Madde Analizi:

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 19 defa okundu

MADDE ANALİZİ:

Objektif test maddelerine verilmiş olan cevapların analizi, test geliştirmede ve testi daha iyi hale getirmede etkili ve güçlü bir araçtır.

Bir testteki maddelerin işe yarayıp yaramadığını

İşe yaramıyorsa bunun nedenini

Ve gerekiyorsa düzeltmeleri yapmak için cevapları analiz etmek gerekir.

Madde analizi için önerilen yöntemleri etkileyen iki etken vardır.

Testi puanlama yöntemi

Madde analiz grubunun testin son biçiminin uygulanacak gruba benzer olup olmayışıdır.

Kullanılan madde analizi yöntemi testi puanlama yöntemi ile doğrudan ilgilidir. başarı ve yetenek testlerinde her bir cevap doğru yada yanış şeklinde sınıflandırılabilir. Kişilik ilgi tutum testlerinde ise bu şekilde yapılacak olan sınıflama yanlış olur. Bu tür maddelerde bir puanlama anahtarı gerektirir ayrıca karmaşık bir madde analizi süreci gerektirir.

Kullanılacak madde analizi yönteminin seçiminde etkili olan bir başka nokta madde analizi için kullanılan grupla testin son biçiminin uygulanacağı grubun benzer ya da farklı oluşudur. Ölçülen özellik yada özellikler bakımından madde analizi grubunun testin son biçiminin uygulanacağı gruptan farklılığını dikkate alan madde analizi teknikleri türetilmiştir.

Aslında madde analizi süreci ve analiz sonuçlarının kullanılma biçimi testin kullanılış maksadına göre de değişir. Örneğin biçimlendirme yetiştirme maksadıyla yapılacak bir testin analizi aşağıda ki gibi değildir.

Biçimlendirme yetiştirme maksadıyla kullanılan bir testin maddeleri öğrenilmesinde bir öncelik sonralık ilişkisi olan öğeleri ölçtüğünden güçlük bakımından aşamalık sırası gösterir. Örneğin A davranışının öğrenilmesi için B davranışının öğrenilmesi zorunluysa B davranışını ölçen bir soruyu doğru cevaplandıramayan bir öğrenci A davranışını ölçen bir soruya da tahminle doğru cevabı yanıtlama dışında, doğru cevap veremez. Yalnız B davranışının öğrenilmesi A davranışının öğrenilmesi için zorunlu fakat yeterli olmayabilir. Bu bakımdan bu testler için uygun madde analizi, maddelerin ölçtüğü öğeler ya da davranışlar arasında önceden kurulan ilişkilerin doğruluğunu öğrencilerin o maddelere verdiği cevaplarla belirlemek için kullanırız.

MADDE ANALİZİ SÜRECİ:

Cevap kağıtları büyük puanlıdan küçük puanlı şeklinde sıralanır

Toplanan kağıtların 0,27 sinin kaç kağıt olduğu bulunur. Bulunan bu sayı karşılaştırmalı gruplarda bulunması gereken kağıt sayısını bize verir. Duruma göre bu toplam kağıt sayısının 3 e yada 4 e bölünmesi şeklindedir.

Puan sırasına konulmuş kağıtlar en üsten başlanarak n sayısı kadar alınır. Bu üst grup diye adlandırılır.(Nü) aynı işlem bu kez de alttan yapılır buna da alt grup adı verilir.(Na) unutulmaması gereken ise üst ve alt grubu sayısının birbirine eşit olması gerektiğidir. Nü =Na

MADDE GÜÇLÜĞÜNÜN KESTİRİLMESİ

Bir test maddesinin güçlüğü (P) testin uygulandığı grupta o maddeye doğru cevap veren öğrencilerin yüzdesi yani maddeye doğru cevap verenlerin yüzdesi

Nd

P= ——-

Nt

Eğer cevaplama zamanının yetmemesinden ötürü maddeye yetişemeyen öğrenciler varsa, o zaman yapamayan öğrenci sayısından çıkarılır.

Nd

P=————–

Nt-Ne

Şans başarısı için düzeltme yapılması halinde ise formül, aşağıdaki biçimi alır.

Ny Ne = maddeye erişemeyenler sayısı

Nd- ——– a = Maddedeki seçenek sayısı

a –1

P=———– ——–

Nt-Ne

MADDENİN AYIRT ETME GÜCÜNÜN KESTİRME

Başlıca işgörüsü zayıf öğrenci ile başarılı öğrenciyi birbirinden ayırt edebilme olan bir başarı testindeki her bir maddenin mümkün olduğunca yüksek bir ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Başka bir deyişle, bir testin ölçmek için düzenlendiği hedeflerin uygun bir ölçüsü olduğu kabul edilirse, o testteki herhangi bir maddeye üst grupta doğru cevap verenler sayısının, alt grupta doğru verenlerin sayısından büyük olması beklenir. Bu fark nedenli büyük olursa sorunun geçerliliği yani testin bütünü ile arasındaki korelasyonda o denli yüksektir.fakat madde geçerliliği bu farkın bir doğrusal fonksiyonu değildir. Bir maddenin geçerliliği onun güçlüğüne de bağlıdır.

Bir maddeye, alt ve üst grupların yüzdesi bulunduktan sonra o maddenin geçerlilik indeksi hazırlanmış tablolardan bulunabilir. Fakat bunlar bulunamazsa üst ve alt grubun doğru cevap yüzdelerinin farklarıyla yetinmemiz gerekir.

Ayırt etme indeksi (-1.00) ile (+1.00) değerleri arasında değişir.her maddenin ayırt etme indeksi aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

Dü Da Dü = Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı

D=——– – ———– Da = Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı

Nü Na

MADDE SEÇİMİ VE SEÇMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Madde seçimi yapılırken madde analizi sonuçları göz önüne alınmalıdır. Madde seçiminde güçlük ve ayırt etme indeksi gibi madde istatistiklerine verilen önem testin türüne ve maksadına göre değişir. Örneğin bir yetenek testine alınacak maddeleri belirlemede büsbütün madde istatistiklerine bağlı kalınabilinir.

Madde seçiminde şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

Madde seçiminde ilk amaç testin güvenirliliğini yükseltmek ise yani puanların genişçe dağılmasını sağlamak ise ayırt etme indeksi en yüksek maddeler seçilmelidir. Bunun içinde maddeler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Ayırt etme indeksi 0,19 ve daha küçük olan maddeler ayıklanır.

Ayırt etme indeksi 0,40 ve daha büyük olan yeterince madde varsa bunlar arasından istenilen güçlükte olanlar seçilir. Eğer yeterince yoksa ayırt etme bu aşağıya doğru indirilebilir.

Bir maddenin ayırt ediciliğinin düşük olması o maddenin çok kolay ya da çok zor olmasından kaynaklanıyorsa, o zaman, o maddeyi uygun güçlük düzeyine getirmek için yeniden gözden geçirmek gerekir. Bir maddenin güçlüğü, ilk planda, o maddenin ölçmek istediği davranış ve içeriğin niteliğiyle çeldiricilerin doğru cevaba yakınlık derecesine bağlıdır.

Seçilecek maddelerin güçlük dereceleri maddelerin oluşturacağı testin kullanılış maksadına göre belirlenmelidir. Sözgelimi madde güçlüğü biçimlendirme yetiştirme maksadıyla kullanılacak testlerde önemli bir sorun değildir.

Seçme testlerde ise kabul edilenler ve kabul edilmeyenler şeklinde iki gruba ayırmak için yapılır. Seçme testlerine alınacak maddelerin güçlük dereceleri iki grup arasında çekilecek sınır çizgisiyle temsil edilen güçlük düzeyine yakın olmalıdır.

Bir başarı testinde ise güçlük derecesi 0,50 civarında olmalıdır. Çünkü orta güçlükteki maddeler daha iyi ayırım yapabilir.

Testin güvenirliliğini artırırken de kapsam geçerliliğini düşürmemeye dikkat edilmelidir. Bu nedenle de madde seçimi yapılırken de belirtke tablosundan dışarı çıkılmamalıdır.

MADDE ANALİZİ VE TEST GELİŞTİRME (ek bilgiler)

Madde güçlüğü

a) Test değerlendirilir. Cevap kağıtları puan sırasına konur.

b) Üstten ve alttan kağıtların %27’si alınır.

c) Güçlüğü hesaplanacak sorunun (madde) “doğru” cevapları sayılır.

Madde güçlüğü p=(Üst grupta doğru cevap sayısı+Alt grupta doğru cevap sayısı/2*Yüzde 27

Mesela Üst grupta doğru cevap 40, Alt grupta doğru cevap 30, Toplam kağıtların %27 ise 50 ise

(40+30)/2*50=0.70

Maddenin güçlüğü, doğru cevap yüzdeleri üzerinden de hesaplanır.

Mesela, üst grupta 24, alt grupta 16 doğru cevap olan ve %27’si 40 olan bir test maddesinde üst grup yüzdesi 24/40=0.60, alt grup yüzdesi 16/40=0.40 ve ikisinin ortalaması 0.50’dir.

Maddenin ayırıcılığı

Üst grupta doğru cevap verenler ile alt grup arasında doğru cevap verenler arasındaki fark, maddenin ayırt ediciliğidir.

d=(Üst grupta doğru cevap sayısı-Alt grupta doğru cevap sayısı/Yüzde 27

Yukarıdaki soru maddesinin ayırıcılığı d=(40-30)/50=0.20

Eğer alt grupta doğru cevap verenlerin sayısı daha fazla ise, negatif yönde bir ayırt edicilik vardır.

Testin geçerliği

Test, ölçmek istediği bilgi ve beceriyi doğru ve başka faktörler karıştırmadan ölçebiliyor mu? Geçerlikler:

* Kapsam geçerliği: Test işlenen tüm konuları kapsıyor mu?

* Mantıksal geçerlik: Test ölçülmek istenen konunun en önemli bileşenlerini kapsıyor mu, yoksa birçok şeyi dışarda mı bırakıyor?

* Ölçüt geçerliği: Bu, uyum ve yordama geçerliği olarak ikiye ayrılıyor. Uyum geçerliği, uzmanlar tarafından hazırlanmış, geçerliğinden emin olunan daha önce hazırlanmış standart bir test ile sizin yaptığınız testin korelasyonuna bakar. Burada iki test arasında 0.70 ve daha iyisi 0.80 korelasyon aranır. Kestirim geçerliği, ilerdeki başarıyı ne kadar kestirebildiğiyle ölçülür. Üniversite giriş sınavları ile üniversitedeki başarı arasında ne kadar bir korelasyon var?

Geçerliğin hesaplanması

Test sonucu

Başarılı

Başarısız

Toplam

Başarılı

A (testte ve soruda başarılı)

B (testte başarısız, soruda başarılı)

A+B

Başarısız

C (testte başarılı, soruda başarısız)

D (testte ve soruda başarısız)

C+D

Toplam

A+C

B+D

A+B+C+D

Geçerlik katsayısı c=(A+D)/(A+B+C+D). c değerinin 1.0’a yakın olması gerekir.

Gene bu tablodan çıkarılabilecek sonuçlar vardır.

Başarılıları ayırtedebilme: A/(A+C)

Başarısızları ayırtedebilme: D/(B+D). Bu değerlerin de 1.0’a yakın olması gerekir.

Testin güvenirliği

Bir gruba farklı zamanlarda iki kere uygulanırsa, öğrencilerin aynı veya birbirine yakın puanlar alması gerekir. Eğer iki test puanları arasında yüksek bir korelasyon varsa, testin güvenirliği de yüksektir.  Ancak bir testi aynı gruba iki kez uygulamanın getireceği bazı sakıncalar vardır. Burada bir test ortadan ikiye (veya tek sayılı ve çift sayılı sorular olarak) bölünür ve bir öğrencinin üst kısım ile alt kısım notları arasındaki korelasyona bakılır.

Bir testteki bütün soruların birbirleriyle tutarlılığı da bir açıdan testin güvenilirliği demektir. Burada Kuder-Richardson formülü uygulanır.

Güvenirlik, ölçüm tekrarlarındaki tutarlılık demektir.

Geçerli bir test mutlaka güvenilirdir, ama güvenirliği yüksek bir test her zaman geçerli olmayabilir.

Testin analizi

Testin sağa çarpık olması (pozitif değer) testin kolay, sola çarpık olması (negatif değer) testin zor olduğunu gösterir.

Başarı testlerinin güçlüğü p=test ortalaması/testten alınabilecek en yüksek puan formülüyle bulunur. Ortalama güçlüğün 0.50 civarında olması beklenir.

Aslında testin çeldiricilerinin de mantıklı seçilebilmesi için, bütün sorularda hangi cevap şıklarının ne kadar tercih edildiği tablosunun da çıkartılması gerekir. Burada hiç tercih edilmeyen şıkların bir çeldirici özelliği yoktur veya herhangi bir şık doğru şıktan daha fazla tercih ediliyorsa yanıltıcı bir tercihtir. Bu gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler

Merkezi eğilim ölçüleri olan

Ortalama, sınıfın ortalama başarı durumu hakkında bir fikir verir.

Dizi genişliği, en yüksek ve en düşük puanlar arasındaki aralığı vererek puanların dağılımını bildirir.

Standart kayma, sınavdaki dağılımı gösterme açısından dizi genişliğinden daha sağlamdır. Bütün puanların sınıf ortalamasından farklarını verir. Standart sapmasının küçük olması bütün notların belli bir yere toplandığını, bu değerin büyük olması da notların çok fazla dağıldığını göstermektedir.

Korelasyon, bir kişinin iki ders notları arasındaki ilişkiyi gösterir. Bazı derslerde yüksek bir korelasyon aranırken, bazı derslerde negatif bir korelasyon bile çıkabilir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.