdır. Kanama görülebilirse de sıklıkla hastalığın ileri dönemlerine kadar görülmez. Yara ya da şişlik boyundaki bir kitleye eşlik ederse bu son derece ciddiye alınmalıdır. Diş doktorunuz ya da doktorunuz biyopsi (doku örnekleme testi) gerekip gerekmediğini değerlendirip bu işlem için sizi bir baş boyun cerrahına sevk edebilir.

       Kanama

Bu sıklıkla kanser haricinde bir nedene bağlıdır. Bununla beraber ağız, burun, boğaz ve akciğer tümörleri kanamaya neden olabilirler. Birkaç günden fazla bir süre tükürük veya balgamda kanama görülürse doktora görünmelisiniz.

       Yutma problemleri

Boğaz ve yemek borusu kanserleri katı gıdaların ve bazen sıvıların yutulmasını zorlaştırır. Gıda belli bir noktada batma hissi uyandırıp ya mideye gider ya da ağızdan geri gelir. Bu durumda bir doktora başvurmalısınız. Genellikle X ışınlı baryum yutma filmi ya da yutturulan bir tüp yoluyla yemek borusunun direkt muayenesi ile neden ortaya konur.

      Ciltteki değişiklikler

Baş boyunda çok sık karşılaşılan deri kanseri erken başlanan tedaviye iyi yanıt verir. En sık alın, yüz, kulak gibi cildin güneşe maruz kaldığı yerlerde görülürse de cildin herhangi bir yerinde olabilir. Deri kanseri sıklıkla küçük soluk bir yara şeklinde başlar, yavaş büyür ve ortasında gamze şeklinde bir çukur ve hatta ülser oluşur. Bu alanın bir kısmı iyileşirken daha büyük bir bölümü ülsere kalır. Bazı deri kanserlerinde renk değişimi görülür.

Baş boyunda görülen diğer kanser tipleri arasında; yassı hücreli kanser ve habis melanom sayılabilir. Yassı hücreli kanserlerin bir bölümü alt dudak ve kulakta görülür. Deri kanserine benzer ve erken teşhis edilip uygun tedavi edilirse genellikle daha tehlikeli hale gelmez. Dudakta, yüzde, kulakta iyileşmeyen bir yara varsa hemen doktora başvurun.

Habis melanom klasik olarak ciltte koyu mavi siyah renkli değişime neden olur. Bununla beraber herhangi bir bendeki büyüklük, renk değişikliği, kanamanın başlaması da birer sorundur. Yüz ve boyunda özellikle büyüklük ve şekil bakımından değişiklik gösteren mavi siyah renkli bir leke varlığında mümkün olduğunca çabuk zamanda bir deri hastalıkları uzmanına ya da başka bir doktora başvurmalıdır.

      Devam eden kulak ağrıları

Yutkunma esnasında kulak ve etrafında oluşan ağrılar boğazda büyüyen tümöre ya da enfeksiyona bağlı olabilir. Böyle bir şikayet; yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı ya da boyunda bir şişlik ile beraberse daha da dikkat çekicidir. Bu bulguların en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından da değerlendirilmesi gereklidir.

Baş ve boyun kanserlerinde yüksek riskin tanımlanması:

Baş ve boyun kanserlerinin %30 kadar bir kısmı sigara kullanımı ve alkol gibi spesifik faktörlere uzun süre maruz kalmayla yakın ilişkilidir. Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde ağız ve boğaz kanserine neredeyse hiç rastlanmaz. Uzun süreli güneş ışığına maruz kalma dudak kanseri ile ilişkilidir ve cilt kanserinin en büyük nedenidir.

Ne yapmalısınız?

Tarif edilen tüm belirti ve bulgular kanser olmayan durumlarda da varolabilir. Aslında çoğu zaman bu şikayetler kanser dışındaki diğer bazı durumlarda da görülebilir. Fakat bunu iyi bir muayene yapmaksızın söyleyemezsiniz. Bu nedenle bu şikayetlerin varlığında doktorunuza gidin ve emin olun.

Hatırla !

Baş boyun kanserlerinin erken teşhisi ile tedavinin başarısı arasında çok büyük bir ilişki vardır. Buradaki tıbbi önerilerin çok sayıda insana ulaşmasıyla tedavi oranlarının yükseleceğine inanıyoruz.

Baş boyun kanseri ile ilgili bir belirtinin varlığından şüpheleniyorsanız

hemen bir doktor

Baş ve Boyun Kanserleri

Uyarıcı işaretlerin bilinmesi:

Bir yılda 55000 Amerikalıda baş ve boyun bölgesinde kanser tesbit edildiğini, bunların 13000’ünün öldüğünü ve yine bunların önlenebileceğini biliyor muydunuz?

Tütün bu ölümlerin en çok önlenebilir nedenidir. Her yıl ABD’de 200.000’den fazla insan sigara ile ilişkili hastalıklardan ölmektedir. İyi haber bu sayının sigarayı bırakan Amerikalı sayısındaki artışla beraber düşmesidir. Kötü haberse bazı sigara içicilerinin dumansız tütün, çiğnenebilir tütün kullanımına yönelmesidir ki bunun güvenli bir alternatif olabileceği düşünülse de bu doğru değildir. Bu yalnızca kişideki kanser riskini akciğerlerden dudağa taşır. Akciğer kanseri görülme sıklığı azalırken baş boyun kanseri sayısında artış görülmektedir.

Baş boyun kanserleri erken yakalanırsa tedavi edilebilirler. Baş boyun kanseri erken belirti vermesi özelliği erken tanı konulabilmesini sağlar. Muhtemel uyarıcı işaretleri bilmeli ve doktorunuzu mümkün olan en kısa zamanda uyarmalısınız.

Baş boyun kanserlerinin başarılı tedavisinin erken teşhise bağlı olduğunu unutmayın. Uyarıcı bir takım belirtilerin bilinmesi baş boyun kanserinde yaşamınızı kurtarır.

Erken tespit edilmeli ve tedavi edilmeli!

Neleri gözlemlemeliyiz?

Boyunda bir şişlik

Baş boyun kanserleri genellikle vücutta herhangi bir yere yayılmadan önce boyundaki lenf düğümlerine yayılır. Boyunda 2 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler mümkün olan en kısa zamanda bir doktor tarafından görülmelidir. Tabii ki tüm şişlikler kanser demek değildir. Ancak şişlik ya da şişlikler ağız, gırtlak, guatr kanseri, bazı lenf kanserleri ve kan kanserinin ilk belirtisi olabilir. Böyle şişlikler genellikle ağrısız ve gittikçe büyüme eğilimindedir.

Ses değişimi

Pek çok gırtlak kanseri ses değişimine neden olur. 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı ya da ses değişimleri doktorunuzu görmeniz açısından sizi uyarmalıdır. Bir Kulak Burun Boğaz ve baş boyun uzmanı; ses tellerinizi kolay ve ağrısız yöntemlerle muayene edebilir. Her ne kadar pek çok ses değişikliğinin nedeni kanser değilse de işi şansa bırakmamalısınız. Eğer ses kısıklığınız 2 haftadan uzun sürerse gırtlak kanseri olmadığınızdan emin olmalı ve doktorunuza gitmelisiniz.

Dudakta büyüme

Dil ve dudak kanserlerinin çoğu geçmeyen yara ve şişliğe neden olur. Yara ve şişlikler iltihaplanmadıkça ağrısızdır. Kanama görülebilirse de sıklıkla hastalığın ileri dönemlerine kadar görülmez. Yara ya da şişlik boyundaki bir kitleye eşlik ederse bu son derece ciddiye alınmalıdır. Diş doktorunuz ya da doktorunuz biyopsi (doku örnekleme testi) gerekip gerekmediğini değerlendirip bu işlem için sizi bir baş boyun cerrahına sevk edebilir.

Kanama

Bu sıklıkla kanser haricinde bir nedene bağlıdır. Bununla beraber ağız, burun, boğaz ve akciğer tümörleri kanamaya neden olabilirler. Birkaç günden fazla bir süre tükürük veya balgamda kanama görülürse doktora görünmelisiniz.

Yutma problemleri

Boğaz ve yemek borusu kanserleri katı gıdaların ve bazen sıvıların yutulmasını zorlaştırır. Gıda belli bir noktada batma hissi uyandırıp ya mideye gider ya da ağızdan geri gelir. Bu durumda bir doktora başvurmalısınız. Genellikle X ışınlı baryum yutma filmi ya da yutturulan bir tüp yoluyla yemek borusunun direkt muayenesi ile neden ortaya konur.

Ciltteki değişiklikler

Baş boyunda çok sık karşılaşılan deri kanseri erken başlanan tedaviye iyi yanıt verir. En sık alın, yüz, kulak gibi cildin güneşe maruz kaldığı yerlerde görülürse de cildin herhangi bir yerinde olabilir. Deri kanseri sıklıkla küçük soluk bir yara şeklinde başlar, yavaş büyür ve ortasında gamze şeklinde bir çukur ve hatta ülser oluşur. Bu alanın bir kısmı iyileşirken daha büyük bir bölümü ülsere kalır. Bazı deri kanserlerinde renk değişimi görülür.

Baş boyunda görülen diğer kanser tipleri arasında; yassı hücreli kanser ve habis melanom sayılabilir. Yassı hücreli kanserlerin bir bölümü alt dudak ve kulakta görülür. Deri kanserine benzer ve erken teşhis edilip uygun tedavi edilirse genellikle daha tehlikeli hale gelmez. Dudakta, yüzde, kulakta iyileşmeyen bir yara varsa hemen doktora başvurun.

Habis melanom klasik olarak ciltte koyu mavi siyah renkli değişime neden olur. Bununla beraber herhangi bir bendeki büyüklük, renk değişikliği, kanamanın başlaması da birer sorundur. Yüz ve boyunda özellikle büyüklük ve şekil bakımından değişiklik gösteren mavi siyah renkli bir leke varlığında mümkün olduğunca çabuk zamanda bir deri hastalıkları uzmanına ya da başka bir doktora başvurmalıdır.

Devam eden kulak ağrıları

Yutkunma esnasında kulak ve etrafında oluşan ağrılar boğazda büyüyen tümöre ya da enfeksiyona bağlı olabilir. Böyle bir şikayet; yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı ya da boyunda bir şişlik ile beraberse daha da dikkat çekicidir. Bu bulguların en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından da değerlendirilmesi gereklidir.

Baş ve boyun kanserlerinde yüksek riskin tanımlanması:

Baş ve boyun kanserlerinin %30 kadar bir kısmı sigara kullanımı ve alkol gibi spesifik faktörlere uzun süre maruz kalmayla yakın ilişkilidir. Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde ağız ve boğaz kanserine neredeyse hiç rastlanmaz. Uzun süreli güneş ışığına maruz kalma dudak kanseri ile ilişkilidir ve cilt kanserinin en büyük nedenidir.

Ne yapmalısınız?

Tarif edilen tüm belirti ve bulgular kanser olmayan durumlarda da varolabilir. Aslında çoğu zaman bu şikayetler kanser dışındaki diğer bazı durumlarda da görülebilir. Fakat bunu iyi bir muayene yapmaksızın söyleyemezsiniz. Bu nedenle bu şikayetlerin varlığında doktorunuza gidin ve emin olun.

Hatırla !

Baş boyun kanserlerinin erken teşhisi ile tedavinin başarısı arasında çok büyük bir ilişki vardır. Buradaki tıbbi önerilerin çok sayıda insana ulaşmasıyla tedavi oranlarının yükseleceğine inanıyoruz.

Baş boyun kanseri ile ilgili bir belirtinin varlığından şüpheleniyorsanız hemen bir doktora gidin.

Larenks(gırtlak) Kanseri

Larenks (Gırtlak) kanseri nedir ?

Larenks (gırtlak), boğazın hemen altında ve farenksin (yutak) önünde bulunan, ses tellerinin bulunduğu bir organdır. Farenks (yutak), burnun hemen gerisinden başlayarak boyuna inen ve özefagus (yemek borusu) olarak devam eden bir tüptür. Farenksten geçen hava önce larenkse, buradan da trakeaya (nefes borusuna) ve akciğerlere ilerler. Gıdalar ise farenksten yemek borusuna geçer. Larenks, gıda alımı sırasında besinlerin nefes borusuna kaçmasını engeller.

Larenksin üç bölümü vardır: glottik bölüm (ses tellerinin bulunduğu orta kısım); supraglottik bölüm (glottik bölgenin üzerinde kalan kısım) ve subglottik bölüm (glottik bölgenin altında kalan kısım). Subglottik bölüm daha aşağıda trakea (nefes borusu) olarak devam eder.

Larenks, içinden geçen havanın etkisiyle titreşen ve ses çıkartılmasını sağlayan ses tellerini içerir. Larenkste oluşan ses farenks, ağız boşluğu ve burunda yankılanır. Damak, dil ve dudakların hareketiyle de ses şekillendirilir ve konuşma halini alır.

Larenks kanseri, sigara içen kişilerde ve erkeklerde sık görülür. Sigara içiminin artması nedeniyle kadınlarda da daha sık görülmeye başlanmıştır. Bir çok kanserde olduğu gibi, larenks kanseri de erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edilebilmektedir. Düzelmeyen boğaz ağrısı, yutkunma ve yutma sırasında ağrı, uzun süreli ses kısıklığı, kulak ağrısı, boyunda büyüyen bir şişlik larenks kanserinin belirtisi olabilir ve muayene olmanızı gerektirir.

Bu belirtiler varsa, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanı doktorunuz larenksi muayene etmek için boğazınızın alt kısmına bir ayna ile veya endoskop denilen ışıklı bir cihazla bakacaktır; bu işleme larengoskopi adı verilir. Eğer doktorunuz normalden farklı bir doku görürse, bunun mikroskop altında incelenip kanser hücresi bulunup bulunmadığına bakılması için bir doku örneği alınmasını önerecektir; bu işleme biyopsi adı verilir.

Larenks kanseri tedavisinin sonucu kanserin larenksin neresinde olduğuna, larenksin dışında başka dokulara yayılıp yayılmadığına (kanserin evresine) ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişir.

Larenks kanseri nasıl tedavi edilir ?

Larenks kanseri bulunan bütün hastalar için bir tedavi seçeneği vardır. Tedavi türünün seçimi de kanserin larenksin neresinde olduğuna, evresine, kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre yapılır.

Temel olarak üç tür tedavi yöntemi uygulanmaktadır :

Cerrahi (kanserli dokunun ameliyatla çıkartılması)

Radyasyon tedavisi (kanser hücrelerinin öldürülmesi için radyasyon ışınlarının kullanılması)

Kemoterapi (kanser hücrelerini öldüren ilaçlarla tedavi)

Cerrahi, larenks kanserinin tedavisinde sık kullanılan ve birçok larenks kanserinde en etkili tedavi yöntemidir. Kanserin ve larenksin bölümlerinin çıkartılması için aşağıdaki ameliyatlardan biri kullanılabilir:

Kordektomi: bir ses telinin alınması

Parsiyel larenjektomi: Larenksin bir bölümünün alınması

Total larenjektomi: Larenksin tamamının alınması.

Bu ameliyatların hepsinde boynun ön kısmında nefes borusuna giden bir delik açılabilir ve buradan nefes alınması sağlanır. Total larenjektomide larenksin tamamı alındığından bu delik kalıcıdır. Diğer ameliyatlarda ise, ameliyat bölgesi iyileştikten sonra açılan delik kapatılır. Eğer kanser hücreleri boyundaki lenf bezlerine yayılmışsa veya yayılma ihtimali yüksek görülüyorsa, ameliyat sırasında boyundaki lenf bezlerinin de çıkartılması (boyun diseksiyonu) gerekebilir.

Lazer cerrahisi: Erken teşhis edilen bazı larenks kanserlerinde, kanser dokusunun lazer ışını ile kesilerek çıkartılması

Radyasyon tedavisi (Radyoterapi)’de yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanılarak kanser hücreleri öldürülür ve tümörler küçültülür. Radyasyon ışınları, larenks kanserlerinde genellikle boyuna dışardan bir cihazla verilir. Uygulama, her gün belli dozda radyasyon verilmesi şeklinde yapılır ve bu tedavi larenks kanserlerinde genellikle 6 hafta sürer. Radyasyonun kanser hücreleri üzerindeki etkisini artırmak için radyoterapi sırasında bazı ilaçların da verilmesi gerekebilir.

Kemoterapi’de kanser hücrelerinin öldürülmesi için ilaçlar kullanılır. Kemoterapide kullanılan ilaçların bazıları ağızdan alınan haplar şeklindedir; ancak çoğu hastanede uygulanması gereken ve enjeksiyon şeklinde verilen ilaçlardır.

Larenks kanseri erken teşhisi nispeten kolay, tedavisi mümkün ve insan vücudundaki bir çok kansere göre tedaviden iyi sonuç alınan kanser türlerinden birisidir.

TEDAVİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN :

Belirtiler olduğunda gecikmeden muayene olunuz

Kullanıyorsanız, sigarayı bırakınız

Önerilen tedavilerden kaçmayınız

Bilimsel gerçeklerle ilgisi bulunmayan yanlış kanaatlere inanmayınız:

* Kanserin dişi ve erkeğinin olduğu,

* Kanserin ameliyatla tedavisinin (bıçak vurmanın) kanseri ilerlettiği,

* Total larenjektominin (gırtlağın tamamının alınmasının) hayatı yaşanmaz yaptığı

DOĞRU DEĞİLDİR

Larenks, nefes alma ve konuşmada hayati görevleri olan bir organ olduğundan, larenks kanserinin ve tedavisinin neden olacağı etkilere uyum sağlanması için hastaların tıbbi yardıma ihtiyaçları olmaktadır. Yapılan tedavilerden sonra nefes almanın, konuşmanın ve yutmanın yeniden öğretilmesi sağlanmaktadır. Larenks tamamen alınsa bile, bazı yöntemler ve yardımcı protezlerle konuşmak mümkündür.

RUTİN OLARAK UYGULANAN AŞILAR

1983 yılında UNICEF (Dünya Çocukları Yardım Fonu) tarafından başlatı

12 Temmuz 2007

Matematik Yıllık Ödevi Array Array 2000/2001

MATEMATİK YILLIK ÖDEVİ 2000/2001

Adı : Gökhan

Soyadı : ASLAN

Öğretmen : Harun KARATOSUN

Konu : Fonksiyonlar

S O R U L A R

1. f: A B

A: {1,2,3,4,5} ve B = {x,y} ise A’dan B’ye kaç

tane fonksiyon tanımlanır?

A) 10 B) 25 C) 32 D) 46 E) 50

f(1) = 3 ; f(x+1) = f(x) – 1 ise f(4) kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 1 E) 0

3. f: R R ; f (3) = 5 ise f(5) kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

4. f(x) = 2x + 4 ve f(x) + f(y) = 18 ise x+y kaçtır.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. f: A B s(A) = 3 s(B) = 7 ise A’dan B’ye kaç

tane 1:1 fonksiyon tanımlanır?

A) 3 B) 7 C) 180

D) 200 E) 210

f(ab) = f(a) + f(b) ise f(1) kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 D) 4

f(x+4) = x f(x+3) ve f(5) = 3 ise f(6) kaçtır?

A) 12 B) 14 C) 16

D) 18 E) 24

Aşağıdakilerden hangisi örtendir?

A) f: N Z ; f(x) = 2x-1

B) f: Z R ; f(x) = 5x – 4

C) f: Z Z ; f(x) = 3x + 1

D) f: R R ; f(x) = 2x – 5

E) f: N N ; f(x) = 5x + 3

9. f(x) doğrusal bir fonksiyondur.

f(2)=7 ve f(5)=4 ise f(1) kaçtır?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

10. VnER için n.f(n+1) – f(n) = 0

f(5) = 11 ise f(3) kaçtır?

A) 132 B) 120 C) 96 D) 64 E) 22

11. f: R R, f(2x-1) = 6x + 1 ise f (-5) kaçtır?

A) -3 B) -2 C) 2

D) 3 E) 6

A = {1,2,3,4,5} ve B = {a,b,c} ise A’dan B’ye

kaç tane 1:1 olmayan fonksiyon tanımlanır?

A) 60 B) 124 C) 163

D) 183 E) 243

13. f(x) = ise f (-2) kaçtır?

A) B) -3 C)

D) -5 E)

14. f: R – { } R – { }

f(x) = ise f (3) kaçtır?

A) 2 B) 5 C) 6 D) 13 E) 18

15. f(x) = 2x-1 ; (gof) (x) = 3x – 5 ise g (1) kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 6

D) 9 E) 12

(fof)(x) = 9x-5 ise f(x) = 1 denkleminin çözüm

kümesi hangisidir?

A) { } B) { }

C) { } D) { }

D) {+ + }

17. f: A B, f(x) = -5x + 3 için A = (2,3] ise B hangisidir?

A) [-12, 7] B) [-12, -7) C) (-12, 7)

D) [-12, 7) E) (12, -7]

18. f: R R, f(x)= x² -4x-5 olduğuna göre;f ((0,6])

aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-5, 7] B) (-9, 7) C) [-5, 7)

D) [-9, 7] E) (-9, -7)

19. f: R A, f(x) = Ix-5I + 3 fonksiyonunun örten

olması için A hangisidir?

A) R B) [2, + ) C) [5, + )

D) [3, + ) E) R U{0}

20. f(x) = fonksiyonunda f; 1:1 örten olup

f(x) = f (x) olması için a kaç olmalıdır?

A) -5 B) 5 C) D) 3 E)

21. f: Z N ; a = 0 ; f(x) = ax – b örten olması için

a kaç olmalıdır?

A) -1 B) 1 C) +1 D) 2 E) +2

22. f: R – {-8} R – {1}

f(3x – 2) = ise f (x) hangisidir?

A) f (x) = B) f (x) =

C) f (x) = D) f (x) =

E) f (x) =

23. f(x) = ise f ( ) kaçtır?

A) B) C) D) E)

24. f(x) = 3 + 3 ise f (810) kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 9 D) 10 E) 81

25. f(x) = 2x-1 (fofof) (x) kaçtır?

A) 4x-1 B) 6x-4 C) 8x-7

D) 12x-9 E) 16x-15

f(x) = 3x-5 (gof)(x) = 5x-4 ve;

g(2) + g (x) = 1 x kaçtır?

A) B) C)

D) E)

f = {(0,3), (1,5), (5,-2), (3,7)} için,

f , aşağıdakilerden hangisidir?

A) f = {(0,9), (1,25), (5,4), (3,49)}

B) f = {(0,9), (1,25), (5,4), (3,21)}

C) f = {(0,3), (1,5), (25,-2), (9,7)}

D) f = {(0,9), (1,5), (5,4), (3,7)}

E) f = {(0,3), (1,5), (5,-2), (3,7)}

f = {(1,3), (-2,5), (3,2), (0,7)}

g = {(1,6), (2,5), (3,7), (0,1)} ise,

f + g hangisidir?

A) f+g = {(1,9), (3,9), (0,8)}

B) f+g = {(1,9), (0,8), (-2,5)}

C) f+g = {(1,9), (-2,10), (3,9)}

D) f+g = {(1,3), (2,7), (3,5)}

E) f+g = {(1,9), (-2,7), (0,8)}

29. f = ( ) g = ( )

ise fog hangisidir?

A) ( ) B) ( )

C) ( ) D) ( )

E) ( )

30. A = {1, 2, 3, 4} cümlesinin f = ( )

g = ( ) permütasyonları veriliyor.

f ox = g ise x hangisidir?

A) ( ) B) ( )

C) ( ) D) ( )

E) ( )

Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyon

değildir?

A) f(x) = cosx + I5xI – 8

B) f(x) = x – x + 3

C) f(x) =

D) f(x) = x +3x – tanx

E) f(x) = (x +3x) sinx

(2x – y,5) = (1,x + y) ise x.y-x değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

33. (x + y ,5) = (2xy + 1.x + y) ve x>y>0 ise x

kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 16 E) 9

34. (2x + 1, 3 – y, 2 – 3) = (7, 1, 1) olduğuna göre,

x+y+z toplamı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

{1,2,3} Kümesinden {a,b,c} kümesine aşağıdaki fonksiyonlar tanımlanıyor. Bu fonksiyonlardan hangisinin ters fonksiyonu vardır ?

{(1,a),(2,a),(3,c)}

{(1,b),(2,b),(3,b)}

{(1,c),(2,a),(3,b)}

{(1,b),(2,c),(3,b)}

E) {(3,a),(2,b),(1,a)}

36. f(3x +1) = 2x² + x + 5 olduğuna göre, f(-2)

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

37. f(x)= 2x+3 ise f(x-2) aşağıdakilerden hangisine

eşittir?

A) 2x+7 B) 2x+1 C) 2x+5

D) 2x-1 E) 2x-5

38. f(2x + 1) = x² + 1 olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden

hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

39. f(x) = fonksiyonu için f (a)= 4 olması için a ne olmalıdır ?

A) 3 B) C) D) 5 E) –3

40. f og = ( ) ve f = ( )

ise g aşağıdakilerden hangisidir?

A) ( ) B) ( )

C) ( ) D) ( )

E) ( )

C E V A P L A R

1. s(A) = 5 ve s(B) = 2 ise 2 = 32 tane

Cevap C

2. x = 1 f(2) = f(1) – 1 f(2) = 2

x = 2 f(3) = f(2) – 1 f(3) = 1

x = 3 f(4) = f(3) – 1 f(4) = 0

Cevap E

3. f (a) = b f(b) = a

f (3) = 5 f(5) = 3

Cevap D

2x + 4 + 2y + 4 = 18

2(x + y) = 10 x +y = 5

Cevap D

5. p(n,r) tane = = 5.6.7 = 210

Cevap E

6. a = 1 ise f(b) = f(1) + f(b)

f(1) = 0

Cevap A

7. x = 2 f(6) = 4.f(5) = 4.3

f(6) = 12

Cevap A

8. f : A B örten olması için s(A)>s(B) olmalı.

Bu özellik D ve E şıklarında var.

E de y = 5x + 3 x = E Z olduğundan örten

olamaz. Ancak D) de ise y=2x-5 x =

V yE R için x = E R dir.

Cevap D

f(x) = ax + b olup

f(2) = 2a + b = 7

f(5) = -5a + b = -4

__

-3a=3 a=-1 ve b=9

f(x)= -x+9 f(1)=-1+9=8

Cevap C

10. n=4 4.f(5)= f(4)

n=3 3.f(4)= f(3)

12.f(5) = f(3)

12.11= f(3) f(3) = 132

Cevap A

11. f(x) = 6. +1=3x+4

f (x) = f (-5) = -3

Cevap A

12. A dan B ye 3 tane fonksiyon vardır.

Bunlardan P (5,3) = =3.4.5 = 60 tanesi

1:1 dir. O halde 1:1 olmayan fonksiyonların sayısı

3 -60=243-60 = 183

Cevap D

13. f (x) = f (-2)= = –

Cevap C

14. f (x) = f (3) = =6

Cevap C

15. (gof) (x) = 3x-5 ise

g(f(x)) = 3x-5 f(x) 2x-1 olduğundan

f (x) = g (x) = 3 -5

g(x) = ise g (x) =

g (1) = 3

Cevap B

16. f(x) = ax + b olsun. (fof) (x) = 9x-5

f(f(x)) = 9x-5 f (ax+b) = 9x-5

a (ax+b) +b = 9x-5

a² x + ab + b = 9x-5 olduğundan polinomların

eşitliği tanımı gereğince

a = 9 a = 3 ve ab+b = -5 olduğundan

a = 3 3b+b = -5 b= –

dir.

a = -3 -2b = -5 b=

O halde f(x) = 3x- =1 3x =

x =

f(x) = -3x + = 1 -3x = 1-

-3x = – x=

Ç =

Cevap B

17. 2 < X < 3

-5.2 > -5x > -5.3

-10 > -5x > -15

-10+3 > -5x+3 > -15+3

-7 > -5x+3 > -12

-12 < -5x + 3 < -7

Cevap B

18. – = = 2

f(0) =-5

f(2) = 2 ² -4.2 – 5 = -9

f(6) = 6² -4.6 – 5 = 7

f((0,6]) = [-9.7]

Cevap D

19. y= I x-5 I + 3 I x-5 I = y-3

örten olması için V yE A için xE R olmalıdır. O

halde y > 3 için I x-5 I tanımlı olacağından [3, +oo )

olmalıdır.

Cevap D

20. f (x) = ve f(x) = f (x)

ise a=-5 olmalıdır.

= =

polinomların eşitliğinden a = -5 dir.

Cevap A

21. y = ax-b x =

V yE N için x = E Z olması için a = ±1 olmalıdır.

Cevap C

22. f(x) = = ise

f (x) = f (x) =

Cevap B

23. f (x) = f = =

Cevap C

24. y = 10.3 x = log

f (x) = log f (810) = log

= log 3 = 4

Cevap B

25. (fof) (2x-1) = f(2(2x-1) –1)

(fofof) (x) = 2(4x-3) -1

=8x-7

Cevap C

26. g(3x-5) = 5x-4 g(x) = 5. -4

g(x) = g (x) =

g(2) = =

g(2) + g (x) = 1 ise + = 1 x = –

Cevap A

27. f = [f(x)] olduğundan;

f = (0,9) , (1,25) , (5,4) , (3,49) dir.

Cevap A

28. f + g = (1,9) , (3,9) , (0,8) dir.

Cevap A

29. Fonksiyonların bileşkesinde aynı yol izlenir.

fog =

Cevap D

30. f = f =

f ox = g fof ox = fog

Iox = fog x = fog

O halde,

x =

Cevap B

31. D) f(x) = Ç + Ç – T = T olduğundan,

Cevap D

32. 2x-y = 1 2x-y=1 x.y-x =

x+y = 5 2.2-y=1 2.3-2 =

3x = 6 y=3 6-4 = 2

x = 2 Cevap B

33. x² +y² = 2xy+1 (5-y)² + y² = 2. (5-y).y+1

x+y = 5 25-10y+ y² +y² =10y-2y² +1

x=5-y 4y² -20y+24=0

y² –5y+6 =0

(y-2) (y-3) = 0

y² -6y+y = -6

y = 2

x = 3 x = 3² = 9

Cevap E

34. 2x+1 = 7 2x = 6 x = 3

3-y = 1 -y = -2 y = 2

2² -3 = 1 2² = 4 z = 2

x+y+z = 3+2+2= 7

Cevap B

35. A, B, D, E şıklarında 1:1 ve örten fonksiyon vardır.

C şıkkında ise ters fonksiyondur.

Cevap C

36. 3x+1 = -2 f(3x+1) = 2x +x+5

3x = -3 f(-2) = 2(-1) + (-1) + 5

x = -3 = 6

Cevap B

37. f(x) = 2x+3

f(x-2) = 2 (x-2) +3

= 2x-4+3

= 2x-1

Cevap D

38. f(2x+1) = x +1

f(x) = +1

f(x) = +

f(x) =

f(x) =

Cevap A

39. f(x) = f (x) =

f (x) = = 4 f (x) =5x+1 = 8x-12

f (x) = -3x = -13

x =

Cevap C

40. f og of =

f og of =

Cevap B

12 Temmuz 2007

Sonraki Önceki


Kategorilere Göre

Rasgele...