‘do’ Arama Sonuçları

1. Giriş

1. GİRİŞ

1.1. Eklembacaklılar (Artropoda)

Tüm omurgasızlar arasında en başarılı ve çeşitli olanlar, kuşkusuz eklembacaklılardır. Bunların vücutlarının dış kısmı, sert parçalı bir dış örtü (dış iskelet) ile kaplıdır. Üyeleri eklemlidir. Böcekler Örümcekler, Akrepler, Çokbacaklılar Ve Kabuklular günümüzün eklembacaklılarındandır. Fosiller arasında bugün, soyları tükenmiş olan Trilobitomorflar ve Öyripteridler veya dev su akrepleri bulunmuştur. Bütün bu gruplar başlangıca doğru izlendiklerinde olasılıkla ortak bir atadan, Halkalı Kurt’tan meydana gelmiş gibi görünürler. Ancak birçok eklembacaklı türünün ayrı atalardan türemiş olmaları da aynı derecede güçlü bir olasılıktır.

İlk eklembacaklılar, alt Kambriyum devrinde birdenbire ortaya çıkmışlar ve son derece çeşitli gruplar oluşturmuşlardır. Bu durum, söz konusu hayvanların geçmişinin Kambriyum öncesine kadar uzandığını; ancak bu devirdeki atalarının mineral-leşmiş bir iskeletlerinin bulunmadığını akla getirir. Kambriyum devrinin başlangıcında çeşitli eklembacaklı sınıfları vardı. Bunların başlıcaları trilobitler ve trilobitoidlerdir ve bu iki grup Trilobitomorflar adı altında toplanır. Trilobitoidlerin çeşitleri daha fazlaydı: ancak iskeletleri ince ve mineralsiz olduğundan, fosillerine sadece Kanada’nın Kambriyum devri ortalarından kalma ince taneli kayalarında (Burges Shales) rastlanmaktadır. Burgessia ile Marella tipik trilobitoidlerdir. Burgessia, küçük bir Kral Yengeç benzer. Marella, geriye doğru uzantılarıyla ilginç bir eklembacaklıdır. Bunların her ikisinde de trilobitlerinkine benzer ayaklar bulunur ve ayağın vücuda yakın tarafında bir solungaç dalı ve öteki tarafında ise yürüme bacağı vardır. Trilobitlerin gövdeleri ise üç loblu bir dış iskelet ile kaplıdır. Ön kısım baş (cephalon). orta kısım göğüs (thorax) ve geri taraf kuyruk (pygidium) adını alır. İlk trilobitlere örnek olarak dikenli, kısa kuyruklu Olenelluslar ile küçük ve kör Agnostuslar gösterilebilir. Paleozoik, trilobitlerin şanslarının hem açıldığı hem kapandığı bir dönem olmuş; bu dönemde dikenleri kısalmış. göz yapılan gelişmiş ve iri kuyruklu türler ortaya çıkmıştır.

Diğer eklembacaklı gruplarından olan kral yengeçler, kabuklular ve pnikoforalar da Kambriyum devrinde ortaya çıkmışlardır. Kral yengeçler. Orta Ordovik ve Perm devirleri arasında yaşamış dev Öyripteridlerle ilintilidir.

Silür devrinde kara hayvanı olarak ilk gerçek akrepler ortaya çıktı; Devon devrinde keneler, örümcekler ve böcekler onlara katıldı. Denizde yaşamayan birçok eklembacaklı gruplarının fosilleri, ancak özel koşullarda birikmiş tortularda bulunur ve ”zaman içinde görünüp kaybolsalar” bile, giderek artan bir çeşitliliği gösterirler.

1.2. Evrim Kavramının Gelişimi

Kalıtım ve evrim, canlılığın tanımlanmasında birbiriyle çok yakından ilişkisi olan iki bilim dalıdır. Birini, diğeri olmadan anlamak olanaksızdır. Kalıtım bilimi, döller arasındaki geçişin ilkelerini açıklar. Evrim ise geçmiş ile gelecekteki olayların yorumlan

masını sağlayarak, bugün dünyada yaşayan canlılar arasındaki akrabalığın derecesini

ve nedenini ortaya koyar. Evrimsel değişmeler kalıtıma dayalıdır. Çünkü bireysel

uyumlar döllere aktarılamaz. Değişikliklerin genlerde meydana gelmesi ve gelecek

teki çevre değişimlerine bir ön uyum olarak varsayılması gerekir. Çeşitlenmenin ve

gelişmenin değişikliklerle meydana geldiğini savunan bazı tarihsel gözlemlere kısaca

göz atalım.

1.2.1. Gözlemler ve Varsayımlar

Canlıların birbirinden belirli kademelerde farklılıklar gösterdiğine ve aralarında bazı akrabalıkların olduğuna ilişkin gözlemler düşünce tarihi kadar eski olmalıdır. Doğayı ilk gözleyenler, doğan yavrunun ana ve babadan belirli ölçülerde farklı olduğunu görmüşlerdir. Hatta aynı batından meydana gelen yavruların dahi birbirinden farklı olduğu ta o zamanlar farkedilmiştir. Bitki ve hayvanlarda türden başlayarak yukarıya doğru benzerlik derecelerine göre grupların oluşturulduğu (bugünkü anlamda cins, familya, takım vs. gözlenmiştir. Bu yakınlık dereceleri sıralanmakla beraber, kalıtsal bilgi yeterli olmadığı için tam anlamıyla bir, yorum yapılamamış ve en önemlisi bir türün binlerce yıllık tarihsel gelişimi, bir düşünür birey tarafından sürekli, olarak gözlenemediği için, evrim, daha doğrusu çeşitlenme ve akrabalık bağlan tam olarak tariflenememiştir. Çünkü bir canlının yaşamı süresince bu şekildeki bir farklılaşma kesinlikle gözlenemeyecektir. Bazı hayvan yavrularının, hatta bu yavrular içinde bazılarının yaşama şansının diğerlerine göre büyük olduğu gözlenmiş ve doğal seçme konusunda, bilinçsiz de olsa ilk adımlar atılmıştır. evrim fikri ancak yakın yıllarda gelişen bilimsel yöntemler aracılığıyla gerçek yatağına oturtulabilmiştir.

Daha önceki yorumlar, bilimsel düşüncenin tarihi açısından değerli olmakla beraber, yeterince bilimsel kanıtla donatılmadığı için doyurucu olamamıştır. evrim, bir gelişimi, bir değişimi ifade eder. değişken ve sonlu bir evrende herhangi bir şeyin değişmez ve sonsuz olduğunu düşünmek bilimsel yargıya ters düşer. evrim kavramı değişik fikre saygıyı bir fikrin her ortamda, her zamanda geçerliliğini koruyamayacağını; yaşayan her şeyin zamanla, kısmen de olsa bulunduğu ortama bağlı olarak değişebileceği fikrini düşünce sistemimize sokmuştur. Dolayısıyla evrim konusundaki eğitim, toplumları yeniliklere açık yapmakla kalmaz, değişik seçeneklerin hepsinin yerine göre saygıdeğer ve değerli olduğu fikrini toplumlara yerleştirebilir. Biz geçmişteki evrim kavramının gelişimini kısaca vermeye çalışalım.

1.2.2. Evrim Konusundaki İlk Yorumlar

Elimizdeki bilgilere göre evrim konusundaki gözlemler ve yorumlar çok eskiye dayanmaktadır.

1.2.2.1. Fosillerin Bulunması

Fosiller bulunmaya başlayınca geçmişteki canlıların bugünkünden farklı olduğu anlaşılmıştır ve bunu açıklayabilmek için şu sav ileri sürülmüştür: Geçmiş devirler

de her canlı türü, ayrı ayrı olmak üzere, tüm canlılar bir defada yaratılmış, daha sonra

bir felaket veya afetle ortadan kalkmışlardır. Bunu takiben tekrar farklı ve yeni canlılar yaratılmıştır. Bilgilerin birikmesiyle fosillerin kesik kesik değil birbirini izleyen

jeolojik tabakalarda sürekli ve kademeli değişim gösterdiği bulunmuştur. O zaman

felaketlerin birbirini izleyen diziler halinde olduğu savunulmuştur (genellikle 7 defa

olduğuna inanılmıştır). Bu kurama göre her defasında yeni canlılar yaratılmıştır.

On dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar bilimsel anlamda herhangi bir evrim kavramı

gelişmemiştir.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Georges CUVİER, Paris civarındaki kalkerli tortullardan fosil toplamış ve bugünkü hayvanlarla karşılaştırmıştır. Farklı jeofojik tabakalarda hayvanların değişik yapılan gösterdiğini ortaya koyarak zoolojik sınıflandırmaya fosilleri sokmuş ve yeni bir sınıflandırma yöntemi geliştirmiştir.

1.2.3. Evrim Fikrine Direnişler

İnsanın yapısında yeni düşüncelere direnme eğilimi vardır; bu, evrim konusunda da kendini göstermiştir. Geçmişte ve bugün evrim kavramına birçok karşı koymalar olmuştur. Hatta yerleşmiş tutucu inançları değiştirdiği için, evrim kavramını savunanlar ölüme mahkum edilmiştir. Bu karşı koymalar zamanımızda, değişik ideolojilerin ve dinsel inancın bir parçasıymış gibi varsayılarak, birçok kişi tarafından, herhangi bir dayanağı olmaksızın, sadece dogmatizmin sonucu olarak, hâlâ sürdürülmektedir. Fakat açık olan birşey varsa, bilimsel gözlem ve bulgulara dayanmayan hiçbir düşünce sürekli olamaz. Belki bugün evrim konusunda yanlış yorumlamalar olabilir; ama, gelecekteki bilimsel gelişmelerle bu yanlışlar düzeltilebilir veya eksikler tamamlanabilir; çünkü bilimsel düşüncenin kapısı evrim fikriyle her zaman açık bırakılmıştır. Zaten evrimin özünde, ileriye dönüklük, değişim ve gelişim yatar. Halbuki tutucu düşünce, bilim kapısını kapattığı için yenilenemez ve zamanla tarih içine gömülerek kaybolur. Evrim, var olanı, sabitliği değil; geleceği ve değişimi inceler. Bu nedenle evrim kavramının kendisi de sabit olamaz. Örneğin, Rusya’da, Stalin, 1940 yılında, bitki ıslatıcısı Trofim LYSENKO’nun gülünç savını resmi politika olarak benimsediği zaman, bu fikri benimsemeyen birçok değerli genetikçi tutuklandı, sürüldü ve bir kısmı da sonuçta öldü. 1950 yılında politika değiştiğinde, eski fikrine bağlı kalanlar için artık çok geçti.

Dinsel baskılar, bu konuda çok daha yoğun ve acımasız olmuştur. Ortaçağda birçok kişi bu nedenle yaşamını yitirmiş veya savundukları fikri geri almaya zorlanmıştır. Haçlı seferleri, gibi kanlı savaşlar da yine inanç farklarından doğmuştur. Bununla beraber özellikle son zamanlarda her dinde bazı liderlerin ve keza bazı dini liderlerin yeni fikirlere açık olduğu görülmüştür. Fakat yine de yeni fikirlerin topluma yerleşmesi büyük çabalarla olmaktadır.

Evrim hakkındaki fikirlerin de büyük itirazlarla karşılanması, özellikle yaratılış konusunda yeni yaklaşımlar getirmesi açısından, bazı dinlere veya din kitaplarına veya yerleşmiş tutucu inançlara ters düşmesi veya en azından bazı kişiler tarafından bilinçsizce ve belirli bir artniyet ile yanlış değerlendirilerek öyle gösterilmesi, yukarıda anlatılan insanın “itirazcı yaratılışı” bakımından doğal sayılmalıdır. Bugün birçok kişi hâlâ eski inançlara bağlı olmakla beraber, evrim kavramı, insanlar büyük emekle yetiştirilip bilimsel düşünceye sahip oldukça ve bu kayram bilimsel verilerle desteklendikçe, ancak o zaman toplumun malı olabilecektir.

2. EVRİM KONUSUNDA BİLİMSEL DÜŞÜNCELERİN GELİŞİMİ

On dokuzuncu yüzyıl, bilimsel düşüncenin patlarcasına geliştiği bir dönemin başlangıcı olarak bilinir. Gözlenen olayların nedenini mistik ve spekülatif açıklamalar yerine, bilimsel deneyler ve analizlerle açıklamalar almaya başlamıştır. Sonuç olarak toplumları uzun yıllar etkisi altına alan birçok kavram, temelden sarsılmaya ve yıkılmaya başlamıştır. Bu akım kaçınılmaz olarak evrim ve kalıtımın ilkelerine de ulaşmış ve evrim konusunda birçok yeni fikirler geliştirilmiştir. Biz burada evrim konusuna damgasını basmış bazı gözde bilim adamlarına yer vermekle yetineceğiz.

2.1. Jean Baptiste Lamarck

Ondokuzuncu yüzyılın başlarında J.B. LAMARCK adlı bir Fransız bilgini hayvanları karmaşıklığına göre düzenlemeye çalıştı. Birçok hayvan grubunun basitten karmaşığa doğru, bir ağacın dallara ayrılması gibi, çeşitlendiğini ve gruplara ayrıldığını gördü. Bu gözlem, O’na, evrimle, canlıların gelişebileceği fikrini verdi. Fikirlerini 1809 yılında “Philosophie Zoologique” adlı bir eserde topladı. Kitabında, basit canlılardan diğerlerinin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalıştı. Her generasyonun çevre koşullarına daha iyi uyum yapabilmesinin nedenlerini araştırdı. Bu, dinsel dogmanın hakim olduğu bir devirde, oldukça köklü bir yaklaşımdı. Bu dönemde Fransa’da bazı idari kargaşalıklar da olduğu için, ileri sürülen bu sava dini liderlerin fazla bir itirazı olmadı.

2.1.1. Bir Organın Kullanılıp Kullanılmamasına Göre Değişimi

Daha sonra yanlışlığı kesin olarak saptanan evrimsel bir kuramı ortaya attı: “Eğer bir organ fazla kullanılıyorsa; o organ gelişmesine devam ederek daha etkin bir yapı kazanır.” Örneğin, bir demircinin kolları, kullandığı çekiçten dolayı güçlenir; fakat ayaklarını kullanamadığından dolayı gittikçe zayıflar. LAMARCK, bu ilkeyi, evrimin uyumsal düzeneğinin esası olarak benimsedi. Böylece kazanılmış bir özellik, bireyler tarafından döllere aktarılabiliyordu ve bir demircinin çocuğu kol kasları bakımından diğerlerine göre daha iyi gelişebiliyordu.

Zürafaları örnek vererek savını desteklemeye çalıştı: Zürafalar, dibi çıplak ve çay irsi z olan ortamlarda yaşıyorlardı. Dolayısıyla besinlerini çalıların ve ağaçların yapraklarından sağlamak zorundaydılar. Ağaçların ucuna ulaşmak için bir zorlama vardı ve bu zorlama zürafaların zamanla ön ayaklarının ve boyunlarının uzamasına neden oldu. Her generasyon, boynunu biraz daha uzatarak, sonuçta ayaklarını kaldırmadan 4-6 metrelik yüksekliğe başını uzatabilir duruma geçtiler. LAMARCK’a göre kazanılmış özellikler dölden döle aktarılmaktaydı.

Bu açıklama o zaman için geçerli görüldü. Çünkü kalıtımın yasaları henüz bulunamamıştı, özelliklerin kalıtım yoluyla geçtiğine dair fazla birşey bilinmiyordu. Daha sonra özelliklerin bireye bağlı olmadan kalıtıldığı bulununca, kuram tümüyle geçerliliğini yitirdi. Doğal olarak her birey çevre koşullarına belirli ölçülerde uyum yapar; fakat kazanılan bu özellikler bireyin ölümüyle “birlikte” yitirilir. Her generasyon kendi uyumunu, doğduğu zaman taşıdığı genlerin özellikleri içerisinde yapmak zorundadır. Vücut hücrelerinin yapacakları uyum, kalıtsal materyali etkilemeyeceği için, sonradan kazanılmış özelliklerin yavruya geçmesi olanaksızdır.

2.1.2. Lamarckizme İlişkin Diğer Örnekler

LAMARCK, köstebeklerin atasının yer altında yaşadığını ve gözlerini kullanmadıkları için zamanla görme işlevine gerek kalmadığı ve dolayısıyla birkaç nesil sonra tümüyle gözlerin köreldiğini savunmuştur. Karıncaayısının, dişlerini kullanmadan, besinlerini yutarak aldığı için, dişlerinin köreldiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık su kuşlarının birçoğunda, besin, suyun dibimde arandığından, boyun devamlı uzamıştır. Keza yüzücü kuşların parmakları arasındaki derimsi zar da kullanıldığından döller boyunca gelişerek perde ayakları meydana getirmiştir. Hatta daha ileriye giderek,

doğan çocukların gözlerinin birinin devamlı çıkarılmasıyla, bir zaman sonra tek gözlü

insanların da meydana gelebileceğini savunmuştur. Bütün bu görüşlere karşın iki

nesil sonra charles darwın kazanılmış özelliklerin kalıplamayacağını göstermiş ve

kalıtsal olan özelliklerin içinde en iyi uyum yapanların ayakta kalabileceğini ortaya

çıkarmıştır.

Daha önce BUFFON ve ERASMUS DARWIN, ileri sürdükleri buna benzer fikirlerde ve açıklamalarda pek inandırıcı” olamamışlardır.

Yukarıda anlatılan hayvanların ve bitkilerin çevrelerine nasıl uyum yaptıklarını açıklayan; fakat yaşantılarında kazandıkları özelliklerin gelecek döllere kalıtıldığını savunan (bugünkü bilgilerimizde yaşamı, süresince kazanılan özelliklerin kalıtsal olmadığı bilinmektedir) bu kurama “Lamarckizm” denir. 1887 yılında WElSMANN tarafından somatoplazma ve germplazma arasındaki kuramsal farklar bulununca, sonradan kazanılan özelliklerin kalıtsal olmadığı ortaya çıktı ve bu görüşe paralel tüm varsayımlar çürütüldü.

2.2. Charles Darwin

C. DARWIN, getirdiği yepyeni yaklaşım nedeniyle, evrim biliminin babası olarak benimsenir. Evrim sözcüğü çoğunlukla Darwin ile eş anlamlı kullanılır ve bu nedenle Darwinizm denir. Biz, Darwin’in yaşamını diğerlerine göre daha ayrıntılı olarak öğreneceğiz.

2.2.1. Yaşamının İlk Evreleri ve Eğitimi

Darwin, 12 Şubat 1809’da İngiltere’nin Shrewsburg şehrinde Dr. Robert Darwin’in oğlu olarak dünyaya geldi. Babası tanınmış bir doktordu ve oğlunun da doktor olmasını istiyordu. Darwin’in Latince ve Yunanca’ya ilgisi azdı. O, zamanının çoğunu böcek, bitki, kuş yumurtası ve çakıltaşı toplamakla geçiriyordu. Babası, O’nu, 16 yaşında, doktor olsun diye Edinburg Üniversitesine gönderdi. Öğreniminin ilk yıllarında bayıltılmadan bir çocuğa yapılan ameliyatı gözledi ve doktor olamayacağına karar vererek okulu bıraktı. Hukuk öğrenimi yapmak istedi; fakat bu mesleğin de kendine hitap etmediğini anladı.

Son seçenek olarak babası O’nu Kambriç Üniversitesine dini bilimler (teoloji) öğrenimi yapmak için gönderdi. Orayı yeterli bir derece ile bitirdi. Fakat O’nun esas ilgisi başka bir konudaydı. DARWİN’in Edinburg’daki arkadaşlarının çoğu zooloji ve jeoloji ile ilgileniyordu. Zamanının çoğunu botanikçi arkadaşı John HENSLOW ile araziye gidip kınkanatlıları toplamakla geçirmeye başladı. Bu arada LAMARCK’ın çalışmasını ve kendi büyük babasının yazmış olduğu “Zoonomia” adlı şiir kitabını okudu. Kitaplarda geçen “canlılar belki tek bir soydan türemiştir” cümleciğini benimsedi; fakat genel olarak kabul edilen özel yaratılma fikrine de bağlı, kaldı.

Bu arada; bir İngiliz gemisi” H.M.S. BEAGLER denizcilere hârita yapmak için, Güney Amerika’yı yakından tanımış kaptan robert FITZROY’un yönetiminde/dünya turu yapmak üzere beş sene sürecek bir sefere hazırlanıyordu. Kaptan, daha önce güney Amerika’daki alışılmamış jeolojik yapıyı gözlemiş ve bu nedenle gemisine bu jeolojik yapıyı gözleyebilecek ve açıklayabilecek iyi yetişmiş bir doğa bilimcisini almak istiyordu. darwın, babasının itirazına karşın, arkadaşı HENSLOW’un ikna etmesiyle bu geziye çıkmayı kabul etti. 27 Aralık 1831 yılında 22 yaşındaki DARWIN, BEAGLE’nin güvertesinde, Devonport limanından denize açıldı.

2.2.2. İngiltere’deki Gözlemler

Darwin, ileri süreceği fikrin yankı uyandıracağını, dolayısıyla tüm dünyanın inanması için yeterince kanıt toplanması gerektiğini biliyordu. bir şey canını sıkıyordu. Bütün kanıtlar canlılığın evrimsel işleyişini göstermekle beraber, nasıl çalıştığı konusunda herhangi doyurucu bir açıklama yapılamamıştı. Güvercin yetiştiricilerini ziyaret ederek, onların seçme yoluyla nasıl yeni özellikler elde ettiklerini öğrendi. Örneğin bir yetiştirici büyük kuyruklu bir güvercin yetiştirmek istiyorsa, yavrular arasında bu özelliği gösteren yavruları seçerek seçime devam ediyordu. Birkaç döl sonra da gerçekten büyük kuyruklu güvercinler elde ediliyordu. Buradaki evrimsel süreç, yapay seçme ile sağlanıyordu. Diğer hayvan ve bitki ıslahı çalışmalarını ve yabani formların gösterdiği çevre koşullarına uymayı da dikkatlice not etti. Darwin bu düşüncelerini, 20 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak, “Origin of Species = Türlerin Kökeni” adlı bir kitapta topladı.

DARWlN’e yapay koşullar altında yapılan bu seçmenin, doğal koşullar altında da yapılabileceği fikri mantıki geldi. Bir türün tüm üyelerinin aynı uyumu gösteremeyeceğini de anlamıştı. Çünkü topladığı canlılar içinde, aynı türe bağlı bireylerin gösterdikleri varyasyonları not etmişti. Doğanın güçleri, bu bireyler içerisinde o ortamda yasayabilecek özellikleri taşıyanları yaşatma, daha doğrusu yaygın duruma geçirme yönündeydi.

1838’in Ekim ayında thomas MALTHUS’un 1798 yılında yazdığı “An Essay onthe Principlesof Population = Populasyonun Kuralları Üzerine bir Deneme” adlı bir makaleyi okurken, evrimin ikinci önemli bir işleyişini düşünmeye başladı.

Bu makale, tüm türlerin, sayılarını sabit tutacak düzeyden çok daha fazla yavru meydana getirme yeteneğinde olduğunu savunuyordu. Açıkça yavruların büyük bir kısmı yaşamını sürdüremiyordu. MALTHUS, bu kavramı insana uygulamıştı ve insanların geometrik olarak çoğalmasının, savaş, hastalık, kıtlık ve diğer afetlerle belirli bir düzeyde tutulduğunu savunmuştu.

darwın, evrim sorununun açıklanamayan bir işleyişini MALTHUS’dan esinlenerek ortaya çıkardı. Tüm türler gerekenden fazla ürüyorlardı; bunların içerisinde başarılı olan varyasyonlar uyum yaparak ayakta kalıyordu. Bu varyasyonlar özünde, gelecek için seçeneklerin doğmasını sağlıyordu. Biz tekrar DARWIN’in Türlerin Kökeni adlı yapıtına dönelim. Bu çalışmada iki gerçek ve üç varsayım ortaya çıkmıştı.

Gerçekler:

Tüm organizmalar, gereğinden fazla yavru meydana getirme yeteneğine sahiptirler. Bununla beraber elemine edilenlerle populasyonlarda denge sağlanmak-tadır.

Bir türün içerisindeki bireyler, kalıtsal özellikleri bakımından farklıdır.

Varsayımlar:

Yavruların çoğu ayakta kalabilmek için bir yaşam kavgası vermek zorundadırlar.

İyi uyum yapacak özellikleri taşıyan bireylerin çoğu yaşamını sürdürür; iyi uyum yapabilecek özellikleri taşımayanlar ortadan kalkar. Böylece istenen (çevre koşullarına uyum sağlayacak) özellikler kalıtsal olarak gelecek döllere aktarılır.

Çevre koşulları bir bölgede diğerinden farklı olduğundan özelliklerin seçimi her bölgede ve koşulda farklı olmak zorundadır. Canlılardaki varyasyonlar bu şekilde uzun süre saklanabilir ve yeterli bir zaman süreci içerisinde yeni türlere dönüşebilir.

Bu, çok çarpıcı bir varsayımdı ve DARWIN, bu savın desteklenmesi için yeterince kanıta da sahipti. Fakat eserini yayınlamaktan hâlâ çekiniyordu. Hatta düşüncesini arkadaşlarına açtı ve arkadaşları, O’nu, bu konuda daha ileri gelişmeleri beklemeden şimdiki durumuyla yayınlamasını istediler. O, ayrıntılı verilmiş dokümanlarla hazırlanmış dört bölümlük bir yayın planlamıştı.

3.4. Sınıflandırmadan Elde Edilen Kanıtlar

Sınıflandırma bilimi evrim kavramından çok daha önce başlamıştır. Bu bilimin kurucusu sayılan ray ve unnaeus, türlerin sabitliğine ve değişmezliğine inanmışlardı. Fakat bugünkü sistematikçiler bir türün isminin ve tanımının verilmesini onun evrimsel ilişkileri içinde ele almayı zorunlu bulmuşlardır. Bugünkü sistematik akrabalık, gruplar arasındaki morfolojik benzerliklere dayandırılmaktadır. Bu karşılaştırma her zaman homolog (kökendeş) organlar arasında yapılmaktadır. Yaşayan canlıların özelliği, belirli bir hiyerarşik sıraya göre dizilip, tür, cins, familya, takım, sınıf ve filum meydana getirmeleridir. Bu hiyerarşik diziliş evrimin en belirli kanıtlarından biridir. Eğer bitki ve hayvanlar kendi aralarında akraba olmasaydılar, bu hiyerarşik sıra meydana gelmeyecek ve birçok grup birbirine benzer olmayacak şekilde gelişmiş olacaktı. Sistematiğin temel birimi türdür. Tür, bir populasyondaki morfolojik, embriyolojik, fizyolojik özellik bakımından birbirine benzeyen ve doğal koşullar altında birbirleriyle birleşip döl meydana getirebilen, aynı fiziksel ve kimyasal uyarılara benzer tepki gösteren, aynı atadan meydana gelmiş birey topluluğudur diye tanımlanmıştır. Bütün canlılarda özellikle birkaç yaşam devresi olan türlerde (bazı sölenterlerde, parazit kurtlarda, larvadan gelişen böceklerde, kurbağagillerde vs.’de) bu tanım birçok bakımlardan yetersiz kalmaktadır. Eğer bir populasyon geniş bir alana yayılmışsa, kendi aralarında bölgesel birçok farklılıklara sahip olur ki biz buna alttür diyoruz. Yapılan ayrıntılı araştırmalarda birçok türün kendi aralarında alttürlere bölündüğü ve her alttürün yanındakinden, küçük farklarla ayrıldığı (deme); fakat onlarla çiftleşebildiği gösterilmiştir. Fakat bu zincirin uçlarının bazı durumlarda farklı tür özelliği gösterebileceğini daha sonraki konularda anlatacağız. Bugün yasayan hayvanların büyük bir kısmının gruplandırılması kolaydır; çünkü aralarındaki geçit formları kaybolmuştur. Fakat bazı gruplarda geçit formları görüldüğü için, yani her iki grubun da özelliklerini belirli ölçüde taşıyan bazı formlar olduğundan, bu sefer iki grubu birbirinden nerede ayıracağımızı kestirmek oldukça zordur. Bugünkü türler, soy ağacının en uçtaki dallarıdır ve genellikle kendine en yakın olan diğer dallarla karşılaştırılır. Ana gövde ve ana dallar zamanımızda kaybolmuştur. Evrimde bütün sorun hangi dalın hangi ana daldan ve gövdeden çıktığını şematize edebilmektir.

3. EVRİMLEŞMEYİ SAĞLAYAN DÜZENEKLER

‘Ayakta Kalmak için Savaşım’ ve ‘En iyi Uyum Yapan Ayakta Kalır’ sözcükleri Darwin WALLACE Kuramının anahtarıdır. Fakat besin, yer, su, güneş vs. için bireyler arasındaki savaşımın, zannedildiği gibi büyük bir evrimsel güç olmadığı, buna karşın döller boyunca sürekli olan populasyonların evrimsel değişme için önemli olduğu daha sonra anlaşıldı. Bu durumda evrimsel değişikliklerin birimi bireyler değil, populasyonlardır. Biz, bir populasyonun yapısını döller boyunca süren bir etkiyle değiştiren evrimsel güçleri, önem sırasına göre inceleyelim. Özünde Hardy-Weinberg eşitliğini bozan her etki evrimsel değişikliği sağlayan bir güç olarak kabul edilir.

3.1. Doğal Seçilim

Bir populasyon, kalıtsal yapısı farklı olan birçok bireyden oluşur. Ayrıca, meydana gelen mutasyonlarla, populasyonlardaki gen havuzuna yeni özellikler verebilecek genler eklenir. Bunun yanısıra mayoz sırasında oluşan krossing -överler ve rekombinasyonlar, yeni özellikler taşıyan bireylerin ortaya çıkmasını sağlar. İşte bu bireylerin taşıdıkları yeni özellikler (yani genler) nedeniyle, çevre koşullarına daha iyi uyum yapabilme yeteneği kazanmaları, onların, doğal seçilimden kurtulma oranlarını verir. Yalnız çevre koşullan her yerde ve her zaman (özellikle jeolojik devirleri düşünürsek) aynı değildir. Bunun anlamı ise şudur: Belirli özellikleri taşıyan bireyler, belirli çevre koşullarına sahip herhangi bir ortamda, en başarılı tipleri oluşturmalarına karşın, birinci ortamdakinden farklı çevre koşulları gösteren başka bir ortamda, ya da zamanla çevre koşullarının değiştiği bulundukları ortamda, uyum yeteneklerini ya tamamen ya da kısmen yitirirler. Bu ise onların yaşamsal işlevlerinde güçlüklere (döllenmelerinde, embriyonik gelişmelerinde, erginliğe kadar ulaşmalarında, üremelerinde, besin bulmalarında, korunmalarında vs.) neden olur. Böylece erginliğe ulaşanlarının, ulaşsalar dahi fazla miktarda yavru verenlerinin, verseler dahi bu yavruların ayakta kalanlarının sayısında büyük düşmeler görülür.

Burada dikkat edilecek husus, bireylerin ayakta kalmalarının yalnız başına evrimsel olarak birşey ifade etmemesidir. Eğer taşıdıkları genler, gelecek döllere başarılı bir şekilde aktarılamıyorsa, diğer tüm özellikleri bakımından başarılı olsalar da, evrimsel olarak bu niteliklere sahip bireyler başarısız sayılırlar.

Örneğin, kusursuz fiziksel bir yapıya sahip herhangi bir erkek, kısırsa ya da çiftleşme için yeterli değilse, ölümüyle birlikte taşıdığı genler de ortadan kalkar ve evrimsel gelişmeye herhangi bir katkısı olmaz. Ya da güçlü ve sağlıklı bir dişi, yavrularına bakma içgüdüsünden yoksunsa, ya da yumurta meydana getirme gücü az ise, populasyonda önemli bir gen frekansı değişikliğine neden olamayacağı için, evrimsel olarak başarılı nitelendirilemez. Demek ki doğal seçilimde başarılı olabilmek için, çevre koşullarına diğerlerinden daha iyi uyum yapmanın yan/sıra, daha fazla sayıda yumurta ya da yavru meydana getirmek doğal seçilim çevre koşullarına bağımlı olarak farklı şekillerde meydana gelir. Bunları sırasıyla inceleyelim.

3.1.1. Yönlendirilmiş Seçilim

Doğal seçilimin en iyi bilinen ve en yaygın şeklidir. Özel koşulları olan bir çevreye uzun bir süre içerisinde uyum yapan canlılarda görülür. Genellikle çevre koşullarının büyük ölçüde değişmesiyle ya da koşulları farklı olan bir çevreye göçle ortaya çıkar. Populasyondaki özellikler bireylerin o çevrenin koşullarına uyum yapabileceği şekilde seçilir. Örneğin nemli bir çevre gittikçe kuraklaşıyorsa, doğal seçilim, en az su kullanarak yaşamını sürdüren canlıların yararına olacaktır. Populasyondaki bireylerin bir kısmı daha önce mutasyonlarla bu özelliği kazanmışlarsa, bu bireylerin daha fazla yaşamaları, daha çok döl vermeleri, yani genlerini daha,büyük ölçüde populasyonun gen havuzuna sokmaları sağlanır. Bu arada ilgili özelliği,saptayan genlerde meydana gelebilecek mutasyonlardan, yeni koşullara daha iyi uyum sağlayabilecekler de seçileceğinden, canlının belirli bir özelliğe doğru yönlendirildiği görülür. Bu, doğal seçilimin en önemli özelliğinden biridir ‘Yönlendirilmiş Yaratıcılık’. Her çeşit özelliği meydana getirebilecek birçok mutasyon oluşmasına karşın, çevre koşullarının etkisi ile, doğal seçilim, başarılı mutasyonları yaşattığı için, sanki mutasyonların belirli bir amaca ve yöne doğru meydana geldiği izlenimi yaratılır. Yukarıda verdiğimiz örnekte, uyum, suyu artırımlı kullanan boşaltım organlarının yararına ise, bir zaman sonra suyu bol kullanan ilkel boşaltım organlarından, suyu en idareli kullanan böbrek şekline doğru gelişmeyi sağlayacak genler yararına bir seçim olacaktır. Su buharlaşmasını önleyen deri ve post yapısı, kumda kolaylıkla yürümeyi sağlayan genişlemiş ayak tabanı vs. doğal seçilimle bu değişime eşlik eden diğer özelliklerdir. Önemli olan, evrimde bir özelliğin ilkel de olsa başlangıçta bir defa ortaya çıkmasıdır; geliştirilmesi, mutasyon-doğal seçilim düzeneği ile zamanla sağlanır.

Bu konudaki en ilginç örnek, bir zamanlar İngiltere’de fabrika dumanlarının

yoğun olarak bulunduğu bir bölgede yaşayan kelebeklerde (Biston betalarla) meydana gelen evrimsel değişmedir. Sanayi devriminden önce hemen hemen beyaz renkli

olan bu kelebekler (o devirden kalma koleksiyonlardan anlaşıldığı kadarıyla), ağaçların gövdelerine yapışmış beyaz likenler üzerinde yaşıyorlardı. Böylece avcıları tarafın

dan görülmekten kurtulmuş oluyorlardı. Sanayi devrimiyle birlikte, fabrika bacaların

dan çıkan siyah renkli kurum vs. bu likenleri koyulaştırınca, açık renkli kelebekler çok

belirgin olarak görülür duruma geçmiştir. Bunların üzerinde beslenen avcılar, özellikle kuşlar, bunları kolayca avlamaya başlamıştır. Buna karşın sanayi devriminden

önce de bu türün populasyonunda çok az sayıda bulunan koyu renkli bireyler bu

renk uyumundan büyük yarar sağlamıştır. Bir zaman sonra populasyonun büyük bir

kısmı koyu renkli kelebeklerden oluşmuştur ‘Sanayi Melanizmi’. Günümüzde alınan önlemler sayesinde, çevre temizlenince, beyaz renkli olanların sayısı tekrar art

maya başlamıştır.

Son zamanlarda tıp bilimindeki gelişmeler ile, normal olarak doğada yaşayamayacak eksiklikler ile doğan birçok birey, yaşatılabilmekte ve üremesi sağlanmaktadır. Böylece taşıdıkları kalıtsal yapı, insan gen havuzuna eklenmektedir. Dolayısıyla bozuk özellikler meydana getirecek genlerin frekansı gittikçe artmaktadır, örneğin, eskiden kalp kapakçıkları bozuk, gözleri aşırı miyop ya da hipermetrop olan, gece körlüğü olan, D vitaminini sentezleme ya da hücre içine alma yeteneğini yitirmiş olan, kân şekerini düzenleyemeyen (şeker hastası), mikroplara direnci olmayan, kanama hastalığı olan; yarık damaklı, kapalı anüslü, delik kalpli ve diğer bazı kusurlarla doğan bireylerin yaşama şansı hemen hemen yoktu. Modern tıp bunların yaşamasını ve üremesini sağlamıştır. Dolayısıyla insan gen havuzu doğal seçilimin etkisinden büyük ölçüde kurtulmaya başlamıştır. Bu da gen havuzunun, dolayısıyla bu gen havuzuna ait bireylerin bir zaman sonra doğada serbest yaşayamayacak kadar değişmesi demektir. Nitekim 10 – 15 bin yıldan beri uygulanan koruma önlemleri, bizi, zaten doğanın seçici etkisinden kısmen kurtarmıştır. Son zamanlardaki tıbbi önlemler ise bu etkiyi çok daha büyük ölçüde azaltmaktadır. Böylece doğal seçilimin en önemli görevlerinden biri olan ‘Gen havuzunun yeni mutasyonların etkisinden büyük ölçüde korunmasının sağlanması ve mutasyonların gen havuzunda yayılmalarının önlenmesi, dolayısıyla gen havuzunun dengelenmesi ve kararlı hale geçmesi, insan gen havuzu için yitirilmeye başlanmıştır.

3.1.2. Dengelenmiş Seçilim

Eğer bir populasyon çevre koşulları bakımından uzun süre dengeli olan bir

ortamda bulunuyorsa, çok etkili, kararlı ve dengeli bir gen havuzu oluşur. Böylece,

dengeli seçilim, var olan gen havuzunun yapısını devam ettirir ve meydana gelebilecek sapmalardan korur, örneğin, Keseliayılar (Opossum) 60 milyon, akrepler (Scorpion) 350 milyon yıldan beri gen havuzlarını hemen hemen sabit tutmuşlardır. Çünkü

bulundukları çevrelere her zaman başarılı uyum yapmışlardır.

3.1.3. Dallanan Seçilim

Dengeli seçilimin tersi olan bir durumu açıklar. Bir populasyonda farklı özellikli bireylerin ya da grupların her biri, farklı çevre koşulları nedeniyle ayrı ayrı korunabilir. Böylece aynı kökten, bir zaman soma, iki ya da daha fazla sayıda birbirinden farklılaşmış canlı grubu oluşur (ırk ® alttür ® tür ® vs.). Özellikle bir populasyon çok geniş bir alana yayılmışsa ve yayıldığı alanda değişik çevre koşullarını içeren bir-çok yaşam ortamı (niş) varsa, yaşam ortamlarındaki çevre koşulları, kendi doğal seçilimlerini ayrı ayrı göstereceği için, bir zaman sonra birbirinden belirli ölçülerde farklılaşmış kümeler, daha sonra da türler ortaya çıkacaktır. Bu şekildeki bir seçilim ‘Uyumsal Açılımı’ meydana getirecektir

3.2. Üreme Yeteneğine ve Eşemlerin Özelliğine Göre Seçilim

Populasyonlarda, bireyler arasında şansa dayanmayan çiftleşmelerin ve farklı üreme yeteneklerinin oluşması hardy – weınberg Eşitliğine ters düşen bir durumu ifade eder. Bu özellikleri taşıyan bir populasyonda Hardy-Weinberg Eşitliği uygulanamaz. Bireylerin çiftleşmek için birbirlerini rasgele seçmelerinden ziyade, özel niteliklerine göre seçmeleri, bir zaman sonra, bu özellikler bakımından köken aldıkları ana populasyondan çok daha kuvvetli olan yeni populasyonların ortaya çıkmasına neden olur. Bu özel seçilim, yaşam kavgasında daha yetenekli olan (beslenmede, korunmada, gizlenmede, yavrularına bakmada vs.) populasyonların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Eşemlerin Arasındaki Yapısal Farkların Oluşumu: Dişiler genellikle yavrularını meydana getirecek, koruyacak ve belirli bir evreye kadar besleyebilecek şekilde özellik kazanmıştır.

Özellikle memelilerde tam olarak belirlenemeyen bir nedenle dişiler başlangıçta çiftleşmeden kaçıyormuş gibi davranırlar. Dişilerin kuvvetli olduğu bir toplumda çitfleşme çok zor olacağından, seçilim, memelilerde, kuvvetli erkekler yönünden olmuştur. Bugün birçok canlı grubunda, özellikle yaşamları boyunca birkaç defa çiftleşenlerde erkekler, dişileri çiftleşmeye zorlar; çok defa da bunun için kuvvet kullanır. Bu nedenle erkekler dişilerinden daha büyük vücut yapısına sahip olur. Buna karşın, yaşamları boyunca bir defa çiftleşenlerde ya da çiftleştikten sonra erkeği besin maddesi olarak dişileri tarafından yenen gruplarda (peygamber develerinde ve örümceklerde olduğu gibi), erkek, çok daha küçüktür. Çünkü seçilim vücut yapısı büyük dişiler, vücut yapısı küçük erkekler yönünde olur.

İkincil eşeysel özellikler, çoğunluk eşey hormonları tarafından meydana getirilir (bu nedenle ikincil eşeysel özellikler, bireylerde eşey hormonlarının üretilmeye başlamasından sonra belirgin olarak ortaya çıkar). Eşeysel gücün bir çeşit simgesi olan bu özellikler, eşemler tarafından sürekli olarak seçilince, özellikler gittikçe kuvvetlenir: Bu nedenle özellikle erkeklerde, yaşam savaşında zararlı olabilecek kadar büyük boynuz (birçok geyikte, keçide vs.’de), büyük kuyruk (Tavuskuşunda ve Cennetkuşlarında vs.), hemen göze çarpacak parlak renklenmeler (birçok kuşta, memelide); dişilerde, süt meydana getirmek için çok büyük olmasına gerek olmadığı halde dişiliğin simgesi olan büyük meme bu şekilde gelişmiştir.

Üreme Yeteneğinin Evrimsel Değişimdeki Etkisi: Daha önce de değindiğimiz gibi bir bireyin yaşamını başarılı olarak sürdürmesi evrimsel olarak fazla birşey ifade etmez. Önemli olan bu süre içerisinde fazla döl meydana getirmek suretiyle, gen havuzuna, gen sokabilmesidir. Bir birey ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, döl meydana getirmemişse, evrimsel açıdan hiçbir öneme sahip değildir. Bu nedenle bu bireylerin ölümü ‘Genetik Ölüm’ olarak adlandırılır.

Evrimsel gelişmede en önemli değişim, gen havuzundaki gen frekansının değişimidir. Gen frekansı ise birey sayısıyla saptanır. Bu durumda bir populasyonda, üreyebilecek evreye kadar başarıyla gelişebilen yavruları en çok sayıda meydana getiren bireylerin gen bileşimi bir zaman sonra gen havuzuna egemen olur. Buna ‘Farklı Üreme Yeteneği’ denir.

3.3. Yalıtımın (İzolasyonun) Evrimsel Gelişimdeki Etkisi

Türlerin oluşumunda, yalıtım, kural olarak, zorunludur. Çünkü gen akımı,devam eden populasyonlarda, tür düzeyinde farklılaşma oluşamaz. Bir populasyon, belirli bir süre, birbirlerinden coğrafik olarak yalıtılmış alt populasyonlara bölünürse, bir zaman sonra kendi aralarında çiftleşme yeteneklerini yitirerek, yeni tür özelliği kazanmaya başlarlar. Bu süre içerisinde oluşacak çiftleşme davranışlarındaki farklılaşmalar, yalıtımı çok daha etkili duruma getirecektir. Kalıtsal yapı açısından birleşme ve döl meydana getirme yeteneklerini koruyan birçok populasyon, sadece çiftleşme davranışlarında meydana gelen farklılaşmadan dolayı, yeni tür özelliği kazanmıştır.

Şekil : Allopatrik yalıtım ile tür oluşumu. Eğer bir populasyonun bir parçası coğrafik olarak yalıtılırsa, değişik evrimsel güçler yavaş yavaş bu yalıtılmış populasyonu (keza ana populasyonu) değiştirmeye başlar ve bir zaman sonra her iki populasyon aralarında verimli döl meydana getiremeyecek kadar farklılaşırlar.

Üreme yalıtımının kökeninde, çok defa, en azından başlangıç evrelerinde, coğrafik bir yalıtım vardır. Fakat konunun daha iyi anlaşılabilmesi için üreme yalıtımını ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz. Populasyonlar arasında çiftleşmeyi ve verimli döller meydana getirmeyi önleyen her etkileşme ‘Yalıtım = izolasyon Mekanizması’ denir.

3.3.1. Coğrafik Yalıtım (- Allopatrik Yalıtım)

Eğer bir populasyon coğrafik olarak iki ya da daha fazla bölgeye yayılırsa, ev

rimsel güçler (her bölgede farklı olacağı için) yavaş yavaş etki ederek, populasyonlar

arasındaki farkın gittikçe artmasına (Coğrafik Irklar) neden olacaktır. Bu kalıtsal farklılaşma, populasyonlar arasında gen akışını önleyecek düzeye geldiği zaman, bir zamanların ata türü iki ya da daha fazla türe ayrılmış olur

Anadolu’daki Pamphaginae’lerin Evrimsel Durumu: Coğrafik yalıtıma en iyi örneklerden biri Anadolu’nun yüksek dağlarında yaşayan, kanatsız, hantal yapılı, kışı çoğunluk 3. ve 4. nimf evrelerinde geçiren bir çekirge grubudur. Özünde, bu hayvanlar, soğuk iklimlerde yaşayan bir kökenden gelmedir. Buzul devrinde, kuzeydeki buzullardan kaçarak Balkanlar ve Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girmişlerdir. Bu sırada Anadolu’nun iç kısmında Batı Anadolu’yla Doğu Anadolu’yu birbirinden ayıran büyük bir tatlısu gölü bulunuyordu. Her iki bölge arasındaki karasal, bağlantı, yalnız, bugünkü Sinop ve Toros kara köprüleriyle sağlanıyordu. Dolayısıyla Kafkaslar’dan gelenler ancak Doğu Anadolu’ya, Balkanlar’dan gelenler ise ancak Batı Anadolu’ya yayılmıştı. Çünkü Anadolu o devirde kısmen soğumuş ve bu hayvanların yaşayabilmesi için uygun bir ortam oluşturmuştu. Bir zaman sonra dünya buzul arası devreye girince, buzullar kuzeye doğru çekilmeye ve dolayısıyla Anadolu da ısınmaya başlamıştı. Bu arada Anadolu kara parçası, erozyon sonucu yırtılmaya, dağlar yükselmeye ve bu arada soğuğa alışık bu çekirge grubu, daha soğuk olan yüksek dağların başına doğru çekilmeye başlamıştı. Uzun yıllardır bu dağların başında (genellikle 1500 – 2000 metrenin üzerinde) yaşamlarını sürdürmektedirler. Kanatları olmadığı için uçamazlar; dolayısıyla aktif yayılımları yoktur. Hantal ve iri vücutlu olduklarından rüzgar vs. ile pasif olarak da yayılamamaktadırlar. Belirli bir sıcaklığın üstündeki bölgelerde (zonlarda) yaşayamadıklarından, yüksek yerlerden vadilere inerek, diğer dağsilsilelerine de geçemezler. Yüksek dağlarda yaşadıklarından, aşağıya göre daha yoğun morötesi ve diğer kısa dalgalı ışınların etkisi altında kalmışlardır; bu nedenle mutasyon oranı (özellikle kromozom değişmeleri) yükselmiştir. Dolayısıyla evrimsel bir gelişim ve doğal seçilim için bol miktarda ham madde oluşmuştur. Çok yakın mesafelerde dahi meydana gelen bu mutlak ya da kısmi yalıtım, bir zamanlar Anadolu’ya bir ya da birkaç tür olarak giren bu hayvanların 50’den fazla türe, bir o kadar alttüre ayrılmasına neden olmuştur.

Bir dağdaki populasyon dahi, kendi aralarında oldukça belirgin olarak birbirlerinden ayrılabilen demelere bölünür. Çünkü yukarıda anlattığımız yalıtım koşullan, bir dağ üzerinde dahi farklı olarak etki etmektedir.

Coğrafik uzaklık ile farklılaşmanın derecesi arasında doğru orantı vardır. Birbirlerinden uzak olan populasyonlar daha fazla farklılaşmalar gösterir. Bu çekirge grubunun Hakkari’den Edirne’ye kadar adım adım değiştiğini izlemek mümkündür. Batı Anadolu’da yaşayanlar çok gelişmiş timpanik zara (işitme zarına) ve sırt kısmında tarağa sahiptir; doğudakilerde bu zar ve tarak görülmez. Toros ve Sinop bölgelerinde bu özellikleri karışık olarak taşıyan bireyler bulunur.

Her türlü yalıtım mekanizmasında, ilk olarak demelerin, daha sonra alttürlerin, sonunda da türlerin meydana geldiğini unutmamak gerekir. Aynı kökten gelen; fakat farklı yaşam bölgelerine yayılan tüm hayvan gruplarında bu kademeleşme görülür, Ayrıca tüm coğrafik yalıtımları kalıtsal bir yalıtımın izlediği akıldan çıkarılmamalıdır.

3.3.2. Üreme İşlevlerinde Yalıtım (= Simpatrik Yalıtım)

Yalıtımın en önemli faktörlerinden biri de, genellikle belirli bir süre coğrafik yalıtımın etkisi altında kalan populasyonlardaki bireylerin üreme davranışlarında ortaya çıkan değişikliklerdir. Bu farklılaşmaların oluşumunda da mutasyonlar ve doğal seçilim etkilidir. Yalnız, üreme işlevlerindeki yalıtımın, coğrafik yalıtımdan farkı, ilke olarak, farklılaşmanın sadece üreme işlevlerinde olması, kalıtsal yapıyı tümüyle kapsa-mamasıdır. Deneysel olarak döllendirildiklerinde yavru meydana getirebilirler. Çünkü kalıtsal yapı tümüyle farklılaşmamıştır. Coğrafik yalıtım ise hem kalıtsal yapının nem davranışların farklılaşmasını hem de üreme işlevlerinin yalıtımını kapsar.

Eşeysel çekim azalınca ya da yok olunca, gen akışı da duracağı için, iki populasyon birbirinden farklılaşmaya başlar. Böylece ilk olarak hemen hemen birbirine benzeyen; fakat üreme davranışlarıyla birbirinden ayrılan ‘ikiz Türler’ meydana gelir. Bir zaman sonra mutasyon – seçilim etkileşimiyle, yapısal değişimi de kapsayan kalıtsal farklılıklar ortaya çıkar. Üreme yalıtımı gelişimin çeşitli kademelerinde olabilir. Bunlar;

Üreme Davranışlarının Farklılaşması: Birbirlerine çok yakın bölgelerde yaşayan populasyonlarda, mutasyonlarla ortaya çıkan davranış farklılaşmalarıdır.

Koku ve ses çıkarmada, keza üreme hareketlerinde meydana gelecek çok küçük farklılaşmalar, bireylerin birbirlerini çekmelerini, dolayısıyla döllemeyi önler. Daha sonra, bu populasyonlar bir araya gelseler de, davranış farklarından dolayı çiftleşemezler.

Üreme Dönemlerinin Farklılaşması: İki populasyon arasında üreme dönemlerinin farklılaşması da kesin bir yalıtıma götürür. Örneğin bir populasyon ilkbaharda, öbürüsü yazın eşeysel gamet meydana getiriyorsa, bunların birbirlerini döllemeleri olanaksızlaşır.

Üreme Organlarının Farklılaşması: Özellikle böceklerde ve ilkel bazı çok hücrelilerde, erkek ve dişi çiftleşme organları, kilit anahtar gibi birbirine uyar. Meydana gelecek küçük bir değişiklik döllenmeyi önler.

Gamet Yalıtımı: Bazı türlerin yumurtaları, kendi türünün bazen de yakın akraba türlerin spermalarını çeken, fertilizin denen bir madde salgılar. Bu fertilizinin farklılaşması gamet yalıtımına götürür.

Melez Yalıtımı: Eğer tüm bu kademeye kadar farklılaşma olmamışsa, yumurta ve sperma, zigotu meydana getirir. Fakat bu sefer bazı genlerin uyuşmazlığı, embriyonun herhangi bir kademesinde anormalliklere, ya da uygun olmayan organların ortaya çıkmasına neden olur (örneğin küçük kalp gibi).

Embriyo gelişip ergin meydana gelirse, bu sefer, kalıtsal yapılarındaki farklılaşmalar nedeniyle erginin eşeysel hücrelerinde, yaşayabilir gametler oluşamayabilir (katırı anımsayınız!). Genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişleri farklı olduğu için, sinaps yapamazlar ya da kromozom sayıları farklı olduğu için dengeli bir kromozom dağılımını sağlayamazlar.

4. KAYNAKLAR

Hayvanlar ve Bitkilerin Evrim Ansiklopedisi-Remzi Kitapevi

Kalıtım ve Evrim – Prof.Dr.Ali DEMİRSOY

Yaşamın Temel Kuralları – Prof.Dr.Ali DEMİRSOY

www.bilimaraştırmavakfı.com

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 1

1.1. Eklembacaklılar (Artropoda) 1

1.2. Evrim Kavramının Gelişimi 2

1.2.1. Gözlemler ve Varsayımlar 2

1.2.2. Evrim Konusundaki İlk Yorumlar 3

1.2.2.1. Fosillerin Bulunması 3

1.2.3. Evrim Fikrine Direnişler 4

2. EVRİM KONUSUNDA BİLİMSEL DÜŞÜNCELERİN GELİŞİMİ 5

2.1. Jean Baptiste Lamarck 5

2.1.1. Bir Organın Kullanılıp Kullanılmamasına Göre Değişimi 5

2.2. Charles Darwin 7

2.2.1. Yaşamının İlk Evreleri ve Eğitimi 7

2.2.2. İngiltere’deki Gözlemler 8

3. EVRİMLEŞMEYİ SAĞLAYAN DÜZENEKLER 11

3.1. Doğal Seçilim 11

3.1.1. Yönlendirilmiş Seçilim 12

3.1.2. Dengelenmiş Seçilim 14

3.1.3. Dallanan Seçilim 14

3.2. Üreme Yeteneğine ve Eşemlerin Özelliğine Göre Seçilim 14

3.3. Yalıtımın (İzolasyonun) Evrimsel Gelişimdeki Etkisi 16

3.3.1. Coğrafik Yalıtım (- Allopatrik Yalıtım) 17

3.3.2. Üreme İşlevlerinde Yalıtım (= Simpatrik Yalıtım) 18

4. KAYNAKLAR 20

12 Temmuz 2007

Süleyman Demirel Üniversitesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

HAVA KİRLİLİĞİ

Danışman

Doç. Dr. Hasan ÖZÇELİK

Hazırlayan

Esen ÇİMEN

9421303013

ÖNSÖZ

22. yüzyıla yaklaşırken dünyada çevre sorunları gün geçtikçe büyümektedir. 1940’lı yıllarda 3 milyar olan dünya nüfusu bugün iki kat artarak 6 milyara yaklaşmıştır. Enerji üretiminin ise bu zaman zarfında dört kat arttığı görülmüştür. Bu durum sınırlı olan doğal kaynakların korunmasının önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu gerçeğin ışığında fosil yakıtların sebep olduğu kirlenme şeklinin pek çok ülkenin çevre politikalarında anahtar rol oynadığını bilmekteyiz.

Ülkemizde ise Batı ülkelerine göre daha geç başlayan endüstriyel faaliyetlerin çevre boyutu ile birlikte gözönüne alındığını söylemek oldukça zordur. Bunun yanısıra çarpık şehirleşme, başta büyük şehirlerde olmak üzere çevre sorunlarının yoğunlaşmasına yol açmıştır.

Hava kirliliği bugün ülkemizde birinci derecede önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Birçok şehrimizde hava kalitesi standartlarının birkaç kat aşılması ise artık olağan bir durumdur. Yakıt kullanımına yönelik çalışmaların ne kadar yetersiz olduğu da yaşanan hava kirliliği ile açıkça görülmektedir. Örneğin İstanbul’da bazı bölgelerde yüksek basıncın da hakim olduğu günlerde, acil tedbirlerin alınması gereken “episod” değerlere ulaşılmaktadır.

Bu tezde, hava kirliliğinin genel şekli, kaynakları, etkileri, bölgelere göre değerlendirilmesi, hava kalitesi standartları konuları incelenmiştir.

Bu çalışma sırasında değerli yardımlarını esirgemeyen, her zaman destek olan Hocam Doç. Dr. Sayın Hasan ÖZÇELİK’e teşekkürlerimi sunarım.

Isparta – 2001 Esen ÇİMEN

SEMBOLLER

Konsantrasyon

CT2

Sıcaklık yapı parametresi

Buhar basıncı

Coriolis parametresi

Yer çekimi ivmesi

Atmosferik sınır tabakanın t ‘ya göre yüksekliği

hQ

Atmosferik sınır tabakanın Q’ya göre yüksekliği

Mekanik karışma yüksekliği

Ku

Momentum için alış-veriş katsayısı

K0

Isı için alış-veriş katsayısı

Monin-Obukhov uzunluğu

Kararlılık parametresi (boyutsuz)

Atmosferik basınç

Qo

Isı akısı

Emisyon şiddeti

Re

Reynolds sayısı (boyutsuz)

Rt

Richardson sayısının akı formu (boyutsuz)

Rl

Richardson sayısının gradyan formu (boyutsuz)

Potansiyel sıcaklık

?*

Sıcaklık ölçeği

Potansiyel sıcaklığın çalkantı bileşeni

Sıcaklık

Tv

Virtüel sıcaklık

To

Yüzey tabaka sıcaklığı

Zaman

? *

Sürtünme hızı

Hızın x bileşeni

Hız bileşeni

Hızın y bileşeni

Ses hızı

Düşey hız

x, y, z

Karteziyen koordinatlar (x, yüzey rüzgarı boyunca; z düşey)

z0

Pürüzlülük uzunluğu

z1

Planeter sınır tabakanın üst sınırı

W’ ?’, w’v’

Düşey türbülanslı momentum akı büyüklükleri

w’?’

Türbülanslı ısı akısı

Kayma gerilmesi

t 0

Yüzey kayma gerilmesi

µh

Havanın viskositesi

Karman sabiti

Oy

Yatay dispersiyon katsayısı

Oz

Düşey dispersiyon katsayısı

Øu

Üniversal hız fonksiyonu (boyutsuz)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ i

SEMBOLLER ii

İÇİNDEKİLER iii

1. GİRİŞ 1

1.1. Hava Kirliliğinin Tanımı ve Tarihsel Geçmişi 2

2. ATMOSFER VE HAVA KİRLETİCİLER 5

2.1. Giriş 5

2.2. Atmosfer Tabakaları 6

2.3. Havanın Doğal Kompozisyonu ve Hava Kirleticiler 11

3. HAVA KİRLİLİLİĞİ KAYNAKLARI 14

3.1. Giriş 14

3.2. Doğal Hava Kirliliği Kaynakları 14

3.2.1. Volkanlar 14

3.2.2. Tozlar 15

3.2.3. Orman Yangınları 15

3.2.4. Okyanus Spreyleri 15

3.2.5. Buharlaşma 16

3.3. Antropojenik Hava Kirliliği Kaynakları 16

3.3.1. Motorlu Araçlar 17

3.3.2. Endüstri 19

3.3.2.1. Demir çelik ve metal endüstrisi 19

3.3.2.2. Maden endüstrisi 19

3.3.2.3. Kimya endüstrisi 19

3.3.2.4. Petrol endüstrisi 20

3.3.2.5. Kağıt endüstrisi 20

3.3.2.6. Tekstil endüstrisi 20

3.3.2.7. Lastik endüstrisi 20

3.3.2.8. Cam endüstrisi 20

3.3.2.9. Çimento endüstrisi 20

3.3.3. Enerji Santralleri 21

3.3.3.1. Asit yağmurları 21

3.3.4. Konutların Isıtılması 22

3.4. Antropojenik Emisyonların Önlenmesi İçin Çareler 24

4. HAVA KİRLETİCİLER 25

4.1. Birincil Kirleticiler 25

4.1.1. Kükürt Oksitler 25

4.1.2. Azot Oksitler 29

4.1.3. Karbon Monoksit 30

4.1.4. Hidrokarbonlar 31

4.1.5. Partiküller 31

4.2. İkincil Kirleticiler 33

4.2.1. Fotokimyasal Oluşumlar ve Ozon 33

5. HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ 40

5.1. Giriş 40

5.2. Görünürlüğün Azalması 40

5.3. Malzeme Üzerine Zararlar 41

5.4. Zirai Zararlar 41

5.5. Fizyolojik Etkiler 43

5.6. İklim Üzerine Etkiler 45

5.6.1. Karbon Dioksit ve Küresel Isınma 45

6. BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 47

6.1. Doğu Anadolu Bölgesi 47

6.1.1. Genel Olarak 47

6.1.2. Erzurum 48

6.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 50

6.2.1. Elazığ 50

6.2.3. Diyarbakır 51

6.3. Karadeniz Bölgesi 51

6.3.1. Genel Olarak 51

6.3.2. Murgul (Göktaş) 51

6.3.3. Zonguldak Metropolitan Alanı 52

6.3.4. Samsun 52

6.3.5. Trabzon 54

6.4. Akdeniz Bölgesi 55

6.5. İç Anadolu Bölgesi 55

6.5.1. Genel Olarak 55

6.5.2. Kayseri 55

6.5.3. Sivas 56

6.5.4. Eskişehir 57

6.5.5. Konya 57

6.5.6. Ankara 58

6.6. Ege Bölgesi 61

6.6.1. Genel Olarak 61

6.6.2. İzmir 61

6.6.3. Kütahya 62

6.7. Marmara Bölgesi 62

6.7.1. Genel Olarak 62

6.7.2. İstanbul 62

6.7.3. Bursa 64

7. HAVA KİRLİLİĞİ STANDARTLARI 65

7.1. Emisyon Standartları 65

7.2. Hava Kalitesi Standartları 65

8. KAYNAKLAR 67

1. GİRİŞ

Çevre sorunları, yaşadığımız yüzyılın en önemli problemi olarak ekvatordan kutuplara kadar her bölgede kendisini göstermektedir. 22.ci yüzyıla yaklaşırken her geçen gün büyüyerek artan ve doğal kaynakları kullanılamaz hale getiren çevre sorunları, dünyanın geleceğini ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. 1940’lı yıllarda 3 milyar civarında olan dünya nüfusu bugün 6 milyara ulaşmıştır. Ancak yaklaşık 50 yıllık bu süre içerisinde dünya nüfusunun iki kat artmasına karşın enerji üretimi dört kat artmıştır. Bu örnek enerji üretiminin ve üretim şeklinin dünyamız için gelecekte ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Çevre boyutuna yeterince önem verilmemesi dünyamızı ekolojik tehlikelerle yüzyüze getirmiştir. Bu konuda en önemli göstergelerden biri de fosil yakıtların yanması sonucu çıkan atmosferdeki CO2 miktarıdır. Bugün, dünyamızda sera gazlarının konsantrasyonlarındaki artışın iklim üzerine etkileri hakkında hâlâ önemli belirsizlikler mevcuttur (Böttcher, 1993). Ancak atmosferde CO2 ‘nin yanı ıra diğer sera gazlarında da artış bulunduğu, sera gazlarının moleküllerinin kızıl ötesi radyasyonu absorbladığı, artan kızılötesi absorbsiyonun da atmosferde su çevrimini, hava sirkülasyonunu ve ısı taşınımını etkilediği de kabul edilen temel gerçeklerdendir.

1880’li yıllarda dünyadaki CO2 konsantrasyonları 275 ppm Olarak belirlenmiş iken, 1980’de 339 ppm ve bugün ise 360 ppm’yi aşmıştır. Eğer fosil yakıt kullanımında bir değişiklik olmadığı takdirde, 2050’li yıllarda CO2 konsantrasyonunun 400 ppm’i aşacağı tahmin edilmektedir. Arz atmosferinin ısınmasına yol açan bu olumsuz durum özellikle 1970’li yıllardan itibaren dünya ülkelerini yeni çevre politikaları üretmeye zorlamıştır. 1985 Helsinki protokolu, 1987 Montreal protokolu, 1990 Londra anlaşması ve son olarak 3-4 Haziran 1992 tarihlerinde Brezilya’da yapılan konferanslar çevrenin önemini vurgulayan toplantılar olmuştur. Rio’da yapılan birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı sonrasında yayınlanan bildiri “Ormanlar geleceğin kapitalidir” sözü ile son bulmaktadır (Rio Decleration, 1992). Bu anlamlı sözün yanısıra 21. yüzyılda dünya için yeni bir çevre sloganı hakim olacaktır. Bu ise bireysel çevre sorumluluğunu yerleştirecek olan “Global düşün, lokal hareket et” ilkesidir.

İşte görülüyor ki nefes alma ihtiyacını ve yaşamın gereği aktiviteler için gerekli ortamı sağlayan yeryüzü atmosferi ve burada oluşan hava kirlenmesi, çevre kirliliği içerisinde fevkalade önemli yer tutmaktadır.

Hava kirliliği nedeniyle yaşamın temel kaynağı olan suyun ve dolayısıyla içme suyu kaynaklarının geleceği de tehlike altındadır. Bu konuda en son örneği İskandinav ülkeleri oluşturmaktadır. İsveç’te bulunan 85.000 civarındaki gölün %16’sı hava kirliliği nedeniyle asitleşmeye maruz kalmıştır (Enviro, 1992). EMEP (European Air Pollution Monitoring Program) raporuna göre İsveç’te biriken kükürt ve azot bileşiklerinin %90’ı yabancı orijinlidir. Bu kaynak bölgeleri başlıca olarak Almanya, İngiltere ve Polonya’dır (Agren, 1991).

1.1. Hava Kirliliğinin Tanımı ve Tarihsel Geçmişi

Hava kirlenmesi çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan birine göre hava kirlenmesi, genel şekli ile insanların çeşitli aktivitelerinden doğan ve sağlıklarının yanısıra kaynakların da kirlenmesine sebebiyet veren kirleticilerin atmosfere karışmasıdır. Diğer bir deyişle de hava kirlenmesi atmosferde canlıların sağlığına zarar verecek miktar ve sürede kirleticilerin birinin yada daha fazlasının bir arada bulunması şeklinde tanımlanır.

Yaşamın gereği aktiviteler için bir ortam olarak hizmet veren yerküre ve üzerindeki atmosferin kompozisyonu, iki milyar yıldan bu yana değişikliğe uğramış ve halen de uğramaktadır. Diğer bir deyişle yerkürenin gaz zarfının kompozisyonunda, insanoğlunun çevresi ile ilişkileri ve yaşayan canlı organizma ile atmosferin girişimleri sonucunda değişiklikler meydana gelmiştir. İşte hava kirlenmesi kavramı da böylece ortaya çıkmıştır. Jeolojik çağlarda yanardağ patlamaları ile başlayan doğal kirlenme daha sonraları insan aktiviteleri ile büyük boyutlara ulaşmıştır. İnsanoğlunun doğrudan ürettiği kirliliğin ateşin bulunmasıyla başladığını söylemek ise bir kehanet değildir. Ateşin bulunuşu, ısıtma ve ısınmanın başlangıcını oluşturmuştur. Bu konuda, literatürde belirgin hava kirliliğinin Milattan 500 yıl önceleri Pers mezarlarının bulunduğu türbelerde petrol yakılması suretiyle meydana geldiği belirtilmektedir. Ünlü şair Horace ise Roma tapınaklarında Milattan 100 yıl önceleri tütsü yapıldığını şiirlerinde konu etmiştir.

Atmosferin kompozisyonundaki değişikliklerin 20. yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başladığı bilinmektedir. Özellikle 1940’lı yıllardan sonra endüstri ve teknolojide başlayan ilerlemeler, kirlenme olaylarını beraberinde getirmiştir. Bununla beraber yanma olayından kaynaklanan hava kirliliğinin ilk ortaya çıkışı 13. yüzyılda İngiltere’de olmuştur. Kral I. Edward, 1301 yılı kışında Londra’da aşırı bir şekilde duman ve kokuya sebep olduğu için ısınma için kömür yakılmasını yasaklamıştır.

Hava kirlenmesi üzerine yazılan ilk kitap ise Johm Evelyn tarafından İngiltere’de 1661 yılında basılmıştır. Aslında bu kitap insanların çevre problemlerine duyduğu ilginin ancak yaşanılan çevrenin bozulması sonucunda başladığının bir kanıtı olmuştur. 1875 yılında yine İngiltere’de hava kirliliği episodları sonucunda ölüm olaylarında büyük artışlar görülmüştür.

1930 yılında Belçika’nın Meuse Vadisi’nde meydana gelen trajik ölümler, 1948 yılında ABD Pennsylvania eyaleti Donora şehrinde yaşanan hava kirliliği sebebiyle olan ölümler bu konuda yaşanan en ilginç tarihsel olaylardır. 1948 yılında ABD Pennsylvania eyaletinde bir heri vadisinde bulunan Donora şehrinde 5 gün süre ile yaşanan durgun antisiklonik basınç paterninin yeryüzü üzerinde sebep olduğu şiddetli enverziyon, bu nehir vadisinde faaliyette bulunan sülfürik asit, çinko, çelik tel fabrikalarından çikan SO2 ve partikül emisyonlarını hapsederek 14 saat süre içerisinde 17 kişinin ölümüne sebep olmuştur (Bach, 1972; Perkins, 1974; Seinfeld, 1975). 1952 yılında Londra’da meydana gelen smog olayının sonrasında ise SO2 konsantrasyonunun 0,5 ppm’e, partikül madde konsantrasyonunun ise 4 mg/m3’e ulaştığı görülmüştür.bu şekilde ölümlere sebebiyet veren hava kirliliği olaylarının ard arda yaşanması, ülkeleri bu konuda yasal önlemler almaya zorlamıştır. Bu amaçla ilk yasal düzenlemenin ABD’de 1955 yılında Temiz Hava Yasası (Clean Air Act) adıyla yapıldığı, daha sonra ise 1956 yılında İngiltere’de ilk yasal düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Dünya ülkeleri günümüzde emisyon indirimine gitmek üzere çeşitli anlaşmalar yapmaktadır. Hava kirlenmesi olayının bu tarihsel geçmişi esnasında ortaya çıkan klasik hava kirliliğine, fotokimyasal smog gibi daha ziyade araç emisyonlarının sebebiyet verdiği, modern sayılabilecek farklı bir kirlilik türü ilave olmuştur. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde 2 veya 3 kişiye bir aracın düştüğü gözönüne alınırsa kontrolsüz araç emisyonlarının meydana getireceği kirliliğin önemi ortaya çıkmaktadır.

Çevre sorunları sosyal yaşamımıza artık öylesine yerleşmiştir ki günlük yaşamımızın terminolojisi içerisine sıcaklık enverziyonu, yüksek basınç alanı, sera etkisi, ozon tabakası vb. gibi kavramlar sık sık telaffuz edilir hale gelmiştir.

Böylesine güncelleşen hava kirlenmesi olayının incelenmesi ancak geniş akademik disiplin içeren özel eğitilmiş personeli de gerektirmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların birinde; fizik, biyoloji, tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerin çevre probleminin çözümlerini bulmada araştırıcı bilim dalları olarak kabul edildiği ifade edilmiştir (Bach, 1972). Buna göre, fizikçiler ve araştırma mühendisleri yeni enerji kaynakları bulmak, geliştirmek; çevre mühendisleri, endüstriyel bacalar, araçlar, enerji santralleri gibi kirlilik kaynaklarından çıkan emisyonları önleyebilmek amacıyla kontrol teknikleri üzerinde çalışmalar yapmak; kimya mühendisleri, havadaki çeşitli kirleticileri tanıtmak, ölçme yöntemlerini geliştirmek, kirleticilerin arıtılması konusunda yöntem ve teknikler oluşturmak üzere çalışmalar yaparlar.

Hava kirliliği probleminin çözülmesi konusunda meteorolojistler, atmosfere ait bilgileri kullanarak kısa ve uzun mesafelerde kirletici konsantrasyon öngörülerini yapmak üzere matematik modeller geliştirirler. Hava kirliliğinin eğilimini, hava kirlenmesine yol açabilecek çeşitli ölçeklerdeki iklim olaylarını araştırırlar.

Biyologlar, hava kirlenmesinin bitkiler ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini; tıp bilimcileri hava kirliliğinin sebep olduğu akut ve kronik sağlık problemleri üzerinde incelemeler yaparlar. Ekonomistler ise hava kirlenmesinin zararları sonucunda kontrol aygıtlarının optimum kullanımını hesaplayan maliyet-fayda modelleri hakkında; hukukçular ise kirliliğin önlenmesi konusunda gerekli yasaların düzenlenmesi üzerinde çalışmalar yaparlar.

Sonuç olarak hava kirlenmesi karmaşık bir olaydır. Bütün boyutları ile olayı bir kitapta ele almak olanaklı değildir. Bu nedenle bu kitapta, hava kirlenmesi; hava kirletici emisyon kaynakları ve envanterleri, hava kirleticiler, hava kirliliğinin global ve çeşitli etkileri, hava kirliliği meteorolojisi, hava kirliliğinin modellenmesi, hava kalitesi standartları konularını kapsayacak tarzda incelenmiştir.

2. ATMOSFER VE HAVA KİRLETİCİLER

2.1. Giriş

Atmosfer, gezegenimizin çevresini saran ve büyük miktarını azot ile oksijenin oluşturduğu bir gaz kütlesidir. Bileşimindeki azot ve oksijen bu kütlenin %99’unu oluşturur. Bilindiği gibi atmosferdeki tüm hava hareketlerinin kaynağı da elektromagnetik dalgalar yayan güneştir. Yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktaki güneşten dünyamıza gelen bu enerji tüm güneş enerjisinin %20’si kadardır. Bu enerji daha ziyade görünür ve kısa dalga radyasyon şeklindedir. Dünyadan geri dönen enerji ise uzun dalgalı kızıl ötesi radyasyon şeklindedir. Güneş ışınları atmosfer sınırında bir radyant akı oluşturmaktadır. Güneş ışınlarının atmosferin tepesinde birim yüzeye dik bir şekilde meydana getireceği bu akıya güneş sabiti adı verilir. Güneş sabitinin değeri yaklaşık olarak 2.0 Kalcm-2 dak-1 yada 1353 watt m-2 ‘dir. Diğer bir deyişle bu sabit sayı, bir gram suyun sıcaklığını sıfır dereceden 2 dereceye yükseltmeye eşdeğer ısı miktarına karşı gelmektedir. Güneş radyasyonu bir elektromagnetik dalga hareketidir. Bu nedenle güneşin neşrettiği çeşitli dalga uzunluklarındaki ışınların tümü güneşin elektromagnetik spektrumu ile gösterilir. Şekil 2.1. güneşin spektrumundaki bu enerji dağılımını lineer bir frekans ölçeği üzerinde göstermektedir. Bu şekilden görüleceği üzere birim frekans başına en büyük şiddet yaklaşık 0,85 metrelik bir dalga uzunluğuna sahiptir. Bunların dışında dünyamızdan ve bulutlardan dışarı doğru giden radyasyon ise bir siyah cisim radyasyonu olarak kabul edilmektedir. Yer-atmosfer sisteminde eşdeğer siyah cisim sıcaklığı 252 K olarak belirlendiğine göre arz radyasyonunun en büyük şiddeti yaklaşık olarak 11.5µ’a yakın bir bölgede meydana gelir.

Sonuç olarak atmosferdeki tüm hareketlerin kaynağı olan güneşten gelen bu enerji arzın yüzeyine atmosfer içerisinden geçerek ulaşır. İşte bu geçiş esnasında çok az bir enerji absorblanır ve bu da atmosferin ısınmasına yol açar. Ancak enerjinin çoğu yer yüzeyinde absorblanır. Bunun sonucunda arzın yüzeyi atmosfer için temel bir ısınma kaynağı haline gelir. Isının miktarı ise çoğunlukla yüzeyin tipine bağlı olup yersel ve zamansal olarak da değişiklik gösterir. Isının eşit dağılmaması ise yatay hareketlere yol açar. Örneğin rüzgar bu yatay hareketlerin bir neticesidir. Ayrıca düşey hareketler de bulutları ve yağışı oluşturur. Netice olarak güneşten alınan enerji çeşitli aktiviteler içerisinde yer almakta ve daha sonra da atmosfer içerisinden tekrar uzaya dönmektedir.

Böylece dünyanın her bölgesinde gelen ve giden radyasyon bir denge içerisinde bulunmamaktadır. Radyasyon dengesi kuzey ve güney enlemleri için 400 enlemleri civarında oluşmaktadır. Diğer bir deyişle bu enlemin aşağısında gelen gidenden fazla, yukarısında ise tersi söz konusudur. Atmosferin genel sirkülasyonu, fırtınalar ve okyanus akıntılarının meydana getirdiği transformasyonlar ve alış-verişler atmosfer ve yer yüzeyi arasında enerjiyi dağıtmakta ve yer küre üzerinde bir denge oluşturmaktadır.

2.2. Atmosfer Tabakaları

Güneş ve dünya arasındaki ısı alış verişleri sonucunda atmosferin aldığı enerji kadar kaybetmekte olduğu da görülmektedir. Eğer gelen radyasyon giden radyasyondan daha fazla olsaydı dünyamız her geçen gün ısınacaktı. Bunun tersi durumun söz konusu olması halinde ise dünyamızın her geçen gün soğuması gerekecekti. Buradan da görülüyor ki atmosfer dünya çevresini bir örtü gibi sarmaktadır. Saydam olmayan atmosfer ışınları absorblayarak güneşten gelen enerjinin tamamının geri gitmesine mani olmaktadır. Böylece, atmosferin iç kısımları dışına oranla daha fazla ısınmakta ve tabakalı bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Bu tabakalı yapı çeşitleri fiziksel büyüklükler gözönünde tutularak isimlendirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanı sıcaklık profiline göre olan tabakalaşmadır. Sıcaklık özelliğine göre atmosfer, yeryüzünden itibaren birbiri üstüne gelen ve birinden diğerine özellikleri farklı olan ardışık tabakaların bir süper pozisyonu görünümündedir. Bu yapıdaki atmosfer yukarıdan aşağıya doğru termosfer, mezosfer, stratosfer ve troposfer tabakalarından oluşur. Şekil 2.2. bu tabakaları göstermektedir. Buna göre atmosferin en üst tabakası termosferdir. UV radyasyonu, azot ve oksijen moleküllerinin ayrışması bu tabaka içerisinde meydana gelmektedir. Termosferin hemen aşağısında yer alan mezosfer ise 50 ile 85 km. yükseklikler arasında bulunur. Bu tabaka boyunca sıcaklık yükseklikle doğrusal bir şekilde düşerek 85 km.’de 175 K derecesine ulaşır. Bu atmosfer içerisindeki en düşük sıcaklık derecesidir.

106 m

105 m

Alçak frekans {

104 m

103 m

Yüksek frekans {

102 m

Çok yüksek frekans {

10 m

Ultra yüksek frekans

1 m

10 cm

1 cm

Kızıl Ötesi

01 cm

10-2 cm

10-3 cm

Görünür {

10-4 cm

Mor ötesi(UV) {

10-5 cm

X ışınları

10-6 cm

10-7 cm

10-8 cm

Gama ışınları

10-9 cm

10-10 cm

10-11 cm

Kozmik ışınlar

10-12 cm

Şekil 2.1. Elektromagnetik Spektrum.

Stratosfer ise troposferin üst sınırından ~50 km.’ye kadar olan bir bölgedir. Bu tabakanın en üst sınırındaki sıcaklığın yer yüzü değerine yaklaştığı görülür. Atmosferin en önemli tabakası olarak bilinen troposfer ise yer yüzeyi üzerinde 8-17 km. yükseklikler arasında bulunur. Özetle, atmosfer içerisinde, ortalama sıcaklık profilinin gözönüne alındığı radyasyonun doğrudan absorblandığı üç sıcak bölge dikkati çekmektedir. Bunlar yer yüzeyi, stratosfer ve termosferdir. Bu bölgelerde görünür ve kızıl ötesine yakın radyasyon yüzeyde absorblanmakta, aşağı stratosferde ozon tarafından absorbsiyon ve termosferdeki foto iyonizasyonun yol açtığı yüksek enerji absorbsiyonu meydana gelmektedir.

İklim ile ilgili tüm olaylar ise yer yüzeyi ve aşağı stratosfer arasında cereyan etmektedir. Bu aktif bölge, atmosfer kütlesinin yaklaşık %80’ini oluşturur. Bu nedenle de troposfer, meteorolojik olaylar bakımından atmosferin en önemli tabakası olarak bilinir. Bu tabaka içerisinde sıcaklığın yükseklikle azalmasının sebebi ise yer yüzeyinin güneş radyasyonunu absorblaması ve radyasyonun yerden tekrar yayılmasıdır. Bu tabakanın tepe yüksekliğine tropopoz adı verilmiştir. Tropopoz, yılın mevsimine ve enlemlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre tropopoz, ekvatorda en yüksek ve kutuplara doğru en düşük olarak 8 ila 17 km. arasında yer alır. Bu yükseklik içerisinde sıcaklık yukarıda açıklanan sebepler sonucu yerden itibaren belirli bir düzen içerisinde azalma gösterir. Bu azalma miktarı nemli atmosfer halinde 0,64 0C/100 metre; kuru atmosfer hali için ise 0,98 0C/100 metredir. Bunun sonucunda tropopoz seviyesindeki sıcaklık yaklaşık olarak 217 K derecesine kadar düşer. Bu noktadan sonra da sıcaklık tropopozu takip ederek stratosferin üst sınırına kadar yükseklikle artmaya başlar.

Troposferin yer yüzeyine bitişik olan ve yüksekliği 1500 m’ye kadar değişebilen, bazı hallerde karışma yüksekliği olarak nitelenen kısmı ise hava kirliliği potansiyelini yönlendirmesi bakımından incelenmesine ihtiyaç duyulan en önemli bir tabakadır. Kirletici kaynakların gerek bu yükseklik içerisinde yer alması, gerekse de kirleticilerin difüzyon, dispersiyon ve taşınım gibi işlemlerin bu tabakada meydana gelmesi karışma yüksekliği bilgisini hava kirliliği model çalışmalarında önemli bir giriş büyüklüğü haline getirmiştir. Zira bu tabakanın büyüklüğü hava kirleticilerin içerisinde yer alacağı hacmi tayin etmektedir.

Atmosfer, sıcaklık profili yanısıra moleküler kompozisyon bakımından da bölgelendirilmektedir. Buna göre atmosfer iki genel bölgeye ayrılmıştır. Bunlar homosfer ile heterosferdir (Şekil2.3.). Homosfer tabakasının yüksekliği yer yüzeyinden itibaren 85-110 km.ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca atmosfer, bu tabaka içerisinde kimyasal bileşimi bakımından homojen kabul edilmektedir. Bu durum büyük ölçüde atmosferin aşağı bölgelerindeki rüzgarlar ve türbülanslı hareketler sonucudur. Homosferin üzerinde yer alan heterosferde ise atmosferin bileşiminde çeşitli değişikler meydana gelmektedir. Bu bölgede OH, NO ve O3 gibi serbest elektron taşıyan kimyasal bakımdan etkin moleküller vardır. Bu moleküller absorbladıkları enerjiyi başka bir dalga boyunda geri gönderme özelliğine sahiptirler. Böylece heterosfer tabakası güneşten gelen yüksek enerjili fotonların şiddetlerindeki farklılıklar nedeniyle dört ayrı bölümde bulunur. Bunlar; sırasıyla 200 km.ye kadar ulaşan ve heterosferin en alt tabakasında yer alan moleküler azot hakimiyetinin görüldüğü tabaka; bunun üzerinde yaklaşık 1000 km.ye kadar da atomik oksijen tabakası; helyum bakımından zengin olup 3000 km.ye kadar uzanan üçüncü bir tabaka ile hidrojen tabaka adıyla bilinen dördüncü bir tabakadır. Bu son tabakanın yüksekliği ise 10000 km.ye kadar çıkmaktadır. Bununla beraber bu yüksekliğe ulaşabilmesine rağmen heterosferin, atmosfer kütlesinin %0,01’den daha azını oluşturduğu bilinir. Bütün bunların dışında heterosfer, güneş ışınlarının yüksek enerji taşıyan kısımlarını süzgeçlemesi nedeniyle yeryüzündeki yaşama önemli katkılarda bulunur.

Atmosfer bütün tabakalarında fotokimyasal reaksiyonlar gözönüne alınarak da incelenmektedir. Bu tür bir incelemede iki farklı kimyasal reaksiyon şekli söz konusudur. Bunlar normal gaz fazında meydana gelen reaksiyonlar ve fotokimyasal reaksiyonlardır. Gaz fazında meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, stratosferden başlayarak termosferin alt bölümlerini içeren bir tabakada meydana gelir. 110 km.ye kadar ulaşan bu tabakaya kemosfer adı verilmiştir.

Atmosferin bütün tabakalarında fotokimyasal reaksiyonlar meydana gelebilmektedir. Bunun da sebebi fotokimyasal reaksiyon hızlarının sıcaklığa bağlı olmamasıdır. Atmosferin mezosfer ve termosferi içine alan bölgesinde fotokimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan çok sayıda elektron ve iyonların bulunduğu radyo dalgalarının yayılması bakımından önemli olan iyonosfer bölgesi de mevcuttur.

İyonosfer kendi içerisinde birim hacim başına düşen elektron sayısına göre çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Bunlar D, E ve F bölgeleridir. Ancak bu bölgeler arasında kesin sınırlar bulunmamaktadır. Bu bölgeler arasındaki kalitatif farklılıklar atmosfer bileşenlerinin foto iyonizasyonuna dayanmaktadır. Örneğin azotmonoksit bileşenlerinin fotoiyonizasyonu D bölgesinde, oksijen moleküllerinin fotoiyonizasyonu E bölgesinde ve oksijen ile azotun fotoiyonizasyonu da F bölgesinde cereyan etmektedir.

140 –

120 – Termosfer

100 –

80 –

Mezosfer

60 –

40 –

Stratosfer

20 –

Troposfer

0 100 200 300 400 500

Şekil 2.2. Atmosferde Sıcaklığın Yüksekliğe Bağlı Olarak Değişimi

2.3. Havanın Doğal Kompozisyonu ve Hava Kirleticiler

Tablo 2.1.’de temiz ve kuru havanın doğal kompozisyonu bileşenlerin hacimsel yüzdesi ve konsantrasyon miktarları ile birlikte verilmiştir.

Tablo 2.1. Temiz ve Kuru Havanın Doğal Kompozisyonu

Bileşen

Hacim (%)

(ppm)

Azot

78.09

780900

Oksijen

20.94

209400

Argon

0.93

9300

Karbondioksit

0.0318

318

Su buharı

0.02

200

Neon

0.0018

18

Helyum

0.00052

5.2

Metan

0.00015

1.5

Kripton

0.0001

Hidrojen

0.00005

0.5

Azot monoksit

0.000025

0,25

Karbon monoksit

0.00001

0.1

Ksenon

0.000008

0.08

Ozon

0.000002

0.02

Amonyak

0.000001

0.01

Azot dioksit

0.0000001

0.001

Bu tablonun birinci sırasında yer alan ve iki atomlu bir molekülden oluşan azot gazı hacim olarak atmosferde %78,09 oranında bulunmaktadır. Azot belirli bir enerji eşiğinin aşılması gibi özel durumlarda reaksiyona girebilen bir gazdır. Orman yangınları gibi yüksek sıcaklık ve basıncın söz konusu olduğu şimşek gibi doğal atmosfer olayları esnasında ve ayrıca da yanma sonucunda meydana gelir. Oksijen ise atmosferde ikinci olarak bulunan bir gazdır. Hacimce atmosferin %20,94’ünü ve ağırlıkça da %23.21’ini kaplar. Oksijen azottan farklı olarak çok reaktiftir. Bunların dışında kalan gazlar atmosferde %1’den daha azdır. Bunlardan tek atomlu olan argon, atmosferde bulunan üçüncü gazdır. Aynı zamanda atmosferde en bol bulunan asal gazdır.

Helyum, neon, kripton ve ksenon gazları argon gibi ataletli gazlardandır. Ksenon asal gazlar içerisinde en kolay bileşik veren gazdır. Bu gazın çok sayıda bileşiği bulunur. Xe F2 (diflorür), Xe Fe (tetraflorür) bu bileşiklerden birkaçıdır. Ozon ise sıvı halde mavi-lacivert, katı halde mor-siyah ve gaz halde iken mavi renktedir. Kararsız bir bileşik olan ozon kolayca O2’ye dönüşebilmektedir. 200-230 nm UV ışığın taşıdığı enerji bu dönüşümü sağlayabilmektedir. CO ise renksiz kokusuz zehirli bir gazdır. Atmosferde karışan CO2’nin geri dönmesine karşılık CO geri dönemez. Troposferdeki su buharı miktarı ise çok değişkendir. Coğrafik duruma, su yüzeylerine yakınlığına ve hava sıcaklığına bağlıdır. Kurak bölgelerde 200 ppm, sıcak nemli iklimlerde ise 60000 ppm değerlerinde bulunabilmektedir.

Renksiz karakteristik kokulu bir gaz olan amonyak ise atmosferde çok küçük oranda bulunur. Amonyak, aynı zamanda ilkel atmosferin de ana bileşeni olarak kabul edilmektedir. NH3 suda çözülebildiği ve daha ziyade yer yüzeyi civarında bulunduğu için atmosferdeki ömrü oldukça kısa olup bir hafta mertebesindedir. Amonyakın yıllık üretim miktarının 10563.109 kg. olduğu hesaplanmıştır (Butler, 1979).

Temiz havaya ait özelliklerin yanısıra kirlenmiş bir şehir atmosferinin bileşenleri incelendiğinde bu bileşenlerin yüksek değerlere ulaştığı görülebilir. Tablo 2.2. kirlilik özellikleri farklı olan Chicago ve New Orleans gibi iki A.B.D. şehrine ait SO2, NO2 ve CO değerlerini göstermektedir (Stern, 1977).

Tablo 2.2. Chicago ve New Orleans Şehirlerinde Kirlilik Konsantrasyonları

Konsantrasyon (ppm)

Şehir

Geçerli Veri (gün)

2 Yıllık Ortalama

Günlük Maks.

Kükürt Dioksit (SO2)

Chicago

New Orleans

618

472

0.135

0,010

0,79

0,06

Azot Dioksit (NO2)

Chicago

New Orleans

646

525

0,042

0,019

0,13

0,05

Karbon Monoksit (CO)

Chicago

New Orleans

244

53

7,6

4.4

19

13

Böylece kirli atmosfer ile temiz bir atmosfer kıyaslandığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Tablo 2.3. bu farkı oransal şekilde açıklamaktadır.

Tablo 2.3. Kirli Atmosfer İle Temiz Atmosfer Halinin Kıyaslanması

Kirletici Oran

Temiz Hava Değeri (ppm)

Kirli Hava Değeri (ppm)

Oran

CO2

318

400

1.3

CO

0,1

40-70

400-700

SO2

0,0002

0,2

1000

CH4

1,5

2,5

1,3

NOx

0,001

0,2

200

NH3

0,01

0,002

Kirli ve temiz hava örneklerinin birbirlerine oranlarına bakıldığında en büyük değerin kükürt dioksit üzerinde olduğu görülmektedir. SO2 için 1000’e ulaşan bu oran, CH4 ve CO2 için 1,3 ‘e kadar düşebilmektedir.

3. HAVA KİRLİLİLİĞİ KAYNAKLARI

3.1. Giriş

Hava kirliliğine yol açan kaynaklar temel özellikleri göz önüne alınarak iki ana grupta değerlendirilmektedir. Bunlar; doğal hava kirliliği kaynakları ve antropojenik hava kirliliği kaynaklarıdır.

Bu iki temel kaynak türü içerisinde insan yapımlı olan antropojenik kaynaklar en etkin olanıdır. Bununla beraber doğal kaynakların da emisyon miktarları bakımından dünya genelinde hiç de küçümsenmeyecek bir paya sahip olduğu da bir gerçektir.

3.2. Doğal Hava Kirliliği Kaynakları

Doğanın kendisinde bulunan hava kirliliği kaynakları; başlıca olarak volkanlar, tozlar, orman yangınları, okyanus spreyleri ve buharlaşmadır. Bu beş temel kaynak elemandan oluşan kaynaklardan atmosfere çeşitli miktarlarda gaz ve partikül halinde emisyonlar yayılmaktadır. Aktif yanardağlardan, ormanlarda çıkan yangınlardan, çöllerde rüzgarlarla taşınan tozlardan ve büyük su yüzeylerinden atmosfere her gün milyonlarca ton emisyon neşrolmaktadır. Tablo 3.1. doğal hava kirliliği kaynaklarından atmosfere yayılan partikül emisyonların tahmini miktarlarını vermektedir.

Tablo 3.1. Bazı Doğal Hava Kirliliği Kaynaklarından Atmosfere Neşredilen

Tahmini Partikül Emisyon Miktarları

Kaynak

Tahmini Emisyon

(Milyon ton/yıl)

Volkanlar

25 – 150

Orman Yangınları

1 – 50

Okyanus Spreyleri

300

3.2.1. Volkanlar

Yer kabuğundaki değişimlerle ortaya çıkan volkanik faaliyetler esnasında meydana gelen gaz ve partiküller atmosferde fon kirliliği denilen seviyeleri oluşturur. Volkanlar, rasgele zamanlarda yada sürekli bir şekilde önemli miktarlarda kükürt dioksit ve partiküler madde neşreden birer kaynak olma özelliğine sahiptirler.

Atmosferin radyasyon dengesini olumsuz yönde etkileyebilecek özellikleri nedeniyle volkanlar doğal hava kirliliği kaynakları içerisinde ön planda yer alırlar. Tablo 3.1; global olarak volkanlardan atmosfere günlük olarak neşredilen emisyonların yaklaşık 10.000 ton civarında olduğunu göstermektedir.

3.2.2. Tozlar

En büyük partikül kaynaklarından biri olan çöl bölgelerinde kalın kum tabakaları rüzgarlarla taşınabilmektedir. Kuzey Afrika üzerinde meydana gelen kum fırtınalarının büyük ölçekli hareketlerle Orta Avrupa’ya kadar taşındığı uydu fotoğrafları ile kolaylıkla izlenebilmekte, alıcı bölgelerde yüksek miktarlarda toz konsantrasyonlarının ölçülmesi ile de bu taşınma açık bir şekilde belirlenebilmektedir. Yine sinoptik ölçekli sistemlerle Afrika’dan Karayipler’e kadar taşınan tozların yıllık miktarının 300-400 megaton mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bunların yanısıra toz konsantrasyonlarının yıl içerisindeki değişimleri de ilginç sonuçlar vermektedir. Örneğin, Barbados’un doğu sahillerinde alınan toz örnekleri Haziran ve Ağustos ayları arasında en yüksek konsantrasyonlara ulaşmaktadır. Bunun da sebebinin kuzeydoğu Alize rüzgarları ile Afrika’dan taşınma olduğu bilinmektedir (WMO, 1985). Bu faktörlerin dışında kuru hava esnasında tozların rüzgarlarla savrulmasına toprak erozyonu da neden olmaktadır. Sadece bu şekilde dünya üzerinde üretilen tozların günlük miktarlarının 20.000 ton ile bir milyon ton arasında değişmekte olduğu tahmin edilmektedir.

3.2.3. Orman Yangınları

Orman yangınlarının asılı partiküler madde olarak en önemli durağan kaynaklardan olduğu bilinir. Bu yangınlar yoluyla atmosfere büyük miktarlarda duman ve eser gazlar neşrolur. Orman yangınları yoluyla atmosfere neşredilen emisyonların günlük değerinin 400.000 ton civarında olduğu bulunmuştur. Bununla beraber ormanların yanması insan kaynaklı olduğu gibi yıldırım gibi doğal etkiler sonucu da olabilmektedir.

3.2.4. Okyanus Spreyleri

Okyanuslar ve denizler üzerinde tuz spreyleri şeklindeki oluşumlar, buharlaşma ve rüzgarlarla atmosfere transfer edilirler. Hava-deniz etkileşimini sağlayan mekanizma bu spreylerin meydana gelişini ve hareketini düzenlemektedir.

3.2.5. Buharlaşma

Eser gazların önemli bir kısmı okyanus ve büyük su yüzeylerinden buharlaşma yolu ile atmosfere transfer olurlar. Okyanusların önemli elemanlarından biri olan plankton bitkileri okyanusları CO2 için birer kuyu bölgeleri olsalar dahi plankton bitkilerin gelişimleri esnasında CO2 kaynağı durumunda olacaktır. Bunların dışında orman alanlarının, fotokimyasal reaksiyonlar esnasında buharlaşma özelliğine sahip hidrokarbonları atmosfere terk etmesi de, ormanları hidrokarbonlar bakımından birer kaynak durumuna getirmektedir.

3.3. Antropojenik Hava Kirliliği Kaynakları

İnsanoğlu tarafından oluşturulan hava kirliliği kaynakları çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Kaynakların konumlarına göre yapılan sınıflandırma üç gruptan oluşur. Bunlar;

Noktasal kaynaklar,

Alansal kaynaklar ve

Çizgisel kaynaklardır.

Bu sınıflandırmaya göre enerji santralleri, petrol rafinerileri ve uzun bacalı tüm fabrikalar noktasal kaynaklar grubu içerisinde değerlendirilirler. Yerleşim bölgeleri, iş merkezleri, hastaneler ve okullar gibi daha ziyade ısınma ağırlıklı kaynak özelliği gösteren birimler ise alan kaynaklarına aittir. Üçüncü kaynak türü olan çizgisel kaynaklar ise araç emisyonlarının sebep olduğu trafik yüklerine karşı gelir. Yukarıdaki sınıflandırmanın dışında hava kirleticileri temel kaynak özellikleri itibariyle de gruplandırılmaktadır. Kalitatif olarak daha etkin olan bu tür bir sınıflandırmada motorlu araçlar, endüstriyel tesisler, enerji birimleri ve konut ısıtılması ile ortaya çıkan emisyonlar bu tür bir sınıflandırmanın temel elemanları olarak kabul edilir. bir örnek olarak A.B.D.’de sadece birincil kirletici kaynaklar itibariyle meydana gelen hava kirliliği emisyonlarının bir istatistiği Tablo 3.2.’de verilmiştir. Bu tabloya göre en etkin emisyonları motorlu araçlar tarafından oluşturulmaktadır. Toplam yüzde 60 olan motorlu araçları, %17 ile endüstri, %14 ile enerji tesisleri ve %6 ile de konutların ısıtılmasından doğan emisyonlar izlemektedir.

Bununla beraber bu tablo ülkeden ülkeye değişebildiği gibi aynı ülkenin şehirleri arasında da farklılık gösterebilir. Ülkelerin gelişme düzeyleri, teknolojik ilerlemeler vb. faktörler bu tablonun değişmesine etki yapar.

Tablo 3.2. A.B.D.’de Hava Kirletici Emisyonların Birincil Kaynakları

(Milyon ton / yıl) (Bach, 1976)

Kaynak

Karbon Monoksit (CO)

Kükürt Oksitler ( SOx)

Hidro Karbonlar (HC)

Azot Oksitler (NOx)

Par.

T.

Top. Y. (%)

Motorlu Araçlar

66

12

86

60

Endüstri

23

17

Enerji Santrali

12

20

14

Konut Isıtılması

Diğer

Toplam

72

26

19

13

12

142

100

3.3.1. Motorlu Araçlar

Tablo 3.2.’ye göre karbon monoksit, hidrokarbon ve azot oksitler bakımından en yüksek emisyonlar araçlar tarafından oluşturulmaktadır. Örneğin, karbon monoksit üreten başlıca kirletici kaynaklar arasında motorlu araçlar %66 ile birinci sırada yer almaktadır. Motorlu araçlar %12 ile en yüksek hidrokarbin emisyonuna ve %6 ile de en yüksek azot oksit emisyonuna sahip bulunmaktadır. Bunlardan başka özellikle otomobillerin sebep olduğu kurşun, arsenik ve aldehitler motorlu araç emisyonları içerisinde ön plandadır. 1991 kayıtlarına göre dünyadaki toplam 431 milyon otomobilin %68’i A.B.D., Japonya, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’de bulunmaktadır. A.B.D. 190 milyon otomobil ile birinci sırada yer alırken nüfus bakımından dünya ülkeleri arasında 17.ci sırada olan Türkiye otomobil sayısı bakımından 30.cü sırada bulunmaktadır.

Ülkemizde 1991 kayıtları itibariyle 1.650.000 otomobil düşmektedir. Yaklaşık üç milyarlık nüfusu ile dünya nüfusunun %56’sını bulunurken dünyadaki tüm otomobillerin %38.8’i Avrupa ülkelerinde bulunduğu görülmektedir. Araç sayısı bakımından Avrupa’yı %36 ile Kuzey Amerika izlemektedir.

Dünyada nüfusa oranla otomobil sayısı en az olan ülke Bangladeş’tir. Bu ülkede bin kişiye ancak 0,34 otomobil düşmektedir (Statistical Yearbook, 1992). A.B.D.’de 1950 yılında eyaletler arasında yollar henüz inşa edilmeden önce ülkedeki motorlu araç sayısı 49 milyon ve 62 milyon da ehliyetli sürücü bulunmaktaydı. 1990 yılında durum tersine dönmüş ve motorlu araç sayısı 190 milyona ulaşırken ehliyetli sürücü sayısı 167 milyonda kalmıştır. Yani karayollarında 23 milyon daha fazla araç seyahat etmektedir (Chafee, 1992). Şehir içi toplu taşımacılığı ile ilgili olarak da A.B.D. ile Avrupa ülkeleri arasında farklılık vardır. Avrupa’da şehir içinde taşımacılık %50 oranında toplu taşımacılık ve bisiklet gibi araçlarla yapılırken A.B.D.’de bu oran %15 civarındadır (Chafee, 1992).

Motorlu araçlar nedeniyle meydana gelen en önemli emisyonlar sırasıyla CO, HC ve azot oksitlerdir. Bunların yanısıra benzinli araçlarda çıkan kurşun kalıcılığı nedeniyle üzerinde en çok durulan bir kirletici olmaktadır. Bu nedenle dünya ülkeleri araç emisyonlarının miktarını ve tehlikesini azaltmak üzere çalışmalar yapmaktadır. 1974 dünya petrol krizi sonrasında daha az yakıt kullanan araç yapımı ön plana çıkınca karbüratör sistemlerinde devrim niteliğinde gelişmeler meydana gelmiştir. 1989 yılında üretilen EC-1 isimli yeniden formule edilmiş benzinde kurşun tamamen yok edilmiş ve bunun yerine bir başka oktan zenginleştirici olan MTBE (Metil butil eter) kullanılmıştır. MTBE performansı arttırmakta ve daha temiz bir karışım meydana getirmektedir. Ayrıca aromatikler %50 oranında düşürülmüş, kükürt miktarı da %80 azaltılmıştır. Yüksek performasyonla araçlar için ise EC-P (premium) isimli formul ARCO firmasınca 1990 yılı sonlarında satışa sunulmuştur. EC-P testler geleneksel yakıtlara göre EC-P CO’yu %28 oranında azaltmıştır. Egzost hidrokarbonlarının ise %21 oranında azaldığı bulunmuştur. Bu suretle Güney Kaliforniya’da hava kirliliği emisyonlarının günde yaklaşık 150 ton azaldığı tahmin edilmektedir.

Alternatif yakıtlardan metanol ise çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Kokusuz, tatsız ve toksit olan bu gaz yer altı suları için tipik bir kirletici olarak kabul edilir.

Metanol, alevle yanar ve çok miktarda formaldehitin çıkmasına neden olur. Bununla beraber formaldehit’in ne kadar etki yaptığı ise henüz belirlenmemiştir. A.B.D.’nin Kaliforniya eyaletinde yapılan planlamaya göre 1998 yılından itibaren yeni araçların %2’si sıfır emisyonla olacaktır. 2003 yılından itibaren de bu oranın %10’a çıkarılması planlanmıştır (Williams, 1992).

3.3.2. Endüstri

Hava kirliliği içerisinde endüstrinin payı ülkeden ülkeye değiştiği gibi ülkelerin endüstride kullandığı teknolojiye göre de değişkenlik göstermektedir. Tablo 3.2.’ye dikkat edildiğinde A.B.D. örneğinde hava kirliliği içerisinde endüstrinin payı %17’yi bulmaktadır. Bu payın genel olarak içeriğini net bir şekilde görebilmek için endüstriyel kirliliği oluşturan temel elemanlar ile ve bu kaynaklardan çıkacak emisyonları incelemek faydalı olacaktır.

3.3.2.1. Demir çelik ve metal endüstrisi

Bu endüstri içerisinde meydana gelen başlıca kaynaklar; yüksek fırınlar, çelik fırınları, tasfiye fırınları ile metal kaplama ve ocaklardır. Bu fırınlardaki erime işlemleri sonucunda ise CO, toz, kül, metal oksit ve metal fümeler çıkar. Ayrıca metalin cinsine göre de ergime işlemi sonucunda SO2, kurşun ve fümeler çıkacaktır. Kaplama işlemlerinde ise çoğunlukla mist ve buharın meydana geldiği görülür.

3.3.2.2. Maden endüstrisi

Maden endüstrisinde önemli emisyon kaynakları, fırın9lama işlemlerinde kullanılan sistemlerdir. Bunların başında fırınlar ve kurutucular gelir. Bu işlemlerde ise duman ve fümeler ile madenin türüne göre de toz SO2 yada CO gazı oluşur.

3.3.2.3. Kimya endüstrisi

Bu endüstriye ait en temel kaynak kimyasal termik işlemlerdir. Kimya endüstrisinin hemen her çeşit hava kirliliğine sebep olması bu termik işlemler nedeniyledir. Bu işlemler esnasında tozlar ve fümeler de çıkar. Bu kimyasal maddelerin emisyonu proseslerin çeşitli safhalarında meydana gelebilmektedir.

3.3.2.4. Petrol endüstrisi

Rafinerilerdeki buharlaşma, parçalanma gibi işlemler petrol endüstrisindeki başlıca emisyon kaynaklarını oluşturur. Bu nedenle petrol rafinerilerinde her türlü hava kirlenmesi olayı meydana gelir. Petrol ürünlerinin buharlaşma sonucunda, çamurdan meydana gelen kül, buharlar ve parçalanma işlemleriyle oluşan koku, toz ve mistler, ısıtma tesislerinde yakıtların yanmasından oluşan SO2 ve duman petrol endüstrisinin tipik kirlilik türlerindendir.

3.3.2.5. Kağıt endüstrisi

Kağıt endüstrisinde kullanılan kağıt hamurunun işlenmesi esnasında yüksek miktarlarda buhara gereksinme duyulur. Buharın elde edilmesinde kullanılan fosil yakıtlar nedeniyle de SO2 kirliliği söz konusudur. Kağıt hamuru ve benzer ürünlerin kaynağı olan bu endüstride diğer önemli emisyon kaynakları ise kireç fırınları ile ergitme tanklarıdır. Dolayısıyla yanma sonucunda çıkan emisyonlara ilave olarak kağıt-baskı gibi işlemler nedeniyle oluşan organik çözeltiler, kimyasal tozlar ve kurşun oksitler de bu sektördeki başlıca kirliliği oluştururlar.

3.3.2.6. Tekstil endüstrisi

Tekstil endüstrisinden çıkan en önemli kirleticiler çoğunlukla kumaş üzerindeki işlemler esnasında çıkmaktadır. Kumaş üzerinde yapılan çeşitli işlemler ise tozlar, SO2, organik buharlar ve mistlerin çıkmasına sebebiyet verir.

3.3.2.7. Lastik endüstrisi

Kaplama ve karıştırma işlemlerinin hakim olduğu bu endüstriden çıkan ve önemli hava kirleticiler toz ve karbon siyahı emisyonları ile organik buharlardır.

3.3.2.8. Cam endüstrisi

Cam fırınları ve cam yünü üretimi emisyon kaynakları olup bu endüstriden ise H2SO4 mistleri, toz, alkali oksitleri ve reçine aerosolleri kirletici olarak çıkar.

3.3.2.9. Çimento endüstrisi

Çimento endüstrisinde hakim kirletici partikül olup bunun yanısıra yakıt kullanımı nedeniyle de kükürt, azot ve karbonlu oksitler kirlilik yaratmaktadırlar. Döner fırınlar, kurutucular bu endüstri tipinin başlıca emisyon kaynağını oluştururlar.

Bu nedenle de proses ve alkali tozlar da başlıca kirleticilerdir. Çimento tanecikleri küçük boylu olmaları nedeniyle solunum sistemi için büyük bir tehlikedir. 1 milyon ton/yıl kapasiteli bir çimento fabrikasında baca gazlarının 1 saatte taşıdığı toz miktarının yaklaşık 15 ton olması bu fabrikaların yaratacağı tehlikenin bir göstergesidir. Bu nedenle çimento fabrikalarının baca gazlarının tutulmasında mutlak suretle yüksek verimli filtrelere yer verilmelidir. Elektrofiltreler bu konuda en iyi çalışan sistemler olarak kabul edilmektedir.

3.3.3. Enerji Santralleri

Günümüzde elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yakıtlar içerisinde en ön planda kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar gelmektedir. Örneğin, A.B.D.’de elektrik enerjisinin %90’ından fazlası kömür ve petrolden elde edilir. bu yakıtlar içerisinde bulunan en önemli elemanın kükürt olması sebebiyle enerji santralleri, yüksek miktarlarda yakıt kullanmaları nedeniyle en fazla SO2 kirlenmesine yol açan kirletici kaynaklar olmaktadır. Bütün dünyada enerji ihtiyacının giderek artış göstermesi ve fosil yakıt kullanımından vazgeçmeyen politikalar nedeniyle kükürt bileşikleri bakımından dünyamızın geleceğini tehdit etmektedir. Bunun sonucu olarak, kükürt dioksit ve azot oksitler toprak ve suyun asitleşmesine sebep olan elemanlar olmaktadır. Bu nedenle enerji santralleri hava kirleticilerin uzun menzil taşınımına yol açmaları bakımından günümüzün en kritik hava kirliliği yaratan kaynakları olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

3.3.3.1. Asit Yağmurları

Asit yağmurları, dünya üzerindeki endüstriyel faaliyetler ve enerji tesislerinin artışı ile birlikte ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu oluşum, insan sağlığına, toprak asidifikasyonu suretiyle doğal bitki örtüsü, göller, nehirler gibi yüzeysel su kaynakları üzerinde kendisini hissettirmektedir. Kükürt bileşiklerinin yağmur suyunun asitleşmesindeki payı 2/3’tür. 1/3 oranında ise azot bileşikleri sorumludur. Bu suretle kükürtten gelen kirlenme tehlikesi daha büyük olacaktır. Asitleşme esasen kükürt ve azot kirleticilerin endirekt bir etkisidir. Ayrıca, sülfat, nitrat ve hidrojen iyonları yer yüzeyine ulaştıklarında ıslak birikmeye uğrarlar. Enerji santrallerinden neşredilen SO2, NOx ve HC atmosferde kimyasal bir dönüşüme uğramadan da yüzeyde birikebilirler. Bu kirleticiler yağış ile reaksiyona girerek asit yağmurlarına yol açarlar.

Asit yağmurlarının geçmişine bakıldığında bunların daha çok 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyanın birçok bölgesinde etkili hale geldiği görülür. Aslında bu konu ilk kez 1853 yılında bir İngiliz kimyacısı tarafından tespit edilmiştir. R.A. Smith, Manchester şehri çevresinde asit yağmurları hakkındaki bulguları bir raporla da yayınlamıştır (Seinfeld, 1986).

Günümüzde asit yağmurları sonucunda meydana gelen zararlar, ülkeler arasında da ciddi sorunların doğmasına da yol açmaktadır. A.B.D.-Kanada; İskandinav Ülkeleri-İngiltere arasında Doğu Avrupa ülkeleri ile çevre ülkeler arasındaki ihtilaflar bunlardan sadece birkaçıdır. Örneğin, İskandinavya’da onbinlerce gölün asitleşmesinin yanısıra Orta Avrupa’da orman alanları da asit yağmurlarından kötü bir şekilde etkilenmektedir. Bunlardan flora ve faunaya olan zararlar kabul edilemeyecek kadar yüksektir. Bunun yanısıra milyonlarca insanın içme suyunun sağlandığı yer altı suları dahi asidik olmakta ve metal konsantrasyonların dünyanın bir çok bölgesinde tehlike sınırlarını aştığı ortaya çıkmaktadır. Eğer kirlenmenin bugünkü seviyede devam etmesine izin verilirse yakın gelecekte tolere edilemeyen kayıplara ulaşmamız kaçınılmaz olacaktır.

İşte bu nedenlerden dolayı yüksek miktarlarda fosil yakıt kullanan termik santrallerin risk analizleri ve yer seçimi planlaması büyük önem kazanmaktadır. A.B.D.’de Çevre Koruma Dairesi (EPA) termik santrallerin yer seçiminde uygulanması gereken yöntem ve kuralları belirlemiştir.

Sonuç olarak yüksek bacalardan çıkan emisyonların sebep oldukları asit yağmurları yanısıra atmosfer – bitki örtüsü – toprak yüzeyleri arasındaki kuru ve yaş birikme yolu ile taşınma işlemleri son yıllarda ön planda yer alan araştırma konuları arasındadır.

3.3.4. Konutların Isıtılması

Konut ısıtılmasında ve enerji temininde kullanılan fosil yakıtlar içerisinde en büyük pay kömür ve petrole aittir. Kullanılan yakıtın kalitesi bu tür kaynaklardan gelen hava kirliliği üzerine çok fazla etki yapmaktadır. Son yıllarda özellikle kış mevsimlerinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere çok sayıdaki çarpık yerleşimin hakim olduğu, endüstri ağırlıklı şehirlerde SO2, TAP (Toplam asılı partikülar madde) konsantrasyonlarının hava kalitesi standartlarının birkaç katını aşması olağan hale gelmiştir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde çıkarılan ham petrol kükürt yüzdesi bakımından farklılıklar göstermektedir. Tablo 3.3. kükürt içeriği itibariyle en kaliteli petrolün Cezayir’de bulunduğu ve kükürt yüzdesi bakımından en kötü ham petrolün ise Kuveyt ile en yüksek ihracatçı ülke olan Suudi Arabistan’da olduğunu görmekteyiz. Kömür bakımından ise durum oldukça farklıdır. Avrupa’da kömür üreticisi ülkeler içerisinde ise en yüksek kükürt içerikli kömür üreticisi %5-6 ile Yugoslavya’dır (Agren, 1991).

Tablo :3.3. Ham Petrol İhracatçısı Ülkeler ve Kükürt Özellikleri

Ülke

İhracat miktarı (M ton)

Kükürt Yüzdesi

S. Arabistan

146

1.8 – 2,9

İran

96

1,4 – 1,6

Libya

55

0,2 – 0,5

Nijerya

41

0,2 – 0,5

Irak

36

1,9 – 2,1

Kuveyt

36

2,5

Cezayir

16

0,14

B.A.E.

10

0,8

Katar

10

1,2

Venezuela

3,0

Rusya

1,7

K. Denizi

0,16 – 0,4

Tablo 3.4. Avrupa’da Başlıca Kömür Üreticisi Ülkeler

Ülke

Kükürt Yüzdesi (%)

İngiltere

1,6

Almanya

1,2

Polonya

1 – 2

Yugoslavya

5 – 6

3.4. Antropojenik Emisyonların Önlenmesi İçin Çareler

Antropojenik emisyonları yaratan gerek mobil (hareketli) ve gerekse durağan (hareketsiz) kaynaklardan yayılan kirleticiler belirli usullerle önlenmelidir. Bunları kısaca kaynak tipine göre özetleyelim:

Mobil Kaynaklar

Azot oksitler (NOx) hidrokarbonlar (HC) ve karbon monoksit araçlardan yayılan başlıca kirleticilerdir.

Bu emisyonların önlenmesi için iki temel yol önerebiliriz. Bunlar;

ulaşım tiplerinin değiştirilmesi, oto yollarda hız üst limitlerinin aşağı çekilmesi,

Egzost gazlarının temizlenmesi, üç yollu katalizörlerin kullanımına geçilmesi ve bu yönde motor tasarımlarının geliştirilmesidir.

Durağan Kaynaklar

Kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitler (NOx) bu kaynaklardan yayılan başlıca kirletici emisyonlardır.

Bu emisyonların önlenmesi için de aşağıdaki yöntemlere ihtiyaç vardır. Bunlar;

Daha az kirleten yakıtların kullanılması (kömür ve sıvı yakıtlara desülfürizasyon uygulanması, doğal gaz kullanımı, düşük kükürtlü kömür ve sıvı yakıtlara yönelme),

Fosil yakıt kullanımının azaltılması (enerji tasarrufu, daha verimli enerji kullanımı, yenilenebilir enerjilere yönelme),

Yanmadan meydana gelen kirliliğin azaltılması (yanma veriminin artırılması),

Endüstriden kaynaklanan emisyonların azaltılması (yeni teknolojilerin kullanımı,

SO2 için desülfürizasyon, NOx için denitrifikasyon yapılması ve

Katı yakıtların gazlaştırılması, akışkan yatak gibi yanma teknolojilerine yönelmedir. Uygun büyüklükteki kömür taneciklerine akışkan özellikleri kazandırılarak Newtonian olmayan akışkan halindeki yakma işlemi diğer deyişle akışkan yatakta yakma, günümüzde en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir (Ekinci, 1993).

4. HAVA KİRLETİCİLER

Hava kirleticiler atmosferde çok değişik şekillerde bulunabilmektedir. Bu çeşitlilik sebebiyle kirleticilerin sınıflandırılmasına gereksinme duyulur. Bunlardan en önemlileri kirleticilerin atmosferde yer alış durumları ile fiziksel özelliklerine göre yapılan sınıflandırmalardır. Kirleticiler atmosferde yer alış durumlarına göre birincil ve ikincil kirleticiler şeklinde iki temel sınıfta toplanırlar.

Birincil kirleticiler kaynaklardan atmosfere doğrudan neşredilen kirleticilerdir. Oysa ikincil kirleticiler atmosferde bulunan birincil kirleticiler ile atmosferik özellikler arasındaki kimyasal girişimler sonucunda meydana gelirler.

Birincil kirleticiler içerisinde SO2, NO, CO ve H2S ve ardışık olarak da SO2, NO2, CO2, HF, NH3 ve Cl2 yer alırlar. Organik gazlar ise genel şekli ile hidrokarbonlar ve aldehitlerden oluşur. Hidrokarbonlar; alifatik, olefinik ve aromatik ve polisiklik aromatik şeklinde sıralanırlar (Warner, 1991). Hidrokarbonlar reaktiflik derecesine göre çeşitli gruplar içerisinde de sınıflandırılmaktadır. Bunlar içerisinde aromatik ve alifatik olmak üzere iki grup kirletici yer alır. Bunlar aromatik hidrokarbonlar reaktif olmayıp kanserojen özelliğine sahiptirler. Bunlara en iyi örnek PAN (Peroksiasetil nitrat) gösterilebilir. Pan klasik olarak peroksi karbonil şeklindeki oksitlenmiş hidrokarbonların NO2 ile reaksiyonundan meydana gelir (Warner, 1991). Alifatik hidrokarbonlar içerisinde Alkanlar doymuş yani reaktif değillerdir. Oysa alken ve alkinler ise doymamış hidrokarbonlardır. Partiküller ise, genel olarak katı ve sıvı şeklinde bulunurlar.

4.1. Birincil Kirleticiler

4.1.1. Kükürt Oksitler

Gaz halindeki kirleticiler arasında kükürt oksitler en çok bilinen birincil hava kirleticilerdendir. Bunlar çoğunlukla durağan kaynaklarda fosil yakıtların yanması sonucunda meydana gelirler. Antropojenik kükürt oksitlerin %80’inden fazlasının durağan kaynaklardan meydana geldiği bilinmektedir (Masters, 1991). Bu emisyonların dünya üzerindeki durumuna bakıldığında en büyük payın Avrupa’nın endüstrileşmiş bölümü ile Kuzey Amerika olduğu görülür.

Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar kabaca %0,5 ile 6 arasında kükürt içerirler. Dolayısıyla bu yakıtların yanması sonucunda kükürt çoğunlukla SO2 şeklinde atmosfere neşrolur. Atmosferde kükürdün yoğunlaşma fazındaki şekli ise SO42- dir. Tablo 4.1. ‘de SO2’nin fiziksel özellikleri verilmiştir. Kükürt dioksit yanıcı olmayan renksiz bir gazdır. Atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulmaktadır. SO2’nin sayısal değerleri incelendiğinde, bütün dünyada her yıl neşredilen global emisyonların 132 milyon tonu, antropojenik emisyonların ise 50-75 milyon tonu bulduğu tahmin edilmektedir (Butler, 1979). Avrupa’da ise her yıl yaklaşık 20 milyon tonun üzerinde kükürdün deşarj edildiği bilinmektedir (Agren, 1987). Tablo 4.2. EMEP (Avrupa Ölçme ve Değerlendirme Programı) çerçevesinde yıllık tahmini emisyon miktarlarını göstermektedir.

Bu tabloya göre Avrupa’nın en büyük kükürt emisyon üretici ülkesi eski adıyla Sovyetler Birliği’dir. En az emisyonun da İzlanda’ya ait olduğu görülmektedir.

Tablo 4.1. Kükürt Dioksidin Fiziksel Özellikleri

Molekül ağırlığı

64,06

Yoğunluğu

2,927(00C, 1 atm)

Erime noktası, 0C

-75,46

Kaynama noktası, 0C

-10,02

Kritik sıcaklığı, 0C

157,2

Kritik basıncı, atm

77,7

Buharlaşma ısısı, Kcal/mol

5,96

Kükürt dioksit atmosfere neşrolduktan sonra bir dizi reaksiyona uğramaktadır. Bu reaksiyonlardan biri de OH serbest radikali ile olanıdır.

Tablo 4.2. EMEP Tahmini Kükürt Emisyon Değerleri (Agren, 1991)

Ülke

Emisyon (1000 ton)

Batı Almanya

1815

Doğu Almanya

2000

Arnavutluk

50

Avusturya

215

Belçika

405

Bulgaristan

500

Çekoslovakya

1500

Danimarka

228

Finlandiya

270

Fransa

1800

Hollanda

240

İngiltere

2560

İrlanda

88

İspanya

1000

İsveç

275

İsviçre

58

İtalya

2200

İzlanda

Lüksemburg

21

Macaristan

750

Norveç

76

Polonya

2150

Portekiz

84

Romanya

100

Sovyetler Birliği

8100

Türkiye

500

Yugoslavya

1475

Yunanistan

350

TOPLAM

28.816

Burada;

SO2 + OH › HOSO2

HOSO2 + O2 › SO3 + HO2

Meydana gelir. SO3 aşağıda görüldüğü gibi havadaki su buharı ile reaksiyona girerek asit yağmurlarının temel sebebi olan sülfirik aside dönüşür.

Böylece;

SO3 + H2O › H2SO4 olur.

Buna göre basit bir hesapla %1 kükürt içerikli 1 ton kömürün yanması sonucunda 10 kg. kükürt meydana gelecektir. SO2’nin (Hidrojen sülfit) ve H2SD4 (Sülfürik asit) yanısıra çeşitli sülfatlar halinde neşrolur. EMEP (Avrupa Ölçme ve Değerlendirme Programı) tarafından yayınlanan raporda Avrupa’nın tamamı gözönüne alındığında en büyük kükürt emisyonu üreticisi ülkenin Rusya olduğu belirtilmiştir. Yine bu rapora göre Batı Avrupa’da en büyük emisyon neşredici ülke ise 2.56 milyon ton ile İngiltere’dir.

EMEP raporuna göre 1980 yılı itibariyle hesaplanan Avrupa ülkelerinde üretilen kükürt emisyonları Tablo 4.2.’de gösterilmiştir. 1978 yılında 28,816 milyon ton, 1980 yılında 27,897 milyon ton olarak hesaplanan bu emisyonlar 1990 yılında 22,025 milyon tona düşmüştür (EMEP, 1991). Bu durum büyük ölçüde Avrupa Topluluğu ülkelerinin 1970’li yılların sonlarından itibaren uyguladığı emisyon stratejileri sonucunda meydana gelmiştir. Örneğin İngiltere, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya vb. ülkeler emisyonlarını aldıkları kararlar uyarınca önemli miktarlarda indirmişlerdir. Ancak sadece Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da kükürt bileşiklerinin yıllık üretiminin 3 milyon tonu aştığı hesap edilmektedir. Bu bölgede eski teknoloji kullanımının hakim olması atmosferde yörünge hareketi gözönüne alındığında ülkemizin batı bölgesinin birinci derece alıcı bölge olarak zarar görmesi kaçınılmazdır. Günümüzde sadece New York şehrinin yılda 1,5 milyon ton kükürtü atmosfere neşrettiği A.B.D.’de yılda yaklaşık 26 milyon ton kükürt, İngiltere’de ise yılda yaklaşık 6 milyon ton SO2 ve tüm dünyada ise yılda yaklaşık olarak 80 milyon ton SOx atmosfere neşredilmektedir. Bütün dünyada neşrolunan SO2 emisyonları ise dünya SO2 konsantrasyonunu her yıl 0,006 ppm olarak artırmaktadır. Buna karşılık tüm asit ve sülfatlar yağış yolu ile ancak 43 günde atmosferden uzaklaştırılmaktadır.

4.1.2. Azot Oksitler

Partiküller ve kükürt oksitler gibi azot oksitler de yanma sonucunda meydana gelen en birincil kirleticilerdendir. Azot oksitler yanmanın tüm şekillerinde daima meydana gelmektedir. Örneğin motorlu araçlar ve enerji üretim istasyonları azot oksitlerin iki temel kaynağıdır. Azot oksit ailesinden yedi adedinin NO (azot monoksit), NO2 (azot dioksit), NO3 (azot trioksit), N2O (diazot monoksit), N2O3 (diazot trioksit), N2O4 (diazot tetraoksit) ve N2O5 (diazot pentaoksit) bilinmesine rağmen bunların tümü hava kirliliği bakımından önemli değildir. Hava kirliliği bakımından en önemli olan azot oksitler ise NO nitrik oksit (azot monoksit) ile NO2 azot dioksitdir. N2O diye bilinen nitroz oksit ise atmosferde bulunmasına rağmen bir kirletici olarak nitelendirilmemektedir. Nitrik oksit (NO) renksiz ve kokusuz, oldukça zararsız bir gazdır. Azot dioksit için oksitlendiği zaman sarı kahverengi keskin kokulu ve zararlı bir gaz haline gelebilmektedir. İnsan yapımlı NO2 ise gübreleme gibi hareketsiz kaynaklardan olduğu gibi araçlar gibi hareketli kaynaklardan da oluşmaktadır. NO ve NO2 şeklindeki atmosferik konsantrasyonların birleşik değeri NOx ile temsil edilir. Atmosferde kalıcılık süresi yaklaşık 1 gündür. Ancak NO + NO2’nin NOx bileşenlerinden N2O’nun atmosferde 10 yıl civarında kaldığı belirlenmiştir (Seinfeld, 1986). NOx ‘in en doğal kaynaklarından biri de topraktaki organik çürümelerdir. Ayrıca fotokimyasal olarak reaksiyona giremeyen NOx bileşenleri de bu miktarlar arasına dahil olacaktır. Azot dioksit seviyelerinin standartları aşan değerlerinin sağlığa olan ters etkilerinin yanısıra bu kirleticilerin SO2 ile birlikte yüksek oranda bulunması insan sağlığına yaptığı olumsuz etkiyi daha da şiddetlendirmektedir.

NO nitrik oksit renksiz, kokusuz bir gaz olup yüksek sıcaklık altında yanma işlemi sonucunda ortaya çıkar.

Buna göre;

N2 + O › NO + N

N + O2 › NO + O

ve ayrıca,

N2 + O2 › 2 NO

şeklinde azot monoksit meydana gelir.

Azot dioksit, görünür ışığın absorblayıcısı olması nedeniyle kırmızı portakal rengindedir. Malzemeler üzerinde korozif olan bu gaz aynı zamanda insan sağlığı için de toksik özellik taşır. İşte bu azot oksit, havanın oksijeni ile bileşerek azot dioksiti aşağıdaki şekilde meydana getirir:

2 NO2 + O2 › 2 NO2

global olarak her yıl atmosfere yaklaşık 150 milyon

12 Temmuz 2007

Hücre Nedir?

HÜCRE NEDİR?

Hücre: Canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşamını tek başına sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem birimidir. Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir.

Hücreler yapılarını oluşturan, zar-enzimler ve organelleri sayesinde canlılıklarını sürdürürler. Hücrelerde organellerden bazıları olmayabilir. Ancak canlılığın olabilmesi için mutlaka yarı geçirgen zarın ve enzim sistemlerinin olması gerekir.

HÜCRELERİN ORTAK YAPISI VE GENEL FONKSİYONEL ORGANİZASYONU

Vücudumuz çok çeşitli hücrelerden ve hücreler arasındaki ortamı dolduran, organik ve anorganik maddelerden kurulmuştur. Çeşitli doku ve organların kendi özel hücre cinslerini ve bunlarla ilgili özel fonksiyonları ele almadan önce, bütün hücreler için ortak olan esas hücre yapısını ve hücresel fonksiyonun genel karakterini belirtmek gerektir. Bu sebeple evvela hücre nedir, nasıl yapılmıştır ve nasıl çalışır bunu kısaca ve genel çizgileriyle gözden geçirelim.

PROTOPLAZMA

Canlı ile cansız arasındaki farkları düşünerek, canlı organizmaların vücut maddesini, anorganik doğanın cansız olarak kabul edilen maddelerinden ayırdetmek isteyen araştırıcılar, canlı madde özelliklerinin protoplazma’da toplandığını, protoplazmanın genel olarak canlı madde diye kabul edilebileceğini öne sürmüşlerdir.

Dünyamızda bağımsız canlı organizmalar olarak ayrı ayrı yaşayan tek hücreli varlıkların, yahut bitki, hayvan ve insan şeklindeki çok hücreli canlı organizmaların vücudunda yaşayan çeşitli hücrelerin hatta organizasyonu bir hücre kadar bile gelişmiş olmayan bakteri, virüs gibi daha aşağı ve daha küçük canlı organizmaların vücut maddesi hep protoplazma dan yapılmıştır.

Genel olarak bir hücrede protoplazma, ışık mikroskobu ile görülebilen başlıca iki bölüme ayrılır. Biri nukleoplazma yahut karyoplazma ile dolu olan çekirdek veya nukleus, diğeri nukleus ile hücre zarı arasında kalan sitoplazma. Nukleus ile sitoplazmayı birbirinden ayıran bir çekirdek zan, sitoplazmayı hücre etrafındaki ortamdan ayırmak üzere sitoplazmanın dış yüzünde şekillenmiş ve bitki hücrelerinde sellüloz birikimi ile ayrıca kalınlaşmış bir hücre zarı da dikkati çeker.

Bir hücrenin ışık mikroskobu ile görülebilen yapısı ve başlıca bölümleri.

Çeşitli hücre türlerinde, hücre zarının aldığı farklı özellikler ve meydana getirdiği birçok organeller (titrek tüyler, kamçılar, hücre ağzı, hücre anüsü) ayrı ayrı incelenmeğe değer. Ayrıca sitoplazma içinde, hücre zarının uzantısı ve devamı halindeki birtakım ince borucuklar, elektron mikroskopla görülebilen ve önemi gittikçe daha iyi anlaşılan bir yapı teşkil ederler. Bir çeşit hücre içi damar sistemi gibi olan bu yapı, yer yer genişlemiş kesecikler ve daha ziyade ince borucuklar gösteren bu ağ sistemi, endoplazmik retikulum dur.

Çekirdek zarı ile de bağlantılı olan endoplazmik retikulum, hücre çevresindeki ortam ile çekirdeğin içi arasında da ulaşıma elverişlidir.

Şunu önemle belirtmek gerekir ki, bu intrasellüler damar sistemi sitoplazma içinde, sadece maddelerin bir yerden bir yere taşınması için kullanılan basit bir ulaştırma şebekesi değil, aynı zamanda, bu ulaşıma tamamıyla hakim olan bir kontrol sistemi gibi çalışmaktadır. Yani endoplazmik retikulum, hücre sitoplazması içinde bir yerden bir yere taşıdığı maddeleri aynı zamanda gerekli şekilde değiştiren ve işleyen, çeşitli kimyasal ve fizyolojik görevleri de mümkün kılacak oluşumlarla donanmıştır.

Kısacası bir hücrede bile, kendisine göre pek karmaşık hayat olaylarını son derece kolay, emin ve sağlam bir şekilde yürütmeye elverişli, önemli yapılar dikkati çekmektedir. Bunların ültrastrüktürünü ve fonksiyonlarını yeri geldikçe ayrı ayrı ele alacağız.

Bir hücrenin elektron mikroskobu ile görülebilen ince yapısı. Başlıca sitoplazmik organelleri, sitoplazmanın ufak bir bölümünde bir arada gösteren şema.

HÜCRENİN ORGANELLERİ

Organel: Hücrelerin, biyolojik olaylarını gerçekleştirdiği yerdir. Hücre organellerini aşağıdaki özellikleriyle tanıyacağız.

Hücre Organelleri:

Mitekondri

Plastidler.

Koful.

Endoplazmik Retikulum.

Golgi Aygıtı.

Lizozom.

Ribozom.

Sentrozom.

1. Mitekondri:

Çift zarlı bir organeldir. Hücrenin en önemli enerji üretim merkezidir. Oksijenli solunumun yapıldığı yerdir. Enerji, besinlerin oksijenle yayılmasıyla mitekondri elde edilir.

Bitki ve hayvan hücrelerinde mitekondri bulunur. Mitekondrinin kendisine ait ribozomu vardır.

2. Plastidler:

Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Besin maddelerini sentezleme ve depolama görevi yapar. Hücre ile birlikte gelişir. Plastidler; Kloroplast, Kromoplast ve Lökoplast olmak üzere üçe ayrılır.

Kloroplast: Çift zarlıdır. İç zarı düzdür. Hücre içinde enerji üreten bir başka organeldir. Bu özelliğinden dolayı bitki hücrelerinde mitekondri miktarı azdır. Bu yapının içinde bulunan ve en önemli özelliği olan, ışığı emen ve bitkiye yeşil renk veren klorofil bulunur.

Kromoplast: Bitkilerde yeşilden başka renk maddelerin de bulunur. Bunlara kırmızı (domates), sarı (gül), turuncu (havuç) gibi örnekler verilebilir.

Lokoplast: bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde besin deposudur. Renksizdir. Nişasta, protein ve yağ depo eder. Havuç, şeker pancarı, patateste bol miktarda bulunur.

3. Koful:

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde besin kofulu olarak bulunur. Hayvan hücrelerinde daha küçük ve az sayıda bulunurken, bitki hücrelerinde daha büyük ve bolca bulunan, zardan oluşmuş keseciklerdir.

4. Endoplazmik Retikulum:

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur hücre içerisinde veya hücre zarı ile çekirdek arasında, sitoplazmanın her yerinde bulunan, madde taşınmasını sağlayan bir sistemdir. Bazı maddeleri de depo eder.

5. Golgi Aygıtı:

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hücrede oluşan maddeleri paketler ve salgı maddelerinin salgılanmasında rol oynar. Golgi Aygıtı’nın bozulması, salgıların azalmasına neden olur. Golgi aygıtı içinde bulunduğu yapıya (dokuya) göre salgı yapar.

6. Lizozom:

Sitoplazma içinde dağılmış, etrafı zarla çevrili, içleri sindirici enzimlerle dolu keseciklerdir. Büyük moleküllü besinleri parçalayıp küçük moleküller haline getirerek bir çeşit sindirim yapar. Lizozomun yapımında, endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı görev alır. Lizozomlar, taşıdıkları sindirim enzimlerini kofulların içine boşaltırlar.

Canlılar öldüklerinde ve gerektiğinde, lizozomlar açılarak içindeki sindirim enzimleri hücreleri sindirir, hücre böylece ölür.

7. Ribozom:

Endoplazmik retikulum zarı üzerine yapışık olarak veya sitoplazmada serbest bulunur. Protein sentezinin yapıldığı ve yapıcı olan protein moleküllerinin üretildiği yerdir. Yapısında protein ve RNA bulunur.

8. Sentrozom:

Hcrenin bölünmesinde görev alır. Her birine sentroil denilen silindir şeklinde iki yapıdan oluşur.

Hayvan hücrelerinde çekirdeğin yakınında dokuz iplikçikten (silindir şekil) oluşmuş yapılardır. Bazı çiçeksiz bitkilerde de sentrozoma rastlanır. Sentroiller birbirine diktir. Sentrozomlar hayvan hücrelerinde, hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturur.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar

Organel

Bitki Hücresi

Hayvan hücresi

Hücre çeperi

Var

Yok

Sentrozom

Yok

Var

Plastidler

Var

Yok

Koful

Az ve Büyük

Çok ve Küçük

Bitki Hücresi:

Sitoplazmalarında kloroplast vardır.

Hücre zarının dışında selülozdan yapılmış hücre çeperi bulunur.

Hücre çeperlerinin bulunmasından dolayı köşeli bir yapıya sahiptir.

Sitoplazmalarında sentrozom yoktur.

Sitoplazmalarında az sayıda büyük kofullar bulunur.

Hayvan Hücresi:

Sitoplazmalarında kloroplast bulunmaz.

Hücre çeperi bulunmaz.

Hücre yapısı köşeli değil, genelde yuvarlağa yakındır.

Sitoplazmalarında sentrozom bulunur.

Sitoplazmalarında çok sayıda küçük kofullar bulunur.

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Genel Görünümleri

12 Temmuz 2007

Hücrenin Yapısı

HÜCRENİN YAPISI

Hücre; zar, sitoplâzma ve çekirdek olmak üzere üç kısımdan meydana gelir.

Hücreyi, kısımları ve görevleri bakımından bir fabrikaya benzetirsek; fabrikanın dış duvarları hücrenin zarına; işçiler ve makineleri ise sitoplâzmaya; yöneticisinin bulunduğu yer, çekirdeğe benzetilebilir. Bu benzetme sadece hücreyi tanımanız içindir. Çünkü hücrenin yapısı bir fabrikadan daha karmaşık ve mükemmeldir. Ökaryot hücreler; hücre zarı, sitoplâzma ve çekirdek olmak üzere üç kısımda incelenir.

Hayvan hücresinin temel yapısı ve kısımları

Hücre Zarı

Hücreyi dış ortamdan ayıran, madde giriş çıkışını düzenleyen, seçici – geçirgen özelliğe sahip canlı yapıdır. Kalınlığı en fazla 12 mm’dir. Protein, yağ ve karbonhidrat moleküllerinden meydana gelmiştir. Hücre zarının yapısı hakkında ilk bilimsel model Danielli ve Davvson tarafından ortaya atılmıştır. Birçok biyolog tarafından uzunca bir süre benimsenmiştir. Bu modele göre, hücre zarının ortasında bir fosfolipit ve bunun her iki tarafında da birer protein tabakası bulunur. Bu modelin hücre zarının işleyişini tam olarak açıklayamaması, bu konuda yeni modellerin geliştirilmesine neden olmuştur.

1972 yılında S.J.Singer (Singır) ve G.Nİcholson (Nikılsın) tarafından “akıcı – mozayik zar” modeli geliştirildi. Bu modele göre, zarın yapısında hareketli iki sıra lipit (yağ) bulunur. Zarın yapısındaki lipitler çoğunlukla fosfolipitlerdir. Zar içinde protein molekülleri, lipit katmanlarının arasına gömülmüştür. Lipitler hareketli, akış-kan bir yapıda oldukları için, protein moleküllerinin de yerleri değişmektedir. Hücre zarında, çekirdek zarında bulunan porlar bulunmaz.

Akıcı-mozaik zar modeli

Her hücrenin hücre zan, yapısındaki moleküler dağılımın farklılığı nedeni ile kendine özgü özellikler taşır. Hücrenin özgüllüğü de zardaki glikoprotein, lipoprotein, glikolipitlerin miktarına ve dağılımına bağlıdır.

Örneğin; hipofiz bezinin hormonlarından olan TUH (Tiroit uyarıcı hormon) kanla tüm vücuda dağıtıldığı hâlde, ancak tiroid bezindeki hücrelerin zarları tarafından tanınıp alınır. Bu da tiroid bezindeki hücrelerin zarlarının özelliğinden kaynaklanır. Hücrelerin birbirini tanıması, hücre içine alınacak maddenin seçimi, bazı hormonlara cevap vermesi, zar yapısındaki glikoproteinler yardımı ile olur.

Hücre zarının önemli bir özelliği de seçici – geçirgen olmasıdır. Bu yüzden hücre zarı her maddeyi geçirmez. Moleküllerin özelliği ve hücre zarının seçiciliği, hücreye madde giriş çıkışını belirler.

Hücre zarından küçük moleküller büyük moleküllere göre; nötr maddeler iyonlara göre; yağda çözünen maddeler çözünmeyenlere göre; (-) iyonlar (+) iyonlara göre daha kolaylıkla geçerler.

Sitoplâzma ve Organeller

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında canlı bir ortamdır. Yapısında organik ve inorganik maddeler bulunur. Sitoplâzmada bulunan organik maddeler yapısal proteinler, karbonhidratlar, yağlar, hormonlar, nükleotitler, enzimler ve vitaminlerdir. Su ve madensel tuzlar ise inorganik maddelerdir. Sitoplâzmada % 70-90 oranında su bulunur. Bu oran su bitkilerinde %98′ e yükselir. Buna karşın spor tohum ve bakterilerde ise %15′ ten %5′ e kadar düşer.

Sitoplâzma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal olayların geçtiği yerdir. Yaşamsal olayların bir kısmı Sitoplâzma içine dağılmış enzimler tarafından yapılırken; bir kısmı da organel denilen yapılarda gerçekleştirilir.

Hücrede bulunan Organeller:

1. Lizozom

2. Endoplâzmik retikulum

3. Golgi aygıtı

4. Ribozom

5. Mitokondri

6. Sentrozom

7. Plâstidler

8. Koful şeklinde sıralayabiliriz.

1 . Lizozom

Alyuvar hücreleri dışında bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Akyuvar ve karaciğer hücrelerinde ise sayıları diğer doku hücrelerinden daha fazladır. Bazı ilkel bitki türleri hariç, gelişmiş bitki türlerinde bulunmaz.

Lizozom, endoplâzmik retikulum ya da golgi aygıtından oluşan, lipoprotein yapısındaki zarla çevrili bir organeldir.

Tek zarlı bir kesecik olan lizozom, sindirim enzimlerini (hidrolaz) taşır. Bu enzimler proteini, yağı, karbonhidratı, hücrenin fagositozla ve pinositozla aldığı maddeleri sindirdiğinden, hücre içi sindiriminde iş görür. Lizozomlar dalak, karaciğer gibi hücre içi sindirim yapan organların hücrelerinde fazlasıyla bulunur.

Kurbağa larvasının kuyruğunun yok olması, hareketsiz kalan kasların erimesi, yaşlı doku ve alyuvarların yok edilmesi ve mikropların sindirilmesinde lizozom enzimleri etkilidir.

Hücrelerdeki protein, polisakkarit ve nükleik asitler gibi bileşikleri parçalayabilen enzimler, bir zarla çevresinden ayrılarak lizozom içinde etkisiz hâlde durmaktadır. Zar yapısı bozulmuş bir lizozomdan dışarıya sızan enzimler kısa sürede tüm hücre içeriğini parçalayarak onu ölüme sürükler. Bu olaya otoliz denir. Hücrenin ölümünü takiben kendilerine uygun yaşama ortamı bulan bakterilerin de hızla üremesi, canlılığını yitirmiş dokularda kokuşmaya neden olur. Lizozom enzimleri endoplâzmik retikuluma bağlı ribozomlarda sentezlenerek endoplâzmik retikulum aracılığıyla golgi aygıtına taşınır ve paketlenerek bir kesecik içinde si-toplâzmaya verilir. Dokularda yaşlanmış ve bozulmuş hücrelerin ölümleri de yine bu hücrelerin taşıdıkları lizozomal enzimler tarafından gerçekleştirilir. Yüksek yapılı canlılarda sindirilmeyen artık maddeler çoğunlukla difüzyonla hücre dışına atılırken, atılamayan artık maddeler ise sindirim kofulunda birikerek lipofuksin pigmentini oluşturur. Yaşlandıkça insanın vücudunda özellikle ellerinin üzerinde, omuzlarında ya da yüzünde kahverengi lekelerin oluşmasının nedeni bu lipofuksin pigmentidir.

2. Endoplâzmik Retikulum

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemidir. Çeper yapısı ve özelliği hücre zarına benzer fakat daha incedir.

Her hücrenin endoplâzmik retikulum sistemi kendine özgüdür. Kanalcıklar sistemi sabit değildir, değişebilir. Hücre bölünürken endoplâzmik retikulum kaybolur, bölünme bitince tekrar oluşur. Hücre yaşlandıkça endoplâzmik retikulumun işlevleri ve kanalcıkların birbiriyle ilişkisi azalır. Bazı hücrelerde endoplâzmik retikulum bulunmaz. Buna bağlı olarak madde yapım hızı düşer ve yaşlanma görülür.

Granüllü endoplâzmik retikulum ve üzerlerine tutunmuş ribozomlar.

Endoplâzmik retikulumun görevi ribozomlarda sentezlenen proteinleri kanalcık sistemleri ile hücrenin gerekli yerlerine taşımaktır. Yani; hücre içinde madde dağılımını ve taşınmasını sağlar. Endoplâzmik retikulum, üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına göre ikiye ayrılır:

•Granüllü Endoplâzmik Retikulum :

Üzerinde bol miktarda ribozom bulunduran endoplâzmik retikulumdur. Özellikle protein sentezi yapan hücrelerde görülür .

•Granülsüz Endoplâzmik Retikulum :

Üzerinde ribozom taşımayan endoplâzmik retikulumdur. Daha çok endokrin bezlerde ve yağ sentezi yapan hücrelerde bulunur. Lipit, steroid ve polisakkarit metabolizmasında rol oynamaktadır.

3. Golgi aygıtı

Çekirdeğe yakın sentriolün civarında bulunan kanalcık ve kesecik sistemidir. Granülsüz endoplâzmik retikuluma benzer, yani üzerinde ribozom bulunmaz. Golgi aygıtı, salgı yapan hücrelerde ve sinir hücrelerinde iyi gelişmiştir. Alyuvar ve bakteri gibi hücrelerde bulunmaz. Golgi aygıtı lizozomların oluşmasında da etkilidir.

Golgi aygıtı; lipoprotein, glikoprotein, mukus ve bitkilerde selüloz gibi maddelerin üretilip, salgılanmasını sağlar.

Hücre zarı yapımında zar fabrikası gibi çalışır. Gerektiği zaman yağları depolar. Uzun zaman pek önemli bir organel olmadığı gerekçesiyle dikkate alınmayan golgi aygıtı; son zamanlarda hücre zarının özgüllüğünü saptamada, önemli görev alması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Çünkü hücre zarının özgüllüğü karbonhidratlarla saptanmaktadır. Karbonhidratlar da golgi aygıtında sentezlenmektedir. Karbonhidrat taşıyan proteinler ve diğer maddeler özellikle hücre yüzeyinde bulunur. Hücrelerin birbirlerini tanımasını ve diğer hücrelerle ilişki kurmasını sağlar. Hücre yüzeyindeki bazı glikoproteinlerin bozulmasıyla da kanserleşme meydana gelmektedir.

Golgi aygıtının bozulması, salgıların azalmasına neden olur. Örneğin; tükürük bezinden salgılanan tükürüğün azalmasında golgi aygıtı etkilidir. Tükürüğün azalması ağzın kurumasına neden olur.

4. Ribozom

Virüsler hariç tüm hücrelerde bulunur. Endoplâzmik retikulum ya da çekirdek zarı üzerinde dizilmiş olarak ya da sitoplâzmada dağınık olarak bulunabilir. Ribozom hücrenin yaklaşık 15-20 nm çapındaki küresel ve oval tanecikli en küçük organelidir. Ribozomların zarları bulunmaz. Hücrelerde ya tek tek ya da çok sayıda ribozomun birleşmesiyle oluşan (poliribozomlar) boncuk dizisi şeklindedir. Genç ve özellikle protein sentezi yapan hücrelerde sayıları fazladır.

Ribozomlar, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden yapılmıştır. Hücrenin protein sentez yerleridir.

5. Mitokondri

Bakteri, yeşil alg ve memeli alyuvarları dışında oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur. 0,2-5 mikron arasında değişen oval ya da çubuk şeklinde organeldir. Mitokondri çift katlı zar yapısındadır. Bu zarlardan dıştaki, düz ve esnektir. İçteki zar ise yüzeyi genişletmek için krista adı verilen birçok kıvrımlardan meydana gelmiştir. Kıvrımların arası matriks adı verilen sıvı madde ile doludur. Matriks içinde; DNA, RNA ve ribozom ( bakteri ribozomlarına benzeyen ribozomları) bulunur. Matriks mitokondri içine giren maddeleri parçalayacak enzimleri taşır. Bu enzimler sayesinde oksijenli solunumla enerji üretilir.

Mitokondrilerin kendilerine özgü, sınırlı bilgi taşıyan DNA’sı vardır. Bu yüzden kendilerini eşleyebilirler. Çoğalmaları hücrenin kontrolünde gerçekleşir. Mitokondriler hücrenin enerji santralleridir. Enerji ihtiyacı fazla olan kas ve karaciğer gibi hücrelerde mitokondri sayısı diğer hücrelere göre daha çoktur.

Mitokondrinin üç boyutlu yapısı

Mitokondri DNA’ sının kimyasal ve fiziksel etkilerle bozulması, oksijenli solunumda ATP sentezinin azalmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak hücrede yaşlanma ve ölüm görülmektedir. Örneğin; insan lenfositlerinde mitokondrilerin işlevleri, ilerleyen yaş ile azalmaktadır.

6. Sentrozom

Yosun ve mantar gibi ilkel yapılı bitki hücrelerinde ve sinir hücreleri hariç tüm hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunur. Yüksek yapılı bitki hücreleri ve yumurta gibi hücrelerde sentrozom bulunmaz.

Sentrozom, birbirine dik iki silindirik cisme sahiptir. Bunlara, sentriol denir. Her sentriol, birbirine paralel üç küçük tüpten oluşmuş, dokuz iplik içerir. Bu iplikler protein yapısında olup arası matriks ile doludur.

Sentrozom

Sentrioller hücre bölünmeye hazırlandığı dönemde bölünerek her biri bir kutba gider ve aralarında iğ iplikleri oluşur.

İğ iplikleri bölünme sırasında kromozomların ayrılması ye kutuplara taşınmasında görevlidir.

7. Plâstitler

Sadece bitki hücrelerinin sitoplâzmasında bulunan organellerden birisidir. Şekilleri küre, oval, iğ ya da iplik biçimindedir. Plâstitler hücreyle beraber gelişerek görevine uygun şekil ve renk kazanırlar. Renklerine ve görevlerine göre plâstit çeşitleri üç grupta incelenmektedir.

• Kloroplâstlar :

Yeşil renkli plâstitlerdir. Bitkilerin farklı organlarına ait hücrelerde değişik sayıdadırlar. Kloroplâstlar yapraklarda, genç dallarda, olmamış sebze ve meyve hücrelerinde çok sayıda bulunmaktadır. Çiçek ve kök hücreleri gibi, bazı bitki hücrelerinde kloroplâst bulunmayabilir. Kloroplâstın kimyasal yapısını protein, karbonhidrat, yağ, klorofil, DNA ve RNA oluşturmaktadır. Kloroplâst fotosentez olayının gerçekleştiği organeldir. Kloroplâst çift katlı hücre zarı ile çevrilidir. Stroma ve Granum olmak üzere iki kısımdan yapılmıştır..

Kloroplâstın yapısı

Stroma: Kloroplâstın içini dolduran renksiz bir ara maddedir. DNA, RNA, ribozom, ve fotosentez enzimleri stromada bulunmaktadır. Bu nedenle kloroplâstlar kendi enzimlerini yapabilir ve çekirdekten bağımsız çoğalabilirler.

Granum: Ara madde içine gömülmüş disk ve diskleri birbirine bağlayan lamellerden oluşmuştur. Bu yapıların en küçük birimine tilakoid denir. Tilakoidler bir araya gelerek granumu, granumlarda bir araya gelerek granayı oluştururlar. Bu lâmelli yapı ışık enerjisinin en ekonomik şekilde kullanımını sağlar.

Klorofil pigmentleri bu tilakoidlerin arasına yerleşmiştir. Klorofiller yeşil bitkilerde kloroplâstlarda bulunurken, bakteri ve mavi-yeşil alglerde sitoplâzmaya dağılmış şekilde bulunur. Klorofil pigmentinden yoksun bitkilerde albinoluk görülür. Albinoluk kısmî olabilir; o zaman bitki alacalı bir görünüm alır.

Kloroplastlar fotosentezle ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü ve serbest oksijenin üretildiği organeldir.

Fotosentez; CO2 ve H2O gibi inorganik maddelerden, güneş enerjisi ve klorofil pigmentinin yardımıyla organik madde üretilmesidir. Fotosentezin denklemini şu şekilde gösterebiliriz.

Klorofil

6CO2 + 6H2O —————————- › C6H12O6 + 6O2

Güneş Enerjisi Enzimler

Kloroplâstlar, fotosentezle yeryüzünde yaşamın devamını sağlayan organellerdir.

• Kromoplâstlar :

Bitkilerde sarı (ksantofil), turuncu (karaten), kırmızı (likopen) renkte olan plâstitler kromoplâstlardır. Kromoplâstlara renklerini veren renk maddelerine ise karotinoidler denilmektedir. Kromoplâstlar yapraklarda, meyvalarda ve bazı yüksek yapılı bitkilerin köklerinde bulunur.

Örneğin, havuçta karoten, domateste likopen , limonda ksantofil renk maddeleri bulunmaktadır. Kromoplâstın dışında, bitkilere mor ve eflâtun renk veren antokyan ve sarı renk veren flâvon pigmentleri hücrelerin kofullarında bulunur. Bu pigmentler, koful öz suyunun asit ya da baz oluşuna göre farklı yönde etki gösterirler. Koful öz suyu asidik ise kırmızı, bazik ise mavi, nötr ise menekşe rengi verir. Sonbahar mevsiminde yaprakların dökülmeden önce sararmasının nedeni, klorofil pigmentinin yapısının bozulmasıyla kromoplâstların yapraklara sarı rengi vermesidir.

• Lökoplâstlar :

Renksiz plâstitlerdir. Lökoplâstlar ışık alırsa yeşil renkli kloroplâstlara dönüşebilirler, Bitkinin kök, toprak altı gövdesi ve tohum gibi depo organlarının hücrelerinde bulunur. Nişasta, yağ ve protein depo ederler. Örneğin, patates yumrusunda nişasta, baklagil tohumunda protein, ayçiçeği tohumunda yağ depolayan lökoplâstlar bulunmaktadır.

Bitki hücresinin temel yapısı v ekısımları

8. Koful

Özellikle bitki hücrelerinde ve tek hücreli canlılarda görülür. Hayvan hücrelerinde ise zaman zaman oluşan ve kaybolan küçük kofullar bulunur. Kofullar hücre zarından, endoplâzmik retikulumdan, golgi aygıtından ya da çekirdek zarından oluşur. İçlerinde koful öz suyu (hücre öz suyu) denilen bir sıvı bulunur.

Kofullar genç bitki hücrelerinde az sayıda ve küçük; yaşlı bitki hücrelerinde ise büyüktür. Hatta bazı yaşlı hücrelerde hücre içini tamamen doldurarak sitoplâzmayı yana doğru iter.

Kofullar hücrenin madde alışverişinde, beslenmesinde, sindiriminde, boşaltımında görevlidir.

Kofullar kaybolup gerektiğinde yerine yenileri oluşabilir. Bitkisel hücrede metabolizma sonucu açığa çıkan zehirli artık ürünler, inorganik tuzlarla birleşerek çözünmeyen kristalleri oluşturur. Özellikle yapraklardaki kofullarda biriken kristaller hücrenin işlevlerinin azalmasına ve ölümüne neden olur.

Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, boşaltım kofulları (kontraktil kofulllar) oluşmuştur. Örneğin terliksi hayvanlardaki boşaltım kofulu tatlı sularda yoğunluk farkından dolayı, vücut içerisine giren fazla suyu dışarı atarak su miktarını ayarlar.

Çekirdek

Hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için mutlaka bulunması gereken bir organeldir. Bölünmenin, büyümenin ve onarımın denetim merkezidir. Çekirdekten gelen RNA’lar ile hücrenin işlevleri yürütülür. İlkel hayvan ve bitkilerde zarla çevrilmiş bir çekirdek bulunmamasına karşılık çekirdek materyali sitoplâzma içine dağılmıştır. En ilkel canlı sayılan virüslerin kalıtsal materyali bir RNA yada bir DNA zinciridir. Bazı canlılarda birden fazla çekirdek bulunabilir. Örneğin; Paramesyumda büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdek vardır. Çekirdek genellikle hücrenin ortasında oval ya da küremsi şekildedir. Çekirdeğin büyüklüğü ile sitoplâzmanın kütlesi arasında her zaman belirli bir oran vardır. Bu oran yaşlılığa ve hücrenin işlevine göre değişebilir.

Amiplerle yapılan deneylerde çekirdeğin hücredeki önemi ve görevi açıklanmıştır. Bu deneyde bir amibin sitoplâzması çekirdekten ayrılıp uygun bir ortama konursa yaşamsal olaylarının yavaşladığı ve amibin bir kaç gün sonra öldüğü gözlenir. Eğer çekirdek çok az sitoplâzma ile amipte bırakılırsa yaşamsal faaliyetlerinin devam ettiği ve kesilen sitoplâzmanın kendisini tamamladığı gözlenir. Diğer deneyde ise çekirdek çıkarılıp uygun ortamda bırakılırsa yaşamsal faaliyetlerinin yavaşladığı ve amibin bir kaç gün sonra öldüğü gözlenir.

Çekirdeğin hücre yaşamındaki önemini açıklayan bir deneyin şeması.

Çekirdek, hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için mutlaka gereklidir. Çekirdek, hücrede geçen bütün yaşamsal olayları yönetir ve kontrol eder.

Çekirdeğin kalıtım bilgisini taşıdığı, bir hücreli iki alg (su yosunu) türünde yapılan deneyle açıklanmıştır .AIgin yapısı şemsiye, sap ve kök bölümünden oluşmuştur. Hücre çekirdeği ise köke yakındır. Her iki algin şemsiyeleri birbirinden farklıdır. Biri düz, diğeri parçalı şemsiyelidir.

İki alg türünde şemsiye gelişmesinin çekirdek yönetiminde olduğunu gösteren deney şeması.

Düz şemsiyeli algin çekirdeğinin bulunduğu kök kısmı kesildi. Kesilen kök kısmına parçalı şemsiyeli algin sap kısmı aşılandı. Algin şemsiyesini tamamladığı, şemsiyenin şeklinin çekirdekli parçaya ait ve düz şekilde olduğu, sitoplâzmasının ise parçalı şemsiyeye ait olduğu görüldü. Bu deneyin sonucunda şemsiyenin düz ya da parçalı olmasının çekirdekteki bilgiye göre belirlendiği anlaşıldı.

Bir hücrenin çekirdeği;

1. Çekirdek zarı

2. Çekirdek plâzması

3. Çekirdekçik

4. Kromatin ve kromozomlar olmak üzere 4 kısımda incelenebilir.

1. Çekirdek Zarı : Kalınlığı 35nm kadardır. Mitokondrilerde olduğu gibi çift katlı zarla çevrilmiştir. İçteki zar düz, dıştaki zar ise eridoplâzmik retikulumun devamı gibidir. Çekirdek zarında, çekirdek plâzması ile sitoplâzma arasında madde geçişini sağlayan porlar (delik) vardır. Porların çapı 40-100 nm arasındadır. Özellikle çekirdekten kodlanan RNA sitoplâzmaya porlardan geçer. Çekirdek dış zarının üzerinde ribozom bulunmaktadır. Çekirdek zarı mitoz bölünme sırasında çözünür, mitoz sonunda golgi aygıtı ve endoplâzmik Iretikulum gibi organellerin işlevi ile yeniden yapılır.

2. Çekirdek Plâzması : Çekirdek plâzmasına çekirdek sıvısı da denir. Homojen görünümlü bir sıvıdır, içinde çözünmüş çeşitli maddelerin molekülleri dağınık halde bulunmaktadır. Çekirdek plâzması kromatin ağı ve çekirdekçik arasındaki boşlukları tamamen doldurur.

3. Çekirdekçik : Çekirdek plâzmasından herhangi bir zarla ayrılmaz. Yapısında RNA ve protein bulunmaktadır. Ribozomal RNA (rRNA)ların yapıldığı kromatinin bulunduğu kısımdır. Protein sentezi çok olan hücrede çekirdekçik büyüktür. Çekirdekçiğin büyüklüğü canlı türüne ve hücresine göre değişir. Çekirdekçik canlı hücrelerin çekirdeğinde yuvarlak bir yada birden fazla tanecikler şeklindedir. Asidik boyalarla koyu renge boyanır. Çekirdekçik hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Bölünme bittikten sonra tekrar oluşur.

4. Kromatin ve kromozomlar : Hücre bölünmediği zaman çekirdek içinde dağınık, uzun, ipliksi şekilde görülen yapılara kromatin ağı denilmektedir. Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozom denilen yapıları meydana getirir.

Kromozomların yapısında DNA ve protein vardır. Kromozomların en önemli görevi kalıtım birimi olan genleri (DNA) taşımasıdır.

Kromozomlar kromonema denilen ve çapı 0,3-0,5 mm kadar olan ince ipliklerden oluşmuştur. Kromonemalar matriks denilen bir madde içinde bulunur. Normal olarak bir kromozomda her biri 4 kromonema taşıyan 2 kromatit bulunur. Bu iplikçikler interfazda gevşek dururlar ve ağ görünümündedirler.

Kromozomun yapısı

Kromonemaların üzerinde boncuk tanesi şeklinde şişkinlikler görülür. Bu şişkinliklere kromomer denir. Kromomerler ya kromonemanın kuvvetle kıvrılmasıyla ya da nükleoproteinlerin o bölgede yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Her kromozom aralarında açı bulunan iki koldan oluşur. Bu kolları birbirine bağlayan boğumlara sentromer denir. Hücre bölünmesi sırasında kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine bağlanır. Bu bağlanma olmadan kromozomlar kutuplara taşınamaz.

Kromozomların bir kısmının ucunda ise uydu denilen küre şekilli yapı vardır. Kromozomlar ışık mikroskobunda kolaylıkla görülür. Kromozomun sayısı, büyüklüğü, şekli türden türe farklılık gösterirken bir türün bireylerinde bulunan kromozom sayısı ise aynıdır.

Anadan ve babadan gelen, şekilleri ve büyüklükleri birbirine eşit olan kromozom çiftlerine homolog kromozom denir.

Homolog kromozomlar, bütün vücut hücrelerinde bulunur. Bu hücrelere somatik hücre (vücut hücresi) denir. Somatik hücre kromozom sayısı bakımından diploittir ve 2n ile gösterilir. Diploit hücrelerde kromozomlar çiftler hâlinde bulunur, n kromozom sayısının iki katı kadar kromozom taşırlar. Diploit hücrelerdeki kromozom sayısı mitoz bölünmeyle korunur.

Üreme hücrelerinde ve bazı ilkel canlıların, bütün yaşam evrelerinde kromozomlar tek hâlde bulunur. Böyle eşi olmayan kromozomlara “haploit (monoploit)” kromozom denir, n harfiyle gösterilir, n sayıda kromozom taşıyan hücrelere ise haploit hücre denir. Haploit hücreler, diploit hücrelerin mayoz bölünme geçirmesiyle oluşur.

Homolog kromozomların lokus denilen karşılıklı bölgelerinde, bir özelliği belirleyen alel genler yer alır. Alel genler bir özellik üzerine aynı yönde ya da zıt yönde etki edebilir. Örneğin; bir birey annesinden mavi göz genini, babasından kahverengi göz genini almış olabilir. Bu genler homolog kromozomların aynı lokusunda bulunmasına rağmen zıt yönde etki ederler.

12 Temmuz 2007

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ II

2.KABUK: 2

3. TÜRLERDE KABUK VARYASYONLARı: 6

4. VÜCUT DıŞı YAPıLAR: 7

5. BESLENME ÖZELLIKLERI: 9

6. SUYUN KORUNMASı: 10

7. YAŞAM DÖNGÜLERI: 10

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1: Kıvrımların sayılması methodu 3

Şekil 2: Kabuğun Genel Kısımları 5

Şekil 3: Salyangozun Morfolojik Yapısı 8

1.GİRİŞ

Genel olarak yumuşakcalar, bulundukları ortama yüksek uyum yetenekleri sayesinde; hava ortamı hariç tüm ortamlarda yayılış gösteren hayvan gruplarından birisidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda saptanan tür sayısı yaklaşık 100.000 kadardır. Bunlarda 80.000’i Gastropoda (=Salyangozlar) sınıfına aittir. (Demirsoy, 1999)

Çöllerde dahi yaşayabilmelerine rağmen, salyangoz ve sümüklü böcekler karasal yaşama böcekler ve örümcekler kadar adapte olamamışlardır. Nemli bir deriye sahiptirler ve mukus salgılayarak hareket ederler. Sadece kuru şartlara karşı inaktif hale gelmişlerdir. Yavaş hareket etmeleri herkes tarafından bilinir ve bu yavaş hareketle birlikte vücutları da orantılı olarak büyüktür. Bu yüzden predatörlere karşı savunmasız haldedirler. (Kerney& Cameron, 1979)

Gastropodlar yaşam yerleri ve belenme biçimleri yönüyle, genel olarak birincil tüketiciler grubuna girmektedirler ve beslenme zincirinin ilk halkalarında yer almaktadırlar. (Yüce, 1997) Gastropodlar karnivorluktan parazitliğe kadar pek çok yaygın beslenme şekilleri ve tabi buna paralel olarakta çeşitli yapılarda sindirim sistemleri görülmektedir. Genel olarak Pulmonatlar ise bitkisel materyallerle beslenirler.

Karasal ya da ikincil olarak suda yaşama uyum yapmış hayvanlardır. Torsiyon olayının görüldüğü grubun hepsi erseliktir. (Demirsoy, 1999)

2.Kabuk:

Sert sipiral biçimli kabukları vardır ve canlı bu kabuğun içine çekilebilir. Bu özellik Gastropodlar için orijinal bir özelliktir ve karakteristiktir. Bazı deniz kabuklularında kabuk halkasızdır ve koni şeklindedir. Salyangozlarda ise indirgenmiş ve kaybolmuştur. Salyangozların orjinlendiği denizlerde hayvanı predatörlerden ve denizdeki şiddetli dalga etkilerinden hayvanı korur. İnterdial zonlarda ve kara üzerinde görevlerine ilave olarak canlının kurumasını engellemek gibi bir görevi daha vardır. (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuk bazı hallerde çok hantal bir korunma yoludur. Ağır ve biçimsizdir ve böceklerin sert kutikülasına benzemez. Maksimum korumayı sadece hayvan kabuğun içerisine girdiğinde sağlar. Spiral gelişmenin modeli şu şekildedir; kabuk şeklinde bir değişme olmaksızın devamlı olarak büyütebilir; yani tüy dökme ve bazı böceklerin yaptığı şeyleri yapmaya ihtiyaçları yoktur. Aksine bu tür periyotlar önemli derecede tehlike arz eder. (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuğun gelişimi tamamen düzenli bir biçimde değildir. yeni doğmuş bir salyangoz daima kabukludur. Kabuk yumurtanın içerisinde biçimlenir; buna protoconch denir. Bu kısım hayvanın apeksine karşılık gelen kısımdır. Bu kısım diğerlerinden daha yumuşak ve incedir. Büyüteç veya mikroskop yardımıyla diğer kısımlardan kolayca ayırt edilebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Gelişme periyodu sırasında, halkalardaki oranlarda farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar kış ayında olmalarından ve kuraklık gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmış olabilir. Bu gelişim değişiklikleri diğer düzenli halkalardan ayırt edilebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Salyangoz yetişkin hale geldiğinde gelişim biçimi değişir. Kabuk büyümez fakat kabuk ağzında genişleme, ve diğer çeşitli kalınlaşmalar meydana gelir. (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuk iki farklı tabakadan meydana gelmiştir. İnce olan içteki tabakaya Ostracum denir ve kalsiyum karbonat ve çeşitli proteinlerden meydana gelmiştir. Dıştaki kısım ise Periostracumdur. Proteinimsi yapıda, boynuzumsu ve geçirgen bir yapıdadır. Ostracum cilaya benzer, hayvanın vücudunda parlak ve yumuşak bir yüzey sağlar. Periostracum boş kabuklarda tamamen yıpranmıştır. Canlı formlarda, özellikle aşınmanın fazla olduğu kumul alanlarda yaşayanlarda, ise kısmen aşınmıştır. Bu yüzden kabuk soluk ve mat gözükür. (Kerney& Cameron, 1979)

Şekil 1: Kıvrımların sayılması methodu (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuğun kendisi ölü ve hareketsizdir, ve ilk önce periostracum hazırlanır. Jüvenil formlarda kabuğun sırtı diğerlerinden daha ince ve geçirgen bir özellik gösterir. (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuğun rengi, yapısı, ebadı salyangozların teşhisinde oldukça önemlidir. Spiral kıvrımlar ya tek bir düzlem üzerinde bulunur ya da bir koni ya da bir kule oluşturacak şekilde merkezi bir eksen (Kolumella) etrafında bir yükselme gösterir. Çok nadir istisnalar ile kabuğun kıvrılması her tür için aynıdır. Sadece kabuğun ağzının bakış yönü farklıdır. Eğer kabuk ağzı sağ tarafa bakıyorsa dekstral, sol tarafa bakıyorsa sinistral olarak adlandırılır. Spiral kabukların çoğu dekstraldir. Yani tepeden başlayarak kabuk ağzına doğru gelinirken, soldan sağa dönülür. (Kerney& Cameron, 1979)

Spiral kıvrımların iç çeperleri ya tepe ile kabuk ağzından geçe eksen üzerinde birbirine dayanırlar ve bu suretle ortada iğ şeklinde bir kolumella meydana gelir ya da eksen üzerinde böyle bir dayanma olmaz ve bu yüzden eksen boyunca uzanan bir boşluk oluşur. Bu boşluğun dışarı açıldığı yere Umbo denir. Kolumellaya vücudu geriye çeken büyük bir kas bağlıdır. Buna Kolumella Kası denir. Spiralin birbirini takip eden her bir halkasına “Whorl” (Kıvrım) denir. Kabuğun en üst kısmı Apex’tir. Kıvrımlar arasındaki bağlantı noktası yani iki kıvrımın birbiriyle temas ettiği nokta Sütur olarak adlandırılır. Bunun altında son kıvrım halkası olan Umbilicus bulunur. Bazı türlerde umbilicus tıkanmış olabilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Gel-git bölgesinde yaşayanlarda ve akarsularda yaşayanlarda kabuk spiral yapısını yitirmiştir. Bu, sarmal yapı gösteren genç kabuğun atılması son büyük kıvrımın diğerlerinin hepsini içine alması ve örtmesi; bir kısmında da sarmalın çözülmesi ile ortaya çıkar. Bazı türlerde kabuğun büyümesi süreklidir. Fakat birçoğunda, genellikle, büyüme bir zaman sonra durur ve yan karinalar ve çıkıntılar ile kabuk güçlendirilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuğun anlatılan bu kısımları salyangozların teşhisinde oldukça önemlidir. Kıvrımların kabuktaki sayısı genelde kullanılmaktadır. Sayma işlemi de apexteki yarım halkanın çapından bir hat çizilerek yapılır. Her bir tam halka bir yaşı ifade eder. Yarım halkalar ise çeyreğe yakın, yarıma yakın şeklinde hesaba dahil edilir. Whorlun şekli ve oranı genişler veya aşağıya iner ve böylece kabuğun tamamının şekli ortaya çıkar. Spir çökmüş olabilir. Eğer yükselmişse, konik veya konveks veya daha fazla ise silindirik veya fusiform tipte olabilir. Wohrl hızlı veya yavaş genişlemiş olabilir. Böylece konveks veya daha az sıklıkla düzleşmiş olabilir. (Kerney& Cameron, 1979)

s: Suture a-b: Palatal c-a: Parietal

u: Umbilikus b-c: Kolumellar

Şekil 2: Kabuğun Genel Kısımları (Kerney& Cameron, 1979)

Ağzın ve peristomun karakteristiği sıklıkla çok önemlidir ve bu karakterler sadece tamamen gelişmiş olgun kabuklardadır. Bazı türlerde kabuk basit bir peristomla biter. Ağzın açısı ve biçimi önemli olabilir. Bununla birlikte pek çok türde en azından indirgenmiş, ağzın hemen arkasında internal bir yarığa sahiptir. Peristom ağzın içerisinde kalınlaşmış durumdadır. Ağzın çerisinde başka kalınlaşmalarda olabilir. Ve bunlar dişler olarak bilinir. Dişleri ve ağzın etrafındaki diğer yapıları tanımlayabilmek için ağzın içinde ve peristom etrafında çeşitli bölümler ayrılmıştır. Ağı parietal, columellar ve palatal bölgelerine ayrılmıştır. Dişler ve diğer kalınlaşmalar ağız bölgesi etrafında olarak tanımlanır. Palatal bölgeyi çevreleyen peristom dış, Parietal ve columelları çevreleyen peristom içtir. (Kerney& Cameron, 1979)

Bunlar kabuğun karakteristik yapısında bulunurlar ve kalınlaşırlar. Bazı kabuklar kıllıdır, kıllar periostracumun uzantılarıdır ve genellikle absorbsiyonla kaybolur. Fakat mikroskop altında incelendiğinde izler görülebilir. Bu kılların katı sert olanlarına diken spin adı verilir. Kemik yüzeyi genellikle kemiksidir. Bu kemikler genellikle radialdir. (Kerney& Cameron, 1979)

Kabuk rengi çok çeşitlidir ve türlere göre değişebilir. Bu karakterler ostracuma bağlıdır. İnce ve az kalkerli ostracum cam gibi geçirgendir ve kırılgandır. Çoğu kabuk boşaldığında süt beyaz hale döner. Renk türler arasında değişen bir karakterdir. (Kerney& Cameron, 1979)

3. Türlerde Kabuk Varyasyonları:

Kabuğun büyüklüğü, rengi ve şekli türden türe değişiklik arz eder. Büyüklük ve şekildeki varyasyonlar genellikle süreklilik gösteriri. Genelde bu varyasyonlar teşhislerin yapılmasını çok fazla güçleştirmez. Büyüklük ve şekildeki yüksek sapma kalıtsal olabilir, veya bir felaket veya kaza sonucunda da meydana gelmiş olabilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Biçim ve renkteki varyasyon ve koyuluk süreklilik arz etmez. Bu varyasyonlar kalıtsaldır. Bunun en basit formu, diğer normal olarak renklenmiş olanların arasında albinonun meydana gelişiyle görülebilir. Bu olay pek çok türde görülebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Ebat olarak en büyük salyangoz familyası olan Helicidae’nin pek çok türü renk ve ebat varyasyonlarına büyük oranda sahiptir. Kabuğun toprak rengi haricinde spiral bandın ve kabartıların dizilimi ve rengi çok sayıda çeşitlilik gösterir. Sonuçta bazı türler yüzlerce farklı varyasyonlara sahip olur. Türlerin lokal populasyonları çok değişik biçimler içerir, bunlara polimorfik denir, ve lokal populasyonda farklı biçimlerin meydana gelişi polimorfizim olarak isimlendirilir. Genellikle bu farklı biçimlerin oranı bir lokal populasyondan diğerine değişir. (Kerney& Cameron, 1979)

4. Vücut Dışı Yapılar:

Salyangozların ve sümüklü böceklerin vücutları çok yumuşak ve nemlidir. Vücutlarının dış yüzeyi mukus veya sümük tabakasıyla kaplıdır. Sümük tabakası sümüklü böceklerde genellikle ince ve fazla miktarda bulunur. Vücudun dış yapılarının tümü hayvan aktif olduğunda ve tamamen kendini kabuktan dışarı çıkardığı zaman görülebilir. Ön uç baştır ve tentaküller bulunur. Bu tentaküller ilkel Basammatophoran ve Prosobranchia familyalarında bir çift iken, Stylomotphoran familyalarında iki çifttir. Çok ilkel salyangozlarda gözler tentaküllerin dip kısmındadır, tentaküller bükülebilirler fakat ters düz olmazlar. İki çift tentakülü olanlarda gözler tentaküllerin uzun olanın uç kısımlarında bulunur. Ağız vücudun ön kısmındadır. Çene hayvanın beslenmesi sırasında üst dudak üzerinde görülebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Dekstral salyangozlarda sağ tarafta reprodüktif açıklık bulunur. Sinistralde bu açıklık sol taraftadır. Bu açıklığın her zaman görülmesi mümkün olmayabilir fakat flört sırasında karşı tarafa doğru uzatıldığı sırada kolayca görülebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Hayvanın yüzey üzerinde sürünmesi ayakların yan tarafındaki kasların faaliyetiyle gerçekleştirilir. Eğer sümüklü böcek veya salyangoz bir cam üzerinde hareketi gözlenirse hareket metodu anlaşılabilir. Kaslar önden arkaya doğru bir dalga şeklinde kasılır, hayvanı taşıyan bu kaslardır. Hayvanın yüzey üzerinde kaymasını mukus sağlar. (Kerney& Cameron, 1979)

Şekil 3: Salyangozun Morfolojik Yapısı (Kerney& Cameron, 1979)

Salyangozların ve sümüklü böceklerin üst kısmı birbirinden farklıdır. Salyangozlarda vücudun çoğu kısmı kabuk içerisinde yer almaktadır. Kabuğun ağız kısmında akciğerleri ve ya manto boşluğunu çevreleyen manto bulunur. Burası solunum açıklığıdır. Havanın giriş çıkışı buradan olur. Vücudun kabuğun arkasında kalan kısmına kuyruk denir. (Kerney& Cameron, 1979)

Salyangoz kabuğun içerisine geri çekildiğinde vücudun tamamı mantonun arkasında gizlenir, kabuğun ağzı tıkanır. Tekrardan çıktığında, ayak manto kıvrımlarının arasından uzatılır. Eğer salyangoz bazı zamanlar için in aktif hale gelirse, genellikle bir mukus tabakasıyla kabuğun ağzı kapatılır. Bu tabakaya epifragma denir. Epifragma kabuğun ağzını kapatır. Bu tabaka sadece solunuma izin verir ve salyangozun dinlenme sırasında herhangi bir objenin üzerine bağlanmasını sağlar. Bazı türlerde epifragma çeşitli granüllerle güçlendirilmiştir. Epifragma ince ve opak bir maddedir. Epifragma kış uykusuna (hibernasyon) yatan çoğu salyangozda bulunur. Prosobranchia’larda epifragma görülmez, operculumları vardır. Operculumda aynı şekilde hayvan kabuğun içerisine çekildiğinde kabuğun ağzını tıkar. Boynuzumsu ve kalkerimsi bir yapıdadır. Üzerinde konsantrik halkalar ve demetler bulunur. Bunlar gelişme dönemlerini gösterir. (Kerney& Cameron, 1979)

Sümüklü böceklerin (Testacellidae) dış yapıları genel yapı olarak salyangozlarınkine benzer, ancak kabuk ve mantonun vücudun ön tarafında bulunması farklılık arz etmektedir. Sümüklü böceklerde dış kabuk hariç vücudun ön yarısını kaplar. Kuyruk uzundur. (Kerney& Cameron, 1979)

Sümüklü böcek ve salyangozların derileri küçük çıkıntılar veya tüberküllerin varlığından dolayı pürüzlü bir yapıdadır. Tüberküller sümüklü böceklerde daha büyük ve çıkıntılı bir haldedir. Deri genellikle pigmentlidir ve diagnostik bir band veya büyük lekeler oluşturabilirler. Üst deri mukus ile kaplıdır. Bazı sümüklü böceklerde üst derinin mukusu tabanınkinden farklı renkte ve koyuluktadır. Derinin rengi ve ebadı, kabukta olduğu gibi çok farklı varyasyonlar gösterebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

5. Beslenme Özellikleri:

Salyangozlar birincil olarak, zeminin yada bitkilerin üzerinde radulaları sayesinde beslenen hayvanlardır. Besinleri alglerden, bitki parçalarından ve kısmen küçük hayvanlardan oluşur. Taşların üzerindeki detrikusları, çökelti yada besin tabakalarını kazıyan salyangozlar, kuvvetli olarak uzamış ve helozoik olarak kıvrılmış bir radula ve bunun üzerinde dişçiklere sahiptir. Birçoğu bitkileri kazıyarak beslenir ve denizlerde belirli alglere özelleşmiş birçok salyangoz türü bulunur. Tatlı suda ve karada yaşayanların büyük bir kısmı güçlü yapılı radulaları ile yüksek yapılı bitkilerin yumuşak kısımları da dahil yerler. Sesil ya da yarı sesil yaşayanlar planktonları süzerek beslenirler. Bazı salyangozlar yırtıcıdır. Çoğu sesil hayvanları (Sünger vb. ) kazıyarak beslenirler. Diğer omurgasızları özellikle diğer yumuşakcaları avlarlar. Ayakla tutulan kurban, radula ile parçalanır. Bazıları da yutucudur. Bunlar avlarını izler ve hareketli olan avları bile tümüyle yutarlar. Bazı salyangozlar midyeler üzerinde ektoparazittirler. Bazıları da derisidikenlilerin, özellikle denizyıldızlarının, içerisinde endoparazittirler. Parazitlerde ayak büyük oranda kaybolmuş, ağız kısmı daha çok emici hale gelmiştir. (Kerney& Cameron, 1979)

6. Suyun Korunması:

Pulmonata kuraklığa karşı özel bir koruma sistemine sahip değildir. mukuslu salgılarıyla büyük ölçüde su kaybederler. Dolayısıyla nemli ortamları tercih ederler ya da çoğu gececidir. Kışın ya da yazın kurak dönemlerde, hayvanlar yaprak yığınlarının, taşların, kabukların altına girer ve orada bulunan cisimlere mukoz bir kordonla bağlanırlar. Gece hareket etmeleri ve kuraklıkta hareketsiz evreye girmeleri (estivasyon) onların kurak bölgelerde, hatta çöllerde yaşamasını olası kılar. (Kerney& Cameron, 1979)

7. Yaşam Döngüleri:

Çiftleşmeden sonra salyangoz ve sümüklü böcekler yumurtlarlar. Yumurtalarını toprağın çerisindeki küçük boşluklara, çürümüş ağaç kovuklarına, taş veya kaya yarıklarına bırakırlar. Yumurta sayısı çok çeşitlidir. Büyük türlerde 20- 50 civarındadır fakat diğerlerinde 100 veya daha fazla olabilir. Yumurta genellikle yuvarlaktır. Bazı türlerde çok yumuşak ve transparan, diğerlerinde ise sert, opak ve kalkerli bir yapıdadır. Gelişimleri sıcaklığa bağlıdır. Normal şartlarda 6 haftada yumurtadan çıkarlar. (Kerney& Cameron, 1979)

Yumurtlama olaylarının tüm detayları pek çok tür için bilinir. Genelde yumurtlama kışın değil, sonbahar ve yaz aylarında görülür. Fakat bu her zaman doğru değildir. pek çok sümüklü böcek ve salyangozlar kurak habitatlarda yaşar. Bunların yumurtlama mevsimi sonbaharın sonlarına doğrudur, yaz ortalarında kuraklık riski fazladır. (Kerney& Cameron, 1979)

Yeni yumurtadan çıkan bireyler yetişkinlerin birer minyatürü şeklindedir, gelişimleri direkt olur. Metamorfoz görülmez. Birey geliştikçe sondaki kabuğa yenisi eklenir ve bu şekilde devam eder. Çok büyük salyangoz ve sümüklü böceklerde 2 ile 4 yıl arasında sürmesine karşılık pek çok tür yaklaşık 1 yılda ergenlik dönemine ulaşır. Salyangozlarda belirli bir dönemden sonra gelişim durur ve kabuk ağzında kemiğimsi yapılar, dudaklar gelişmeye başlar. Bazı türlerde bu yapıları göremeyiz. (Kerney& Cameron, 1979)

Ölüm oranı yaşamın erken dönemlerinde çok kuvvetlidir. Yumurtalar ebeveynler tarafından korunmaz. Çoğu kurur, kaybolur veya predatörler tarafından yenir. Bazıları sinekler tarafından parazitlenir. Genç bireyler iklim ve düşmanlara karşı savunmasızdırlar. Büyük türlerde pek çok yetişkin yumurtladıktan hemen sonra ölürler. Bazı bireyler 8 – 10 yıl veya daha fazla yaşayabilirler. (Kerney& Cameron, 1979)

Ölümlerin çoğuna predatörler ve parazitlenmeler neden olur. En iyi bilinen predatörü ardıç kuşudur. Ardıç kuşu salyangozların kabuklarını kırmak için özel bir tekniğe sahiptir. Önce salyangozu ağzıyla yakalar ve kayalar üzerinde taşla vurarak kırar. Diğer kuşlarda salyangoz yerler. Yutulan kabuklar her zaman tamamen sindirilmez. Beyazlamış olan kabuk kırıntıları tülekler arasında bulunabilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Kır faresi ve kirpilerde diğer bazı kemirgenler gibi salyangozları yerler. Küçük memelilerde kabukları dudaktan veya başka bir yerden başlayarak dişlerler. Kabuk kırıntıları fare yuvalarının ağzında veya salyangozlarla beslenen canlının beslendiği yerlerde görülebilir. (Kerney& Cameron, 1979)

Pek çok küçük hayvan salyangoz ve sümüklü böceklere saldırır. Karnivor salyangozlar sıklıkla diğer türlere, kanatlı böceklere ve özelliklede onların larvalarına saldırır. (Kerney& Cameron, 1979)

12 Temmuz 2007

Kalsiyum Adsorpsiyonu Ve Toprak Çözeltisi

Kalsiyum adsorpsiyonu ve toprak çözeltisi

Kalsiyumun toprak çözeltisindeki miktarını Ca içeren minerallerin yanında organik ve inorganik toprak kolloidlerince adsorbe edilmiş Ca miktarları da etkiler. Toprak strüktürü için değişebilir Ca önem taşımaktadır. Kalsiyum toprak kolloidlerinin bağlanmasını sağlayarak toprak partiküllerinin stabilitesi ve toprak strüktürünün iyileşmesini teşyik eder. 2:1 tipi kil minerallerinin fazla olduğu topraklarda iyi bir toprak strüktürünün devamı için toprakların değişim kapasitelerinin yaklaşık % 80′ i Ca2 ile doygun olmalıdır. İnorganik toprak kolloidlerinin adsorpsiyon yüzeyleri Ca için çok seçici değildir. Kalsiyumun organik kolioidlere ve özellikle de humik asitlere adsorpsiyonu daha belirgindir Nitekim çernozyem ve kalkerli peat topraklarda, her iki toprakta CaCO3 içermektedir, humik asitler Ca humat formunda bulunurlar. Toprak kolloidlerine adsorbe edilmiş Ca, toprak çözeltisindeki Ca ile dengelenme eğilimi gösterir Nemeth vd., (1970)’ nin bulgularına göre çok sayıda toprak tipinde, denge koşulları altında toprak çözeltisindeki Ca ile değişebilir Ca arasında oldukça doğrusal bir ilişkt vardır. Çoğu inorganik toprak değişim yüzeyleri bitkilere yeterli miktarda sature Ca+2 ile toprak çözeltisinde yeterli düzeyde Ca+2 içerirler. Çoğunlukla bahçe tarımında kullanılan asit peat topraklarda, doğal Ca konsantrasyonları bitkilerin -gereksinmelerinden düşük olabileceğinden Ca noksanlığı görülebilir. Böyle yerlere Ca içeren gübrelerin uygulanması önerilmektedir.

Kalsiyumun ekolojik davranışları

Toprakların kireç kapsamları ve pH’ larının büyük farklılıklar göstermesi bitki türlerinin de gelişmeleri süresince bu koşullara adapte olmasını sağlamıştır. Bu nedenle kirece tolerans bakımından bitki türleri ve hatta bir türün değişik çeşitleri arasında önemli farklılıklar olabilmektedir Bu bakımdan bitkileri kireç seven (kalsikol) ve kireç sevmeyen (kalsifüj) olarak iki gruba bölmek mümkündür. Kalsikol bitkiler kireçli topraklar üzerinde, buna karşılık kalsifüj bitkiler ise Ca bakımından fakir, asit topraklarda yetişen bitkilerdir. Bu iki grup bitkilerin Ca metabolizmalarında dikkate değer farklılıklar vardır. Kalsikol bitkilerin hücrelerinde yüksek düzeylerde Ca ve malat iyonları bulunmasına karşılık, kalsifüj bitkilerin Ca kapsamları normal olarak düşüktür (Aktaş 1995). Clarkson (1965) Agrostis (tavusotu) türlerinin kalsikol ve kalsifüj çeşitlerini kalsiyuma responsları bakımından karşılaştırmıştır. Her iki çeşit te Ca konsantrasyonu artan besin çözeltisinde 4.5 pH1 da yetiştirilmiştir. Genellikle Ca’ u düşük asit topraklarda bulunan Agrostis setacea’ nm büyümesi Ca ilavesinden az etkilenirken, kireçli bölgelerde bulunan Agrostis stolonifera yüksek Ca uygulamalarına ciddi tepkiler göstermiştir. Aynı durum Ca alımında da gözlenmiştir

Kireçli toprakların pH’ lan ve Ca içerikleri yüksektir, besin maddelerince daha zengindirler, çözünebilir ağır metal düzeyleri genellikle düşüktür ve ayrıca nitrifikasyonu gerçekleştiren ve azot fikse eden bakteri populasyonu da yüksektir.

Kalsikol-kalsifüj ayrımında bir diğer önemli husus da bu bitkilerin Fe’ den yararlanma yeteneklerinin de farklı olmasıdır. Hutchinson (1967) kireç kökenli klorozu 135 farklı bitki türünde test etmiştir. Demir noksanlığına, asit topraklarda yetişen bitki türlerinin, kireçli topraklarda yetişenlere göre daha hassas oldukları gözlenmiştir.

Türkiye topraklarının kalsiyum durumları

Topraklarımızın kireç kapsamlarının genelde yüksek oluşu nedeniyle Ca içerikleri de yüksek değerler göstermektedir. Bunun nedenleri olarak sedimenter kökenli ana materyal ve yetersiz yağış gösterilebilir, Güneş vd., (1999) Beypazarı yöresinde havuç yetiştirilen toprakların % 4′ ünün yeterli, % 96′ sının fazla düzeyde Ca içerdiklerini belirlemişlerdir. Alpaslan vd. (2001) Akdeniz Bölgesi sera topraklarının Ca kapsamları bakımından % 16′ sının yeterli, % 84′ ünün ise fazla sınıfında yer aldığını saptamışlardır.

Kalsiyum alımı ve taşınımı

Kalsiyum, bitkilerde % 0.1-5 gibi oldukça yüksek düzeylerde bulunmaktadır. Bitkilerin kalsiyum içeriklerinin yüksek oluşu, kalsiyumun bitkiler tarafından kolay alınmasından kaynaklanmayıp genel olarak kalsiyumun toprak çözeltisindeki miktarının yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır. Bitkilerin kalsiyum alımı oldukça düşüktür. Kalsiyum genç köklerin henüz mantarlaşmamış uçlarından absorbe edilmektedir. Kalsiyum alımı, kökler tarafından daha hızlı alınabilen NH4+ ve K* gibi katyonlar tarafından engellenebilmektedir. Monokotiledon bitkilerin kalsiyum alımları dolayısıyla da içerikleri dikotiledon bitkilere göre düşüktür

Bitkilerin Ca alımı ortamdaki Ca konsantrasyonu, diğer katyonların konsantrasyonu ve ortam pH’ sına bağlıdır. Kalsiyum bitkiler tarafından iyonik (Ca*2) formda absorbe edilir ve bitkinin üst kısımlarına taşımmı ksilem borularında transpirasyon aracılığıyla gerçekleşir. Kalsiyumun bitkide taşmımmın su ile ilgisi olmasına rağmen, alımmının suyla bir ilgisi yoktur. Kalsiyum alınımı aktif olarak gerçekleşmektedir. Kalsiyuma göre K ve Mg daha kolay taşınabildiğinden bu besin maddelerinin fazlalığında kalsiyumun aleyhine bir durum söz konusu olmaktadır. Çilek, domates ve asma gibi bitkilerde Mg ve Ca’ un dağılımı benzerlik gösterir. Her iki iyon da temelde vejetatif kısımda bulunurken meyvedeki miktarları oldukça düşüktür. Bununla birlikte Mg’ un mobilitesi yüksek olduğundan dolayı meyvelerde Mg/Ca oranı yüksektir. Kalsiyumun meyveye geçişi yüksek konsantrasyonda olan Mg tarafından engellenmektedir. Buna ilave olarak yapraklardaki asimilasyon ürünlerinin floem dokuları aracılığıyla meyveye taşınımı yoğun olduğunda elma, domates ve biber gibi meyvelerde Ca konsantrasyonları düşebilmektedir.

Transpirasyon oranının azalması meyvelerin Ga içeriklerinin azalmasına sebep olur. Bu koşullarda yapraklar ve meyve arasında su ve kalsiyum rekabeti ortaya çıkar ve genellikle meyveler aleyhine Ca düzeni bozulur. Bitkilerin ksilem dokularının organik asit içeriğini artırıcı beslenme koşulları kalsiyumun mobilitesini artırmaktadır Örneğin azotlu gübrelemeden sonra organik asit içeriğindeki artışla köklerde şelatlanarak ksileme taşınan kalsiyum miktarı artmaktadır. Bununla birlikte yine beslenme koşullarına bağlı olarak oluşan okzalik asit, Ca taşımınım inhibe edici etkiye sahiptir Bradfield, 1976).

Bitki hücrelerinde kalsiyumun bir kısmı apoplazmın strüktürüne sıkı bir şekilde bağlanmış olarak ve diğer bir kısmı da hücre duvarlarında değişebilir olarak bulunmaktadır. Vakuollerde kalsiyumun konsantrasyonu sitoplazmaya göre oldukça yüksektir. Hücreler arasında kalsiyumun mobilitesi çok düşüktür. Diğer makroelementlerin aksine, bitki dokularında toplam kalsiyumun büyük bir kısmı hücre duvarlarında yer almaktadır Kalsiyumun bitki dokularında homojen olmayan bir şekilde dağılımı, hücre duvarlarında Ca bağlayan kısımların yoğun olması ve bu besin maddesinin taşınımının sınırlı olmasının bir sonucudur.

Kalsiyum düzeyi arttığında okzalata bağlı olan Ca formu dominant hale gelmektedir. Kalsiyum okzalat formunda bağlı kalsiyum, hücrelerin vakuoilerinde bulunmaktadır. Örneğin gelişmesini tamamlamış şekerpancarı yapraklarında okzalat formunda bağlı olan kalsiyum oldukça yüksek düzeylerdedir. Kalsiyum pektat formunda kalsiyumu hücre duvarlarına bağlama gücü zayıf olan bitkilerde, Ca apoplazmda Ca-okzalat formunda çökelmektedir. Bitki çeşitlerine bağlı olarak vakuollerde kalsiyum, pektin formunda poli anyonlar şeklinde veya apoplazmda kalsiyum karbonat formunda çökelmektedir (Kinzel, 1989). Kalsiyumun yüksek KDK’ ne sahip iki hücre arasındaki dağılımı şematik olarak Şekil 15.3′ de ifade edilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi hücreler içerisinde kalsiyum homojen olmayan bir şekilde dağ il ı m göstermektedir.

Kalsiyum konsantrasyonu hücre duvarlarının orta lamellerinde, plazma membranınm dış kısmında, vakuoller ve endoplazmik retikulum (ER) da oldukça yüksektir. Suda çözünebilir Ca1 un büyük kısmı malat, nitrat veya klor gibi anyonlar ile beraber vakuollerde bulunmaktadır. Hücre duvarları, ER ve vakuollere göre sitoplazmik kalsiyumun konsantrasyonu düşüktür (Felle, 1988, Evans vd., 1991). Bu durum Pi1 un sitoplazmada çökelmesini önleme bakımından ve bağlanma yörelerinde Ca+2′ un Mg+2 ile rekabeti açısından oldukça önemlidir. Plazma membram ve ER’ a Ca taşımınım Ca pompalayan ATPaz’ lar ve Ca+2/H+ iyon çiftinin karşılıklı taşımmı ile sağlanır (Kasai ve Muto, 1990). Bu taşınım mekanizması proton motivasyonludur. Taşınım için sitoplazma ve vakuol arasında konsantrasyon farkı yaratılmaktadır. Kloroplastlarda da yüksek miktarlarda kalsiyum bulunmaktadır. Buna karşılık stromalann serbest Ca içeriği düşüktür Elektropotansiyel gradiente zıt olarak sitoplazmadan kloroplastlarm stromalarma kalsiyum taşınmaktadır

Kalsiyumun hücre duvarlarının stabilitesine etkisi

Hücre duvarlarının güçlenmesi için hücreler arasında yer alan orta lamellere pektat formunda bağlanmış kalsiyuma mutlaka ihtiyaç duyulur. Kalsiyumun bu özelliği optimum bitki gelişimi için ihtiyaç duyulan kalsiyum miktarı ile hücre duvarlarının katyon değişim kapasitesi arasında pozitif korelasyon ile doğrulanmaktadır. Pektatlar poligalakturanozlar tarafından parçalanmaktadır. Kalsiyum noksanlığı plan dokularda poligalakturanoz aktivitesi artış gösterir (Konno vd., 1984) ve kalsiyum noksanlığının tipik belirtisi olan hücre duvarlarında bozulma ve erime görülür. Bu belirtiler bitkilerin özellikle petiolleri ve gövdenin üst kısımlarında kendini gösterir.

Gelişme döneminde yeterli kalsiyum alan ve yüksek ışık intensitesinde büyüyen bitkilerde kalsiyum pektat şeklinde pektik maddeler büyük oranda bulunurlar. Bu bitkiler poligalakturanozlara dayanıklılık kazanırlar (Cassells ve Barlass, 1976). Hücre duvarlarındaki Ca-pektatlarm miktarı aynı zamanda bitkileri mantari ve bakteriye! infeksiyonlara karşı korumada (Bkz. Bölüm 26) ve meyvelerin olgunlaşmasında önemlidirler,

Rigney ve VVills (1981) domates meyvesinin gelişimi esnasında meyve kabuğunun Ca içeriğini belirlemiş oldukları çalışmada; olgunlaşma döneminden önce hücre duvarlarının Ca içeriğinin arttığını ve olgunlaşma dönemine doğru ise bağlı Ca’ un hızla düştüğünü belirlemişlerdir. Buradan meyve gelişimi esnasında bağlı Ca içeriğinin ve poligalakturanoz aktivitesinin yüksek olduğu ve daha sonra düşme gösterdiği anlaşılmaktadır. Meyvejere hasat öncesi veya sonrası Ca uygulamasının meyve eti sertliğini artırma sebebi yukarıda anlatıldığı şekilde açıklanabilmektedir.

Kalsiyumun hücre büyümesi ve salgısı proseslerine etkisi

Yetersiz Ca beslenmesi durumunda kök gelişimi hızlı bir şekilde durmaktadır.Kalsiyum, plazma membranlarmda bulunan diğer katyonların olumsuz etkisini dengeleyici özelliğe sahiptir. Kalsiyum yetersizliğinde kök gelişiminin durması hücre bölünmesinin durmasından kaynaklanır. Kalsiyum hücre duvarlarının orta lamellerini pektik zincirler ile çevrelediğinden hücrelerin dirençli olmalarını sağlar. Bununla birlikte hücrelerin büyümeleri için hücre duvarlarının kaybolması gereklidir. Bu durum oksinler tarafından apoplazmın asitleştirilerek pektik zincirdeki Ca1 un uzaklaşması ile sağlanır. Oksinler plazma membranlarmdaki Ca kanallarını da aktive ederler ve böylece sitoplazmadaki Ca daha sonra tekrar apoplazma gönderilerek yeni oluşan hücrelerin duvarlarının stabilizasyonunu sağlar.

Polen tüplerinin gelişimi de Ca ile ilişkilidir. Polen tüplerinin uçlarında yer alan apoplazma sitoplazmadan hücre duvarı materyali salgılanarak polen tüplerinin gelişimine olanak sağlanmış olur.

Kök başlığından müsilaj salgılanması ortamdaki kalsiyuma bağlıdır. Kök başlığı topraklardaki sinyali algılayan merkezdir. Olumsuz bir koşul ile karşılaşıldığında apoplazmda bulunan kalsiyum aşağı doğru kök başlığına gönderilir ve bu bölgede müsilaj salgısı artar. Müsilaj salgılaması ABA gibi büyüme engelleyicilerinin konsantrasyonunun artışına sebep olmaktadır (Bennet vd., 1990).

Kalsiyumun membran stabilitesindeki rolü

Membran stabilitesi düşük olan hücrelerden, küçük molekül ağırlıklı bileşiklerin hücre dışına geçişi kolaylaşmaktadır. Bu durumda bitkilerin olumsuz toprak ve çevre şartlarına (tuzluluk, ağır metal .toksisitesi, düşük sıcaklık vb.) dirençleri azalmaktadır Kalsiyum fosfolipidlerin karboksilat grupları, proteinler ve fosfat arasında köprü görevi görerek membranlarm stabilitesini sağlamaktadır (Caldvvell ve Haug, 1981) Plazma membranlarına bağlı olan Ca diğer katyonlar ile (Na+, K+ ve H+ ) yer değiştirebilmektedir Örneğin tuzluluk stresinde plazma membranlarına bağlı Ca, Na ile veya Al toksisitesinin görüldüğü asit topraklarda H ile yer değiştirmekte ve membran stabilitesi bozulmaktadır.

Özellikle olumsuz toprak koşullarında kalsiyumun plazma membran stabilitesini sağlayabilmesi için dış ortamdan bitkiler tarafından mutlaka yeterli miktarda alınması gereklidir, kalsiyum noksan olan dokularda membran bütünlüğünün bozulması ve respirasyon oranının artmasına da sebep olmakta ve respirasyon ürünlerinin hücrelerin vakuollerinden sitoplazmaya geçişleri söz konusu olmaktadır.

Kalsiyumun katyon-anyon dengesi ve ozmotik regülasyondaki etkisi

Özellikle yaprakların vakuollerinde büyük miktarlarda Ca bulunur. Kalsiyum burada, inorganik ve organik anyonları dengeleyerek katyon-anyon dengesini sağlamaktadır (Kinzel, 1989). Kimi bitki çeşitlerinde nitrat indirgenmesinin bir sonucu olarak okzalik asit sentezlenir. Vakuollerde Ca-okzalat oluşumu serbest Ca*2′ u düşük düzeylerde tutmak için önemlidir. Yavaş çözünebilen Ca-okzalat aynı zamanda hücrelerde ozmotik düzenleme için önemlidir. Kalsiyum-okzalat, nitrat ile beslenen bitkilerde ozmotik basıncı artırmaksızın vakuollerde tuz akümülasyonu sağlamaktadır. Olgunlaşmış şeker pancarı yapraklarında toplam Ca’ un % 90′ ı Ca-okzalat formunda bağlı bulunmaktadır Egmond ve Breteler, 1972).

Dolaylı olsa da kalsiyum, ozmotik regülasyon fonksiyonuna sahiptir. Her nekadar stomalarm açılıp kapanmasında temelde Kile malat ve Cl anyonları etkiliyse de, stomalarm kapanmasında ABA1 in etkisi yaprak epidermisindeki Ca konsantrasyonuna da bağlıdır.

Kalsiyum Noksanlığı

Gübre olarak N, P ve K tüketiminin giderek artmasına karşın, kalsiyumlu gübreler pratikte gübreleme pratiği içinde yer almamaktadır. Toprak pH1 sı çok düşük olmadıkça bitkiler için yeterli kalsiyum topraklarda bulunmaktadır. Bununla birlikte aşırı N, P, K’ lu gübre tüketimine bağlı olarak üründe artış, kalsiyuma olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca artan miktarlarda azotlu gübre kullanımına bağlı olarak toprakların asitleşmeleri sonucu toprakların kalsiyum adsorbe etme potansiyeli zayıflamaktadır. Gerçek kalsiyum noksanlığı ile toprakların kireç kapsamındaki düşüklüğe bağlı olarak ortaya çıkan kalsiyum eksikliğini birbirinden ayırmak önemlidir. İkinci koşul yanı toprağın Ca içeriğinin düşüklüğü daha önce de bahsedildiği gibi toprağın asitleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte asit topraklarda bile bitkilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde kalsiyum bulunmaktadır. Topraklarda 1 meq l”1 düzeyindeki kalsiyum bitkiler için yeterli bir düzeydir. Fried ve Shaprio (1961)’ e göre asit toprakların kalsiyum içeriği 1.0-7.5 meq l düzeyindedir.

Asit topraklarda bitki gelişmesinin zayıf olmasının nedenleri; P ve Mo m immobilizasyonu ile Mg ve K’ un alınabildiğinin azalması, bunlara ilâve olarak B, Zn, Cu, Fe, Ni ve diğer mutlak gerekli olmayan metalik iyonların elverişliliğinin artması ve asit topraklarda özellikle Mn+ ve Af iyonlarının aşırı miktarlarının toksisiteye sebep olmasıdır.

Kalsiyum noksanlığı, toprakların asit koşullarda bile yeterli kalsiyum içerdiği dikkate alınırsa, ancak ekstrem koşullarda ortaya çıkabilmektedir. Sulama suyunun veya gübrelerin aşırı N, K ve Mg içermesi kalsiyum noksanlıklarına sebep olabilmektedir. Sebzelerde yaprağın kritik kalsiyum konsantrasyonu % 0.8 olarak kabul edilmektedir Şekerpancarı kalsiyuma oldukça hassas bir bitki olup, kalsiyum eksikliğinde üründe önemli azalmalar olmakta ve özellikle K fazlalığında kalsiyumun olumsuz etkisi daha da artmaktadır, kalsiyum eksikliğinin en önemli sebepleri düzensiz sulama, dengesiz gübreleme, yüksek nisbi nem gibi faktörlerdir. Kalsiyum noksanlığına ait belirtiler domateste çiçek dibi çürüklüğü (blossom end rot), kereviz, şekerpancarı ve turpta öz çürüklüğü (black heart), elmada acı benek (bitter pit), marul ve lahanada yaprak kenarı yanıklığı (tipburn), havuçda oyuk gövde (cavity spot) olarak adlandırılmaktadır. Kalsiyum noksanlığının belirtilen ilk önce genç yapraklarda veya büyüme uçlarında ortaya çıkmaktadır. Noksanlık durumunda bitki büyümesi gerilemekte ve çalımsı bir hal almakta, genç yapraklar küçülmekte, yaprak uçları ve kenarları yukarı doğru kıvrılmakta, yaprak kenarlarında klorozlu benekler ve nekrotik lekeler belirmektedir.

Kalsiyum noksanlığının marul, lahana gibi bitkilerde tipik belirtisi olan yaprak kenarı yanıklığı (tip burn) na aşağıdaki faktörler sebep olmaktadır.

• Aşırı N’ lu, özellikle NH4′ lu gübreleme

• Toprakta aşırı tuzluluk

• Bor ve K fazlalığı

• Yüksek sıcaklık ve nisbi nem

• Düzensiz sulama ve uzun süreli kurak periyotlar

• Drenajın kötü olmasına bağlı olarak toprağın ıslak olması

• Bitkilerin hızlı büyümesi

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Ca+2 iyonlarının alınması ve bitkide dağılımı olumsuz etkilenir.

Acı benek (Bitter pit) de; özellikle meyvelerde çok sık rastlanılan bir fizyolojik kalsiyum noksanlığıdır. Kireçli ve yüksek pH’ lı topraklarda bile ortaya çıkabilen bu beslenme sorunu kimi zaman ağaç üzerindeki meyvelerde kendini gösterir, bazende meyvelerin depolanmaları esnasında ortaya çıkar.

Acı benek belirtilerinin ortaya çıkmasında bitkinin yetersiz kalsiyum almasına sebep olan faktörlerin yanında, K/Ca, K+Mg/Ca veya N/Ca oranının yüksek olmasının etkisi de büyüktür. K+Mg/Ca oranının 20-25, N/Ca oranının 10-14 den yüksek olması durumunda acı benek belirtilerinin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Elmalarda acı benek görülmemesi için meyvenin kritik kalsiyum konsantrasyonunun en az % 0.025 (kuru ağırlık) olması gereklidir. Acı benek belirtilerinde genel olarak yaprakların kalsiyum içeriği bir kriter değildir. Bu sorunun bulunduğu bitkilerde çoğu zaman yaprakların Ca içerikleri yeterli düzeylerde olabilmektedir.

Acı beneği önlemede % 0.65-0.80′ lik kalsiyum nitrat veya % 0.50′ tik kalsiyum klorürün bir kaç defa yapraktan, meyvelere de isabet edecek şekilde uygulanmasının etkili olduğu bildirilmiştir.

12 Temmuz 2007

Kalıtımla Array Array İlgili Array Array Kavramlar

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMLAR

Eşeyli üremede bir döl ile daha sonra gelen döl arasındaki bağlantıyı sperm hücresi tarafından döllenmiş olan bir yumurta hücresi sağlar. Her döllenmiş yumurta, hücre çekirdeğindeki DNA moleküllerinde kodlanmış olan kimyasal direktiflere göre, kompleks bir organizma halinde gelişir.

Belli bir gelişme devresinden sonra yeni birey birçok yönleriyle ana babasına benzemeye başlar. Bununla birlikle bazı önemli hallerde oğul, ana ile babanın birinden veya her ikisinden de farklı olabilir. Bu bölümde kalıtımın kalıpları ve kalıtımı etkileyen çevresel etkenler hakkında birçok şey öğreneceksiniz.

KALITIM VE ÇEVRE

1. Genetik nedir?

Canlılarda bir temel yapının dölden döle geçirilmiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve protistler üzerinde yapılan çalışmalar, ana – babalar ile bunların oğul dölleri arasında bazı farklılıkların bulunduğunu da açıkça ortaya koymaktadır.

Charles Darwin (Çarls Darvin) bu farklılıkları görerek bunları rıasyonların doğal seleksiyonla seçilerek devam ettiği görüşüne dayanır. Canlılardaki benzerlikleri veya farklılıkları hangi faktörler sağlar?

Faktörlerden biri kalıtımdır. Bir bireyin kalıtımı, ana – babanın üreme hücrelerinden alınan ve DNA’da kodlanmış olan kimyasal direktiflerden oluşur. Bir bireyin gelişmesini ve daha sonraki hayatını etkileyen ikinci önemli faktör yaşadığı çevredir. Herhangi bir bireyin çevresi çok komplekstir. Bu karmaşık çevre, birey gelişirken, bireyi bütün hayatı boyunca etkileyen bütün maddeleri, güçlen canlıları içine alır.

Genetik biyolojinin bir kolu olup kalıtsal farklılıklarına ve benzerliklere yol açan faktörleri araştırmaya ve açıklamaya çalışır. Kalıtım birimine gen adı verildiği için genlerle uğraşan bu bilim dalına genetik denilmektedir. Gen, DNA molekülü zinciri üzerinde 1500 kadar nükleoitten oluşan bir birimdir.

2. İnsan daima seçimli üretme metodunu kullanmıştır

Çok eski zamanlarda, insanlar özellikle faydalı olan bitkileri ve hayvanları evcilleştirmişler ve yemek için et kalitesi yüksek olan, süt veren veya avlanma ve taşımalarda kullanılabilen hayvanları seçmişlerdir. Bitkilerde ise aynı türün daha çok meyve, daha çok sebze veya daha çok tane verenlerinin tohumlarını seçerek daha sonraki dölleri bunlardan yetiştirmişlerdir. Böylelikle binlerce yıl devam eden seçimli üretme ile bitki ve hayvanların çeşitlerini geliştirmişlerdir.

Birçok döller boyunca soyun kaydedilmesi ile soy ağacı ortaya çıkar. Soy ağacı bilinen bir hayvan, yani birçok döl boyunca atası bilinen bir hayvan, diğerlerinden daha kıymetlidir. Bir çiftçi, sağmal inek yetiştirmek için soyu belli inek ister. Avcı soyu belli köpek ister. Çiftçi ekeceği tohumları soyu belli bitkilerden seçer.

Soyu belli hayvanlar ve bitkiler birçok döller boyunca atalarının karakterlerini belirgin olarak gösteren özelliklerine göre seçilmişlerdir. Bu nedenle bunlar, ataları bilinmeyen bireylerden daha fazla bir olasılıkla bu karakterlere sahip olurlar. Aynı zamanda istenilmeyen özellikler de ortadan kalkar.

Deneme – yanılma ile yapılan seçimle üretme her zaman başarılı olmamıştır. Örneğin Dalmaçya köpeği yetiştiricileri, hayvanların birçok küçük ve bariz siyah beneklere sahip olmasını istiyorlardı. Bunun için, istedikleri güzellikte beneklere sahip köpekleri ayırmışlar, bunları çiftleştirerek elde ettikleri döllerde, ana-babalarının beneklerine benzemeyen çeşitte benekli yavruların meydana geldiğini görmüşlerdir. Bu yavruların bir kısmı tamamen beyaz olmuş, diğerleri düzgün yuvarlak benekler yerine, büyük siyah beneklere sahip olmuşlardır.

Kısacası, seçimli üretmenin bazen işlediğini, fakat her zaman işlemediğini öğrenmişlerdir. Kalıtımın sonuçlan etkilediğini fark etmiş olmalarına rağmen bunun nasıl olduğunu bilememişlerdir. Bu, binlerce yıl böyle devam etmiştir.

Daha sonra, aşağı yukarı yüz yıl kadar önce, genetik bilimi, gelişmiş ve kalıtsal olayların açıklaması yapılmaya başlanmıştır. Yeni bilgiler kazanıldıkça kalıtımın bilinmeyen yönleri de açıklığa kavuşacaktır.

3. Çevre gelişmede anahtar rolü oynar

Biyologlar kalıtım problemleriyle ilgilenmeye başladıkları zaman, kalıtımla taşınan karakterlerin bir listesini yapmaya başlamıştır. Hayatın birçok yönlerinin kalıtsal bir temeli olduğunu ve birçok karakterin birden fazla şekilde görülebileceğini anlamışlardır. Örneğin, insanlar sarı, kızıl, kahverengi veya siyah saçlı olabilirler. Aynı şekilde çok çeşitli göz renklerinden, kan gruplarından, deri renklerinden birine sahip olabilirler. Kulak memeleri yapışık veya serbest olabilir. Belirli enzimleri yapabilirler veya yapamazlar. Bir bireyin hayatında bu karakterlerden bazıları diğerlerinden çok daha önemlidir. Bunların hepsi kalıtsaldır.

Şekil . Serbest (solda) ve bitişik (sağda) kulak memeleri.

Genetikçiler bir organizmanın bütün kalıtsal karakterlerinin ı analizini bir anda yapamazlar. Bunun yerine bir seferinde sadece birkaç karakteri incelerler ve diğer birçok karakterleri inceleme dışı bırakırlar. Bırakılan bu karakterler yapılan deneylerin ve gözlemlerin doğruluğunu etkileyebilir. Genetikçiler bir kalıtsal problemi çözmek için çalışırlarken, bütün canlıların hem iç hem de dış olmak üzere kompleks bir çevrede yaşadıklarım unutmamalıdırlar.

Çevre kalıtsal karakterlerin gelişme derecesini etkileyebilir. Genetikçiler çevrenin birçok faktörlerinden hangilerinin sonuçlan etkileyebileceğini bulmaya çalışmalıdırlar.

Kontrol deneyleri kullanılarak bu faktörlerin mümkün olduğu kadar sabit halde tutulmasına çalış: malıdırlar. Ancak bundan sonra gözledikleri farklılıkların daha çok kalıtım ile meydana geldiğini söyleyebilirler.

Kalıtım bir organizmanın ne olacağını değil ne olabileceğini tayin eder. Bir organizmanın ne olacağı onun hem kalıtımına hem de çevresine bağlıdır. Bu iki faktör canlının son görünüşünü meydana getirmek için bir arada iş görür. Kalıtımla çevre arasındaki ilgilerden bazılarını gösteren birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

Bazı kalıtsal özellikler, ana – babada görülmese bile, oğul döllerde görülebilir. Örneğin, sirke sineği (Drosophila) kalıtsal olarak kıvrık kanatlılık özelliğine sahip olabilir fakat bu özellik yüksek sıcaklığın etkisi ile ortaya çıkar.

Bazı karakterler hiçbir şekilde çevre tarafından etkilenmez. İnsanlarda incelenen ilk kalıtsal karakterlerden biri çok parmaklılıkdır. Çok parmaklı bir kimsenin el veya ayağında ondan fazla parmak bulunabilir. Bu karakterin ortaya çıkmasında çevrenin hiçbir etkisi yoktur. Renk körlüğü, kan grubu, göz rengi, bazı maddelerin tadını alma yeteneği parmakların orta eklemlerinde kılların bulunuşu veya bulunmayışı, serbest veya yapışık kulak memeleri gibi insanın diğer bazı karakterlerinin ortaya çıkmasında da çevrenin etkisi görülmez.

Şekil 2. Çok parmaklılık.

(Fazla sayıda bulunan el veya ayak parmakları genellikle normal yapıdadır.)

Bazı karakterler çevre şartlarındaki değişmelerle önemli derecede etkilenirler. Belirli antibiyotikler, böcek öldürücüler (insektisitler) ve besinlere eklenen diğer bazı maddeler kromozomlar üzerindeki zararlı etkilerinden dolayı piyasadan toplatılmıştır. Bunlar üzerinde devam eden çalışmalarla birçok bilgi elde edilmiştir. Uzmanlar elde edilen verilere anlam vermek için bunları dikkatli bir şekilde analizler. Bu bilgiler özellikle bu maddeleri kullananlar, üreticiler ve bazı hukukla ilgili konularda hakimler için de önemlidir.

4. Tek yumurta ikizleri

Bazı hayvanlarda bir batında birden fazla yavru meydana getirme sık görülen bir durumdur. Bununla birlikle, insanda çoğunlukla bir batında sadece bir bebek doğar. Aşağı yukarı 85 doğumda bir kez, uterusta iki embriyo gelişir ve bunlar aynı anda doğarlar. Çok az rastlanmakla beraber üç, dört ve hatta beş veya daha fazla embriyo da bir arada gelişebilir.

Çoğu ikizler farklı yumurta ikizleridir. Bu ikizler iki ayrı yumurtadan gelişirler. Eğer döllenme sırasında iki yumurta varsa bunların her biri bir spermle döllenir ve ayrı bir birey olarak gelişir. Biri tip ikizlerin biyolojik yakınlıkları diğer kız ve erkek kardeşlerden daha fazla değildir. Bu ikizler birbirlerine çok benzeyebildiği gibi hiç de benzemeyebilirler. Her ikisi de aynı eşeyde veya farklı eşeyde olabilirler.

Çok ender olarak bir tek döllenmiş yumurtadaki embriyo iki ayrı hücre grubuna bölünebilir. Eğer bu hücreler gelişmenin çok erken evresinde ayrılır ve ayrı hücre grupları olarak gelişmeye devam ederlerse, iki farklı embriyo gelişir. Meydana gelebilecek genetik aksaklıklar bir yana bırakılırsa, bu iki embriyo tamamen benzer bir genetik yapıya sahip olurlar. Bu nedenle bunlar tek yumurta ikizleri (eş ikizler) olarak adlandırılırlar. Tek yumurta ikizleri daima aynı eşeylidirler. Her zaman birbirine çok benzerler ve ayni temel kalıtsal karakterlere (göz rengi, kan grubu gibi) sahip olurlar. Eğer bunlar aynı elbiseleri giyinirlerse birini diğerinden ayırmak oldukça zor olabilir.

MENDEL KANULLARI

Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel’in genetik ilmiyle ilgili olarak bulduğu biyoloji kânunları. Manastırın bütçesinde bezelyeleri birbirleriyle çaprazlayarak (eşleştirerek) kalıtım için ilgi çekici sonuçlar buldu. Bugün bu sonuçlar Mendel kânunları adıyla anılmaktadır. Çalışmalarını yaptığı dönemde kromozom ve genlerin varlığı bilinmemesine rağmen, özelliklerin “faktör” adını verdiği birimlerle nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Bugün bu birimlere, gen denmektedir.

Bahçe bezelyeleriyle yıllarca yapmış olduğu çalışmalarının sonuçlarını 1865’te yayınladı. Bitki Melezleri Üstüne Denemeler isimli eseriyle genetiğin kurucusu olarak kabul edildi. Mendel’in en önemli deneylerinin konusu bezelye idi. Adi bezelye tanelerinin bâzıları düz yuvarlak, bâzıları buruşuktur, bâzı taneler sarıyken, diğerleri yeşildir, bâzı bezelye bitkileri uzun, bâzıları kısadır. Bu bitkileri düzenli tozlaşmalara tâbi tutan Mendel, yukarıdaki özelliklerin dölden döle nasıl aktarıldığını göstermiştir. İki özelliğin bir araya gelmesi sonucunun bir karakteristik ortalaması olabileceği düşünülebilir. Bâzı saf karakterlerin birleşmesinden, gerçekte de bu sonuçlar alınabilir; ama Mendel’in deneylerine göre, iki saf karakterin çaprazından, meselâ uzunluk ve kısalıktan melez uzunlar çıkmaktaydı. Uzunluk karakteri, kısalık karakterine baskın olduğundan sonuçta melez bireyler uzun görünümdeydi.

Bu tip iki uzun melezin çaprazı sonucunda ise, % 25 oranında saf uzun, % 25 saf kısa, % 50 melez uzun çıkmaktaydı. İki eş saf özellik çaprazlandığında, sadece bu saf özellik ortaya çıkmaktaydı. Mendel kânunlarının esası buna dayanmaktaydı.

Mendel’in bahçe bezelyeleri ile deneyleri:

Mendel bahçe bezelyeleriyle yaptığı çaprazlamalarda bâzı belirli özelliklerin değişmediğini tespit etti. Bezelyelerin bir kısmı kısa ve çalı tipli (bodur) olduğu hâlde, bâzıları uzun ve tırmanıcı idiler. Yine, bâzıları san tohum ürettiği hâlde, bir kısmı yeşil tohum üretirdi.

Bazıları renkli çiçeklere sahip olduğu hâlde, bâzıları da beyaz çiçek ihtiva ederdi.

Mendel bahçe bezelyelerinin topu topu yedi özelliğinin değişmediğini keşfetti. Ayrıca bezelye çeşitlerinde özelliklerin nesilden nesile kendi kendilerine sürdürdükleri tozlaşma sayesinde korunduğunu gördü.

Melezleme tozlaşmasında ise çiçeğin erkek organlarından diğer bitkinin dişi organına çiçek tozu (polen) aktarılarak kolaylıkla üretilmekteydi.

Farklı yedi özellik (uzunluk, kısalık, san tohum, yeşil tohum vs.) görüldüğünden ve melezleme tozlaşması kolaylıkla icra edildiğinden Mendel’in seçtiği konu idealdi. Onun ilk işi, kendisinin takip ettiği ve anne babadan evlatlara devamlı aktarılan yedi özelliği, olsa da olmasa da keşfetmekti. Mendel farklı bitki çeşitlerinin her birinden tohumlar toplayarak onları bahçesinde fidan olarak dikti. Deneylerle ortaya çıkan yedi özelliğin zürriyet meydana getirmede ebeveynlerden (anne babadan) evlatlara aktarıldığını göz önüne almıştı. Bezelye çiçekleri, ancak kendini dölleyebilecek bir yapıya sahip olduğundan saf soylarını devam ettirmeye müsaittir. Mendel ilk deneylerinde bezelyelerin an döl olup olmadığım araştırmaya başladı. Bunun için aynı bitkiyi birkaç defa arka arkaya tozlaştırarak birçok döl elde etti. Her dölde elde ettiği bireyleri birbirine ve ebeveynlerine benzeyip benzemediklerine göre ayırdı. Böylece özellikleri farklı yedi saf döl elde etti. Bu özelliklerin her birine saf karakter adını verdi.

Mendel’in Dominanttık (Baskınlık) Kânu-nu’nu keşfetmesi:

Mendel’in bundan sonraki işi, iki farklı karakterli bitkiyi tozlaştırdığında ne olacağını görmekti. Buna uygun olarak bir uzun ve bir kısa ebeveyn bitki seçti. Uzunundan çiçek tozu alarak kısanın dişicik borusunun üzerine serpti. Kısa bitkide tohumlar olgunlaştığında çaprazlamanın sonucunu keşfetmek için tohumlan ekti.

Acaba yeni bitki kısa ebeveyne mi, uzun ebeveyne mi benzeyecekti? Yoksa her iki ebeveynin karakterinin tesiriyle orta uzunlukta mı olacaktı? Üreyen fidanların hepsinin, çaprazlamayı yapmak için çiçek tozu aldığı bitkiler gibi uzun olduğunu gördü.

Mendel’in ikinci adımı, hangi bitkinin farklılığa sebep olduğunu bulmaktı. Çiçek tozunu kullandığı mı, yoksa üretimde tohumlarını kullandığı bitki mi?

Buna uygun olarak tozlaşma işlemini ters tatbik ederek polen için kısa bitkileri, tohum üretimi için de uzun bitkileri kullandı. Sonuçlar önceki gibi olup bütün yavru bitkiler uzun meydana gelmişti.

Mendel sonra diğer karakterleri çaprazlayarak deneyler yaptı. Sarı tohumlu bitkilerle yeşil tohumlu bitkileri çaprazladı. Çaprazlamanın birinci dölünde (F, dölünde) hepsinin san tohumlu olarak ürediğini gördü. Bunun gibi yuvarlak tohumlu türlerle buruşuk tohumluların çaprazlamasından yuvarlak tohumlular üretti. Mendel yedi farklı karakteri tahlil edene kadar çaprazlama deneylerini tekrar etti ve şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Çaprazlama döllerini dikkatle takip ederek birinci çaprazlamada kullandığı ebeveyn bitkileri “P” olarak adlandırdı. Adı geçen dölün çaprazlama sonucuna (ürününe) F, olarak ad verdi. F, ilk evladı temsil ediyordu. İki uzun bezelyenin F, döllerinin çaprazlamasıyla, F2 dölünü (torunları) üretti. Üretimde önceki yolu takip etti. Her ikisi de uzun olan iki F, bitkisi seçti. Onları çaprazlayarak tozlaştırdı ve F2 dölünü vermesi için tohumları dikti. Bu çaprazlamanın sonuçlan gayet dikkat çekiciydi. Bitkilerin bâzıları uzun olmasına rağmen diğerleri ise kısaydı. İkisi arası uzunlukta (orta boy) hiçbir bitki meydana gelmemişti. Üretilen bitkilerin 3/4’ü uzun, 1/4’ü ise kısa idi. F2 dölünde kısa bitkilerin tekrar ortaya çıkışı Mendel için büyük bir anlam taşımaktaydı. Demek ki F, bitkileri görünmeyen kısalık karakterine sahipti. Diğer karakterlere sahip olan F, neslinin çaprazlamalarıyla da aynı sonuçlar elde edildi. Sarı ve yeşil tohumlu ebeveyn bitkileri (P) birbirleriyle çaprazlandığında F2 dölünde 3/4 oranında sarı ve 1/4 oranında yeşil bezelyeler üredi. Mendel buradan “Dominanttık Kanunu “nu kurdu.

Mendel’in ikinci kânunu olarak bilinen Dominanttık (Baskınlık) Kanunu açık bir ifâde ile şöyle tanımlanabilir: “Aynı genetik yapıya sahip iki benzer melez çaprazlandığında meydana gelen dölde, ana-babadan gelen karakterler belirli oranlarda (başlan karakter % 75, çekinik % 25) ortaya çıkar.”

Mendel’in ilk kalıtım kânunu:

Uzun bezelyelerin kısalarla melezlenmesinden (çaprazlanmasından) uzun F, nesli üredi ve kısa bezelyeler F2 dölünde tekrar ortaya çıktılar. Mendel, karakterlerin meçhul faktörler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü. Bugün bu faktörlere “gen” denilmektedir. Mendel bu temel üzerine kalıtımın birinci kânununu yani Eştiplilik= İzotipi Kânunu’nu kurdu.

Bu kanun, çeşitli kalıtsal karakterlerin faktörleri (genler) tarafından kontrol edildiğini ve bu faktörlerin çiftler hâlinde bulunduğunu ifâde etmektedir. Mendel’in yaşadığı zamanda gen ve kromozomlar bilinmediği hâlde onun “Eştiplilik Kanunu” bugün genetiğin temel kurallarını meydana getirmektedir. Eştiplilik (İzotipi) Kanunu açık bir ifâde ile şöyle tarif edilebilir: “Birer karakteri farklı iki saf (homozigot) ırk çaprazlandığı zaman meydana gelen F, dölünün bireylerinin hepsi melez ve birbirine benzer olur.” Uzun saf bezelye ile kısa saf bezelyelerin çaprazlanmasından % 100 uzun melezler meydana gelir.

Şekil 3.Mendel’in ilk kalıtım kanununun şekille izahı. Buna göre kırmızı ve beyaz çiçekli bezelyelerin eşleşmesi ile kırmızı F1 nesli üremekte, beyaz çiçekli bezelyeler F2 dölünde tekrar ortaya çıkmaktadır.

Mendel uzun F, dölü bitkilerinin saf uzun ebeveyn bitkileri gibi olmadıklarını ortaya çıkardı. Bu bezelyeler görünmediği hâlde kısalık faktörünü taşımaktaydılar. Bu faktör bir sonraki dölde tekrar ortaya çıkacaktı. Bu muhakeme, onun kalıtımın ikinci kânununu, yani Baskınlık (dominanttık) Kanunu’nu keşfetmesine öncülük etti. Bu kânuna göre, çiftler hâlinde bulunan faktörlerden (genlerden) biri diğerini maskeleyebilir veya varlığını göstermesine mâni olabilir.

Bahçe bezelyelerinde olduğu gibi, uzunluk bir çift gen tarafından kontrol edilir. Uzunluk geni kısalık genine baskındır (dominanttır). Kısalık genine çekinik (resesif) denir. Mendel’in çaprazlamalarında ebeveynin biri saf uzun olup, her iki uzunluk genine de sahipti. Diğeri de saf kısa olup, her iki kısalık genine sahipti. Bunların çaprazlama ürünü olan F, dölünün bireylerinin hepsi uzun, fakat melezdiler. Bunlar bir uzunluk ve bir kısalık geni taşımalarına rağmen, uzunluk geni kısalık genine baskın olduğundan uzun olarak ortaya çıktılar. Mendel, çalışma sonuçlarını tablolar hâlinde göstermeyi başardı. Günümüzde her karakter en az iki genle ifâde edilir. Genetikte her gen bir harf ile temsil edilir. Dominant (baskın) genler büyük harfle, resesif (çekinik) genler aynı harflerin küçükleri ile ifâde edilir. Eğer uzunluğu T harfiyle gösterirsek, saf uzun bitki TT olarak yazılacaktı ve uzunluk karakterinin her iki geni böyle gösterilecekti. Büyük T, uzunluğun zıt karakter olan kısalığa baskın olduğunu ifâde etmektedir. Aynı usulle, küçük t, kısalığı temsil etmektedir ve yalnız başına saf kısa, tt olarak gösterilecekti. Bütün vücut hücreleri diploit sayıda (2N) kromozom ve gen ihtiva etmelerine rağmen, gametler (cinsiyet hücreleri) mayoza uğrayarak kromozom ve gen sayılarını yarıya indirgediklerinden haploit sayıda (N) kromozom ve gen taşırlar. İnsanın vücut hücrelerinde 23 çift (46 adet), gametlerinde ise 23 adet .kromozom bulunur.

Sonuç olarak bezelyenin tohum taslağındaki yumurta hücresi ve polen tanesinden meydana gelen sperm çekirdekçiği her karakter için yalnız birer gen taşırlar. Saf uzun bezelye bitkisinde, yumurta ve sperm çekirdekleri olgunlaştığında biri

T’nin birini, diğeri de diğer T’yi alır. Aynı şekilde bütün vücut hücrelerinde tt genlerini taşıyan saf kısa bitkinin genleri mayoz sonucu t ve t’ye bölünerek şekillenen yumurta veya spermlere geçerler.

Mendel’in Ayrılma (Segrasyon) Kânunu:

Mendel Ayrılma Kanunu adı ile kalıtımın üçüncü kânununu kurdu. Bu kânuna göre, bir melezde bulunan gen çiftleri birbirinden bağımsız ayrılarak gametlere gider. Bu demektir ki, gen çiftinin bir tanesini bir gamet, diğerini ise başka bir gamet taşır. Ayrıca bir melezde, dominant genle beraber bulunan resesif gen değişmez. Eğer melezin sonraki döllerinde, iki resesif bir araya gelirse resesif karakter tekrar ortaya çıkar.

Mendel çaprazlamalarının çizim metotları:

Mendel’in bezelyelerle olan melezleme çalışmaları, dama tahtasına benzeyen tablolarla daha açık olarak gösterilebilir. Gametler, üst ve dikey karelere yerleştirilir. Gametlerin birbiriyle eşlenmesi, diğer karelerde işaretlenir. Saf uzun TT ve saf kısa tt bitkinin çaprazlamasını tabloda görelim:

Tt meydana gelen uzun melez bitkileri ifâde eder. T (uzunluk) geni, kısalık (t) genine dominant olduğundan, bireyler uzun olarak gözükür.

Eğer Tt melezleri birbiriyle çaprazlanırsa gen birleşimlerinin dört ihtimali rahatlıkla tabloda işaretlenebilir. Durum aşağıda tabloda gösterildiği gibi olur:

Melez ebeveynlerden T ve t genlerinin birleşme ihtimallerinin sonucunda, F2 dölünde: 1/4’ü saf uzun TT, 1/2 melez uzun Tt ve 1/4’ü saf kısa tt yavru meydana gelir.

Kobaylarda dominant ve resesif genler: Mendel’in uzun ve kısa bezelyeleri çaprazlayarak elde ettiği aynı sonuçlar kobayların renk verasetinde de ispatlandı. Bu durumda siyah renk, beyaz

renge dominanttır. Saf bir siyah kobay BB ile, saf bir beyaz kobayı bb çaprazladığımızda ne olacağını görelim. F, dölünde bütün bireyler (yavrular) siyahtır. Genetik yapılarında ebeveynlerden farklı-x lık arz ederler. Çünkü onlar melez siyahlar Bb’dir. itki melez çaprazlandığında F2 dölü 1/4 oranında saf /siyah BB, 1/2 oranında melez siyah Bb ve 1/4 oranı saf beyaz bb olarak gözükebilir. F, dölünün iki melezi Bb arasındaki çaprazlamadan ortaya çıkan F2 dölü, tablonun içindeki gibi dağılım gösterir:

Hilmi Dilmen

İlköğretim Okulu

Fen Bilgisi Dersi

Dönem Ödevi

KALITIM VE

MENDEL ÇALIŞMALARI

Öğretmen

Memiş KILINÇ

Hazırlayan

Şeyda ERDOĞAN

8-C Sınıfı,

No: 644

12 Temmuz 2007

Beslenme, İnsanın; Büyüme, Gelişme, Sağlıklı Ve Üretken Olarak Uzun Süre Sa

BESLENME, insanın; büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre sağlığını koruyabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır.    

          Beslenme, insan ihtiyaçlarının başında gelir. 

          İklim koşulları uygun olduğu zaman konutsuz ve giysisiz yaşanabilir, fakat beslenme den yaşam olanaksızdır. 

                 Bu güne kadar sürdürülen bilimsel çalışmalar;

          1-Beslenmede esas olan besin öğelerinin türleri, miktarları, özellikleri ve vücut çalışmasındaki işlevlerini,

          2-Besinlerin bileşimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretimden tüketime kadar uygulanan işlemlerin besin kalitesine etkilerini, 

          3-Değişik yaş, cinsiyet, çalışma ve özel durumda olan bireyler ve gruplar için uygun beslenme planlarının yapılmasını inceler. 

          Kısaca beslenme; besinlerin üretiminden hücrede kullanımına değin geçen tüm evrelerde insan-besin ilintisini inceleyen tıp ve sosyal bilimler ve fiziksel bilimlerle ilintilidir.

Kanserden vitaminlerle korunun:  

Günlük diyette alınan vitamin, mineral ve besin maddeleri vücudu kanserden koruyacak özellikler taşıyor.

          Son yapılan araştırmalara, göre, günlük diyette alınan vitamin, mineral ve besin maddeleri vücudu kanserden koruyacak özellik taşıyor. Ancak bu yararlı besin maddelerini yeterince tüketmemek kanser riskini artırıyor.          

          Beslenmenin sağlık ve iş verimine etkisi:

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. 

          Sağlıklı ve üretken olmanın simgesi ise; bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir.

          İnsan sağlığı; beslenme, kalıtım, iklim ve çevre koşulları gibi bir çok etmenin etkisi altındadır. Bu etmenlerin başında beslenme gelir.

          Yapılan araştırmalarda, yetersiz beslenen toplumlarda çocuk ölüm hızının yeterli beslenen toplumlardan 10 kat daha yüksek olduğu görülmüştür.

         Yine yetersiz diyetle beslenen toplumlardaki çocukların büyüme hızı yeterli beslenenlerden daha yavaştır.      

         Yetersiz beslenme, yalnız fiziksel büyümeyi değil zeka gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

         Yapılan araştırmalar, diyetin yetersizliği ile vücut yapısı arasında doğru orantılı ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin savaş yıllarında yetersiz beslenme nedeni ile daha önce 138 cm olan 12 yaş grubu çocuklarda boy uzunluğu 136 cm’ye inmiştir. Japonya’da 1950 yılından sonra okullarda çocuklara iyi kalite ek besin verilmiş ve diyetteki bu değişmeye paralel olarak büyüme hızlanmış, 1960 yılında aynı yaştaki çocukların boy ölçüsü 142 cm.’ye ulaşmıştır.

         Yine bu ülkede; beslenme biliminden yararlanılarak raşitizm, pellegra, skorbüt, basit guvatr gibi hastalıklar hemen hemen yok edilmiştir.

         

Bunun yanında gelişmiş ülkelerde; yetişkinlikte ölüm nedenlerinin başına geçen kalp-damar, kanser ve benzeri kronik hastalıklarda yanlış ve dengesiz beslenmenin 1. derecede risk etmeni olduğu anlaşılmıştır.

         Yine bazı toplumlarda enfeksiyon hastalıklarının sık ve ağır seyretmesinde, körlük, topallık gibi sakatlıklarda beslenmenin önemli etmen olduğu açıklanmıştır.

Beslenme, işçinin üretim hızını etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Üretim için gerekli enerji sağlanamadığı zaman işçi çalışmalarını sınırlamakta ve daha az madde üretmektedir. 

          Ayrıca yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltarak işçinin daha sık hastalanmasına ve iş kazalarının artmasına yol açmaktadır.

          Bu durum, üretim hızının azalmasına karşın, sağlık harcamalarının artması ile sonuçlanmaktadır.  

          Beslenme ile iş verimi arasındaki ilişki ile ilgili yapılan araştırmada beslenme durumu düzeltilmiş işçilerin düzeltilmemiş olanlara oranla bir kaç kat daha fazla üretim yaptıkları bulunmuştur.

          Beslenme zeka gelişimini de etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda 3. yaşa kadar olan hızlı beyin gelişimi döneminde yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklar arasında zeka geriliği gösterenlerin oranı yeterli ve dengeli beslenen gruplardan daha daha yüksek bulunmuştur.  

         Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme; özellikle büyüme çağındaki çocukların, gebe ve emzikli kadınların, ağır işlerde çalışan işçilerin önemli sorunlarındandır. Yapılan araştırmalarda ailelerin %20-45 inin yetersiz beslendikleri görülmüştür.

         Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ülkemizde bebek ve çocuk ölüm hızı çok yüksektir. Canlı doğan çocukların %6 sı  5 yaşına gelmeden ölmektedir. 5 yaş altı çocuklar dan boyu standardın altında olanların oranı %20, ağırlığı standardın altında olanların oranı %10 dur. Bu da her 5 çocuktan birinde kronik beslenme yetersizliği olduğunu göstermektedir.

         Gebe kadınlar arasında anemili olanların oranı bazı yörelerde %70, çocuklar arasında %50 dır. Çocuklarda raşitizm, kadınlarda osteomalasia yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan hastalıklardır.

         Yine A vitamini yetersizliğine bağlı göz ve deri bozuklukları; bazı B vitaminleri yetersizliklerine bağlı deri bozuklukları; demir, bazı B vitaminleri ve C vitamini yetersizliğine bağlı anemiler toplumumuzda görülen dengesiz beslenme hastalıklarıdır.

         Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azalttığından hastalıklara yakalanma olasılığı artmakta ve hastalıklar ağır seyretmektedir.        

         Kronik ishaller çoğunlukla yetersiz ve dengesiz beslenme ile birlikte görülmektedir.

         Kızamık, boğmaca, difteri gibi çocuk hastalıkları ile solunum yolları hastalıkları yetersiz ve dengesiz beslenen gruplarda sık görülmekte, ağır seyretmekte ve bir kısmı da ölümle sonuçlanmaktadır.

         Toplumun yetişkin kesiminde ölüm nedenlerinin başına geçen kalp-damar, kanser, sindirim sistemi hastalıkları ve şeker hastalığının oluşumunda ve ağır seyretmesinde önemli etmenlerden biri hatalı ve dengesiz beslenmedir. 

 Sağlıklı beslenme ömrü uzatıyor:

        Yemek ilaç değildir. Tam bir beslenme zorunludur. Bol çeşitli, sağlıklı bir beslenmenin etkisi  mucizevidir.   

          Meyve, sebze, işlenmemiş tahıl, az yağlı süt ürünleri ve sınırlı miktarda et ve tavuktan oluşan bir rejim, sağlığın anahtarı.

          Yapılan bir araştırmada; meyve, sebze, işlenmemiş tahıl, az yağlı süt ürünleri ve sınırlı miktarda et ve tavuktan oluşan bir rejimin yaşam süresini yüzde 30 oranında uzattığını ortaya koymuştur. 

Sağlıklı yaşam için önerilen yiyeceklerle beslenen bireylerde ölüm riskinin azaldığı, bilimsel   araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Amerikalı bilim adamları kanser, kalp hastalıkları, inme ve beyin kanamaları ile ilgili sorunların, yiyecekler ile ilgisine değinerek; meyve, sebze, hububatlar, düşük yağlı hayvansal besinler ve yağsız et yemenin sağlıklı beslenmenin anahtarı olduğunu ve ömrü yüzde 30 uzattığını kaydetmişlerdir.

          Beslenme sisteminde yapılacak bir kaç değişiklikle sağlığın düzelmesi ve ömrün uzaması mümkün olabilmektedir.         

          Uzmanlar; sağlıklı bir kalp için sağlıklı beslenme öneriyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenleri arasında ilk sırayı alan kalp hastalıklarına yol açan nedenler arasında yüksek tansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı geliyor.  

          Aşırı kiloların giderilmesi, sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzak durulması, aşırı gerginlikten ve stresten uzak kalınması, yüksek dozda alkol ve tuz alımının kısıtlanması kalp sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı büyük önem taşıyan genel önlemler arasındadır.  

           Sağlıklı beslenme ölüm riskini azaltır. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra sigara içmeme, egzersiz yapma ve bol oksijen alma, risk oranını daha da aşağıya çekerler.

            Yaşam kalitesini arttırmanın ve ömrü uzatmanın yolu, bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış adımları atmak ve bu davranışları hayat biçimi haline getirmekten geçiyor. Dahası bu önlemler daha genç görünmeyi da sağlıyor.  

En uzun ve sağlıklı yaşayanlar Japonlar:

Dünya Sağlık Örgüt WHO’nun araştırmasına göre, Japonlar tam 74.5 yıl sağlıklı bir yaşam süre biliyor. Uzun ve sağlıklı yaşam sürme konusunda Avustralya 73.2 yılla ikinci sırada yer alırken, onu Fransa, İsveç, İspanya ve İtalya izliyor. ABD ise 70 yıl ortalama ömürle 24. sırada yer alıyor.

          Japonların uzun yaşamalarının başlıca nedeni, geleneksel yağsız beslenmeleri gösteriliyor. 

           Sağlığını iyi koruyanlarda kalp hastalıkları ve kanser vakaları düşmektedir.     

   Japonların sağlıklı ve uzun bir  yaşam sürdüğünü, sağlık üzerine dünyada en çok harcamayı yapan ABD’lilerin ise bir çok Afrikalıdan daha kötü yaşam şartları altında ki yoksul yurttaşlarından ötürü Japonya’dan çok geride kaldığını bildirdi.    Hesaplamalarda, en düşük ortalama ömür, AIDS faktörü yüzünden Sahra Afrikasında belirlendi. Sahra Afrikasında ortalama ömrün 26 yaşın altında olduğu, dünyada en düşük yaşam ortalamasına, Sierra Leonede rastlanıldığı bildirildi.  

 WHO, 1999’da bütün dünyadaki ortalama insan ömrünün 64.5 yıl olarak belirlendiğini, bunun, 20 yıl öncesine göre 6 yıl daha fazla olduğunu bildirdi.

  Japonya’da az yağlı yemeklerin ve akciğer hastalıklarının az görülmesi, bu ülkenin listede bir numara olmasında başlıca etmen.

   Sağlık uzmanları, zeytinyağı temelli beslenmenin, ortalama yaşam oranın da önemli olduğunu da vurguluyor. Japon, Avusturalyalı, Fransız, İsveçli, Monakolu, İspanyol, İtalyan ve Yunanlılarda yaşam ortalaması  uzundur. Bunda zeytin yağı temelli ve sağlıklı beslenme geleneğiyle çevre faktörlerinin etkisinin de bulunduğu kaydediliyor.

  Avustralya’da; sigaranın azaltılması, AIDS’e karşı sürdürülen kampanyalar ve azalan trafik kazaları  iyi gidişatı desteklemektedir. ABD’de durumun hiç de iç açıcı olmadığı, buna rağmen ABD’li zenginlerin dünyanın en sağlıklı insanları olduğu da bir gerçektir.

 Endüstriyel ülkelerde kadınlar; aktif yaşamları, az sigara içmeleri ve sağlık konusunda bilinçlenmeleri ile erkeklerden daha çok yaşıyorlar. 

          Hedef daha kaliteli ve uzun ömür:

Doğru beslenme, düzenli egzersiz ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, basit gibi görünen ama çok geçerli önlemler.

Yaşam kalitesini arttırmanın ve ömrü uzatmanın yolu, bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış adımları atmak ve bu davranışları hayat biçimi haline getirmekten geçiyor. Dahası bu önlemler daha genç görünmeyi de sağlıyor. İnsanların daha genç görünmek istedikleri bir gerçek. “Yaşlanmayı durduran” yöntemlerin de çoğu dış görünüş üzerine kurulu.

Yaşam süresini ve kalitesini asıl belirleyen iç faktörlere herhangi bir müdahale söz konusu değil. Örneğin kemik erimesini engelleyen kalsiyum ve D vitamini ,hareketli bir yaşam sürmek için şart olmasına rağmen, dış görünüşe bir katkıları olmadığı için insanların çoğu tarafından yeterince önemsenmiyor. 

           Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği, kırmızı et tüketimini sınırlandırmanın ve et, balık ve tavuk pişirirken yüksek ısıdan kaçınmanın kanseri engelleyebileceğini belirtiyor.

     Görünüşünüz hiç değişmeyecek olsa bile, kolon ve mide kanserlerinden korunmanın hayatınıza kalite ve birkaç yıl daha ekleyeceği açık. 

          Diğer yandan, güneşten doğru olarak korunmak ve tütün kullanmamak gibi, hem sağlığa hem de fiziksel görünüşe etki eden yaşlanma karşıtı teknikler de var. Bu önlemlerin sonuçları gözle görülüyor, yüzünüzde daha az kırışıklık oluşuyor ve daha canlı bir görünüme kavuşuyorsunuz, aynı zamanda kanser riskinizi de önemli ölçüde azaltmış oluyorsunuz.   

Sağlıklı yaşamak için hareket edin:

Sözgelimi düzenli egzersiz ve sigara kullanmamak, uzun ve sağlıklı bir yaşamın altın anahtarları. 

           Sigara, hareketsizlik ve fazla kilonun ileri yaşta güçsüzlüğe neden olduğunu gösteriyor. Düzenli yapılan egzersiz kalp krizine ve pek çok kanser türüne karşı kalkan oluşturduğu gibi daha çekici ve genç bir görünüm de kazandırıyor.

Çalışmalar, üç çeşit egzersize ihtiyaç duyduğumuzu göstermekte: 

          Esneklik için streching,

          Kalp sağlığı, kilo kontrolü ve kanserden korunmak için aerobik,

          Her tür fiziksel etkinlikte yetkin olmak için kuvvet antrenmanları.

Kilo kontrolü görünüşü etkilemekten öte, yaşlanmaya karşı yürütülen savaşta pek çok faydaya sahip.

          Kalp sağlığı ve kanseri önlemede büyük önemi olan kilo kontrolünün akıllıca uygulanması gerekiyor.    

           

         Toplumdaki beslenme sorunlarının nedenleri:

1-Besin üretimi, dağıtımı ve teknolojisinde yetersizlik ve düzensizlikler.   

          2-Satın alma gücünün yetersizliği ve dengesizliği.

          3-Kültürel etmenler ve eğitim yetersizliği.

          4-Aile kalabalığı.

          5-Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmayışı.

         Yetersiz beslenme sorunlarının başında toplumdaki insanlara yetecek kadar besinin bulunmayışı gelir.  

         Besin yetersizliğinin nedenleri arasında;

          1-Toplumun nüfusunun toprağına oranla çok olması,

          2-Tarım ve hayvancılık üretiminde verimin düşüklüğü,

          3- Üretilen besinlerin dağılımındaki düzensizlikler ve çok bulunan zaman ve yerdeki besinlerin az bulunan zaman ve yerlerde kullanılmasında esas olan teknolojinin yetersizliği, başta gelir.

Sağlık koşullarının iyileşmesine karşın doğum oranının azaltılamaması, dünya nüfusu nun hızla artmasına yol açmaktadır.

          Nüfus ve toprak eşitsiz bir dağılım göstermektedir. Dünya nüfusunun yarısı uzak doğuda yaşamasına karşılık bunların payına toprağın 1/4 ü düşmektedir. Kaldı ki bu bölgede insanların geçim kaynağı hemen hemen toprağa bağlıdır. Buralarda çoğalan nüfusu besleyecek besin bulma olanağı her geçen gün azalmaktadır.

          Ülkemizde özellikle hayvansal yiyeceklerin üretimi yetersizdir. Kasaplık hayvan sayısı çok olmasına karşın, bir hayvandan sağlanan et ve süt miktarı çok yetersizdir. Bunun nedenleri, meraların azaltılmış olması, hayvancılıkta teknik bilgilerin yetersizliği, hayvan hastalıklarının önlenememesi ve hayvan yeminin fiyatının yüksek olmasıdır.  

          Özellikle iyi kaliteli besinlerin tüketim düzeyi gelir düzeyi ile yakından ilintilidir. Halk çoğunluğunun gelir düzeyi düşüktür. Kaliteli besinlerin fiyatı ise her geçen gün biraz daha yükselmekte ve üretici olmayanlar yeterli gelirleri olmadığından kaliteli besinleri satın alamamaktadırlar.

          Ailede birey sayısı arttıkça bireye düşen gelir daha da azalmaktadır. Ailede birey sayısı genellikle 5 tir. Çoğu ailelerde tek kişi ailenin geçiminden sorumludur. 

          Ülkemizde gelir dağılımı dengesizliği önemli sorundur. En yüksek gelirli %20 aile, ulusal gelirin %56 sına sahipken, en düşük gelirli %20 aileye ulusal gelirin ancak %4 ü düşmektedir. Tüm ailelerin %60 ı asgari ücretin altında gelire sahiptir. 

          Asgari ücret düzeyinde gelire sahip ailelerin net gelirlerinin tümü 5 kişiyi yeterli ve dengeli beslenmeye yetmemektedir. Gelir dağılımındaki dengesizlik gittikçe artmaktadır.

          Özellikle çocuklardaki yetersiz beslenme sorunlarının nedenlerinin başında, ailelerin beslenme bilgisinden yoksun oluşları gelir. Evlerinde yeteri kadar değişik türde değişik türde besin bulunmasına karşın, bunları beslenme ilkelerine uygun olarak kullanamayan aileler çoktur.

          Değişik besinlerin vücut çalışmasındaki değerleri bilinemediğinden bir türden çok alınarak israf yapılmakta, diğeri ise satın alınamamaktadır. Değişik türdeki besinlerden gereği gibi seçmek beslenme bilgisini gerektirir.

Yetersiz beslenme sigara kadar zararlı:

Besin ve egzersiz eksikliğinin, pek çok kanser türü üzerinde en az sigara kadar etkili  olduğu açıklanmıştır.

          Beslenme uzmanlarının çoğu kolon, mide ve yemek borusu kanserlerinin, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz programıyla en fazla korunabilen kanser türleri arasında olduğunu savunuyor. 

           Bilim adamları yetersiz beslenmenin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. 

          Uzmanlar; insanların, sigaranın kanser riskini arttırdığının bilincinde olduklarını, ancak yaşam tarzının kanser üzerine etkisinin göz ardı edildiğini ifade ediyorlar.  

         ABD’deki kanser vakalarının;

         1/3 ünün sigarayla,  

         1/3 ünün dengesiz beslenme ve egzersiz eksikliğiyle,

         1/3 ünün de genetik faktörlerle ilişkili olduğu ifade edilmektedir. 

         Yine, kanser vakalarının % 30 ila %40’ının diyetle bağıntılı olduğu açıklanmaktadır.

Araştırmacılar; dengeli bir diyet ile kolon kanserlerinin % 70-75’inin, göğüs kanserin de % 33-50 sinin engellenmesinin mümkün olduğunu kaydediyorlar. 

Sağlıklı yaşama 4 adım: 

         Yapılan araştırmalar, insanları dengeli bir beslenmeye yönelterek kanser risklerini azaltmaya teşvik ediyor. Uzmanlara göre sağlığa giden yol, dört adımdan geçiyor:  

          1-Bol bol meyve, sebze, işlenmemiş tahıl ve yeşillik yemek.  

          2-Her tür besinde mümkün olduğunca az yağ kullanmak.  

          3-Aşırı kilolardan sağlıklı bir diyet ve egzersiz ile kurtulmak.      

          4-Alkolü sınırlandırmak, hatta hiç kullanmamak. Ayrıca;

          Sigara kullanmamak kanser riskini çok daha azaltıyor. Sigara içenler, içmeyenlere oranla iki kat daha fazla kalp krizi riski taşıyorlar.

Aynı şekilde, düzenli egzersiz ve dengeli sebze ağırlıklı bir diyet de kanser riskini düşürdüğü gibi, kalp krizi tehlikesini azaltıyor.

Doymuş yağı ve sodyumu kısıtlamak ve bol miktarda meyve-sebze tüketmek, kalp krizine neden olan kolesterol ve yüksek tansiyonun önüne geçiyor.  

           Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktiviteden kaçma kansere yol açmada; sigarayla suç ortaklığı yapıyor.    

İnsan vücudunun yapısı, çalışması ve beslenme:

İnsan vücudu; besinlerimizin bileşiminde bulunan su, protein, lipit, mineraller ve diğer öğelerden oluşmuştur. Yetişkin insan vücudunda ortalama;

          %  59    SU, 

          %  18    PROTEİN,

          %  18    LİPİT,

          %    4,3 MİNERALLER,

          %    0,7 KARBONHİDRATLAR, VİTAMİNLER, NÜKLEİK ASİTLER, 

HORMONLAR gibi öğeler vardır.

           Bu öğeler hücreler şeklinde örgütlenmiştir. Bir yetişkinin vücudu milyarlarca hücre lerden oluşmuştur. Her hücrede bu öğelerden bulunur. 

          İnsan vücudu;

          AKTİF KÜTLE, 

          YAĞ KÜTLESİ,

          HÜCRE DIŞI SIVI,

          BAĞ DOKULARI, olmak üzere 4 bölümden oluşmuştur.

           Yetişkin 70 kg lık bir erkekte bunların miktarları: 26-10-17-17 kg şeklindedir. Kadında yağ kütlesinin oranı daha yüksektir.

          Hücre genellikle zar, çekirdek ve stoplazmadan oluşmuştur. 

          Zar hücreyi dış ortamdan ayırır. Hücre zarı seçici geçirgenliğe sahiptir. Hücre zarından su, oksijen ve karbondioksidin girişi ve çıkışı serbesttir. Diğer öğelerin hücreye girişi ve hücreden çıkışı ise özel taşıma süreçlerini gerektirir.

          Sitoplazma, hücrenin fabrikasıdır. Sitoplazmanın mitokondri bölgesinde besin öğelerinden enerji  üretilir. Rizobomda ise hücrenin yaşamı için esas olan protein yapılır. Rizobomun esas yapısı ribonükleik asittir(RNA).

          Çekirdek, hücrenin yönetim merkezidir. Hücre çekirdeğindeki kromozomlar üzerinde genler vardır. Bu genler ailedeki karakterleri taşırlar ve bunun yeni hücreye geçişini sağlarlar. Genlerin esas yapısı deoksiribonükleik asittir(DNA). DNA, hücrenin özelliğini belirler dolayısıyla hücrenin yaşamı ve çalışmasında esas olan proteinlerin yapımını denetler. Böylece hücrenin bölünüp çoğalması sağlanır.

          Hücreler bir araya gelerek belirli bir görev alırlar. Bu belirli görev yapan hücre topluluğuna doku denir. Dokuların birleşmesi ile de belirli görev yapan organlar oluşur. 4 çeşit doku vardır:

          1-Epitel doku,

          2-Bağlantı dokusu,

          3-Kas dokusu,

          4-Sinir dokusu.

         Görülüyor ki bir çift hücrenin anne karnında çoğalarak ve şekillenerek insan yavrusu durumuna gelmesi ve doğduktan sonra yeni hücreler eklenerek büyüyüp gelişmesi besinlerimizdeki protein, yağ, karbonhidrat ve minerallerin bir çok değişimlerden sonra vücut şeklinde toplanması ile olanaklıdır.

          Besinlerdeki öğelerin enerjiye veya vücut hücresi şekline dönüşmesi bir çok kimyasal tepkimeleri gerektirir. Bu kimyasal tepkimeler ise nükleik asitlerin yardımı ve denetimi ile yapılan proteinlerin, besinlerimizdeki vitaminlerin ve minerallerin aracılığı ile oluşur. 

          Kimyasal değişmeleri kolaylaştıran proteinlere “ENZİMLER” denir. Bu işi yapan lara da “HORMONLAR” denir. 

          Hücre içinde besin öğelerinin kimyasal değişimine “METABOLİZMA” denir. 

          Metabolizma  2 türlüdür:

          1-Yıkım (Katabolizma): Besin öğelerinin parçalanarak serbest enerjinin oluşmasıdır.

          2-Yapım (Anabolizma): Bazı yapı taşı öğeler tekrar birleşerek vücudun yapısında bulunan protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asitleri yaparlar. Hücreye besin öğeleri yetersiz gelirse yetersizlik durumuna göre büyüme yavaşlar ve durur. 

Yaşam için gerekli besinler ve besin öğeleri:

Beslenme hiç bir zaman sadece karın doyurmak anlamına gelmez. Besinlerimiz çok çeşitlidir. Her çeşit besinin bileşiminde değişik miktarlarda “besin öğesi” dediğimiz kimya sal moleküller bulunur. Besinler yendikten sonra sindirim aygıtında besin öğelerine parçala nır ve vücutta öyle kullanılırlar.

           Bugüne değin beslenme bilimi üzerindeki araştırmalar, insanın büyüme, gelişme ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürmesi için 50 den fazla türde besin öğesine ihtiyacı olduğunu göstermiştir. İnsanların ihtiyacı olan bu besin öğelerini 6 grupta toplarız:

          Proteinler, Yağlar, Karbonhidratlar, Mineraller, Vitaminler, su.

          İlk 5 grubun her birinde ayrı özellikte ve vücut çalışmasında ayrı işlevi olan değişik türde besin öğeleri vardır. Bu besin öğelerinden herhangi biri veya bir kaçı sağlanamayınca vücut çalışmasındaki aksamalar sonucu büyüme, gelişme geriliği ve sağlık bozuklukları görülmektedir. Bu bozukluklar dolaylı olarak bireyin sosyal ve ekonomik yaşamını da etkilemektedir.

          Bu bakımdan beslenmede amaç; bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre ihtiyacı olan bütün besin öğelerini yeter miktarlarda sağlayabilmesidir. Biz buna “Yeterli ve dengeli beslenme” diyoruz.

          Yeterli beslenme; genellikle vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerjinin sağlanması anlamına gelir.  

          Dengeli beslenme ise; enerji yanında bütün besin öğelerinin ihtiyaç kadar sağlanmasıdır.

          Bazı besinlerimiz (örneğin yağ, şeker, nişasta) alındıklarında enerji ihtiyacının karşılanmasına karşın; protein, vitamin ve minerallerin yetersizlikleri ile yine büyüme, gelişme ve sağlık durumu bozulabilir.

          Gereğinden çok besin alarak vücut yağ kütlesinin istenenin çok üstüne çıkarılması da sağlık bozukluklarına neden olduğundan dengesiz beslenmedir.       

          Proteinler; enerji sağlamaları yanında hücrelerin esas öğesi olduklarından büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin yenilenmesi içinde gereklidirler. Proteinler; besin öğelerinin vücutta kullanılmasında görev alan enzimlerin ve bazı hormonların da yapısını oluştururlar.

         Minerallerin bazıları vücudun yapıtaşıdır. Bazıları da vitaminlerle birlikte besin öğelerinin yıkım ve yapımındaki kimyasal değişmelerde düzenleyici olarak görev alırlar.

         Su; besinlerin vücuda alınmasını, sindirimin kolaylaşmasını, hücrelere taşınmasını ve hücrelerde metabolizma sonucu oluşan zararlı öğelerin dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca su, vücut ısısının denetimi içinde gereklidir.     

  

Kan Grubuna Göre Beslenme

Dünya üzerinde aynı parmak izine, dudak izine, sese sahip iki insan yoktur. Her bireyin farklı besin gereksinimi vardır.Kan grupları, yaradılışların kendisi kadar temeldir. Kan,y aşamın kendisidir. Kan,doğanın gücüdür, bize yaşam için gerekli şevk ve canlılığı verir.

Kanın gözle görülemeyecek kadar küçük bir kısmı bile insanoğlunun bütün genetik kodlarını içerir. Bir kan grubu için faydalı olan gıda maddesinin, diğerine faydalı olamayabileceği farkedildi. Kan grubu diyeti, 16 besin grubunu içerir. Her grup da 3 katagoriye ayrılır. Aşağıdaki tablo hangi gıdaların, hangi kan grubuna faydalı, nötr veya sakıncalı olduğunu göstermektedir.

Gıda/Kan      

AB

Yağlar

Yararlı

Zeytinyağı

Zeytinyağı

Zeytinyağı

Zeytinyağı

Nötr

Balıkyağı

Balıkyağı

Balıkyağı

Balıkyağı

Sakıncalı

Mısırözü-Ayçiçek

Mısırözü-Ayçiçek

Mısırözü-Ayçiçek

Mısırözü-Ayçiçek

Kırmızı Et

Yararlı

Sığır-Koyun

Koyun

Koyun-Hindi

Nötr

Tavuk-Hindi

Tavuk

Sığır-Hindi

Ciğer

Sakıncalı

Kaz

Sığır-Koyun

Tavuk-Kaz

Sığır-Tavuk-kaz

Deniz Ürünleri

Yararlı

Alabalık-Uskumru Kalkan- Ringa

Alabalık-Sazan

Uskumru- Turna

Uskumru-Mezgit

Alabalık-Turna

Uskumru-Alabalık Levrek-Somon-Turna

Nötr

Levrek-Sazan-Hamsi

Mezgit-Karides

          Turna-Kılıç         

  Alabalık-Levrek  

Alabalık-Ringa-Kılıç                Havyar

Sakıncalı

Havyar

Mezgit-Karides

Hamsi- İstakoz  

Hamsi-Mezgit-İstakoz      

Süt-Yumurta

Yararlı

          –

        Soya sütü-

Soya peyniri 

Yağsız süt

Peynir-Yoğurt

    Yoğurt-Peynir

Nötr

Tereyağı-Peynir

        Peynir-Yoğurt

Soyasütü-S.peyniri

Yağlı süt-Tereyağı

Soya sütü -S.peyniri    

Gravye peynir

Sakıncalı

Yoğurt-Süt-Yağlar

            Tereyağı

    Şerit peynir

  Tereyağı-Yağlı süt

Ekmek-Çörek

Yararlı

Esene Ekmeği

Ezekiel Ekmeği

   Esene E-Ezekiel E         

Esene E-Ezekiel E.

  Esene E-Ezekiel E.

Çavdar Ekmeği

Nötr

Buğday  Ekmeği

Çavdar Ekmeği        

K.buğdayE-ÇavdarE      

Kızıl Buğday Ek.      

K.buğday Ekmeği   

Sakıncalı

Kırmızı Buğday E

    Karışık tahıl Ek.

Çavdar E

    

Tahıllar

Yararlı

Esmer buğday

K.Buğday-Pirinç

K.Buğday-Pirinç

Nötr

Buğday-Esmer

pirinç

Arpa-Pirinç

Mısır unu

Arpa-Bulgur-Buğday          

Sakıncalı

Bulgur-Mısır unu

Buğday-Bulgur        

   Arpa-Çavdar-Buğday

    Esmer Buğday     

Bakliyat

Yararlı

Börülce

Börülce-Mercimek

Kuru f-Lima f-Soya

Y.Mercimek-Soya

Nötr

Bezelye-Bakla-Soya

Bezelye-Bakla-Soya

  Bezelye-Bakla

K.Mercimek-Bezelye

Sakıncalı

Mercimek-Kuru F.

Lima f-Kuru Fasulye

Mercimek-Börülce

Börülce-Kuru-Bakla

Kabuklu Yemiş

Yararlı

    Ceviz-Kabak Ç.

Kabak Ç-Y.fıstığı

  _

Ceviz-Kestane-Yer f.

Nötr

   Badem-Fındık

Kestan

Ceviz-Badem-Fındık

Ceviz-Badem-Kestan

  Badem-Çam fıstığı

Sakıncalı

     Antep fıstığı

  Antep fıstığı

Fındık-Yer fıstığı

Fındık-Kabak Ç-Ay Ç

Sebzeler

Yararlı

Enginar-Ispanak

Sarmısak-Pırasa

Bamya-Patates

Enginar-Soğan-Sarm Ispanak-Pırasa-Bamya

Havuç-Patates-Biber  K.bahar-Patlıcan-Lah

Havuç-P.can-K.bahar                Biber

Nötr

Kereviz-Havuç

Domates

Kereviz-Mısır-K.bahar

Kereviz-Mısır-K.baha

Pırasa-Bamya-Kerevi

Sakıncalı

Patlıcan-K.bahar

Mısır-Lahana

Mantar-Lahana

Patlıcan-Mantar-Biber Patates

Patlıcan-Mantar-Biber Lahana

     Enginar-Mısır

Domates

Meyveler

Yararlı

          İncir-Erik

İncir-Erik-Kaysı-Kiraz     Greyfurt-Kuru üzüm

   Muz-Üzüm-Erik

Kiraz-Erik-Greyfurt        Kivi-İncir-Üzüm

Nötr

Elma-Armut-Şeftali Kiraz-Kivi-Üzüm

Kaysı

Elma-Armut-Şeftali               Çilek-Kivi

Elma-armut-Kaysı-

Kivi İncir-Şeftali-

Mandalin

Elma-Armut-Şeftali Kaysı-Erik-Üzüm

Sakıncalı

Portakal-Mandalina

Muz-Portakal-M.lin.

Nar

Muz-Nar-Portakal

Sebze-Meyve suyu

Yararlı

Ananas-Erik

Greyfurt-Havuç

Kaysı

       Üzüm-Ananas

Havuç-Üzüm

Nötr

Havuç-Kaysı-Kiraz

Üzüm

Elma-Üzüm-

Sebze suları.

Elma-Kaysı-Kiraz-Erik-Havuç-Greyfurt

Elma – Kaysı – Erik Sebze suları

Sakıncalı

Portakal-Elma-

Lahana

   Portakal-Domates

Domates

Portakal

Baharat

Yararlı

Maydanoz-Zerdeçal

Soya sosu-Zencefil

Karanfil-Vanilya-Nane        Hardal-Çikolata

    Zencefil-Maydanoz

Nötr

Zencefil-Nane-Kekik      Çikolata-Karanfil

Karanfil -Tarçın

Nane- Çikolata

     –

Çikolata-Vanilya-Kekik Karanfil-Tarçın-Kimyon

Sakıncalı

Karabiber-Tarçın

Sirke

   Karabiber-K.Biber

   Tarçın-Karabiber

Sirke-Kırmızıbiber

Çeşniler

Yararlı

Zeytinyağı-Sarmısak

Hardal

      –

Nötr

  Reçel-Hardal

Mayonez

      Reçel-Turşu

Mayonez-Turşu-Hardal

Mayonez-Hardal-Reçel

Sakıncalı

        Ketçap-Turşu

  Ketçap-Mayonez

Ketçap

Ketçap-Turşu

Bitki Çayları

Yararlı

Ihlamur-Kuşburnu

Alfa alfa-Y.çay

K.burnu

Zencefil-Adaçayı

Kuşburnu

Alfa alfa-Zencefil-K.bur

Nötr

Meyankökü

Adaçayı

M.kökü-Kekik

Ihlamur

     Kekik-Yeşil çay

Nane-Adaçayı-Kekik

Sakıncalı

Alfa alfa

  Arnavutbiberi

    Ihlamur

Ihlamur

Diğer içecekler

Yararlı

  Soda-Madensuyu

Kahve-Y.çay-K.şarap

Yeşil çay

      Yeşil çay-Kahve

Nötr

       Bira-Şarap

      Beyaz şarap

Çay-Kahve-Şarap

Bira-Şarap-Maden suyu

Sakıncalı

          Kahve

Sodalı meşrubat

      Bira-çay

Sodalı meşrbat

Sodalı meşrubat

  Çay-Sodalı meşrubat

        

Kan Grubu Evrimi

·         ·         ·         “0” Kan grubu: En eskidir. İlk insanın kan grubunun “0” olduğu sanılır.

·         ·                “A” Kan grubu: Tarımsal topluluklarda evrimleşmiştir.

·         ·         ·         “B” Kan grubu: İnsanların kuzeye, daha soğuk ve sert koşullu bölgelere göçüyle ortaya çıkmıştır.

·         ·         ·         “AB” Kan grubu: 7. yüzyıldan sonra ,doğudaki istilacı güçlerin, batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine, farklı ulusların birbirine  karışması neticesi oluşmuş çağdaş bir uyarlamadır. Bu kan grubundaki insanlar dünya nüfusunun %5’i kadardır.

Grupların Kan Alımı

·         ·         ·         “0” grubuna dahil olanlar ancak kendi gruplarından kan alabilirler; her gruba kan verebilirler. Bu grup “Evrensel kan bağışçısı” dır.

·         ·         ·         “A ve B” grubunda olanlar, birbirlerinden ve AB grubundan kan alamazlar.

·         ·         ·         “AB” grubunda olanlar, 0, A ve B gruplarından kan alabilir.

Kan Grubunun Önemi

Kan grubu; insan yaşamında çok önemli yer tutan bir özelliktir. Bu özellik bilinmeden dengeli beslenme koşulları yerine getirilemez ve hastalıklardan korunmanın ne şekilde olacağı bilinemez. Kan grubu; bağışıklık sistemimizin anahtarıdır. Kan grubuna göre beslenme; sağlıklı bir yaşamın ve özellikle formda kalmanın anahtarıdır.

Kan grubunuzun bireysel özelliklerini, yemek ve yaşamak için kendinize rehber olarak kabul ederseniz daha sağlıklı olur ve ideal kilonuza ulaşırsınız.

Kan Gruplarının Özellikleri

“0” Grubu

Etobur.

Dayanıklı sindirim sistemi.

Fazlasıyla aktif bağışıklık sistemi.

Çevresel ve beslenme değişimlerine karşı toleranssız.

“A” Grubu

·         ·         ·         Hassas sindirim sistemi.

·         ·         ·         Toleranslı bağışıklık sistemi.

·         ·         ·         Sabit beslenme ve çevre koşullarına uyum, gerilim karşısında başarılı mücadele.

·         ·         ·         Formda ve üretken kalabilmek için tarımsal beslenmeye gereksinim.

·         ·         ·         Kalp, şeker, kanser hastalıklarına eğilimlidir. Dolayısıyla vejetaryen bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi güçlenir.

“B” Grubu

·         ·         ·         Güçlü bağışıklık sistemi.

·         ·         ·         Sabırlı sindirim sistemi.

·         ·         ·         Süt ürünleri tüketicisi.

·         ·         ·         Dinç ve istekli olmak için fiziksel ve zihinsel aktivite arasında dengeli olmak isteyen.

·         ·         ·         Diyeti oldukça sağlıklı ve dengelidir.

·         ·         ·         Virus hastalıklarına karşı savunmasızdırlar.

·         ·         ·         Sinir sistemiyle ilgili sorunlara karşı önlem alınmalıdır

·         ·         ·         Kanser ve kalp hastalığı gibi birçok ciddi hastalığa karşı koyabilecek yetenektedir.

“AB” Grubu

·         ·         ·         A ve B’nin modern karışımıdır. İki grubun da özelliklerini taşır. Bazen A gurubuna, bazen B grubuna benzer, bazen de iki grubun bileşimidir.

·         ·         ·         Sırrı henüz tam olarak bilinmiyor.

·         ·         ·         Sindirim sistemi çok duyarlıdır.

·         ·         ·         Mide asidi çok az olduğundan, mide kanserine yakalanma olasılığı fazladır. Bu nedenle C vitamini takviyesi yapmaları çok yararlı olur.

·         ·         ·         Bağışıklık sistemi çok güçlüdür.

Kan Grupları ve Beslenme

“0” Grubu

Süt ürünlerinden, yumurtadan uzak durmalıdırlar. Sıvı yağ tercih edilmelidir. Özellikle zeytinyağını tercih ederseniz kalp ve damar sağlığını da korumuş olursunuz.

KAHVALTI: 2 dilim mısır ekmeği,180 gr.sebze suyu, muz, yeşillik ya da ot çayı.

ÖĞLE: 180 gr. haşlanmış dana eti, ıspanak salatası, elma, su ya da soda.

İKİNDİ: 1 dilim elmalı kek, yeşillik ya da ot çayı.

AKŞAM: Kuzu pirzola, haşlanmış brokoli, haşlanmış patates, mevsim meyveleri.

“0” grubu, hayvansal protein ve yoğun egzersizle güçlenir ve gelişirler.Doymuş yağların kanser ve kalp hastalığı riskini artırması nedeniyle çok fazla hayvansal protein tüketmemelidirler. Başarılı bir diyet için kimyasal madde içermeyen yağsız etler (sığır, kuzu), hindi, tavuk ve balık etlerini porsiyonların miktarına dikkat ederek istedikleri gibi yiyebilirler.

“A” Grubu

Her türlü eti diyetlerinden çıkarmalıdırlar. Eğer vejetaryen beslenmeye geçilmesi zaman alacaksa, kırmızı et yerine haftada birkaç kez balık yiyerek diyet uygulanabilir. Et arzu edildiğinde mümkün olan en yağsızı tercih edilmelidir. Tavuk eti, kırmızı etten daha uygundur. Eti, ızgara veya fırında pişirerek hazırlayın.

“B”Grubu

“B” grubundaysanız ve kendinizi bitkin hissediyorsanız, haftada birkaç kez hindi ve sığır eti yerine kuzu ve koyun etlerini tercih etmelisiniz. Tavuk etinde ise B gruplarında ağdalaşmaya neden olan lektinler vardır. Bu nedenle derhal tavuk etinden vazgeçmelisiniz.

“AB” Grubu

A ve B grupları için sakıncalı olan yiyecekler, AB grubu için de sakıncalıdır. Ancak diğer gruplara önerilmeyen domates; AB grubuna öneriliyor. Et yerken yanında mutlaka sebze bulundururun ve etin miktarının çok az olmasına dikkat edin. Kilo vermek istiyorsanız, et yemekten kaçınmalısınız. Çok fazla hayvansal protein almanız sindirim sisteminizi zorlar. Hayvansal yağları kesinlikle kullanmamalısınız. Yerine bitkisel yağları ve bilhassa zeytinyağını kullanmalısınız.

ÖĞLE: 100 gr. haşlanmış hindi göğüs eti, 2 dilim kepek ekmeği, salata, 2 erik, otçayı.

İKİNDİ: Bir dilim peynirli kek, ot çayı.

AKŞAM: Çok az yağda pişirilmiş sebze, karışık meyve salatası, kafeinsiz kahve.

A grubu gibi yoğun hayvansal proteinleri rahatça sindirebilirler. Ancak burada önemli olan porsiyon miktarı ve sıklığıdır. AB grubu, sığır eti yerine kuzu, koyun, hindi eti gibi proteinlere ihtiyaç duyarlar. Tavuk ve kırmızı etten uzak durmalıdırlar. Deniz ürünleri ise AB grubu için mükemmel bir protein kaynağıdır.

Süt ürünlerinden de rahatlıkla yararlanabilirler. Bol miktarda meyve ve sebze yemeli. Biber ve sirkeyi kendilerine yasaklamalı dırlar. Salatalarda limon ve zeytinyağı kullanmalıdırlar. Bol miktarda sarmısak kullanmalıdırlar. Şeker ve çikolata çok az miktarda yenebilir. Sinir sistemini yatıştıran ot çayları çok yararlıdır.

12 Temmuz 2007

Takım Array : Array Array Hemıptera Array (heteroptera) Tıngıdae

Takım : HEMIPTERA (HETEROPTERA) TINGIDAE

Stephanitis pyri (F.) (Armut Kaplanı)

Sin.: Tingis pyri F.

Vücut yassı ve geniş, esmer renkte, gözler iri, antenler ince, üçüncü segment ince ve diğerlerine göre çok uzun, dördüncü segmentin üç katı civarında, dördüncü kalın ve uca doğru tedrici kalınlaşma gösterir; pronotum öne doğru uzar ve başı kapatır, iki yanda da genişleyerek yarım daire şeklinde dışarı taşar, pronotum ve hemelytra üzeri dantelli bir yapı ve görünüm arzeder, hemelytra’da ikişer leke bulunur; vücut 3-4 mm boyundadır.

Başta armut olmak üzere birçok yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçlarında; söğüt, kavak ve karaağaç gibi orman ağaçlarında zarar yapmaktadır. Yurdumuzda hemen her tarafta görülmektedir. İç Anadolu’da zararı daha fazla olmaktadır.

S. pyri, kışı ergin halde meyve ağaçlarının kabukları altında ve arasında taş ve kesek altlarında, dökülmüş yapraklar arasında, meyve bahçelerinin çit ve duvarlarındaki mahfuz yerlerde geçirir, ilkbaharda ağaçlar yaprak çıkarmaya başladıktan zaman bunlar da kışladıkları yerlerden çıkar ve konukçu bitkilerin yapraklarının alt yüzeyinde bitki özsuyunu emerek beslenmeğe başlarlar. Dişi böcek yumurtalarını yaprağın alt yüzeyinde, doku içerisine teker teker koyar ve üzerini anüsten çıkardığı bir sıvı ile kapatır. Bu sıvı kısa zamanda kurur ve siyah bir kabuk halinde yumurtaların üzerini örter. Bir dişi 100’den fazla yumurta koyabilir. Yumurtalar 3-5 hafta içerisinde açılır, çıkan nimfler yaprağın alt yüzünde bitki özsuyunu emerek beslenmelerini sürdürürler. Nimflerin çıkışı genelde haziran ayı içerisinde olur. Yılda 2-4 döl vermektedir.

S.pyri’nin ergin ve nimfleri yapraklarda bitki özsuyunu emer, yaprakta klorofilin parçalanmasına neden olurlar. Bu yüzden yaprakların emgi yerlerinde beyaz lekeler oluşur. Böcek yaprakta beslenirken çıkardığı dışkıyı yaprağa tutturur. Bu nedenle zarar görmüş yapraklarda böcek ve siyah noktalar halindeki dışkıyı görmek mümkündür. Zarar gören yapraklar erken dökülür, bitki zayıflar. Meyve verimi nicelik ve nitelik yönünden azalır.

Bu böcekle mücadele, yoğunluk yaprak başına 0.5-1 adet ergin düzeyinde ise kışlaklardan çıkıp yapraklara gelmiş olan erginlere karşı yapılacağı gibi yumurtadan yeni çıkmış nimflere karşı da yapılabilir. Ancak elma içkurdu elma ağkurdu ve diğer önemli meyve zararlıları ile mücadele edilirken S. pyri ile de savaşılmış olmakladır.

Monosteira unicostaîa R.R., kavak, söğüt, elma, armut ve bademlerde; M.lobulifera Reut, badem, şeftali, armut, ahlat ve meşede zarar yapan diğer Tingidae türleridir.

MIRIDAE

Calocoris trivialis (Costa) Zeytin Çiçeksokanı

Vücut kısmen dar ve uzun; yeşilimsi sarı ve kahve renkte, pronotom üzerinde iki siyah leke bulunur, posteriörü siyah ve scutellumun kenarları siyah, anten segmentlerinde de renk açıklı koyuludur; boy 6.5-8 mm’dir.

C. trivialis bir zeytin zararlısıdır. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Kışı, sürgünlerde açılan yarıklar içerisinde yumurta halinde geçirir, ilkbaharda zeytinlerin çiçek salkımları belirgin bir hal almağa başladıktan zaman yumurtalar da açılır. Çıkan nimfler, çiçek tomurcuklarına, daha sonra da çiçek buketlerine geçerek onların sap, yumurtalık ve yeni oluşmakta olan tanelerini sokup bitki özsuyunu. emerler. Böceğin ergin olmasına yakın zararı daha çok olur. Nimfler, 5 gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar. Yılda bir döl verir.

C. trivialis önemli bir çiçek zararlısıdır. Çiçek tomurcuklarının belirmesi ile başlayan zarar meyve oluşumuna kadar devam eder. Tomurcukların sokulup emilmesi sonucu emgi yerinde siyah leke oluşur. Bu durumdaki tomurcuklar açılamazlar. Açılmış çiçekler üzerinde beslenmeler ise üreme organlarının tahrip olmasına neden olmaktadır. Bir diğer zarar şekli de dişilerin yumurta koyma esnasında sürgünlerde açtıkları yaralardır. Zamanla bu yaralar dolu zararı gibi bir görünüm arz eder.

Bu zararlı ile mücadelede zeytin güvesi ile yapılan savaş etkili

olduğu için ikisinin mücadelesi birlikte yürütülmektedir. Ancak diğer zararlının yoğun olmadığı alanlarda, bu böcek ağaç başına 25 adede ulaşmış ise doğrudan doğruya buna karşı ilaç uygulaması yapılabilir.

Calocoris annulus Brulle

Vücut kahverengi, cuneus kırmızımsı sarı, uç kısmı siyah; 6.5-8.0 mm boyundadır. Polifag bir zararlıdır. Özellikle baklagil yem bitkileri, zeytin, diğer çeşitli meyve türleri, orman ve süs bitkilerinde beslenmektedir. Bu tür de kışı yumurta halinde geçirmekte ve yılda bir döl vermektedir.

Dionconotus cruentatus Brulle(Turunçgil Çiçeksokanı)

Sin.: Lop us montivagus Costa

Vücut dar, uzunca ve siyah, pronotum ve hemelytra’nın dış kenarları kırmızı renklidir. Vücut uzunluğu 6.0-8.0 mm’dir.

Yurdumuzda, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Polifag olan böceğin esas konukçusu Graminae, leguminasac ve liliaceae familyalarına bağlı bitkiler oluşturur. Nimfler, bu bitkiler üzerinde beslenir, erginler ise turunçgillerde çiçeklere geçer ve bunları kuruturlar. Günün sıcak saatlerinde etkileri daha fazladır. Yumurtalarını konukçu bitkilerin saplarında, doku içerisine kümeler halinde koyar.

Mücadelesinde, bu böceğe konukçuluk yapan bitkilerin bahçe içinden ve etrafından temizlenmeleri önerilmektedir. Genellikle diğer turunçgil zararlılarıyla mücadele edilirken, bunun da populasyonu kontrol altına alınmaktadır.

Pantilius tunicatus (F.) Fındık Kapsidi

Vücut dorsalde sarı, kırmızı ve esmer renkleri taşır, hemelytra’nın yan kenarları ve vücudun ventrali açık sarı renkte 2. ve 3. anten segmentlerinin uçlan siyah; vücut ince siyah kıllarla kaplı, 8-10 mm boyundadır. Esas zararı fındıkta olmakla beraber; huş, akçaağacı ve kavak gibi orman ağaçlarında da bazen zararlı olmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde görülmektedir.

Kışı yumurta halinde geçirir. Yumurtalar sonbaharda fındık bitkisinin aynı yılki sürgünlerinin tomurcuk diplerine, yaprak saplarının kaide kısımlarına, iri dallardaki çatlak ve yarıklara konur. Yumurtalar diğer konukçu bitkilerin de benzer yerlerine bırakılmaktadır. Kışlayan yumurtalar ağustosta açılırlar ve nimfler erkek çiçekler, tomurcuk ve sürgünlerde bitki özsuyunu emerek beslenirler. Erginler sonbaharda meydana gelir. Yılda bir döl verir. Erkek çiçeklerde kuruma ve dökülmeler meydana gelir.

Phyllus coryli L. (Fındık Yaprak Emicisi )

Vücut siyah, sadece anten, hortum ve bacaklar sarı renkte; dişi 3, erkek 4.5 mm boyunda, dişide kanatlar kısa, abdomeni nihayette kapatmaz, erkekte ise kanatlar uzun ve abdomenden dışarı taşar.

Diğer bazı odunsu bitkilerde de görülmekle birlikte fındıkta çok rastlanır.

Kışı yumurta halinde geçirir. Nimf ve erginler yaprak ve sürgünlerde bitki özsuyunu emerler. Yapraklardaki emgi yerleri sararır ve zamanla kurur ve dökülür. Bu yüzden yapraklar delikli bir görünüm arzeder.

PENTATOMIDAE

Palomera prasina (L.) (Fındık Yeşil Kokarcası)

Vücut geniş, yassı, koyu yeşil renkte, kışlayan bireylerde vücut rengi kahverengi, abdomen dorsalde mor, ventralde açık yeşil, antenin uç segmentleri ve bacaklar kırmızı, boyu 11-14 mm’dir.

Polifag bir zararlıdır. En önemli konukçusu fındıktır. Çeşitli meyve ve orman ağaçlan, sebze, türün ve birçok yabani bitkilerde görmek mümkündür. Yurdumuzda hemen her tarafta rastlanır. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege’de yaygındır.

P. prasina kışı ergin halde yaprak döküntüleri arasında çit ve duvar diplerinde geçirmektedir, ilkbaharda sıcaklık 15 0C’nin üzerine çıktığında erginler kışlaklardan çıkar ve fındık bitkisine geçerler. Bu oldukça kısa zamanda tamamlanır. Çiftleştikten sonra dişiler yumurtalarım yaprağın alt yüzüne genellikle 14 veya 28’lik gruplar halinde koyar. Yumurtalar fıçı şeklinde, yeşil renktedir, açılmaya yakın üstte üçgen şeklinde koyu leke belirir. Yumurtalar 8-10 gün içerisinde açılır. Birinci dönem nimflerinin baş ve thorax kısmı siyah, abdomen yeşildir. Toplu halde yumurtalar civarında beslenirler, ikinci dönemde nimfler otsu bitkiler üzerine geçebilirler. Üçüncü dönemden itibaren fındık bitkisine döner, bitki Özsuyunu emerek zarar yapar ve 5 dönem geçirdikten sonra ergin olurlar. Dördüncü ve 5. nimf dönemleri uzun sürer ve bu sürede oburca beslenirler. Nimf dönemini ortalama 50 günde tamamlar.

Karadeniz Bölgesinde yılda bir döl vermekte, sıcak yerlerde iki döl verdiği belirtilmektedir.

Nimf ve erginler, fındığın yaprak ve meyvesinde beslenirler. Ancak asıl zarar meyvede kendini gösterir. Meyvedeki bu zarar değişik dönemlerinde 4 şekilde olur. Saldırıya uğrayan meyveler nohut büyüklüğünde veya daha küçükse gelişemezler; zamanla esmerleşir ve dökülürler. Bu durumdaki meyvelere sarı karamuk adı verilir; Meyveler normal iriliklerini aldıktan sonra böcek zararına maruz kaldıklarında bu gibi meyveler yine kahverengiye dönüşür; Bunlara da kara karamuk denir. Fındıkların iç doldurma döneminde de zararı devam eder. Bu esnada sokulup emilen meyvelerin emildikleri yerlerde iç kısmı çökük, şekilsiz, çarpık bir görünüm alır. Meyvenin içi tam teşekkül ettikten ve meyveler olgunlaşmaya yüz tuttukları zaman emgi yerleri etrafında kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeli içler dış satım yönünden pazarlama güçlüğü çıkarırlar. Karamuk ve şekilsiz iç biçiminde zarar gören meyvelerde dökülme olmasına karşın, lekeli içe sahip olanlar dökülmezler. lekeli içler iç tüketimde de itibar görmez, şekerleme sanayii dahi kullanmak istemez. Bu durumda böceğin

zararı hem nicelik, hem de nitelik yönünden olmaktadır.

Fındık alanlarında P, p fasına bu doğal düşmanlarından yumurta paraziti olarak Asolcus grandis Thoms (Scelionidae: Hym.), yaşlı nimf ve ergin paraziti olarak da Gymnosoma rotundatum L. (Tachinidae: Dipt.) önem taşır. Bunların etkinlikleri kimi yıllar % 39’a varmaktadır.

İlaçlama kışlamış erginlere ve temmuzun ilk yarısında da nimflere karşı yapılabilir. Ancak, fındık kurdu ile yapılan savaşta kullanılan ilaçlar, bunun erginlerine de etkili olduğu için ayrı bir ilaçlamaya gerek kalmamaktadır. Nimflere karşı ise ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk olduğunda ilaç atılabilir.

Apodiphus amygdali (Germ.) Ağaç Büyük Pentatomidi

Vücut kırmızımsı veya sarımsı koyu kahverenginde, baş dikdörtgen şeklinde, vücut yüzeyi pürtüklü, pronotum’un ön kenarı küçük diken şeklinde çıkıntılıdır. Vücut uzunluğu 18-19 mm’dir.

Polifag bir zararlıdır. Dut, yumuşak ve taş çekirdekliler ve ceviz gibi birçok meyve türü, çeşitli süs ve orman ağaçlarında beslenir.

Kışı ergin dönemde geçirir, ilkbaharda, Nisan ve Mayıs aylarında ağaçlarda görülmeye başlar. Ağaçların gövde ve dallarında bitki özsuyu emerek beslenirler. Hazirandan itibaren cinsel olgunluğa ulaşan dişiler, çiftleşerek yumurta koymaya başlar.

Yumurtalar ağaçların gövde, dal, sürgün ve yapraklarına ortalama 14’lük gruplar halinde bırakılır. Bir dişi toplam 70-80 yumurta yapar. Erginler ağustostan itibaren çıkmaya başlar. Yılda bir nesil verir. Böceğin direkt zararı yanında, özellikle taş çekirdekli meyve ağaçlarında, stylet yaralarından zamk akıntısı çıkmasına sebep olurlar. Böyle ağaçlar zamanla zayıflar.

Şimdilik özel bir mücadele uygulamaya gerek yoktur. Diğer zararlılara karşı yürütülen mücadele esnasında bu tür de kontrol altına alınır. Ayrıca doğada, yumurtalarında yüksek oranda parazitlenme görülür.

Rhaphigaster nebulosa Poda

Koyu grimsi esmer veya sarımsı esmer renkte, üzeri sık siyah noktalı antenlerin basal yarısı sarı, uçları siyah renkte; boylan 14-17 mm’dir.

Karadeniz Bölgesinde, fındık alanlarında yaygın olan bu tür, fındık dışında, zeytin ve bazı meyve ve orman ağaçlarında da zararlı olmaktadır.

Kışı ergin halde yaprak döküntüleri ve diğer birçok gizlenebilecek yerlerde geçirir, ilkbaharda erginler özellikle çiçekli fındık bitkilerine geçer, tomurcuk ve çiçek yumurtalıklarında beslenirler. Dişiler yumurtalarını yaprağın alt yüzeyine genellikle 14’lük gruplar halinde koyarlar. 1-2 hafta içerisinde yumurtalar açılır, çıkan nimfler meyve, yaprak ve sürgünlerde bitki özsuyunu emerek beslenirler. Temmuz sonu Ağustos başlarında yeni nesil erginleri oluşur. Bir süre beslendikten sonra kışlama yerlerine geçerler.

nebulosa ‘nın zararı, P. p r aşina ‘nınkine benzemektedir.

KAYNAK

– ÖZBEK, Prof. Dr. Hikmet – GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr. Şaban – YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Erol, Meyve, Bağ ve Bazı Süs Bitkileri Zararlıları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Zir. Fak. Ofset Tesisi, Yayın No: 792, Ders Kitapları Serisi No: 72, Erzurum, 1995.

12 Temmuz 2007

Coleoptera Array Array (kılkanatlılar).

Coleoptera (Kılkanatlılar).

Böcek takımları içerisinde en zengin olan Coleptera’dır; bilinen böcek türlerinin yüzde kırkı bu takıma bağlıdır. Çok küçük yapılıları olduğu gibi, çok irileri de vardır. Bazı tropik türlerin boyu 15 cm’ye yaklaşır. Üst kanatlar (Elytra; tekil olarak Elytron) az veya çok kalın kitinsel yapıdadır. Alt kanatlar ise, zar şeklinde ve az damarlı olup, dinlenme halinde diğerlerinin altında kadı olarak bulunur. Bazı türlerde alt kanat gelişmemiştir.

Ağız parçalan çiğneyici olup mandibula’lar iyi gelişmiştir. Protoraks büyüktür; bazı familyalarda, baş protoraks altına gizlenmiş durumdadır. Başın ön kısmı hortum gibi uzamış da olabilir.

Başkalaşım holometabol ya da hypermetabordur. Larva şekilleri değişik tiplerdedir. Suda, karada, bitki veya, toprak içerisinde yaşayan ve hayvansal ya da bitkisel besin alanları vardır. Döl sayılan yılda 4 döl ile birkaç yılda bir döl arasında değişir.

Coleoptera’nın sistematiği hususunda araştırıcılar arasında görüş farkı vardır. Biri çok fakir olmak üzere, 3 Alt-takım halinde gözden geçirilir. Bunlardan her birine bağlı familyalar da üst-familya toplulukları meydana getirir. Burada sadece 2 Alt-takıma bağlı önemli familyalar bildirilecektir.

Coleoptera Takımına Ait Bazı Örnekler (Bodenhehner, 1939’dan).

l. Calosoma inquisitor (Carabidae); 2. Cybister lateralimargiualis (Dytiscidae); 3. Staphylinus olens (Staphylinidae); 4. Laypyris noctulica (Lampyridae) erkek ve 5. aynı türün dişisi; 6. Carpipbilus hemipterus (Nitidulidae); 7. Coccinella septempunctata (Coccinellidae); 8. Dermestes lardauus (Dermestidae); 9. Melanotus rufupes (Elateridae); 10. Bostrychug capucinus (Bostrychidae); 11. Caphnodis cariosa (Buprestidae); 12. Meloe variegatus (Meloidae); 13. Blaps sp. (Tenebrionidae); 14. Aromia moschata (Cerambycidae); 15. Chrysomela sp. (Chrysomelidae); 16. Balaninus nucum (Curculionidae); 17. Rhyncbites sp. (Curculionidae); 18. İps tyrographus Scolytidae); 19. Polyphylla fullo (Scarabaeidae).

Familya Elateridae: Takla Böcekleri, Telkurtları

Bu familyadaki böceklerin vücutları dar ve uzundur. Baş tarafları küt, kanat örtülerinin uç kısmı fazlaca daralmış vaziyettedir. “Bu böceklerin antenleri 11 parçadan yapılmış desteremsi.ya da tarağımsı anten tipindedir. Boyun kalkanlarının iki nihayet kenan arkaya bakan sivri bir diken halini almıştır. Boyları 12-30 mm’lerdedir.

Agriotes türleri arka üstü yatarken, ön göğüsün arkaya bakan tarafında bulunan bir diken ile orta göğsün ön kısmında bulunan dikene uygun bir çukurcuğun yardımıyla takla atma kabiliyetine sahiptirler. Bu özelliklerinden dolayıdır ki, bu böceklere Takla böcekleri denir. Takla böceklerine arka üstü bulundukları sırada dokunulursa, ekseriya hareket etmezler ve kendilerini ölmüş gibi gösterirler.

Takla böceklerinin larvalarına Telkurdu denir. Sarı ya da açık kahverengi olan larvaların üstü kuvvetli bir şekilde kitinleşmiş olduğundan serttir. Üç çift bacakları ve üç parçadan yapılmış kısa antenleri vardır (Şekil 86).

Agriotes larvaları, biri enine kesitleri yuvarlak ve sonuncu karın halkası sivri, diğeri enine kesitleri yassı ve sonuncu karın halkası keza yassı ve nihayetinde derince bir girintisi olan iki tipe ayrılırlar. Bunlardan birinci tiptekiler besinlerini genel olarak bitkisel, ikinci tipte olanlar ise hayvansal maddelerden alırlar.

Bu böcekler, yumurtalarını toprak üstüne, toprak ya da ağaç çürükleri içine koyarlar. Larvaları toprakta ya da çürümekte olan odunların içinde yaşarlar ve ölmüş ya da yasayan bitkisel maddelerle geçinirler. Bu meyanda tohumlar, fideler ve çeşitli bitkilerin kökleri bu hayvanların başlıca gıdalarını oluştururlar. Bunlar özellikle l yaşındaki genç fidanların köklerini severek yerler. Köklerin iç kısmını yiyip kabuklarına dokunmamaları karakteristiktir.

Agriotes türlerinin generasyon süreleri çeşitlidir. Fidanlıklarda yaşayan zararlı türlerin ekserisi 2-4 yıl arasında değişen bir generasyona sahiptirler. Fakat generasyonu 4 senelik olanları enderdir.

Erginleri yazın tarlalarda, Fidanlık ve ormanlarda yaşarlar ve genç sürgünleri ve bunların kabuklarını yer yer kemirmek suretiyle zarar yaparlar. Fakat önemli olan larvaların yaptığı zarardır.

Tel kurtlan, özellikle sebze ve meyve bahçelerinde, fidanlıklarda büyük zararlar meydana getirebilirler. Bu arada ekim ve dikim alanlarında ve fidanlıklarda tohum ve kökleri yemek suretiyle yaptıkları zarardan dolayı ormancılık bakımından da önem taşırlar.

Hayatları

Genel olarak zararı yapan devresi larva safhasıdır. Tel kurtlan hayatı tür farkına göre değişir. Burada fikir verebilecek esasları ele alırsak: Tel kurdu bir toprakaltı zararlısıdır. Binaenaleyh bu böceğin gelişme safhası da toprak altın-da geçer. Şeker pancarı için akla gelen zarar kısmı ise toprak altındaki kısmıdır. Kışı pupa kokonunda veya sokulabildiği toprak derinliği veya taş altlarında ergin olarak geçiren tel kurtlan ilkbaharda meydana çıkarlar. Kumsal ve çiftlik gübresi çok verilen yerlerde ziyadesiyle görülen Tel kurtları erginleri uçabilirler de nisbeten rutubetli topraklara bırakılan yumurtaları en fazla bir ay içersinde açılır. Yumurtlama Mayıs ayında toprağa olur. Açılan larvalar pancara her safhada hücum ederler. Zaten pancar kök civarına ve toprağın hemen 1-2 cm. derinliğine bırakılır bu yumurtalar. Larva kurak topraktan çıkar. Yaz- içersinde toprak sathı kuruyunca o nisbette rutubetle teması olan tabakalara iner. Tel kurtlarının hayatları iyice bilinmelidir. Larvaların toprakta 2-3 sene yaşadıkları iddia olunur.

Mücadelesi

Sonbaharda toprak derince kazılır ve meydana çıkan telkurtları yok edilir.

Sararmakta olan fidanlar çıkarılarak bunların köklerinde bulunan larvalar öldürülür.

Tuzak olarak hazırlanan komposto yığınları sönmemiş kireç ile karıştırılarak içlerindeki larvaların ölmeleri sağlanır.

Tuzak bitkisi olarak İlkbaharda fidan ve tohum sıraları arasına az miktarda yeşil salatalık dikilir. Telkurtları salatalıkları sevdiklerinden bunların köklerini yemeğe gelirler. Sararan salatalıklar toprağıyla birlikte çıkarılır ve içindeki telkurtları öldürülür.

Yine tuzak vazifesini görmek üzere yeşil salatalık veya patates, pancar, havuç parçaları veya yonca demetçikleri telkurtlarının bulundukları yerlere konur. Bunlara gelen telkurtları toplanarak yok edilir.

Tuzak olarak zehirli yonca demetleri de kullanılabilir. Bu amaç için hazırlanan ortalama 50 gr’lık yonca demetleri şekerli su ve arsenik tuzundan yapılmış eriyiğe veya % 10 oranındaki Şvaynfurt yeşiline batırıldıktan sonra toprağın 5 – 6 cm kadar içine yatay olarak gömülür. Bunları yiyen telkurtları zehirlenerek öldüklerinden ayrıca toplanmağa gerek kalmaz.

Bir ağaç kazık veya özel pülverize kazıklariyle toprakta yaklaşık 5 cm derinliğinde açılan deliklere, metrekareye 50 – 150 gr hesabiyle Karbon sülfür eşit olarak dökülür. Yalnız bu işlem esnasında toprağın boş olması gerekir. Bu şekilde Karbon sülfür ile muamele edilen alanlara dezenfekteden ancak üç hafta kadar sonra dikim yapılmalıdır. Bu yöntem pahalı olduğundan yalnız değerli kültürler için uygulanır.

Telkurtlarının fazla bulunduğu alanlar % 1 – 2 oranında Demir sülfat’lı şerbetle sulanır.

Telkurtlarına karşı WP formulasyonunda Chlorpyrifos – ethyl veya Endo-sulfan gibi insektisitler tohum ile kuru kuruya karıştırıldıktan sonra ekim yapılır.

Toprak ilaçlaması ekim veya dikimden önce yapılır. Toz ilâç kullanılacaksa, önce bir miktar toprakla karıştırılarak bulaşık alana serpilir. Islanabilir toz ilâçlar ise dönüme 60 litre su hesabıyla sulandırılarak toprak sathına püskürtülür. Her iki halde de kullanılan ilâçlar toprağın 15 – 20 cm derinliğine kadar karıştırılmalıdır.

Fide dikimi sırasında ocaklara, can suyu şeklinde insektisit uygulanabilir. Bu amaç için Diazinon, Chlorpyrifos-ethyl veya Endosulfan gibi ilâçlar kullanılabilir.

12 Temmuz 2007

Sonraki Önceki


Kategorilere Göre

Rasgele...