Geometri Dersinde Üç Boyutlu Programlar

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

GEOMETRİ DERSİNDE ÜÇ BOYUTLU PROGRAMLAR

VE GRAFİK ANİMASYONLARIN

ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

GİRİŞ

Problem

Öğretimde verimli olma, eğitim öğretim sürecinin en can alıcı noktalarından birini oluşturmaktadır. Öğrencilerin onlara aktarılmaya çalışılan bilgi ve davranışların olabildiğince fazlasını kavramaları ve özümsemeleri öğretimin verimini tanımlamaktadır. Aynı zamanda daha çok sayıda bireye daha kısa sürede daha fazla bilginin kalıcı şekilde aktarılması da bu tanıma girmektedir (Hızal, 1988, s:24-25)

Teknolojik gelişmeler her çağda eğitim ve öğretimi etkilemiştir. Daha farklı bir deyişle içinde bulunulan dönemin teknolojik imkanları eğitim öğretim sürecinde ve veriminde tesirli olmuştur, olmaktadır. Yazının bulunması, ilk kağıdın üretilmesi, matbaanın icadı eğitim ve öğretimin dönüm noktalarındandır. Son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ise bundan önceki dönemlerin toplamından çok daha ileri düzeydedir. Bu yüzyıldaki gelişmeler Öğretim Teknolojileri adında yeni bir kavramı doğurmuştur ve bu kavram tamamen öğretime yönelik teknolojilerin üretilmesini amaç edinmiştir. Önceleri sesin kayıt edilebilirliği eğitimde kullanılmıştır ve ses kasetlerinden ve radyodan faydalanılmıştır . Daha sonra aynı gelişmeler görüntü alanında yaşanmıştır. Ses ve görüntünün birlikte kullanıldığı televizyon ve kaset eğitim ve öğretime katkıda bulunmuştur (Çilenti, 1984, s:27-35)

Gelinen en son noktada ise Dijital Teknoloji vardır. Ses ve görüntünün kaydedilebilirliği ve işlenebilirliği daha iyi ve verimli öğretim sağlamak adına etkileşimi ve iletişimi arttırmıştır. Bu teknoloji kendinden önceki kaset, radyo ve televizyon teknolojilerinin bir eksiği olan çift yönlü etkileşimi mümkün kılmaktadır.

Öğretim teknolojilerindeki Dijital Devrim, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerinde önemli rol oynamaktadır. Bu teknolojiler öğrencilerin dersleri hem görsel, hem işitsel hem de etkileşimli olarak işlemeleri (İnteraktif Öğrenim) temeline oturtulmuştur.

Birçok ders alanında eğitim yazılımları geliştirilmiş ve derslere teknolojik destek sağlanmıştır. Özellikle Fen ve Matematik dersleri için geliştirilen yazılımlar öğrencilerde kalıcı bilgiler bırakma ve verimli öğretim adına oldukça faydalı olmuştur. Bu yazılımlar öğrencilerin yaşamış ya da yaşamakta oldukları soyut olayları veya varlıkları somutlaştırma ve zihinde canlandırma güçlüklerini ortadan kaldırmada önemli rollere sahiptirler.

Geometri dersi için de bir çok yazılım geliştirilmiş, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Bu programlar öğrencilerin ellerinde tahta, oyun çamuru vb. gibi somut malzemeler olmadan geometrik şekilleri zihinlerinde oluşturabilmelerini ve soyut düşünebilmelerini sağlamaya yönelik hazırlanmışlardır.

Öğretim Teknolojileri

Öğretim teknolojileri için çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlara bakılarak Öğretim Teknolojileri hakkında ortak bir anlam oluşturulabilir.

Alkan Öğretim Teknolojilerini

“Öğretim teknolojisi ilgili kuramların en etkin ve olumlu

uygulamalara dönüştürülmesi için personel, araç-gereç

tasarım, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistem-

ler bütünüdür.” (1984, s:15)

olarak tanımlamaktadır.

Çilenti de

“Bireylerde tam ve verimli öğrenmelerin gerçekleşebil-

mesi için uygun araçların geliştirilmesi, teorik eği-

tim çalışmalarının pratikte uygulanması ve teknolojik

gelişmelerin öğretime aktarılması…”(Çilenti, 1984, s:

29).

olarak Öğretim Teknolojilerinden bahsetmektedir.

Bu tanımların ortak noktalarının öğrenciyi güdülemek, öğretimin verimini arttırmak, teorik bilgileri pratiğe dökmek, teknolojiyi öğretimde kullanmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak olduğu görülmektedir.

Yazı tahtası, tebeşir, kalem gibi geleneksel araç ve teknolojilerin dışında radyo, televizyon, video kasetler ve diğer araçlar da öğretimde kullanılmıştır. Sayılanların hepsi birer öğretim teknolojisidir. Bunların dışında, bunların belki de tümünü içine alan ve en güncel olan teknoloji ise bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar ortamında kullanılmak üzere hazırlanmış yazılımlar da, öğrencilerin yazma, görme, işitme gibi öğrenim sürecindeki tüm gereksinimlerini karşılamaktadırlar. (Demirel, 2000, s:45)

Eğitim Yazılımları

Her konu ya da ders için yazılım ve öğretim uzmanlarının bir araya gelerek üretmiş oldukları programlar eğitimi bir adım daha ileriye götürmüştür. Bu programlar hem etkileşim sunmakta hem de bireysel öğretim sağlayabilmektedir. (Demirel, 2000, s:52)

Eğitim yazılımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu yazılımların öğretmenlerin yerine geçebileceği endişesi de ortaya çıkmaya başlamıştır. Fakat bu yazılımlar ne kadar fazla etkileşim ve bireysel öğretim sağlamışlarsa da ne okul ortamının yerini tutabilmişler, ne de öğretmenin yapabildiklerini yapabilmişlerdir. Hatta zamanla bu yazılımların birer yardımcı araç olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

İlgili Araştırmalar

Geometri dersinde eğitim yazılımlarının kullanılmasına yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu bölümde bu araştırmalardan biri yer almaktadır.

İngiltere’de 15-16 yaş grubu öğrencilerinden oluşan 500 kişilik bir grup üzerinde yapılan araştırmada, bir ders yılı boyunca öğrencilere bilgisayar destekli geometri dersi verilmiştir. Öğretmenler derste yönlendirici rol almışlardır.

Çalışma sonunda araştırmaya katılan öğrencilerin gerekli referanslar(yarıçap, yükseklik vb.) verildiğinde istenilen şekilleri rahatlıkla oluşturdukları ve kendilerine verilen malzemeleri şekillendirebildikleri ortaya çıkmıştır. (Abstract Thoughts on Geometry, Sponsored by Science Association).

Problem Cümlesi

Lise 1. sınıf düzeyinde geometri derslerinde Üç Boyutlu Programlar ve Animasyonların öğrenci başarılarına etkisi nasıldır?

Önem

Lise 1 öğrencilerinin geometri dersinde yaşadığı problemlerden en önemlilerinden biri, üç boyutlu şekilleri zihinlerinde canlandırmada sorunlar yaşamalarıdır(Alkan, 1984, s:56-57). Örneğin iki boyutlu bir şekli bir eksen etrafında oluşturulmasıyla oluşan üç boyutlu cismi zihinde tasarlayamama. Bu sorunları gidermeye yardımcı olacak ya da giderecek en etkili yollardan biri geometri derslerinde, bu dersler için hazırlanmış animasyon ve üç boyut sunan programların kullanılması olabilir. Bu bağlamda bu deneysel çalışma geometri dersi için hazırlanan yazılımların öğrenci başarısını etkileyip etkilemediği açısından önemlidir.

Denenceler

Okullardaki lise 1. sınıflar geometri dersinde, bilgisayar ortamında üç boyutlu programlar ve grafik animasyonlarla desteklenmiş geometri öğretiminin, sınıf ortamında geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen öğretim arasında Geometri başarısı açısından anlamlı bir fark vardır.

Sayıltılar

Bu araştırma aşağıdaki sayıltılar dahilinde yapılacaktır.

Geometri derslerinde kontrol ve deney gruplarında derse giren geometri öğretmeni, gruplara yanlı davranmayacaktır.

Kullanılan araç ve yöntemler öğrencilere aynı davranışları kazandırmaya yönelik olacaktır.

Sınırlılıklar

Araştırma aşağıda yer alan sınırlılıklar dahilinde yapılmış ve değerlendirilmiştir.

Araştırmadaki deneysel çalışmanın bulguları; araştırma yapılan okul, öğretim yılı ve dönemi ve araştırma yapılan öğrenci sayılarıyla sınırlı olacaktır.

Araştırma, lise1 geometri dersi programında yer alan üç boyutlu cisimler, alanları ve hacimleri konusuyla sınırlı olacaktır.

Kontrol ve deney gruplarında eşit saatlerinde dersler işlenecektir.

Tanımlar

Deney Grubu: Bilgisayarlı ortamda ders işleyen sınıf

Dijital Devrim: Bilgilerin bilgisayar diline dönüştürülebilmesinin başlangıç noktası

Grafik Animasyon: Gerçek hayattakine benzer cisimlerin oluşturduğu sahnelerden meydana gelen hareketli ve sesli filmler.

Kontrol Grubu: Geleneksel Sınıf ortamında ders işleyen sınıf

Üç Boyutlu Program: Bu araştırmada geometri dersi için hazırlanmış ders aracı

Yazılım: Bilgisayar kodlarından oluşmuş, bir amaca yönelik hazırlanmış, programlar

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın nasıl yapılacağı, evren ve örneklemi, sınırlılıkları, değişkenleri yer almaktadır. Ayrıca verilerin nasıl toplanacağı, değerlendirileceği yer almaktadır.

2.1 Araştırma Modeli

Bu araştırmada, gerçek deneme modeli olan öntest-sontest kontrol grublu model uygulanacaktır. Bu modeli oluşturan deney grubu, geometri dersi için hazırlanmış program ve animasyonlardan yararlanacak, kontrol grubu da klasik öğrenme modellerini kullanacaktır. Her iki gruba da deney öncesi öntest, deney sonrası sontest uygulanacaktır.

Deneyde kullanılacak deneysel desen aşağıdaki gibi olacaktır.

G1 R O1 X O2

G2 R O3 X O4

Modelde kullanılan simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir. (Karasar, 1982, s:98)

G1 = Deney Grubu

G2 = Kontrol Grubu

R = Grupların oluşturulmasındaki yansızlık

X1 = Bağımsız Değişken (Bu çalışmada Geometri dersinde eğitim programları ve yazılımları kullanılması)

O = Ölçme

Ayrıca yukarıda yer almayan bağımlı değişken de aşağıda gösterilmiştir.

Y = Bağımlı Değişken ( Bu çalışmada Lise 1 öğrencilerinin Geometri dersindeki başarıları)

2.2 Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini Eskişehir’deki liselerin Lise 1. sınıfları oluşturmaktadır. Bu evrendeki öğrenciler soyut işlemler dönemine geçiş yapmış olan öğrenciler olacaktır. Bu şekilde bir evrenin seçilmiş olması bilişsel ve gelişimsel durum değişkenini kontrol altına almaktadır.

Çalışmanın örneklemi de aynı lisede yer alan ve akademik başarıları birbirine istatistiki biçimde yakın olan iki sınıftan oluşacaktır. Akademik başarı, sınıfların not ortalamalarına bakılarak saptanacaktır. Sınıfları saptamada (akademik başarı bağlamında) Seçme Tekniğiyle Kontrol ve İstatistiksel kontrol kullanılacaktır.Sınıflardan biri kontrol grubunu oluşturacak diğeri de deney grubunu oluşturacaktır. Aynı lisedeki sınıfları seçmedeki amaç öğretmen değişkenini kontrol altına almaktır.

Yukarıdaki çalışmalar deney ve kontrol gruplarının denk gruplar olmaları için yapılacaktır. Böyle sınıfların bulunduğu bir lise bulunacak, bu yolda il Milli Eğitim Müdürlüğünden yardım alınacaktır. Daha önce yapılan araştırmalarda merkezdeki liselerin tamamına yakınında bilgisayar laboratuarı olduğu saptanmıştır. Lisenin seçiminde yukarıda açıklanan kriterlere uyan liseler belirlenip, random yoluyla bunların arasından seçim yapılacaktır.

2.3 Verilerin Toplanması

Veriler öğrencilere öntest ve sontestler uygulanarak toplanacak. Öntest ve sontestin soruları bu araştırma için belirlenmiş olan “Üç Boyutlu Cisimler, Alanları ve Hacimleri “ konusuna yönelik hazırlanacaktır. Kazandırılması hedeflenen davranışlar belirlenecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında uzman kişilerden yardım alınacak, konuya uygunluk, hedef kitleye uygunluk gibi kriterlere dikkat edilecektir.

Deney, öğrencilere öntestin derse başlamadan önce öğrencilere uygulanmasıyla başlayacak, öntestlerin puanları değerlendirilecektir. Sınıfların öntest sonuçları ortalamalarının, akademik başarıları ortalamaları ışığında birbirine anlamlı şekilde yakın çıkması beklenmektedir.

Deney grubunda geometri dersi Bilgisayarlı ortamda (Bilgisayar Laboratuarında) işlenecek, kontrol grubunda ise geleneksel sınıf ortamında işlenecektir. Ders, yıllık ve günlük planlar dahilinde işlenecektir. Deney grubunda araştırmacı tarafında hazırlanan üç boyutlu program ve animasyonlar kullanılacaktır. Kontrol grubunda ise geleneksel araçlar (Yazı tahtası, cetvel ve diğer çizim araçları) kullanılacaktır.

Daha sonra da her iki gruba sontest uygulanarak elde edilen sonuç sonuçları inceleme yoluna gidilecektir.

2.4 Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

Bu çalışmada verilerin yorumlanması noktasında 3 noktaya dikkat edilecektir.

Deney ve kontrol gruplarında öntest puanlarının ortalamalarının karşılaştırılması

Deney ve kontrol gruplarının ilk ve son test puanlarının ortalamalarındaki değişimler

Deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarının ortalamalarının karşılaştırılması

İki grubun öntest puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı istatistiksel yöntemlerle belirlenecek, bunun için de elde edilen puanların analizi yapılacaktır.

Öntest puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmaması, seçilmiş olan deney ve kontrol gruplarının deneyin ve araştırmanın amacına uygun düşmektedir.

Deney ve kontrol grubunun sontesteleriyle öntestleri arasında anlamlı bir farkın oluşu (Sontest puanlarının öntest puanlarına göre artması ya da azalması)

Deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarının ortalamalarının anlamlı bir farka sahip olması, bağımlı değişkenle(Geometri dersindeki öğrenci başarısı) bağımsız değişken(Geometri dersinde eğitim programları ve yazılımları kullanılması) arasında olumlu ya da olumsuz bir ilişki olduğunu gösterecektir. İlişkilerin belirlenmesi için de Farkların sınanması tekniği kullanılacak ve Varyans analizi yapılacaktır.

3. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, probleme yanıt aramak amacıyla, deney ve kontrol gruplarından ikinci bölümde yer alan yöntemlerle elde edilen verilerin istatistiki analizleri sonucunda varılan bulgulara yer verilecektir.

Aşağıda bulgular aşağıdaki şekilde yer alacaktır.

Deney ve kontrol gruplarının öntestlerinden elde edilen bulgular,

Deney ve kontrol gruplarının sontestlerinden elde edilen bulgular,

Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sonteslerindeki değişme ile ilgili bulgular.

Deney Ve Kontrol Gruplarının Öntestlerinden Elde Edilen Bulgular

Yöntem bölümünde bahsedilen denk grupların oluşup oluşmadığı, öntest olarak hazırlanmış olan ölçme aracının uygulanmasıyla kontrol edilecektir.

Üç boyutlu programlar ve grafik animasyonlarla bilgisayarlı ortamda ders gören deney grubunun, geleneksel sınıf ortamında ders işleyen kontrol grubunun öntest puanlarının istatistiksel anlamda birbirine yakın çıkması beklenmektedir.

Bu bölümde öntest puanlarının yer almasının yanısıra, bu puanların gruplar arası ve grup içi varyans analizleri de yer alacaktır.

Deney Ve Kontrol Gruplarının Sontestlerinden Elde Edilen Bulgular

Deney ve kontrol gruplarının sontest puanları yer alacaktır.

Son test uygulanmadan önce hem kontrol hem de deney gruplarının puanlarının yükselmiş olması beklenmektedir. Bu da öğrencilerin öğrenmelerinde artış olduğu anlamına gelecektir.

Deney Ve Kontrol Gruplarının Öntest Ve Sontestlerindeki Değişme İle İlgili Bulgular

Denence bağlamında, deney grubundaki öntest-sontest puanları arasındaki farkın, kontrol grubundaki farktan istatiski anlamda daha fazla olması beklenmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1 Sonuç

Deney sonuçları, mevcut sınırlılıklar ve kısıtlamalar dahilinde deneye başlamadan önce kurulan teoriyi destekleyecek ya da desteklemeyecektir. Yapılacak olan deneysel çalışmada, deney ve kontrol gruplarının öntest puan ortalamalarının anlamlı bir farka sahip olmaması ve sontest puan ortalamalarında Deney grubunun ortalama sontest puanının daha yüksek çıkması ve anlamlı bir farka sahip olması, denence kısmında yer verilen cümleyi destekleyecektir.

4.2 Öneriler

Yapılacak olan deneyin sonuçlarının denenceyi desteklemesi durumunda:

1- Lise 1. sınıfların geometri dersleri, üç boyutlu programlar ve grafik animasyonların desteğiyle bilgisayarlı ortamlarda işlenmelidir.

2- Okullara gerekli programlar, bilgisayarlar ve araçlar temin edilmelidir.

Bu çalışmaya benzer çalışmalar geometri dersinin diğer konularıyla, diğer derslerin farklı konularında da yapılmalıdır.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.