Maddelerin Ayrıştırılması

Biyoloji kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 191 defa okundu

MADDELERİN AYRIŞTIRILMASI

Maddelerin ayrıştırılması konusuna geçmeden önce ‘madde’yi kısaca tanıyalım.

MADDE:Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Madde aşağıdaki gibi sistematik olarak sınıflandırılabilir.

MADDE

KARIŞIM ARI MADDE

HOMOJEN HETEROJEN ELEMENT BİLEŞİK

Katı Süspansiyon Metal iyonik yapıda

karışımlar bileşikler

Sıvı Emülsiyon Ametal moleküler yapıda

karışımlar bileşikler

Gaz Diğerleri

Karışımlar

KARIŞIM:Birden fazla maddenin kimyasal bir değişmeye uğramadan oluşturdukları madde topluluklarına karışım denir.

HOMOJEN KARIŞIMLAR: Bileşim ve özellikleri her tarafında aynı olan ve tek bir fazdan oluşan karışımlara homojen karışımlar denir. Bu tür karışımlara çözelti adı da verilir. Tuzlu su (çözüneni katı, çözücü sıvı olan sıvı karışımdır), alkollü su (çözüneni ve çözücüsü sıvı olan sıvı karışımlardır), lehim(çözüneni ve çözücüsü katı olan katı karışımlardır), hava (çözüneni ve çözücüsü gaz ola gaz karışımlardır),soda (çözüneni gaz, çözücüsü sıvı olan sıvı karışımdır)bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.

HETEROJEN KARIŞIMLAR: Farklı kısımlarının özellikleri aynı olmayan ve dışarıya karşı tek bir madde gibi görünmeyen karışımlara heterojen karışımlar denir. En önemlileri süspansiyon ve emülsiyonlardır.

SÜSPANSİYON:Bir katının bir sıvıda çözünemeden küçük tanecikler halinde dağılmasıyla elde edilen heterojen karışımlardır.

Tebeşir tozu-su karışımı, ayran,kakao,Türk kahvesi gibi içecekler bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.

EMÜLSİYON: Bir sıvının başka bir sıvıda çözünemeden küçük tanecikler halinde dağılmasıyla elde edilen heterojen karışımlara denir.

Zeytinyağı-su, mayonez, süt bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.

Karışımların özellikleri

Karışımı oluşturan maddelerin birbirine oranını değiştirmek mümkündür.

Karışımların belirli bir formülleri yoktur.

Karışımlar bileşenlerine fiziksel yöntemlerle ayrılırlar.

Karışımı oluşturan bileşenler kendi özelliklerini korurlar.

Homojen ya da heterojen yapıda olabilirler.

Belirli ve sabit ayırdedici özelliklere sahip değildirler.

Oluşumlarında kütle korunur.

Fiziksel yöntemlerle elde edilirler.

ARI MADDE: Özellikleri her tarafında aynı olan, fiziksel ayırma yöntemlerinin hiçbiriyle kendilerinden daha basit maddelere dönüştürülemeyen madde türüdür. Element ve bileşik olmak üzere iki tür arı madde vardır.

ELEMENT: Aynı tür atomlardan oluşan en basit arı maddeye element denir. Metaller ve ametaller olarak iki kısımda incelenirler.

BİLEŞİK: Kendisini oluşturan maddelerin birbirine oranı aynı kalan, fakat onlara benzemeyen homojen maddelere bileşik denir.

İyonik yapıda bileşikler (iyonik bağlı bileşikler) ve moleküler yapıda bileşikler (kovalent bağlı bileşikler) olarak sınıflandırılabilirler.

Bileşiklerin özellikleri

Bileşiği oluşturan elementlerin kütle oranları sabittir.

Bileşiklerin belirli bir formülleri vardır.

Bileşikler bileşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılırlar.

Bileşiği oluşturan bileşenler kendi özelliklerini yitirirler.

Her zaman homojendirler.

Dış koşullarla belirtilmiş sabit ayırdedici özelliklere sahiptirler.

Kimyasal yöntemlerle elde edilirler.

Oluşumlarında kütle korunur.

KARIŞIMLARIN AYRILMASI

Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Karışımları ayırmak amacıyla uygulanan yöntemlerin tamamı, karışımı oluşturan maddelerin uygun bir ayırdedici özelliğinin farklı olmasına dayanır. Özellik farkı ne kadar büyükse, ayırma o denli kolay gerçekleşir.

Karışımı oluşturan maddelerin sayısı ikiden çoksa, çoğu kez, birden çok işlemi uygun sırayla yapmak gerekir.

1)KATI-KATI KARIŞIMLARI

İki katının oluşturduğu karışımlar,

Çözünürlük farkından

Yoğunluk farkından

Erime noktası farkından

Mıknatıslanma farkından

Yararlanarak ayrılabilir. Seçilecek işlemi, katıların özellikleri belirler.

a)Çözünürlük Farkından Yararlanmak

İki katıdan oluşan karışımlar, en çok, maddelerin çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanarak ayrılırlar. Bu amaçla katılardan birini çözen, diğerini çözmeyen bir sıvı seçilir.

Örneğin, tuz ile karabiberi ayırmanın en kolay yolu, sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanmaktır. Karışım suya atılıp karıştırılır. Tuz suda çözünür; karabiber çözünmez üstte toplanır.

karabiber

Tuz Su Tuzlu

+ su

karabiber

Karabiber ile tuzlu su süzerek birbirinden ayrılır.

karabiber

Tuzlu su

Su ısıtılarak buharlaştırılır. Tuz kabın dibinde kalır.

Eğer çözmeyen sıvı su dışında başka bir sıvı ise buharlaştırılmaz; damıtarak geri kazanılır. Damıtma işleminde sıvının buharları atmosfere verilmez; bir boru yardımıyla, başka bir kaba yönlendirilir. Burada soğutulup yoğunlaştırılır.

b)yoğunluk farkından yararlanmak

karışık halde bulunan iki katıyı ayırmak için, bazen, yoğunluk farkından yararlanılır. Bu amaçla uygun bir sıvı seçilir. Sıvı şu koşulları taşımalıdır:

Katıların ikisini de çözmelidir.

Yoğunluğu iki katının yoğunluğu arasında (birinden büyük, diğerinden küçük )olmalıdır.

Karışım bu sıvıya atılırsa aşağıdaki görünüm ortaya çıkar.

Bu durum bize, süzgeç kullanmadan bir bardağa çay doldurulduğundakiyle tamamen aynıdır;yani çayın saplarının yerini A katısı, yaprakların yerini B katısı almış durumdadır.

Daha sonra A katısını bir kaşıkla toplayarak; B katısını süzerek birbirinden ayırırız.

c)erime noktası farkından yararlanmak

karışık halde bulunan iki katı, çok özel durumlarda,erime noktası farkından yararlanarak ayrılabilir. Gerekli koşullar şunlardır.

Katıların birinin erime noktası düşük olmalıdır.

Diğer katının erime noktası oldukça yüksek olmalıdır.

Erime noktası düşük olan, sıvı hale geçtiğinde diğerini çözmemelidir.

Bu karışıma örnek vermek gerekirse margarin+kum karışımını örnek verebiliriz. Böyle bir krışıma ilk yapılacak işlem,karışımı yavaşça ısıtmaktır. Düşük bir sıcaklıkta eriyen margarini (sıvı haldeki margarini)kumdan ayırırız.

d)mıknatıslanma farkından yararlanmak

Gerekli koşulu sağlıyorsa, karışık haldeki iki katıyı en kolay ayırmanın en kolay yolu bir mıknatıstan yararlanmaktır. Koşul, maddelerden birinin mıknatıs tarafından çekilmesi, diğerinin çekilmemesidir. Yani demir, nikel, kobalt elementlerinden biri, bunların dışındaki herhangi bir maddeyle karışmış olmalıdır.

KATI-SIVI KARIŞIMLARI

Bir katı ile sıvı karışık halde bulunuyorlarsa, yapılacak işlem süzme ya da damıtmadır.

1)sıvı katıyı çözüyorsa, yapılacak işlem damıtmadır. Sıvı su ise damıtma yerine buharlaştırma yapılır.

2)sıvı katıyı çözmüyorsa, yapılacak işlem süzmedir.

Katıyla sıvının yoğunluk ilişkisine bağlı olarak, süzme yerine kaşıkla toplama ya da aktarma işlemi de yapılabilir. Şöyle ki katı üstte toplanmışsa kaşıkla toplama, dipte toplanmışsa aktarma işlemi uygulanabilir.

SIVI-SIVI KARIŞIMLARI

Sıvı-sıvı karışımlarının en klasik örnekleri:su+alkol ve su+zeytinyağı karışımlarıdır. İlk örnek birbirini çözen sıvıların, ikinci örnek ise birbirini çözmeyen sıvıların en önemli temsilcileridir.

Yapılacak işlemi sıvıların çözünürlük ilişkisi belirler

1)sıvılar karışmıyorsa, yani birbirini çözmüyorsa, ayırma işlemi yoğunluk farkından yararlanılarak yapılır. Bu amaçla laboratuarlarda ayırma hunisinden yararlanılır.

Ayırma hunisi bir cam balondur. Sıvıları doldurmak için kullanılan bir ağız kısmı, dibinde de bir çıkış borusu bulunur. Çıkış borsunda bir de musluk vardır.

Su ve zeytinyağı gibi karışmayan iki sıvı, ağız kısmından balona alınır. Biraz bekleyince, sıvılar balon içinde katmanlar oluşturarak altlı üstlü yerleşirler. Yoğunluğu büyük olan sıvı altta; küçük olan sıvı üstte yer alır. Çıkış borusunun altına temiz bir kap konur,musluk açılır. Yoğunluğu büyük olan dipteki sıvı, çıkış borusundan balonu terk edip, alttaki kaba geçer. Sıvıların ara kesiti musluğa geldiğinde, musluk kapatılır. Yoğunluğu küçük olan sıvı ayırma hunisinde kalır. Böylece sıvılar birbirinden ayrılmış olur.

2)Sıvılar karışıyorsa, yani birbirlerini çözüyorsa, bu tür karışımlar kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılarak birbirlerinden ayrılır. Yapılan işlemin adı ayrımsal damıtmadır.

Sıvılar karışıyorsa, her sıvı kendi kaynama noktasında kaynar. O sıvı ortamdan ayrılıncaya kadar, sıcaklık yükselmez.

GAZ-GAZ KARIŞIMLARI

Gaz karışımlarını ayırmak amacıyla en çok kullanılan yöntem, soğutup sıvılaştırarak,ayrımsal damıtma işlemi yapmaktır. Örneğin azot ve oksijen gazları, bu yöntemle, havadan elde edilirler.

Gaz karışımlarını ayırmak amacıyla, gazların yayılma (diffüzyon) hızlarının farklı olmasından da yararlanılabilir.

SIVI-GAZ KARIŞIMLARI

Sıvı-gaz karışımlarını ayırmak için özel çaba harcamaya gerek yoktur. En basit örneği gazoz şişesinin,kapağı açıldığında,gaz sıvıyı terk eder. Biraz ısıtmak,olayı hızlandırır

KATI-GAZ KARIŞIMLARI

Bir gaz içindeki katı parçacıkları, süzme işlemiyle gazdan ayrılır. Mesela elektrik süpürgesi çalışırken,havayı emer,,emilen hava tozları beraberinde sürükler. Hava+toz karışımı elektrik süpürgesinin torbasına yönlendirilir. Hava torbadan geçer, tozların önemli bir bölümü torbada kalır.

TEST SORULARI-I

1)Aşağıdakilerden karışımlardan hangisi, süzerek kendisini oluşturan maddelere ayrılabilir?

A)Kum –Su—————-

B)Kum –Tuz

C)Tuz – Su

D)Alkol –Su

E)Zeytinyağı- Su

2)Toz halinde karışmış bulunan tuz, kömür ve demiri birbirinden ayırmak için, aşağıdakilerden hangileri, hangi sırayla uygulanmalıdır?

a)Buharlaştırma

b)Mıknatıs yaklaştırma

c)Suda çözme

d)süzme

A)a, b, c

B)b, c, a

C)b, a, c, d

D)d, b, c, a

E)b, c, d, a—————

3)Karışık halde bulunan pudra şekeri ile kırmızı toz biberi ayırmak için en kolay yol aşağıdakilerden hangisidir?

A)Renk farkından yararlanarak cımbız ile ayırmak

B)Tad farkından yaralanarak ayırmak

C)Öz kütle farkından yaralanarak ayırmak

D)Sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yaralanarak ayırmak——————–

E)Erime noktası farkından yaralanarak ayırmak

4)

X, ayrımsal damıtma ile iki farkı maddeye ayrılıyor.

Y’nin oda koşularındaki yoğunluğu 1,2 g/lt’dir.

Z, kimyasal yöntemlerle farklı maddelere ayrılmamaktadır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

a)X, kaynama noktası farklı sıvılardan oluşan bir karışımdır.

b)Y, bir arı sıvıdır.

c)Z, bir elementtir.

A)Yalnız a

B)Yalnız b————

C)Yalnız c

D)b ve c

E)a, b ve c

5)Birbiri içerisinde her oranda çözünen iki arı sıvıyı ayırmak için aşağıdaki özelliklerden hangisinin farklı olmasından yararlanılabilir?

A)Renk

B)Kaynama noktası————-

C)Öz kütle

D) Genleşme katsayısı

E)Öz hacim

6)Öz kütle farkından yararlanılarak iki katıyı ayırmakta kullanılacak sıvının, aşağıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerine sahip olması gerekir?

I.katıların ikisini de çözmelidir.

II.katılardan birini çözmeli diğerini çözmemelidir.

III.yoğunluğu iki katının yoğunlukları arasında olmalıdır.

A)yalnız I B)yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) II ve III

7)aşağıdakilerden hangisi, farklı türde atomlardan oluşan, elektriği ileten ve homojen olan maddedir?

A)şeker

B)18 ayar altın—————————————-

C)Demir tozu

D)Alkol

E)Demir tozu – bakır tozu karışımı

8) I.bakır-kükürt

II.nikel- kobalt

III.çinko – alüminyum

yukarıdaki madde çiftlerinden hangisi ya da hangilerinden oluşan, toz halindeki bir karışım, mıknatıs,yardımıyla bileşenlerine ayrılamaz?

A)Yalnız I

B)yalnız II

C)Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

9) erime kaynama

Madde noktası noktası

X -5 78

Y 0 100

Z 12 105

K 24 120

Yukarıda erime ve kaynama noktaları verilen maddelerden oluşturulan aşağıdaki sıvı karışımlarından hangisi ayrımsal damıtma ile en kolay ayrılır.

A)X-Y

B)Y-Z

C)X-Z

D)X-K———————–

E)Z-K

10)1988 ÖSS

Çamaşır sodası, yemek tuzu, naftalin ve kum, yeterli miktarda su ile karıştırılıyor.

Bu karışım sırasıyla:

I. Süzgeç kağıdından geçirme

II. Süzüntüyü ısıtarak buharlaştırma işlemlerinden geçiriliyor.

I. işlem sonunda süzgeç kağıdında ve II. işlem sonunda ısıtma kabında hangi maddeler elde edilir?

I. işlem sonunda II. işlem sonunda

(süzgeç kağıdında ) (ısıtma kabında)

A) Çamaşır sodası, yemek tuzu Naftalin, kum

B) Çamaşır sodası, naftalin Yemek tuzu, kum

C) Kum Naftalin, yemek tuzu, çamaşır sodası

D) Naftalin,çamaşır sodası, Yemek tuzu

Kum

E) Naftalin, kum Çamaşır sodası, yemek tuzu—————-

11)Aşağıdaki madde örneklerinden hangisi homojendir?

A)İspirto ————–

B)Üzümlü kek

C)Tebeşir tozu – Su karışımı

D)Süt

E)Demir tozu – Kum karışımı

12)Bir bardak su içerisine bir miktar süt dökülüyor. Elde edilen karışım için

I. Homojen karışım

II. Heterojen karışım

III. Emülsiyon

Hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II—————-

C)Yalnız III

D)I ve III

E)I, II ve III

13)Kükürt suda çözünmez. Kükürt ve yemek tuzu karışımından yemek tuzunu saf olarak ayırmak için;

I. Süzme II. Suda çözme III. Buharlaştırma

İşlemleri hangileri sıra ile yapılmalıdır?

A)I, II ve III

B)II, I ve III ———————–

C)I , III ve II

D)III, II ve I

E)II, III ve I

14)Ayrımsal damıtma yöntemi ile homojen sıvı – sıvı karışımları ayrıştırılabilmektedir.

Bu yöntemde maddelerin hangi ayırt edici özelliğinden yararlanılır?

A)Erime noktası

B)Kaynama noktası—————–

C)Donma noktası

D)Öz kütle

E)Çözünürlük

15)Aşağıdaki madde çiftlerinin hangisinin karıştırılmasıyla heterojen karışım meydana gelir?

A)Hidrojen + Helyum

B)Su + tebeşir tozu————————-

C)Su + alkol

D)Su + Karbondioksit Gazı

E)Su + Yemek tuzu

16) Şeker suda çözünür, naftalin suda çözünmez.toz şeker – naftalin karışımından toz şekeri saf olarak ayırmak için;

Buharlaştırma

Suda çözme

Süzme

İşlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır?

A)III-II-I B)II-III-I C)I-II-III D)III-I-II E)I-II-III

17)Naftalin ve yemek tuzu karışımını ayrıştırmak için önce suya atılarak çözülüyor. Daha sonra süzgeç kağıdından geçirildiğinde naftalinin geçmediğinde naftalinin geçmediği gözleniyor. Süzgeç kağıdından geçen çözeltinin suyu buharlaştırıldığında tuz çöküyor.

Bu olayda, maddenin hangi özelliğinden yararlanılarak yemek tuzu naftalinden ayrıştırılmıştır?

A)Çözünürlük B)Yoğunluk C)Öz kütle

D)Alışkanlık E)Kaynama noktası

18)Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?

A)Süt B)Yağlı boya C)Sis D)Mürekkep E)Ayran

19) I. Tuzlu-su çözeltisi

II.Alkol-su karışımı

III.Tebeşir tozu- su karışımı

Yukarıdaki karışımlardan bulunan maddelerden tuz, alkol ve tebeşir tozu sudan ayrılırken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

I II III

A) Süzme Damıtma Kristallendirme

B Kristallendirme Damıtma Süzme

C) Süzme Süzme Damıtma

D) Damıtma Süzme Kristallendirme

E) Damıtma Kristallendirme Süzme

20) I. Homojen veya heterojen yapıda olabilir.

II. Ayırdedici özelliklere sahiptirler.

III Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri karışımlara aittir.

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)II ve III

TEST SORULARI-II

1)Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımlar için kesinlikle doğrudur.

A)Tek cins atom veya molekül içerirler.

B)Hepsi homojendirler.

C)Bileşenleri arasında sabit bir oran bulunmaz.————

D)Yalnız kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrılırlar.

E)Her sıcaklıkta buharlaşırlar.

2)Bir X sıvısının karışım olduğu;

I.Kaynama süresince sıcaklığının sabit kalmaması

II.Elektriği çok iyi iletmesi

III.Homojen olması

Özelliklerinden hangileriyle belirlenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II— E)I, II ve III

3)Aşağıdakilerden hangisi bütün karışımlar için doğrudur?

A)Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar.

B)Homojendirler.

C)Erime ve kaynama noktaları sabittir.

D)Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler—————–

E)Belirli oranlarda birleşirler.

4) I. Demirtozu – talaş karışımı

II. Deniz suyu

III. Su –kum karışımı

Yukarıdakilerden hangileri bileşenlerine fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I, II ve III—————

5)Aşağıdaki karışımlardan hangisi homojendir?

A)Zeytinyağı – su

B)Tebeşir tozu – su

C)Naftalin – su

D)Nişasta – su

E)Alkol – su —————–

6)X katısı, Y sıvısı ve Z sıvısı birbiri içinde çözülebilirken, T katısı ise X, Y ve Z ile homojen olarak karışamamaktadır.

Karışımlar ve ayırma yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

Karışım Ayırma Yöntemi

A) X – Y Kristallendirme

B) X – Z Kristallendirme

C) Y – Z Damıtma

D) Y – T Damıtma—————-

E) Z – T Süzme

7) 1997 ÖSS

Karışımdaki maddelerin birbirinden ayrılması ile ilgili;

I.Kum – talaş karışımına su katarak aktarma

II.Yemek tuzu – kükürt karışımına su katarak süzme

III.Su – zeytinyağı karışımını ayırma hunisi ile ayırma

İşlemlerinden hangilerinde, karışımdaki maddelerin öz kütle farkından yaralanılır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III—————–

II ve III

8)Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemi hangisinde yanlış verilmiştir?

Karışım Ayırma yöntemi

A) Alkol – su Ayrımsal damıtma

B) Kum – demir tozu Mıknatısla ayırma

C) Kum – tuz Suda çözme

D) Zeytinyağı – su Ayırma hunisiyle ayırma

E) Tuz – su Süzme—————

9)Kum ve demir tozu karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mıknatısla ayırma ————–

B) Süzme

C) Suda yüzdürme

D) Ayrımsal kristallendirme

Eleme

10)‘Alkol su içerisine her oranda çözünür’

Alkol – su karışımı için söylenecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homojen Karışım————-

B) Emülsiyon

C) Heterojen Karışım

D) Süspansiyon

E) Kolloid

11) Homojen karışımlar için;

Farklı cins atomlar içerir.

Erime ve kaynama noktaları karakteristiktir.

Karışımdaki maddelerin fiziksel özellikleri değişmez.

Karışımdaki maddelerin kimyasal özellikleri değişmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

B) III ve IV

C) II ve III

D) I ve IV—————

E) II ve IV

I. Homojen sıvı – sıvı karışımlarında kaynama noktası farkından yararlanılarak karışım bileşenlerine ayrılabilir.

II.Heterojen sıvı – sıvı karışımlarını süzme yolu ile bileşenlerine ayrılabilir.

III.Heterojen katı –sıvı karışımlarını ayırmada kullanılan ayırt edici özellik, çözünürlük farkıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C) I ve III———–

D) II ve III

E) I, II ve III

13) I. Saf maddedir.

II.Yapısında en az iki cins atom bulunur

III. Formüllerle gösterilir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri bileşikler için doğru karışımlar için yanlıştır?

A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)II ve III E)I, II ve III

14)İçinde zeytinyağı bulunan bir kaba su konulup iyice çalkalanıyor. Su ile zeytinyağını ayırmanın en kolay yolu nedir?

A)Kabı bir süre bekletmek ——

B)Ayrımsal damıtma yapmak

C)Karışımı ısıtarak suyu buharlaştırmak

D)Karışımı soğutarak sıcaklığı 0°C’nin altına düşürmek

E)Kaba su ile kimyasal tepkimeye giren bir madde eklemek

15)Hidrojen ve oksijen karışımı ile su buharı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karışım yanıcı gaz içerir.

B) Karışım yakıcı gaz içerir,

C) Hidrojen ve oksijen değişik oranlarda karıştırılabilir.

D) Karışımda hidrojen ve oksijen özeliklerini korur

E) Su buharını öz kütlesi hidrojen ve oksijenin öz kütlelerinin ortalamasına eşittir.-

16)Aşağıdaki olayların hangisi ya da hangilerinde elde edilen maddeler, başlangıçtaki maddelerin özelliklerini taşımaz?

I. Hava gazının yakılması

II. Alkolün damıtılması

III. Sodyumun suya atılmasıyla bir gaz elde edilmesi

A)Yalnız I B)I ve III C)I ve II D)Yalnız II E)I, II ve III

17) Homojen karışımlar için;

I. Farklı cins atomlar içerir

II. Erime ve kaynama noktaları karakteristiktir.

III. Karışımdaki maddelerin fiziksel özellikleri değişmez.

IV. Karışımdaki maddelerin kimyasal özellikleri değişmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A)Yalnız I B)III ve IV C)II ve III D) I ve IV E)II ve IV

18) I. Yemek tuzu – toz şeker

II. Ham petrol

III.etil alkol – su

Yukarıdakilerden hangileri homojen bir karışım oluşturur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

19) I. Su+ zeytinyağı

II.Su +şeker

III.Su+yemek tuzu

Yukarıda verilenlerden hangileri homojen bir karışım oluşturur?

A)yalnız II B)Yalnız III C)II ve III D)I ve III E)I, II ve III

20)Deniz suyundan önce arı(saf) su elde etmek için,deniz suyu önce ısıtılıp buharlaştırılır,sonra su buharı soğutulup yoğunlaştırılır.

Bu olayın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Damıtma

B)Kaynama

C)Kristallenme

D)Yoğunlaşma

E)Donma

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.