Koklear İmplant

KOKLEAR İMPLANT Koklear implant (Kİ), konvansiyonel işitme cihazlarından yararlanamayacak derecede ileri işitme kaybı olan kişilere, çevreleri ile iletişim kurdurmayı amaçlayan ve kokleaya yerleştirilen bir cihazdır. Kİ, konvansiyonel işitme cihazlarından ilke olarak bütünü ile farklıdır. bunu açıklayabilmek için işitmenin nasıl gerçekleştiğini göz önüne almak gereklidir. ses atmosferde meydana gelen bir iletişimdir, bir mekanik enerjidir. Ses kendi…

Koku Alma Bozukluklar

KOKU ALMA BOZUKLUKLARI Dr. Özlem KAYA TURGUT Koku alma duyusu bozuklukları diğer duyu bozuklukları gibi objektif kriterler ile değerlendirilebilen eksiklikler oluşturmadığı için hasta ve klinisyen tarafından ihmal edilmektedir. Etiyolojisi genellikle karışıktır ve tüm nöroradyolojik yöntemler kullanılsa da birçok vakada neden bulunamamaktadır. Koku alma bozukluklarının tanısında diğer bir güçlük de insanlardaki koku duyusunun hayvanlara göre rudimenterliği…

Kolera

KOLERA Dr. Mesut ORTATATLI TANIM: Kontamine besinlerle alındıktan sonra ince barsaklarda kolonize olan Vibrio cholerae’nın ürettiği ekzotoksin yapısındaki bir enterotoksinin etkisi ile insanda; akut başlangıçlı bulantısız kusma, karın ağrısız şiddetli ishal, kısa sürede çok miktarda sıvı-elektrolit kaybına bağlı olarak gelişen dehidratasyon, hipovolemik şok ve metabolik asidoz tablosu ile karakterize, kısa sürede girişimde bulunulmazsa oldukça fatal…

Kolera

Kolera Etyoloji: Koleranın etkeni Vibrio cholerae’dır. Vibrio genusu çok geniş olup insanlar için klinik önemi olan ve olmayan çok sayıda, gram negatif, virgül şeklinde bakteriyi içerir. V. cholerae 01 gibi toksin salgılayarak diyare nedeni olan başka vibrionlar olduğu gibi, intestinal kanal dışındaki dokulara yerleşerek koleraya hiç benzemeyen hastalık meydana getirenleri de vardır. Bunlardan iyi bilinenlerden…

Kolesteatoma

KOLESTEATOMA Kolesteatoma; orta kulak boşluklarında gelişen deridir. Kolesteatoma kulak dışında da gelişebilmesine rağmen en sık kulak boşluklarında görüldüğü için bu tanım genel kabul görmüştür. Kolesteatoma deyimi Alman biokimyacı j. Muller’e aittir(1838). Muller, kronik otitli hastalarda karşılaşılan kitleyi kendi uzmanlık alanına uygun olarak incelemiş, safra ve yağ asitleri tespit etmiş.Bu bulgudan yola çıkarak (chole=safra,stearin=yağ, oma=tümör) kolesteatom…

Konjenital Aural Atrezi

KONJENİTAL AURAL ATREZİ Tanım: Embrional olarak kulak gelişim bozukluğudur. Temporal kemiğin konjenital malformasyonları ; sıklıkla aurikulanın yokluğu yada deformitesi (genellikle mikrotia), Dış kulak yolu (DKY) ’nun aplazisi veya hipoplazisi ile karakterizedir. Bazen iç kulak anomalileride olabilir. Aurikular atrezi; DKY, kemikçikler ve fasial siniri tutan anomali olarak tanımlanır. En sık orta kulak atrezisi, inkus, malleus füzyonudur.…